רתאה תפמ     רעשה ףד
תכרעמה רבד


! ! ! תבותכה ונחנא - לווע ךל השענ

.תורסח אל ןה ונרעצלו ,םלועה תולוועב לפטל םישקבמ ונחנא הז רתאב

תמרוגש תולוועל הנושארבו שארב םינווכתמ ונחנא ,"םלועה תולווע" לע םירבדמ ונחנאשכ
,תעצבמה תושרה לע קר אל םירבדמ ונחנא "תושרה" לע םירבדמ ונחנאשכו ,חרזאל תושרה
.תטפושה תושרה לע םג אלא

ןנשי ךכל - טפשמה יתב לש םתקיספ לע רוערע-תאכרעכ שמשל םינווכתמ אל ונחנא ,ןורקיעכ
.רוערע תואכרע

,תולצע :הנומאב םתכאלמ תא םישוע םניא םיטפושש ךכ לע עירתהל המב שמשל איה ותנווכ
.'וכו בל-תוהבג ,(ישיא רשוי רסוח וליפא וא) ילאוטקלטניא רשוי רסוח

תא רידהל ונתנווכב ןיא ,תרוקיבמ הניסח הניא טפשמה יתב לש םתקיספש ןוויכ ,תאז םע דחי
ונתעדש אלא ,יפוד-אלל םיקסופ טפשמה יתב םהב םירקמב םג "ירוערע ןיעמ" לופיטמ ונמצע
.ונתעד תא םג עיבהל תוכז ונמצעל ונחנא םיאור ,םתקיספ תא ונא םידבכמש םגהו ,איה הנוש

תלוז ,רוערע-תאכרע לכ ןיא וילע רשא ,ןוילעה טפשמה תיב יבגל םירבדה םירומא דחוימב
.הנידמב תויושרה לכ לע "תיבה לעב" אוה ,ןבומכ ,רוביצהו ,תירוביצה ןיעה

.ןטבב םכל ץחולש המ לכ לע ונל ובתכ

,בתכ-בר יצבק :שוטניקמ ישמתשמל) attachement -כ ופרצ אנ ומצע רמוחה תא
.('וכו word יצבק :םירחאל ,'וכו worldwrite

.44281 אבס רפכ ,-1ג1- ליג לועשמ :ראוד .09-7424873 :סקפ

.ןכ םג ובתכ - ונלופיט םוחתב םכניינע םא קפס םכל שי


- לווע ךל השענ
! ! ! תבותכה ונחנא
קרפה תליחתל הרזחרתאה תפמ     רעשה ףד