םדא לכל הגיהנה הרומל ןטפשמל הגהב זחואל טפושה תמר

ל"ז יחימע הדוהי


מפת האתר

אקמיק לש רתאה

www.quimka.com

homepage - רעשה ףד

רתאה תפמ


תכרעמה רבד(אלמ טסקט) רפסה - ןוישרה תא ךממ וחקי


HALEMO.net - ילמשח ראוד


יבמופ ןויד


חראמ אקמיק

:רד יסוי ד"וע
קוחה ןוטלש ימענמו קרב ןרהא

:ד"וע ,רינ החמש
"םיביבה ןושל" לע
ןוילעה ש"מהיב יטפוש לש

:לאירזע יאתבש
"!ץ"גבה תא רזפל"

:ןייטשלימ ירוא ר"ד
,יתדוד ,תררושמה לחר
ילארשיה לאמשה תובאו

:ליעפ ריאמ ר"ד 'נ ןייטשלימ ירוא ר"ד
?ברקה הדשמ ןיבר קחצי ט"חמה חרב םאה

ימואל ןוחטבל הימדקא לע :ןייטשלימ ירוא ר"ד

:ד"וע ,הידבוע דורמנ
םוריעה ךלמה לעו ,היטרקומדה בלב טפשמה לע


קרב ןרהא אישנה לש ותומדב ןיד קספ :ד"וע ,בגשמ םייח ר"ד

1981 - א"משתה - םיבשה תנקתו ילילפה םשרמה קוח :רלשיפ (יניפ) סחנפ

.ףסכ הווש ימ לש ונמז :ד"וע ,רחש ןורוד

.טפשמה לש היצזיטילופ :ד"וע ,ינימי רורד ןב

.דיבע-לא ןאמילוס ןיינעב ןידה קספ לע .קפסה תמחמ םשא :ד"וע ,ןורוא ןוליא

.תבש לש םיגהנ :קינ'צופרט בקעי


תוזחמה הלאו
?המארדוקוד הז המ

םיניעה הבוגב
יטוטנטוה רסומ לעו - תועיבצה ףיעס לע ,"טפשמה תיב תוליז" ףיעס לע

סורק הירוטקיו
תמשאנה 18 תב הרענ לש יתעמשמה הטפשמ לע
.יזוחמה טפשמה תיבב תטפושכ יונימ המרמב הגישה 17 ליגב יכםדא לכל הגיהנה הרומל ןטפשמל הגהב זחואל טפושה תמר


הגהב זחואל


2003 ,ןידה-יכרוע תכשלב תוריחב
?אל ימ ,ןכ ימ
?תויאשח תמאב הלאה תוריחבה םאה
?ץ"גבה דיגי המו

:טפשמב התא
?הבוח םג איה ןנוגתהל תוכזה םאה

:םיפולבה לכ לע תמאה לכ ?הרובעתה יטפשמב בתכב תוריפכ םירשפאמ ןיא עודמ
:ורבקמ םהב לשומ
יאביל דודל רודכה תא רסומ רודירמ ןד
הלשממל ררדכמ יאביל דוד
תסנכה תא המרמ הלשממה


?ראדרה יאלגל התודגנתה תא הרטשמה הריסה עודמ

,חופנ הזחב ץ"גבל םירתוע םיאב עודמ
?םילגרה ןיב לפוקמ בנז םע םשמ םירזוחו

הנואת הנארקת יכ היהו

:ישקב ימר תשרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
השובה רסוחו
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

תמאה לכ :רזיילה חדקא לע

תיבב םשאנה לש רתויב הבוטה ותדידיכ הרטשמה לע !תעבוט לגדה תניפס
תוריהמב הגיהנ) ונימב-דחוימ תוריהמ קית לע רופיס :הרובעתל טפשמה
,(ש"מק 50 תוריהמב הגיהנ תרתומ הב תינוריע ךרדב ש"מק 178
.העיבתה לש התולפקתהל האיבה רשא הנימב תדחוימ תונבבוח לעו

הצור תמאבש ימו ,הלעמ יפלכ וינפש חיננ .ץרא-ילע לטומ רורמת
אוה םשאנה לבא ,הארנ אל רורמתהש חיננ .ותוארל לוכי םג לוכי
.המימי םימימ רורמתה תא ריכמ אוהו ,םוקמה בשות
?ותועמשמ המ - עוגפ רורמת

