רתאה תפמ     רעשה ףד

5.5.00 ,אמויד יניינע

העיפומ וב םוקמ לכב :תיללכ הרעה
רושיק אלל יתחת וקב השגדה
רחא םוקמל רושיק דיתעב אובי


הבוגת

(יללכ) םיניינעה ןכות - אמויד יניינע

5.5.00 ,אמויד יניינע


.ירוביצ ןולשכ לש הימוטנא .םאלכב םיריסאו םירוצע םידבאתמ עודמ

אלכב תויודבאתהה לע

לש הימוטנא .םאלכב םיריסאו םירוצע םידבאתמ עודמ
.ירוביצ ןולשכ


לכב דדנ ,הנאג דילי ,תוחרזא רסח םדא ,ל"ז וגוט הסומ
ותודבאתהל דעו ,םינש שש ליגב היהש זאמ ,ופגב ,םלועה
.26 ליגב ,ילארשיה אלכב
תיטרקורויב תועשרו בל תומיטא לש ןברוק היה וגוט הסומ"
10 ךשמב אלכב קזחוה ןללגבש ,לארשיב תויושרה לש
תנש לש ןושארה םויב וייחל ץק םשו שאונש דע ,םישדוח
.םייפלא

וגוט לש ('נ 'ש - ורצעמ הארנכ) ורסאמ תא הרשק הרטשמה"
םג םימסל וגוט תא רושקל וכישמה הרטשמב ... הנאוחירמל
אל וליפאו ,סיסב ךכל אצמנ אלש תורמל ,ותומ לע העדוהב
."םושיא בתכ ודגנ שגוה
תועידי) "םירז םידבועל עויסל דקומ"ב תבדנתמ ,ןרק הלא תבתוכ ךכ
.(12.1.2000 ,תונורחא


ייגרס תליא תרטשמבש רצעמה אתב דבאתה 29.4.2000 םויב
ןיגב ,תורחה גח ברע רצענ רשא ,ןוישרב-ריסא ,27 ןב ,ל"ז יקצולס
תיב לש וצ יפ לע רבכ היה הזה רצעמה .דשחנ ןהב תושדח תוריבע
היה רבכ ודגנ תודשחלש ךכ ,םיכילהה םות דע רצעמל טפשמה
ירהש ,תולודג תוחנה םינתונ אל ןוישרב-ריסאלש םג המ ,"רשב"
יושעש ימל הרבחה לש הווחמ אלא וניא ישפוח ךלהתהל ןוישרה
.ורוסל רוזחל ול הייונק תוכז אלו ,בטומל רוזחל


ןיטק ותויהב רשא ,17 ןב רענ ןורשה אלכב דבאתה 16.4.2000 םויב
,רסאמ תנש יצחל הליחתב ןודינ רענה .םוסרפל הנתינ אל ןבומכ ותוהז
תוטילקרפהש רחאל אלכל רזחוה ,שילשה ול הכונש רחאל ררחוש
םיריסא םע הרומח הרגת תובקעבו ,התכזו ,ושנוע תלוק לע הרערע
אל הלא לכ .םימי המכ ךשמל הדרפה רדחל רבעוה אוה םירחא
רהוסה יתב תוריש ביצנל רתונ אל תעכו ,המודא הרונ םוש וקילדה
.(17.4.2000 ,ץראה) "הקידב תדעו" תונמל אלא


דיבעמ י"ע רגסוה רשא ,תויוכז-רסח רז דבוע היה אל ל"ז הונ הדוהי
ןוישרב-ריסא היה אל םג אוה .ורכש תא םלשל אלש ךרד שפיח רשא
תא גישהל התייה ןתרטמ רשא ,תויוצרפתה לש הרושב ספתנ רשא
יכרצל ןיב ,ישיאה ושומישל ןיב,םיפסונ םימס תיינקל שורדה ףסכה
.שלחו ןטק רענ היה אל אוהו ,רחסמ

רצענ אוה .תיללכה םילוחה תפוק לש ןד זוחמ להנמ היה הונ הדוהי
,ול הפופכה תדבועב חכב םינוגמ םישעמל דשחב ,9.4.2000 םויב
רחאל םייתעשמ תוחפ ,ןד בחרמ תרטשמ לש רצעמה אתב דבאתהו
.רצענש


חוטב אל ירמגלו ,יתטיש ףוסיא לש ירפ םניא הלאה םירקמה תעברא
- םידיחיה ויה םא םג לבא ,תאזה הפוקתב ץראב םידיחיה ויה םה םא
.ידמ רתוי העברא הלא ויה

