רעשה ףד
יחימע הדוהי

תנמאה אלו - ךכ היהיש ךל יתרמא

,רהב תובכש וניאר תבכרה דיל
,תשק לע תשק ,תומודק ,וז לע וז
,רחמ ילוא ,ךכ היהנ ונחנא םג
.אשדה - לעמ הובגו ,םידומצ ,וידחי
.תנמאה אלו - ךכ היהיש ךל יתרמא

ףרוטמכ חריה למע הלילה לכ
.םימו םד עיגרהו תוריתסו םידוגנ שטשטו
,וישכע לדבה דוע ןיא ,יתדלי
.םינשה ןיד אוה םלועה לכ ןידכ
.תנמאה אלו - ךכ היהיש ךל יתרמא

תחנב - הילעש ריסהו היליתפה
,םישחור הזל הז םה ,םהינשל תפכא המ
,דחיב ךכ היהנ דוע ונחנא םג
.םישחול ינשב דחאו םימחו םימודא
.תנמאה אלו - ךכ היהיש ךל יתרמא

.םער יד ונב ןיאו הניגנ ונב שי
?םישק תויהל דמלנ ףוס-ףוס יתמ
,םעפ ףא םיבער םניא ,הרענ ,םיריפכה
.םישרו םיבער םישבכו םיקידצ קר
.תנמאה אלו - ךכ היהיש ךל יתרמא

,לובג ילב וישכע איה ונתבהא ,יאר
.הבהא וב ןיאש לובגל ונעגהו
,לוענ רעשהו םתמסס ורמא םירמושה
.הבכ למשחה ,התיבה וכלה םידליה
.תנמאה אלו - ךכ היהיש ךל יתרמא
הלעמל רוזח
רעשה ףד