רפסה :ןוישרה תא ךממ וחקי


(אובי ךשמה)
םדא לכל הגיהנה הרומל ןטפשמל הגהב זחואל טפושה תמר


הגיהנה הרומל


:טפשמב התא
?הבוח םג איה ןנוגתהל תוכזה םאה

:םיפולבה לכ לע תמאה לכ ?הרובעתה יטפשמב בתכב תוריפכ םירשפאמ ןיא עודמ
:ורבקמ םהב לשומ
יאביל דודל רודכה תא רסומ רודירמ ןד
הלשממל ררדכמ יאביל דוד
תסנכה תא המרמ הלשממה


הנואת הנארקת יכ היהו

תמאה לכ :רזיילה חדקא לע

:ישקב ימר תשרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
השובה רסוחו
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

?ךייחל עודמ :רזיילה חדקאו הגיהנה ירומ לע

לכשה רסומ תצק םע ,יזוחמה טפשמה תיב טפושל הגיהנ רועיש


הצור תמאבש ימו ,הלעמ יפלכ וינפש חיננ .ץרא-ילע לטומ רורמת
אוה םשאנה לבא ,הארנ אל רורמתהש חיננ .ותוארל לוכי םג לוכי
.המימי םימימ רורמתה תא ריכמ אוהו ,םוקמה בשות
?ותועמשמ המ - עוגפ רורמת


(אובי ךשמה)ןטפשמל

ןיד-יכרוע רודמ

םישנא ד"וע םנשי ןכיא
?אלוז ("J'accuse!!!") לימא ומכ

?רורט ןוגראב רבח ,רינ החמש ד"וע

!!!םתסאמנ ,םיתחשומ
:שדח רודמ-תת
!!!היטרקומדה וצ - תיראטנולוו ןיד-יכרוע תכשל
תויח רתסא (לעופב) ןוילעה ש"מהיב תטפושל הדות
ל"ז ןמסוז לאוי ר"דה,ןוילעה ש"מהיב אישנ
הירבח יפלכ הכשלה תוגהנתה לע

2003 ,ןידה-יכרוע תכשלב תוריחב
?אל ימ ,ןכ ימ
?תויאשח תמאב הלאה תוריחבה םאה
?ץ"גבה דיגי המו

:טפשמב התא
?הבוח םג איה ןנוגתהל תוכזה םאה

:ןולינ ד"וע ,ןנולתמ חרזא
יתעמשמה ןידב םכשפנ הצקה
לש
?ןידה יכרוע תכשל

"םיביבה ןושל" לע
ןוילעה ש"מהיב יטפוש לש

תויפ-תמיתסו היגוגמד ,הקיתא לע

:לאירזע יאתבש
"!ץ"גבה תא רזפל"

?הז ,"םזיביטקא" הז
?יטנאוולר אוה םאה - ןוילעה ש"מהיב

ןידה-יכרוע תכשל לש תועיבצה בושמ

!!!קרב ןרהאל לודגה ןחבמה
(םיטפושה תא רקבל תוכזה לע)

?ןמסדובמוא יצחו ,יצחו רבוד וא ,ןמסדובמואו רבוד :לארשי תרטשמ

רוביצל םינכוסמה םיטפוש לע

"!!!קוחה תא עקעקמ התא ,רינ החמש"

תיבמופ תרוקיב חותמל רוסא וא רתומ םאה
?התמה תטפושה לע

?הנוע אל םיטפשמה רש עודמ


!!!התייבה יכל ,לברא הנדע

?הנשה חלסא אל ימל :ג"סשתה ,רופיכ םוי ברע

?הנשה חלסא אל ימל :ב"סשתה ,רופיכ םוי ברע

אל ימל ,חלסא ימל :א"סשת 'ה ,םירופיכה םוי תארקל

!!!התייבה - ןידה-יכרוע תכשל לש ןידה יתב
!םיביואל קוקז ךניא הלאכ "םירבח" םע :וא

,חופנ הזחב ץ"גבל םירתוע םיאב עודמ
?םילגרה ןיב לפוקמ בנז םע םשמ םירזוחו

:םיפולבה לכ לע תמאה לכ ?הרובעתה יטפשמב בתכב תוריפכ םירשפאמ ןיא עודמ
:ורבקמ םהב לשומ
יאביל דודל רודכה תא רסומ רודירמ ןד
הלשממל ררדכמ יאביל דוד
תסנכה תא המרמ הלשממה


