ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ
תולטב המשו תלוויא
"תיסחי"

ןיינעה ןיממ אלש המדקה

ויפל רדסה ,ל"ז ןוירוג ןב דוד ,זאד ןוחטבה רש גיהנה הנידמה ץורפ םע
- "םתונמוא םתרות" רשא הבישי ירוחב תואמ המכ יאבצ תורישמ וררחושי
.זאד הלשממה שאר לש ותעד לע םג ,הארנה לככ ,היה רשא רדסה

םיעודי ויטרפ רשא ,הזה רדסהה לש ומויק םצע לע ןאכ דומעל בר םעט ןיא
השרדנש ריחמה יכ ןייצנ םא יד םלוא ,ולש דגנו-דעבה יקומינ לעו ,לכל
-םייטילופה םיצוליאהו ,תיסחי ,הובג היה אל ונעמל בירקהל המואה
.תרחא הרירב וריתוה אלש הארנכ ודוסיב ודמע רשא םייתרבח

יאבצ תורשמ םירוטפה הבישיה ירוחב לש םרפסמ חפת הגרדהבש אקע אד
,םייביטקיפה םירוטפה רפסמ םג לדג ךדיאמו ,תובבר לש לדוג רדסל עיגהו
-תליע ללגב לבא ,תדלומה תא םיתרשמ םניאו הרות םידמול םניא רשא
הרבחה לע לטנל םיכפוהו ,הדובעה-לגעמל ףרטצהל םילוכי םה ןיא רוטפה
.והשמ הל ומרתיש םוקמב ,התוללכב

,םיעיגמ ונייה ,הזה ךילהתה תא רצועו והשימ אב היה אל םא יכ חינהל ןתינ
היה אל דחא ףא םגו ,אבצב תרשמ היה אל דחא ףאש ךכל ,םינשה תוברב
לש ותישארב ומכ ,םיכרבא תואמ המכ ,ילוא ,תלוז ,הבישיב תמאב דמול
.רדסהה

אל שיאש ןוויכ ,שיא וב םישאהל רשפא יא לבא ,יתצלפמ רדסה ,ןבומכ ,והז
30,000 םע ותוא לביק ינולפ ןוחטב רש םאו ,וילא ןווכתה אל שיאו ,ותוא הגה
ןיידע ,ומצעלשכ ,הז ,םירוטפ 30,001 םע האלה ותוא שירוהו ,תוריש-ירוטפ
.אל שממ .תצלפמל רשה תא השוע אל

ותויקוח תא ןוחבל תוכורא םינש ךשמב בריס ץ"גבה םג יכ ןייצל יוארה ןמ
תא חיכוהל היה שרדנ ץ"גבב ודגנ רותעל הסינש ימ לכו ,הזה רדסה לש
םיאולימה ימי רפסמ לע עיפשה תובישיה ירוחבל רוטפהש :ירשפא-יתלבה
.ולש

םיעדוי ונחנא ,הדימעה תוכז ןיינעב ץ"גבה לש השדחה תוינידמה רואל ,םויכ
עדנש םשכ קוידב ,(םתא ודיגת)ה לובג לע התייה ולש תמדוקה תוינידמהש
איבמ הזו ,(םתא ודיגת)ה לובג לע הניה ולש תיחכונה תוינידמה יכ רחמ
.םעפה ןודנ וב אשונה לא ונתוא

עודמ :ונחתפ הב הנשמה-תרתוכ לא רוזחנ ןיינעה םצעל עיגנש ינפל לבא
םגש םושמ ?ןיינעה ןיממ תאז לכב הניה "ןיינעה ןיממ אלש המדקה"
םישאהל רשפא-יא רשא תיתגרדה תוחתפתה הניה ךשמהב רבדנ הב תלוויאה
הטעמ אל הדימב ןוכנ - תיפוסה האצותה לבא ,תוליוואב הירצוימ שיא
לובג לע הניה - (ףחסה תא רוצענ אל םא) דיתעב ןוכנ היהיש יאדוובו םויהל
.הרומגה תלוויאה לובג לע וליפא ילואו ,תלוויאה


?"תיסחי תולטב" הז המ

."ןוירהב יצח" ןהש םישנ ןיא לבא ,ןוירהב ןניאש שיו ,ןוירהב םישנ שי

םיגורה" וא ,"לק םיתמ" ןיא לבא ,םיגורה וא םיתמ שיו ,םייח םישנא שי
."השק

,תולטב ןהש הלאכ ןנשיו - תופקת ןהש תוילהנימ וא תויטופיש תולועפ ןנשי
.'וכו ,"ארקיעדמ תולטב" ,"ויה-אלכ תולטב" ,"ספא תניחבב" ןהש