דבאתיש תוריבסהמ רועיש-ןיאל ההובג ואלכב דבאתי םדאש תוריבסה
תא :רתויב ול םירקיה םירבדהמ םיינש דבאמ םדא אלכב ."תוחרזא"ב
םושמ ,ודובכ תא דבאמ אוה .בורל - ודובכ תאו ,דימת - ותוריח
תובר םינש ינפל דוע .רתויב בוטה ישונאה רמוחה דבוע אל אלכבש
תדעו") רהוסה יתבב בצמה ןיינעל תיתכלממה הריקחה תדעו העבק
רהוסה יתב תורישל הליחתכלמ םילבקמ הרישנ עונמל ידכ יכ ("תנק
היצקלסה לע הדעווה הדמע ןכו ,רתוי הכומנה המרה ילעב תא
ימ) רתוי םיבוטה לש םתשירפ ונייהד ,רהוסה יתב תורישב תילילשה
- תושומנה ;רתוי הבוט הדובעל שרופ וא םדקתמ - חלצומו רשכומש
.(םיראשנ

אוה יעבט ךא ,םירחא לע הררש םילבקמ הכומנ המרמ םישנא רשאכ
אלו ,'וכו ,םייטסידאס םירצי קופיסל .הערל הררשה תא ולצני םהש
.ןמז ךרואל ךכב דומעל לוכי םהידי תחת סנואמ אצמנה םדא לכ


טפשמה ךרוצל רצעמ ,הריקח ךרוצל רצעמ) רצעמב םינותנה םישנאל
תופסונ תוביס ןנשי (העשרהה ירחא שנועכ) רסאממ לידבהל ,('וכו
יאדווב) םאלכב םידבאתמה בור הארנכ ,תיטסיטטס ,םהו ,סורקל
.(יללכה םירוצעה רפסמל סחיב

איה - ךכב הדות אל ,םתסה ןמ ,הרטשמה - רצעמל תוביסה תחא
,טפשמה תיבב שיגהל היהי ןתינ התוא ,האדוה רצענהמ איצוהל ךרוצה
ץק-ןיא םיחוכיובו ,תורחא תויודע תאבהב ךרוצה תא ךוסחי רשא רבד
.הידעלו העיבתל וא ,וידעלו םשאנל :ןימאהל ימל

לש ישפוחה ונוצר תא רובשל ,ראשה ןיב ,אופיא ,הניה רצעמה תרטמ
ץק םימשו - תילאטוט םירבשנ רשא הלאכ םנשי לבא ,רצענה
.םהייחל

םהו ,םיקצומ ןכא םדגנ תודשחה רשא םירוצע םג ,םתסה ןמ ,םנשיו
.ןולקה תאו השובה תא םמצעל ךוסחל ידכ םהייחל ץק םישל םישקבמ

:(21.4.2000 ,ץראה) לגס באז רוספורפה רמוא
תיענמל יחרכה יעצמא תחא אל שמשמ רצעמהש הנבהה"
ןושלכ ,דושחה דצמ 'רוביצל תונכוסמ' תעינמ וא הריקח שוביש
ןייד תורדהמ תויושרהש ןימאהל םיבר תענכשמ הניא ,קוחה
ינפל ,םרצעמ תעב עשפמ םיפחה לש תישיאה םתוריחב
.םתמשא החכוהש

לש תרעוכמה תירוחאה רצחל רבכ הז ויה רצעמה יאנת"
."... ותוריחו םדאה דובכ םיסמרנ הבש ,לארשי
ינדבוא לאיצנטופ לעב ,אופיא ,וניה רסאמב וא רצעמב ןותנה םדא
.דואמ ההובג - רצעמב .ההובג איה רסאמב ךכל עיגיש תוריבסה .הובג

לע חיגשהל ?הזה עדימה םע תושעל ,הנידמה ,הרבחה הרומא המ
יתבב תויודבאתהה תא עונמל .םייניע עבשב התרומשמב םינותנה
םיטפושלו הריקחה תודעוול אובל םוקמב ,רצעמה יאתבו רהוסה
.םיצורית ינימ לכב םירקוחה

םידעצ" טקנ אוה םא המשאמב אוהד-ןאמ תוקנל םילוכי םיצוריתה
וריזחי אל םה .תקולחמלו תונשרפל םינותנ ויהי דימת רשא ,"םיריבס
.ונניא רבכש ימ תא

הלוכי הניא תידוהיה הרבחה ומכ םדאה ייח תא תשדקמה הרבח
םילחונ ונחנא הזה ןיינעבו ,דבעידבש-םיצורית המצעל תושרהל
.ןולשכ רחא ןולשכ

הבוגת

.הרטמל תעלוק ןיינעב הבתכה
ישונא רמוח ותואב הצוענ היעבה יכ קפס ןיא
."םירחא לע הררש םילבקמה התוחנ המרמ "
, ליפשהל םינהנ םיספא םיאלכו םירהוס רשאכ
םירוצע לש תוירטנמלא תושקבל תונעיהל אלו, קועצל
םחלושל הרוה טפושש םיללמוא םיניטק םה םא םג )
( םימילא םיסרא הכומ לוענ ןועמל
, ףתכה לע די םהל חיניש והשימ שי דימת אל רשאכו
- ןיד ךרוע וא ילאיצוס דבוע / רבח תומדב
, םידבאתמ םנשיש עומשל ונילע רזגנ
.אוושל - המדאה ןמ ונלא קעוצ םמד לוקש
.בישקי והשמ ילוא - רמאמה לע דובכה לכ

ןייד ימר ד"וע