רתאה תפמ   רעשה ףד   םיניינעהו תומשה חתפמ   אלמה םיניינעה ןכותל   רבחמה :ןוישרה תא ךממ וחקי

תימולשלד"וע ,רינ החמש

ןוישרה תא ךממ וחקי

קדצה ילגלגב תודתי


Simha Nyr, advocate

Licence In, Licence Out

on
Adjudication in Traffic Courts
and
Enforcement of Traffic Law
in ISRAEL


ביבא לת ,אקמיק תאצוה
1989 - ט"משתה


האופר תנע :הפיטעה בוציעו הקפה
רקצירפ יול :הפיטעה רויא


©
רבחמל תורומש תויוכזה לכ

אקמיק תאצוה
ביבא לת ,##### ד"ת


1989 - ט"משתה ,לארשיב ספדנ
ופי - ביבא-לת ,מ"עב לק סופד


רתאה תפמ   רעשה ףד   םיניינעהו תומשה חתפמ   אלמה םיניינעה ןכותל   רבחמה :ןוישרה תא ךממ וחקי

רצוקמה םיניינעה ןכות

תומדקה
ןושאר רעש
ינש רעש
ישילש רעש
יעיבר רעש
ישימח רעש
ישש רעש
רבד ףוס
םיניינעהו תומשה חתפמ

רתאה תפמ       רעשה ףד       אלמה םיניינעה ןכותל

תומדקה
אובמ ,המדקה
שמתשמל תוצע
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח

רתאה תפמ       רעשה ףד       אלמה םיניינעה ןכותל

ןושאר רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
'ה קרפ
'ו קרפ
'ז קרפ
'ח קרפ
'ט קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח

רתאה תפמ       רעשה ףד       אלמה םיניינעה ןכותל

ינש רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
'ה קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח

רתאה תפמ       רעשה ףד       אלמה םיניינעה ןכותל

ישילש רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח

רתאה תפמ       רעשה ףד       אלמה םיניינעה ןכותל

יעיבר רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח

רתאה תפמ       רעשה ףד       אלמה םיניינעה ןכותל

ישימח רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח

רתאה תפמ       רעשה ףד       אלמה םיניינעה ןכותל

ישש רעש
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
'ה קרפ
'ו קרפ
'ז קרפ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח

רתאה תפמ       רעשה ףד       אלמה םיניינעה ןכותל


רבד ףוס
ןורחאה עגרב
הליענ


רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח

רתאה תפמ       רעשה ףד       אלמה םיניינעה ןכותל

םיניינעהו תומשה חתפמ
רצוקמה םיניינעה ןכותל הרזח