ןיבל ףקתה ןיבש רופאה םוחתב ןהש הלאכ תולועפ ןנשי םא איה הלאשהו
.ורקיעמ-לטבה

דע לבוקמה יפל .הרובעת-תריבעב ןדה ינבר ןיד תיב לש ןיד קספ ,לשמל ,לוט
תוכמס ןיא ינברה ןידה תיבלש ןוויכ ,"ספא תניחבב" וניה הזכ ןיד קספ םויה
.הרובעת תוריבעב ןודל

הרובעת תריבע לע ינברה ןידה תיבב ןידל דמעומה םשאנ לש ותקיתש םאה
איה הבושתה ?קוחב ול הנותנ הניא רשא תוכמס ןיד-תיב ותואל הקינעמ
,תשרופמה ותמכסה וליפאו - םשאנה לש ותקיתשש םושמ ,ןיטולחל תילילש
האכרעל קינעמש ימ ירהש ,תוכמסה רסוח לש םגפה תא אפרל הלוכי הניא
אלו ,קקוחמה אוה םייוסמ ןיינעב ןודל תוכמסה תא תרחא וא וז תיטופיש
.םשאנה

?הרובעת טפוש בורקה ורבעב היה ינברה ןידה תיבב ןיידה םא המו

- תונורחאה םינשב ונל ואיצמה הלאכ תוכיבמ תולאש לע רבגתהל ידכ
לש הנושמ הירואית - המלו ,הלעו חמצ הז דציכ עדוי ןיאש ילב ,הגרדהב
."תיסחי" תולטב

תריבע לע טפשיהל תמכסה התא םאש ךל רמול םילוכי תאזה הירואיתה יפל
,הרובעת טפוש רבכמ-אל דע היה ןיידה םאו ,ינברה ןידה תיבב הרובעתה
,"תיסחי" איה תולטבהש ירה ... םאו ... םאו ,ןיד תוויע לכ ךל םרגנ אל םאו
.םשונו יח םא יכ ,תמ וניא תמהש ונייהד

הרובעת טפוש היה ןיידה םא ןידה והמ הלאשה לא ונתוא איבמ הזש ןבומכ
,תוכלהו םיניד ונתשה ,ןדריב םימ תצק ומרז זאמו ,םינש 25 וא 15 ינפל
?םירחאה םידומלתה ינש תבוטל ,ודומלתמ קלח חוכשל קיפסה םג ןיידהו

יתרטשמה עבותה ידי לע ונממ האצוה םשאנה לש "המכסה"ה םא ןידה והמו
?םהינימל םיצחלו םימויא ,תואשהו םייותיפ וא ,לבה-ירבסה ינימ לכ ידי לע

,גצוימ וניא רשא םשאנ לש תועטב התייה תאזה "המכסה"ה תא ןידה והמו
?ינברה ד"היב לש וטופישל דגנתהל תוכז ול שיש ךכל עדומ אלו

,ורקיעמ-לטב אוה ינברה ד"היב לש וניד-קספ תיסאלקה הנירטקודה יפל
ךילע ליטה אוה ,לשמל ,םאו ,תיטפשמ תוקפנ וא יטפשמ םויק לכ ול ןיאו
,וניד-קספ לע ףצפצל יאשר התא ,הגיהנ ןוישרב קיזחהלמ תא לבקלמ הליספ
.גוהנל ךישמהלו

וניא ירמגל רבדה ,"תיסחי"ה תולטבה לש השדחה הנירטקודה יפל לבא
.ךשמהב ךכ לעו - חוטב


תררועתמ הלאשה דציכ

ןוישר תליספל תנודינו ,הרובעת תריבע לע ינברה ד"היב ידי לע תטפשנש חיננ
.ליעל טרופמכ ,תוביסנה יפוריצמ דחאב לכהו ,ךלש הגיהנה

.הנואתב ךבתסמו ,גוהנל ךישממ ,ןידה קספ לע ףצפצמ התא

לבא ,המצע הנואתב םשא אל התאש הענכוש הרטשמה יכ ןייצנ בגא-תרעהכ
ךכב ךורכש המ לכו ,הליספה ןמזב הגיהנה לע ילילפ ןידל ךתוא הדימעמ איה
.הרובעתל טפשמה תיבב אקווד ,המ-םושמ ,םעפה -