:ץמח רועיב
!!!לכה תא םימרמ לכה

?ראדרה יאלגל התודגנתה תא הרטשמה הריסה עודמ

הרצוי לע המקש תצלפמ - תירוביצה הירוגינסה

!תובינע אלל הנש

"תיסחי תולטב" המשו תלוויא

?הכלמה תא ךכ לכ םיבהוא םיטפושה עודמ

תוליזה ףיעס ןיינעב ,סניפ ריפוא כ"ח לא בתכמ

"םייניעה הבוגב"ל תישילש הכרעמ

?"םיחצר" המכ וא ,דחא חצר
.סולאוזא תשרפ לע

ןידה-יכרוע תכשלב "תותיחשה תוחורא" לע

הייעב ול שי לבא ,תצלפמ אלו ךאלמ אל קרב ןרהא
טפשמה תכרעמב רוביצה ןומא לעו יערד הירא תשרפלע

:ישקב ימר תשרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
השובה רסוחו
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

ףייע לבא - ןוגה טפוש ךל םולש

!קדוצ אל קרב ןרהא
טפשמה יתבב םינוידה םוליצ לע

!רתוי ףאו - שלשל ,ליפכהל :םיטפושה תורוכשמ

!קדוצ קרב ןרהא
?טיפש וניא םייוסמ םוחת רשאכ הרוק המ

- "תוקדוצה ךיתורעה דעב הדות" - ןליא םחנמ :ןמלטנ'גו טפוש
םלוכמ לודגה ש"לצה לע


ומצע דעב רבדמה ךמסמ :השובה תא הדביא בוש הנידמה

ילאוטקלטניא רשוכ לעו ילאוטקלטניא רשוי לע

ןטב-תושוחת יפ לע "תיעוצקמ" הטיפש לע

ומצע לש םיווצ הזבמ ןוילעה ש"מהיב
ול תקחומ ק"חמו ...       

?ןימאמ אוה המב - "ןימאמ ינא" רמוא טפושהשכ

(קדצב אלו) ףרגילופה תא םיאנוש םיטפושה עודמ

טפוש םיפיעמ אל ךיא / םיפיעמ ךיא

תמאה לכ :רזיילה חדקא לע

"יטופיש גזמ" ומשו ףולב

הזחמ - םיניעה הבוגב
יטוטנטוה רסומ לעו - תועיבצה ףיעס לע ,"טפשמה תיב תוליז" ףיעס לע

.ירוביצ ןולשכ לש הימוטנא .םאלכב םיריסאו םירוצע םידבאתמ עודמ
5.5.00 ,אמויד יניינע .אלכב תויודבאתהה לע


!םכל יתרמא אלש ודיגת אלש
,ןוילעה טפשמה תיבב בשחמה תכרעמ לש הבצמבש תוילמסה לע
תורקל יושעש המל תוכלשה םע ,הסרקו יוביג אלל הלעפוה רשא
םא - המוקת אלל ,תבאוכו השק הסירק - הלוכ טפשמה תכרעמל
(5.11.99 ,אמויד יניינע) יוארכ המצע תא רקבלו ץמוא רוזאל ליכשת אל


טפושה תמר
םיש"לצב ליחתנ :'ג םיטפוש
תיבב םשאנה לש רתויב הבוטה ותדידיכ הרטשמה לע !תעבוט לגדה תניפס
תוריהמב הגיהנ) ונימב-דחוימ תוריהמ קית לע רופיס :הרובעתל טפשמה
,(ש"מק 50 תוריהמב הגיהנ תרתומ הב תינוריע ךרדב ש"מק 178
.העיבתה לש התולפקתהל האיבה רשא הנימב תדחוימ תונבבוח לעו

.תואכרעה לכב המרה תא דירוהל העיצמ רוא תדעו :טפשמה תכרעמב המרופר
,האכרע לכב םיטפוש ףיסוהל ,המרה תא תולעהל :ךפיהה תא קוידב עיצמ רינ החמש
.םייקה טעמה תא הלואש דירוהל םוקמב ,תומייקה שולש לעמ תיעיבר האכרע ףיסוהלו