תריבע התוא לע תפסונ םעפ טפשנ התא :רשקהה ותואב ,הכופה המגוד חיננו
"המכסה"ה התוא ,ןיידה ותוא ,ןידה תיב ותוא :תוהז תוביסנבו ,הרובעתה
םושיא שיגהל הטילחמ הנידמהו ,יאכז אצוי התא לבא - תוביסנה ראש לכו
.תמאב-ךמסומה אוהש ,הרובעתל טפשמה תיבל - םעפהו ,שדח

.םיטפשמ ינש ,אופיא ,םימייקתמ תעכ

תמחמ הלטב הליספהש ןעוט התא הליספה ןמזב הגיהנה לע ילילפה טפשמב
ןכ לעו ,"תיסחי" קר איה תולטבהש תנעוט הנידמה וליאו ,תוכמס-רסוח
.תמייק םג תמייק הליספה

םיפילחמ" הנידמהו התא ,תיכוז הממ הריבעה לע שדוחמה טפשמב וליאו
וניה ,ינברה ד"היב ןתנ ותוא ,הכזמה ןידה-קספש תנעוט הנידמה :"םידיקפת
ש"מהיבל ,שדח םושיא שיגהל העינמ ןיא ןכ לעו ,תוכמס-רסוח תמחמ לטב
יוכיזה ןכ לעו ,"תיסחי" קר איה תולטבהש ןעוט ,ךדיאמ ,התאו ,ךמסומה
התוא לע ןידל תינש ךדימעהל ןיא - תיכוז רבכש ןוויכו ,םייק םג םייק
.הריבעה


?"תיסחי"ה תולטבה תעבקנ דציכ

.ףקתה ןיבל לטבה ןיבש רופאה םוחתב םייקתמ ולוכו ,בכרומ אוה ןחבמה

,ואל םא - הנידמל וא ךל - ןיד תוויע םרגנ םא הלאשה לאשית ,לשמל ,ךכ
םאה .ינברה ד"היב ינפב הרובעתה תריבע לע טפשמל תדמעוהש ךכב
םיישדוח דועו ,םינש שולש ינפל דע הרובעת טפוש היה ןיידהש הדבועה
ילואו ?"טואא" רבכ אוהש וא ,"םיניינעב" דוע אוהש תדמלמ םימי העבראו
?הרובעתה יניינעב ןכדועמ היה םייוסמה ןיידה ותוא המכ דע תויאר איבנ

תבייחמ איה םאה ?ינברה ד"היב לש ותוכמסל "המכסה"ה תלאשב המו
יכ ןועטל האובב) הנידמה תא וא (הליספה ןמזב הגיהנה לע טפשמב) ךתוא
.(תוכמס אלל ךילהב היה םדוקה יוכיזה

,םדיצמ ,הנואתב םיעגפנה :תפסונ המגוד םג ףיסונ הנומתה תמלשהלו
ןרקה דגנכ ןיפולחלו ,ךלש חוטיבה תרבח דגנכ תיחרזא העיבת םישיגמ
.(תינרק םינפל) םיכרד תונואת יעגפנ יוציפל

תרבח :ןרקה ןיבל חוטיבה תרבח ןיב איה תוחצנתהה ,יחרזאה טפשמב ,ןאכ
,התוא תבייחמ הניא הסילופה ןכ לעו ,הליספב תייה התאש תנעוט חוטיבה
ןרקה וליאו ,םיעגפנל םייוציפה תא םלשל הכירצ רשא וז איה ןרקה אליממו
תבייח רשא וז איה חוטיבה תרבח ןכ לעו ,"תיסחי" קר איה תולטבהש תנעוט
.םייוציפה תא םלשל

תא תבייחמ איה םאה ?ינברה ד"היב לש ותוכמסל "המכסה"ה תלאשב המו
?ךילהה ותואל דצ התייה אל רשא ,חוטיבה תרבח

םייוציפה תא םיעבות (גורה הנואתהמ אצוי התא םא) ךיריאש וא ,התא םגו
תררוג ינברה ד"היב לש וטופישל ךלש "המכסה"ה םאה :ד"תלפה קוח יפל
חוטיבה תרבח לש רוטפה תא םג וזמ תרזגנכו ,הליספה ןמזב ךתגיהנ תא
?ךיפלכ התובחמ

ול ונרמא" םינעוט םג רשא ,ךיריאשל חוטיבה תרבח לש התובח רבדב המו
ותואב קר םילובכ םה ילואו ?ךתמכסהל םילובכ םה םאה ?"םיכסהל אל
וב ,רחאה הקלחב םילובכ םניאו ,ךישרויכ םיעבות םה וב העיבתהמ קלחה
?תיאמצע םיעבות םה


- "תיסחי"ה תולטבה תא ואיצמה המל
םייולגה םירבסהה

"תואדו" רוציל ךרוצ שיש אוה תאזה האצמהל םייולגה םירבסהה דחא
ינברה ןידה תיבב הרובעת תריבע לע טפשנש ימ לכ ,לשמל ,םא .תיטפשמ
-רסוח לש בצמל עיגנ ,ףקות-תרסחו הלטב הליספהש ומצע תעד לע טילחי
.יתמו - רוסא המו ,יתמו - רתומ המ עדוי אל דחא ףא וב ,תואדו

תולטבה תנירטקוד אקווד יכ תוארמ ליעל וניארש תואמגודה לכ לבא
ונחנא וב ,תואדווה-רסוח לש רופאה םוחתה לא ונתוא הסינכמ "תיסחי"ה
.ינברה ד"היבב ןיידה לש הרובעת יניינעב ותויחמומ תא חיכוהל םיכירצ

לש תוחתפתהה בצק יפל לבא ,דרוסבא הז ,ןכתיי אל הז םירמוא םתא
.רועו םידיג םורקי הזה דרוסבאה םג וב םויה קחרי אל ,תאזה הנירטקודה


- "תיסחי"ה תולטבה תא ואיצמה המל
םייומסה םירבסהה

- דחמ :ךכל םיירקיע םיעינמ ינש ול תויהל םייושע ,טפוש תויהל ךלוהש ימ
,תולרוגב טולשל :הררשל הוואתה - ךדיאמו ,תוירבה םע קדצ תושעל ןוצרה
לע הלועה לככ תושעלו - חכה תלעפהמ תונהיל ,וב םייולת תוירבה תא תוארל
.הדובעב ול ברעתי שיאש ילב ,הצור אוהש המ תא ,וחור

,טפושה לש קדצה שוח ההקתמו ךלוה ,ןמזה ףקונש לככ יכ דמלמ ןויסנה
םג אוהו ,הררשה ןמ תונהיל ליחתמ אוה
.םילק םייח ומצעל שפחל ליחתמו ,ףייעתמ

-רבד קוספל ,םדא ינבב ללעתהל הז ףיכ הזיא .קחשמה םש הז ,הררשה
תאשל ןוצרה יפל וא ,ךלש קשחה יפל לכהו ,םייניינע םיקומינ ילב ,וכופיהו
.והשימ יניעב ןח

דחאב רשא ,ינברה ןידה תיבב הרובעתה יטפשמ ינש תא ,לשמל ,בוש לוט
ויה ןידה יקספ ינשש וא ,וניארש יפכ .יאכז תאצי ינשבו ,גוהנלמ תלספנ םהמ
.תוקפנו ףקות-ירסחו םילטב ויה םהינשש וא ,םייקוחו םיפקת

לכה ,וכופיה תא היינש םעפו ,רבד תחא םעפ תנעוט הנידמה ,תושעל המ ,לבא
"תיסחי"ה תולטבה תנירטקודו ,םייוסמה קיתה יכרצו עגרה תויחונ יפל
האשילקה תחת לכהו ,וכופיהו-רבדה תא קוספל טפושל ול תרשפאמ
."ןיינעה תוביסנב" :הקוחשה

תא ךילע ליטה רשא הז) 'א ינברה ד"הספ יכ ןעטת התא רשאכ היהי ךכ
,הנידמה תדמע תא ולבקב ,רמאיו טפושה אובי ,ורקיעמ-לטב אוה (הליספה
רשאכ לבא ,"דבלב תיסחי איה תולטבה יכ עבוק ינא ןיינעה תוביסנב" יכ
,יקוחו ףקת אוה (המשאהמ ךתוא הכיז רשא הז) 'ב ינברה ד"הספ יכ ןעטת
תוביסנב" יכ ,הנידמה לש הכופהה התדמע תא ולבקב ,רמאיו טפושה אובי
."ורקיעמ-לטב אוה םדוקה ךילהה יכ עבוק ינא ןיינעה

קסופה ,"הנידמה לש טופש" אוה טפשמה תיב יכ דיגתו אובת התא םא לבא
תא ךדגנכ וסירתיו ואובי ,הנידמה לש סרטניאה יפל דימתו ,וכופיהו-רבד
.םהלש עודיה "רבדמ ינודא ןונגס הזיאב