?םולח יתמלח וא התייהה :תיתרטשמה העיבתה ןיבל הרובעתל טפשמה יתב ןיב הינונקה

.טפושה התא היה :ןידה-יכרוע תכשל לש יתעמשמה ןידה תיבב ןויד

תמשאנה 18 תב הרענ לש יתעמשמה הטפשמ לע הזחמ - סורק הירוטקיו
.יזוחמה טפשמה תיבב תטפושכ יונימ המרמב הגישה 17 ליגב יכ

.ןוילעה טפשמה תיבב תנייכבתמ הנידמה :726/99 פ"ער

האדוהל רב גוזה ינב תא איבה טעמכו ןכתיי "הריקח יכרצל" רצעמ
רשא ,ןייטשניבור ןונמא כ"הח לש ותומ לע בזכ תעדוה :ועציב אלש הריבעב
ךמס לע םימשאנ תעשרה ענמי רשא קוח קקוחל ארוק םינש הז
?ולשמ קוח-תעצה שיגמ אל אוה עודמ .הרטשמב םהיתואדוה
.ןייטשניבור ןונמא כ"הח לש "ותומ" לע תבזוכה העדוהה תשרפל חיפס


עיצמ ןייטשניבור ןונמא כ"החו ,עומישה תוכז קוחל דגנתמ םיטפשמה דרשמ
.האלמ הניא עצומה קוחה יפל םג רשא ,עומישה תוכז תא םצמצל םיכרד
.הרומחב ןהו הלקב ןה ,םילודגו םינטקל ,לכל עומיש :עיצמ רינ החמש

.ץ"גבה לע תובוט םילמ המכו ,םינותמ אלו םינותמ ,םייזיפ אלו םייזיפ םיצחל לע
.כ"בשה תוריקח ץ"גבו רודישה תושר דגנ שנס ארויג ץ"גב תובקעב

:כ"בשה תוריקח ןיינעב ד"הספ תובקעב דועו
ותעדש ימ וליאו ,"ץ"גב-תפקוע הקיקח" דגנכ סמח קעוז הקיספה לע ךרבמש ימ
.םימעט דחאו ן"קב ןוקיתה תא קידצי הנממ החונ הניא
"ץ"גב-תפקוע הקיקח" חנומה לע

לכשה רסומ תצק םע ,יזוחמה טפשמה תיב טפושל הגיהנ רועיש

םיימיטיגל-יתלב םירבד :קרב ןרהא ןוילעה טפשמה תיב אישנל בתכמ
המינפ-ךתיבב םירוק - !ךתטישל -


הצור תמאבש ימו ,הלעמ יפלכ וינפש חיננ .ץרא-ילע לטומ רורמת
אוה םשאנה לבא ,הארנ אל רורמתהש חיננ .ותוארל לוכי םג לוכי
.המימי םימימ רורמתה תא ריכמ אוהו ,םוקמה בשות
?ותועמשמ המ - עוגפ רורמת

(אובי ךשמה)
2003 ,ןידה-יכרוע תכשלב תוריחב
?אל ימ ,ןכ ימ
?תויאשח תמאב הלאה תוריחבה םאה
?ץ"גבה דיגי המו

:טפשמב התא
?הבוח םג איה ןנוגתהל תוכזה םאה

:ןולינ ד"וע ,ןנולתמ חרזא
יתעמשמה ןידב םכשפנ הצקה
לש
?ןידה יכרוע תכשל

"םיביבה ןושל" לע
ןוילעה ש"מהיב יטפוש לש

תויפ-תמיתסו היגוגמד ,הקיתא לע

:לאירזע יאתבש
"!ץ"גבה תא רזפל"

?הז ,"םזיביטקא" הז
?יטנאוולר אוה םאה - ןוילעה ש"מהיב

ןידה-יכרוע תכשל לש תועיבצה בושמ

!!!קרב ןרהאל לודגה ןחבמה
(םיטפושה תא רקבל תוכזה לע)

?ןמסדובמוא יצחו ,יצחו רבוד וא ,ןמסדובמואו רבוד :לארשי תרטשמ

רוביצל םינכוסמה םיטפוש לע

"!!!קוחה תא עקעקמ התא ,רינ החמש"

תיבמופ תרוקיב חותמל רוסא וא רתומ םאה
?התמה תטפושה לע

?הנוע אל םיטפשמה רש עודמ


:ולש הנידמה םע דרוי לש תונבשחתה :ב"סשתה ,רופיכ-םוי
!ךל חלסא אל

?הנשה חלסא אל ימל :ג"סשתה ,רופיכ םוי ברע

?הנשה חלסא אל ימל :ב"סשתה ,רופיכ םוי ברע

אל ימל ,חלסא ימל :א"סשת 'ה ,םירופיכה םוי תארקל

,חופנ הזחב ץ"גבל םירתוע םיאב עודמ
?םילגרה ןיב לפוקמ בנז םע םשמ םירזוחו

:םיפולבה לכ לע תמאה לכ ?הרובעתה יטפשמב בתכב תוריפכ םירשפאמ ןיא עודמ
:ורבקמ םהב לשומ
יאביל דודל רודכה תא רסומ רודירמ ןד
הלשממל ררדכמ יאביל דוד
תסנכה תא המרמ הלשממה


:ץמח רועיב
!!!לכה תא םימרמ לכה

?ראדרה יאלגל התודגנתה תא הרטשמה הריסה עודמ

!תובינע אלל הנש

אובמ :רחש לט טפושה תשרפ
!תרבודה דובכ :רחש לט טפושה תשרפ

?הכלמה תא ךכ לכ םיבהוא םיטפושה עודמ

תוליזה ףיעס ןיינעב ,סניפ ריפוא כ"ח לא בתכמ

"םייניעה הבוגב"ל תישילש הכרעמ

הייעב ול שי לבא ,תצלפמ אלו ךאלמ אל קרב ןרהא
טפשמה תכרעמב רוביצה ןומא לעו יערד הירא תשרפלע

:ישקב ימר תשרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
השובה רסוחו
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

תמאה לכ :רזיילה חדקא לע

הזחמ - םיניעה הבוגב
יטוטנטוה רסומ לעו - תועיבצה ףיעס לע ,"טפשמה תיב תוליז" ףיעס לע

.ירוביצ ןולשכ לש הימוטנא .םאלכב םיריסאו םירוצע םידבאתמ עודמ
5.5.00 ,אמויד יניינע .אלכב תויודבאתהה לע


!םכל יתרמא אלש ודיגת אלש
,ןוילעה טפשמה תיבב בשחמה תכרעמ לש הבצמבש תוילמסה לע
תורקל יושעש המל תוכלשה םע ,הסרקו יוביג אלל הלעפוה רשא
םא - המוקת אלל ,תבאוכו השק הסירק - הלוכ טפשמה תכרעמל
(5.11.99 ,אמויד יניינע) יוארכ המצע תא רקבלו ץמוא רוזאל ליכשת אל


האדוהל רב גוזה ינב תא איבה טעמכו ןכתיי "הריקח יכרצל" רצעמ
רשא ,ןייטשניבור ןונמא כ"הח לש ותומ לע בזכ תעדוה :ועציב אלש הריבעב
ךמס לע םימשאנ תעשרה ענמי רשא קוח קקוחל ארוק םינש הז
?ולשמ קוח-תעצה שיגמ אל אוה עודמ .הרטשמב םהיתואדוה
.ןייטשניבור ןונמא כ"הח לש "ותומ" לע תבזוכה העדוהה תשרפל חיפס


.ץ"גבה לע תובוט םילמ המכו ,םינותמ אלו םינותמ ,םייזיפ אלו םייזיפ םיצחל לע
.כ"בשה תוריקח ץ"גבו רודישה תושר דגנ שנס ארויג ץ"גב תובקעב

:כ"בשה תוריקח ןיינעב ד"הספ תובקעב דועו
החונ הניא ותעדש ימ וליאו ,"ץ"גב-תפקוע הקיקח" דגנכ סמח קעוז הקיספה לע ךרבמש ימ
.םימעט דחאו ן"קב ןוקיתה תא קידצי הנממ
"ץ"גב-תפקוע הקיקח" חנומה לע

(אובי ךשמה)