שמתשמ ןטפשמה רשאכ :שיאל ותולגל אל יל וחיטבתש לבא ,דוס םכל הלגא
ןמ ןיינעה תוביסנב" :דיגהל המ ול ןיאש ןמיס ,"ןיינעה תוביסנב" יוטיבב
תא בייחל יתאצמ אל ןיינעה תוביסנב" ;"וז השקב לבקל קדצה ןמו ןידה
.הלב-הלב-הלב ןיינעה תוביסנב ,"תואצוהב הנידמה

קיתשהל תלוכיה :טפושל ןורתי דוע הקינעמ "תיסחי"ה תולטבה תנירטקודו
.ול תוחונ ןניאש תונעט

ךילהש - הפיקע הפיקת לש ךילהב ,ץ"גבב חיננ - ןעוט התא ,לשמל ,ךכ
.ורקיעמ-לטב אוה םייוסמ

?תיסחי תולטב לע עמש ינודא םאה :טפושה

םג ינא ,ילהנימ טפשמל רוספורפ ינא ,אשונה תא ריכמ ינא ,ודובכ ,ןכ :ינודא
איה תולטבה ןאכ לבא ,הזה םייוסמה אשונה לע ילש טרוטקודה תא יתישע
.תיסחי אל ,תטלחומ

.אשונה תא קודביו רוזחי ינודאש יאדכ :טפושה

תא ליפשי ינודאש ,דבלב דחא רבדל רתוח ירה טפושה :הייעב ינודאל שי ןאכ
,הבר התחריט רשא ,תקמונמ הטלחה תביתכב ךרוצה תא ול ךוסחיו ,וטבמ
.דחוימב האימחמ אל תרוקיבל תוכזל הייושע םג איהו

?ותעד לע דמוע ינודא םא הרוק המ לבא

.תיסחיה תולטבה תנירטקוד ןאכ הלח עודמ תקמונמ הטלחהמ חכשי ינודאש
תונעטב שממ יתאצמ אל :וז ןוגכ הטלחה ףוטחי ינודא הז םוקמב
תא בייחמ ינא .הריתעה/רוערעה תא החוד ינא .רתועה/רערעמה
.םיבישמל ח"ש 50,000 ךס םולשתב רתועה/רערעמה

.אלו אל ?ילאוטקלטניא רשוי .אל ?בל ץמוא


רודה ינפ

יוטיב ואצמי אל םלועל רשא ,הלאה "הפ-לעב-םייטופיש"ה "םירבסה"ה
"םירכומ" םתוא "םירבסה"ה תא יל םיריכזמ ,הבותכ תיטופיש הטלחהב
:םיגצוימ-אל םימשאנל הרובעת יטפוש

?חכוותהל רשפא יא םוליצה םעש עדוי ינודא

?העוט אל רישכמהש עדוי ינודא

?הקיזיפל םירוספורפ איבהל ךרטצי אוהש עדוי ינודא

?םשא אוה ,ובכרב גהנש ימ תא איבי אל אוה םאש עדוי ינודא

רתיב םהילא סחייתא רחא םוקמב רשא ,םינוכנ אל םירבסה ,האלה ןכו
.תופירח

הטיפשב שחרתמש המ יכ ןוישרה תא ךממ וחקי ירפסב יתרמא ךכ לעו
תיבב םג - םירחאה םימוחתה לכל "לוחזל" אלא הרירב ול ןיא תיתרובעתה
םושמ - ןוילעה טפשמה תיבב םגו ,יזוחמה טפשמה תיבב םג ,םולשה טפשמ
.םלוכמ קזח םיבולשה םילכה קוחש

יכ הנקסמל עיגהלמ סונמ היה אל תאז לכ ךמס לעו
.הרובעתה-טפשמ ינפכ רודה ינפ


םוכיס

:תרמוא זרא-קרב הנפד ר"דה

תולטבה לש התויסחי .תיסחי תולטב איה תיטפשמה תולטבה
ינורקע ןפואב רשא ,תיטפשמ הלועפ .םיגייס הל שיש ךכב תאטבתמ
איה תולטבה .םימיוסמ םיניינעל הפקת בשחיהל היושע ,הלטב איה
-קספ .ךילהו דצ לש היצקנופ איה - תיללכ הניאש הז ןבומב תיסחי
הנעטנ ובש ,ןוכנ ךילה לש האצות תויהל ךירצ תולטבב ריכמה ןיד
.ןוכנ דצ יפמ תולטבה תנעט
הצורש ימו ,הילותיחב התייהש יפכ ,תיסחיה תולטבה ןיינעב הכלהה ןאכ דע
.הצפח שפנב םאו ,םיינש-קוריחב םא - התא תויחל ,ילוא ,לוכי

,רימחמו ךלוה בצמה ,םילותיחהמ תאצל תמייאמ תאזה הכלהה רשאכ לבא
:זרא-קרב ר"דה תרמואו הכישממש יפכ

הנקמ תולטבה לש התויסחיש ,טפשמה תיב רבס תונורחאה םינשב
יפ לע - ןהבש תוביסנב ,תויוכז לש הרפה לע לוחמל תעד לוקיש םג ול
תאטבמה השיפת הניא רבכ וז .ןיד תוויע םרגנ אל - ותעד לוקיש
תויהל תכפוה ןועיטה תוכז .תויוכזה דמעמב תוחיפ והז .תויסחי
תולטבהש ,איה יתנעט .ןועיטה ןכותב היולתה תוכז - תיסחי תוכז
תופיפכב) טלחומ אוה תושרה יפלכ תויוכז לש ןפקות ךא ,תיסחי איה
יפלכ תוכזה תפיכא .(ןמצע ןיבל תויוכז ןיב םישקבתמה םינוזיאל
.ןיד תוויע םרגנ םאה ,הלאשב תינתומ תויהל הכירצ הניא תושרה
יבגל ךכ .קוחה ןוטלשב העיגפו ןיד תוויע המצע איה תוכזב העיגפה
יבגל ךכ ןכש לכ אלו ,ןועיטה תוכז תמגודכ ,תוילרודצורפ תויוכז
תויקוחל השירדב .ילנויצקנופה ןבומב תוכמסמ הגירח לש םירקמ
לוקיש שי טפשמה-תיבל .תושימגל םוקמ תויהל לוכי אל להנימה
.ןידל ףופכ תויהל ךירצ הז תעד לוקיש םג ךא ,תעד

.(רוקמב אל תושגדהה)
רשא ,1951 תנשמ ,הבוטהו הנשיה רסאונ תכלה לא תבתוכה תעלוק ןאכו
.םשאנה תערלו ,הנידמה תבוטל אקווד הלעפ הרקמה ותואב

-ךמסמ לע ססובמה ךילה לש וניד המ הלאשה הררועתה רסאונ תשרפב
,ןוכיסב דמעו הזכ ךילהב טפשנש ןוויכ יכ ןעוט רערעמה .ףקת אל החיתפ
םעפ ןידל ודימעהל ןיאש ירה ,אוהה ךילהב לווע ול םרגנ אל םגש ןוויכו
.לטוב ךילההש ירחא ,תפסונ

:ןוילעה ש'מהיב ךכ לע רמוא

םילטובמו םילטב ויה ... ישארה םולשה טפוש ינפב םינוידה"
,יזוחמה טפשמה תיב חרט םניחל ירה ,ךכש ןוויכו ... םרקיעמ
."אל וא רערעמל ןיד תוויע השענ םא ... רוקחל ופיסוהב
:ףיסומ םגו

וילע רשא דוסיה לש טלחומ רדעה ושוריפ המשאה-בתכ רדעה"
... ריואב םיחרופ םינוידו .םיילילפ םינויד להנל םולש טפוש ךמסומ
שורדלו רוקחל ךרוצ היהיש אלב ,םפוגמו םכותמ תחכומ םתוספא
."ןיד תוויע אוה אוה םלוהינ םצע .אל וא ןיד תוויע ידיל ואיבה םא
ןמ אוהש ,ךילה ותואב עשרומ היה ל"נה רסאונ רמ םאש אוה דרוסבאה
ןודינו ,"םפוגמו םכותמ תחכומ םתוספא" רשא ,"ריואב םיחרופה םינויד"ה
רדעה" יכ ןעוט היה אוה הליספה ןמזב הגיהנ לע טפשמבו ,ןוישר-תליספל
םולש טפוש ךמסומ וילע רשא דוסיה לש טלחומ רדעה ושוריפ המשאה-בתכ
עמוש היה אל שיא - המשאהמ ותוכזל שי ןכ לע יכו ,"םיילילפ םינויד להנל
.תאזה הנעטה לא סחייתמ היה אל שיאו ,ול

:"תיסחי"ה תולטבה תא ואיצמה םה ךכ םשל קוידבו
.םיצור םהש המ תושעל ולכוי םהש ידכהלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח