חראמ אקמיק    רתאה תפמ     רעשה ףד

ד"וע ,ינימי רורד ןבטפשמה לש היצזיטילופ

ינימי רורד-ןב / טפשמה לש היצזיטילופ
רושעב ש"מהיב לע ,ןוילעה ש"מהיב אישנ דובכ לש ותאצרה ילושב תורעה
בורקה

םיירוביצה םייחב ,רתויו רתוי ,יזכרמ םוקמ תספותו תכלוה טפשמה תכרעמ
היצזיטפשמל .בורקה דיתעב םג ךשמית ,םתסה ןמ ,תאזה המגמה .לארשיב
אל ןיידע .קרב אישנה ,הנטק אל הדימב ,יארחא ,תירוביצה הריזה לש ,תאזה
ןיטולחל רורב לבא ,קרב אישנה לש ונוזחכ ,"טפשמ ץראה לכ אולמ" םא רורב
חוכיו ןיא .קרב אישנה לש ותלודג לע חוכיו ןיא ."קרב טפשמה לכ אולמ"ש ,אוה
םג .קרב אישנה לש וכרדו ותשיג לע ,ןיטולחל ימיטיגל ,חוכיו שי לבא .ונורשכ לע
.םייתקוח םירבשמ ויה ,לארשי לש תיטפשמה הירוטסיהב ןייעש ימ לכל ,רבעב
ודמעמל עגונב היה ךכ ,םיטפושה תואמצע לע חוכיווב ,םישימחה תונשב היה ךכ
ךכ ,(טנרגא תדעו ח"וד םוסרפ םע םייתסהש חוכיו) הלשממל יטפשמה ץעויה לש
לע הפידרב טפשמה תכרעמ תא םישאה רשא ,לאפר קחצי תשרפ יהלשב היה
התייה תויושרה תדרפה ,ריכזהל שי ,םימי םתואב לבא .האלה ןכו ,יתד עקר
.הרורב רתוי הברה

םייחה לש היצזיטפשמ"ב קר רבודמ אל ,בל םישל יאדכ ,וללה םימיב
םא ירהש ."טפשמה לש היצזיטילופ"ב ,רקיעב ילואו ,םג אלא ,"םיירוביצה
הריזב תולבקתמ ויה רבעבש) יטילופ יפוא תולעב תוטלחה לבקמ ש"מהיב
בורש ,םיינכדע םירקס םידיעמש יפכ ,איה האצותה (דבלב הבו ,תיטילופה
,וצרת םא .ןוילעה ש"מהיב יטפוש תא םיחנמ םייטילופ םילוקישש סרוג רוביצה
.היצזיטילופ םג איהש ,היצזיטפשמה לש ,תיבויח תוחפה ,האצותה וז

רושעב טפשמה תכרעמ לש הינפ ואריי דציכ .האלה המ ,ןבומכ ,איה הלאשה
תכשל ינפב ,םידחא תועובש ינפל ,קרב אישנה 'בכ הצרה ,הזה אשונה לע .בורקה
,ללכב ןוילעה ש"מהיב דגנ תרוקיבהש יתנבה ,וירבד יפל .א"ת זוחמב ןידה יכרוע
קר איה ,הצרנ םא ,היעבה .ךכמ עורג והשמב אל םא ,תורובב הקול ,טרפב ודגנו
תא ןיבהל םיברסמ קר ונחנאו ,אלפנ ךכ לכ ונלצא ירהש .הרבסה לש היעב
.בצמה תואלפנ

,קרב אישנה 'בכ לש םימיוסמ םינוויכ לע וא ,ללכב ןוילעה ש"מהיב לע תרוקיבה
םינשב ,האב איה .תוטוידה לש םהיפמ אקווד האב אל ,ריכזהל יל השרוי
תא םישאהל השק תצק .תורואנה יזועממו ,הימדקאהמ אקווד ,תונורחאה
המ לע עדוי אוה ירה .תורובב ,יודנל השמ ,ןוילעה ש"מהיב לש רבעשל אישנה
ירדנא 'פורפ ,ןוזיבג תור 'פורפ ומכ הימדקא ישנא םישאהל השקו .רבדמ אוה
םיקול םלוכש ,םירחא םיבר דועו ןונבא ןד 'פורפ ,רימש ןנור ר"ד ,רומרמ
.יוארה רבדה םה ,וכרדו קרב אישנה קרו ,רתוי רומח והשמב וא ,תורובב
וז .םישנא לש םתורוב לע חוכיווב ,םיתעל ,םייוצמ ונא ,ןיינע לש ופוגל םוקמב
.חוכיו םייקל ךרד אל

תויוסחייתה יתעמש קרב אישנה 'בכ לש ותאצרהבש ,רמאיי םירבד לש םפוגל
,ותאצרהב ,ומצע אישנה .ירוביצ ןוידל םייואר םירבדהש המדנו ,םיאשונ המכל
הנעטה רשאכ ,חוכיווה תא םייקל השק םא םג ,ירוביצה חוכיווה תא דדוע
.תורובב םיקול םירקבמהש ,איה תיזכרמה

.הבוגתל םייואר םירבדהו ,הפפכה תא קרז אישנה 'בכ ,תאז לכבו


יפקוע םיקוח" ןיאש אישנה 'בכ ןעט ,הלאשל הבושתב :היטרקומד יפקוע םיקוח
ריבסה אוה ,ןיינעה סוסיבלו ."היטרקומד יפקוע םיקוח" שי אלא ,"צ"גב
,הל שחכתמש והשימ דוע שי םא קפסש תמאה תא ,ןידה יכרוע ,ויניזאמל
םדאה תויוכז ,תוניגהה ןוטלש םג אלא ,בורה ןוטלש קר אל איה היטרקומדש
אקוודש הז דציכה ,המת אוהש ,רמאו ףיסוה דוע אוהו .םיטועימ לע הנגההו
ש"מהיבמ אקווד אובת םתנגהש םיניבמ םניא ,םידרחה םתסה ןמ ,םיטועימה
.ןוילעה

תא אכדיש בור היהי ובש טנמלרפ לע ,תאזה הדחפה-הרימאהש ,רמאיי תישאר
םינטפשמש המסיס וזש ןוכנ .תואיצמה ןחבמב הדמע שממ אל ,טועימה תויוכז
.יטופיש םזילאירפמיא קידצהל ידכ ,ךרוצל אלש רקיעבו ,ךרוצל ,ריוואל םיקרוז
:ב"הראב םיטפושה ילודגמ דחא ,דנה דנרל ירבד תא ריכזהל ךירצ הזה רשקהב
.בורה ינרופיצמ טועימה תא ליציש אוה ש"מהיב אל ,ץירע בור היהי רשאכ

םה םיהובג טפשמ יתב ,ןיינעה הזו ,ללכב םא :בכרומ רתוי הברה ןיינעהש אלא
הלש לדומה תאש ,ב"הראב .הקוחה לע הנגה םשב ,בורה תויוכזב ועגפש הלא
ש"מהיבש ,ררבתה םבורבו ,הלאכ םירבשמ המכ ויה ,ריכזהל בהוא קרב אישנה
היה ךכ .םישלח םיטועימ לע תוחפו ,ןוה ילעב לע ,םיקזח לע הנגהב קסוע
ךכ .םיחרזאה תמחלמל םימרוגה דחא היה רשא ,(1854) Dread Scott ד"הספב
לע הנגה םשב ,ילאיצוס קוח לטיב ש"מהיב רשאכ ,(1905) Lochner תשרפב היה
רשא ,ןוילעה ש"מהיב ןיבל טלווזור אישנה ןיב לודגה רבשמב היה ךכ .הקוחה
ןוילעה ש"מהיב .New Deal המ קלח ויהש ,םיקוח לש הרוש לספ ,הקוחה םשב
רבשמה תונברוקל וא ,םישלחל תוחפ הברהו ,ןוה ילעבל ,םידבע ילעבל גאד
תונשב ,ןוילעה ש"מהיב אישנכ ,ןרוו לרא לש ותפוקת קר .לודגה ילכלכה
Braun ומכ ןיד יקספ םע ,םיטועימ לע הנגהב הנייפאתה ,םישישהו םישימחה
,ללכה ןמ אצויה אוה ןרוו לבא .(רפס יתבב םיעזג ןיב הדרפהה הלטוב ובש)
.ללכה לע דיעמ וניאש

,םירחבנ םיטנמלרפ אקוודש החיכומ הירוטסיהה ,דובכה לכ םע ,רמולכ
יצעוי לע הנגהו .םיסרטניאה ןוזיא תא ,בוט תוחפ אל יאדוובו ,בוט רתוי םיגציימ
קוידב אל איה ,קוחב ףיעס לספנ ובש ןושארה ילארשיה הרקמב ומכ ,תועקשה
.ץירעה בורה ינפמ ,היטרקומדה תלצה

ינפמ רקיעב הז ,הקוח םיצור אל ,םידרחה רקיעבו ,ץראב טועימה תוצובק םא
היה ךכ .רואנה טועימה תויוכז תא רמשמש ימכ רייטצמ ןוילעה ש"מהיבש
רשב אוביל םירושיא ןתמ הנידמה לע הפכש ,(הרדסב ןושארה) לארטימ ד"ספב
םודיק ומכ ,יוטיבה שפוח לש םירקמ לש הכורא הרושב היה ךכ .רשכ אל
הדגב שנסש ןעטנ וב היזיוולט טרס) שנס הנח וא ,("ןייטצת ךל" תמוסרפה)
דובכ תבוטל אלו ,עוגפה בורה תבוטל אל ש"מהיב בצייתה םהבש ,(הירבחב
לע ,"םירואנ"ו "םירצוי" לש ,הנטק הצובק לש רתיה תויוכז תבוטל אלא ,םדאה
.םמודה בורב העיגפה ןובשח

שי ופוסבש ,םינש בר םיתעל ,עגיימו ךורא ךילה רחאל םירצונ םייטילופ םינוזיא
לע םומ תלטה םושמ הב שי "היטרקומד יפקוע םיקוח" הרימאה םצע .הרשפ
ש"מהיב תרייס תא ונל התייה אל םא ,וט-וט-ואש םיחינמ ירהש .םירחבנה
םיטועימב ישימחו ינש לכ םיעגופה ,םיאכדמ םיקוחב םיפצומ ונייה ,ןוילעה
.םישלח

ידי לע םישענ ,אונשל םיבהוא ונלוכש ,וללה םינוזיאה .הנוש תצק ,ןבומכ ,תמאה
םימכחה תצעוממ בוט רתוי הברה ,רוביצה ללכ תא םיגציימש ,רוביצ ירחבנ
תא רפהל הטילחמ םימכח תצעומ התוא רשאכו .ןוילעה ש"מהיבב תבשויש
.היטרקומד תפיקע שי ןכא יזא ,רוביצב םיוסמ דצ תבוטל ללכ ךרדב ,םינוזיאה
הרק הז .טועימה תא אכדמ בורהש םושמ אלו ,היטרקומדה תא ףקוע ש"מהיב
לש הרקמב ,לשמל ,היה ךכ .לארשיב הרוק הזו וישכעו ,ליעל רומאכ ,ב"הראב
.ש"מהיב ידי לע ורפוה ,וטועימב ערה םהש ,םייטילופה םינוזיאה .םימרופר רויג
לבא .העורג רתוי הברה הרשפ התע לבקנ ,תעגופ םיתעלש ,העורג הרשפ םוקמב
.היטרקומד ףקוע ש"מיב ,לבקנ רקיעב

,בר טהלב ,ןעט קרב אישנה 'בכ .ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמ :תויושרה תדרפה
תויתדימה ךשמהבו תוריבסה הליחת - ינוטלשה םוחתב תרוקיבה תוליע חותיפש
העיגפב רבודמ אל ,הרקמ לכב יכו ,הילותיחב קר היוצמ ,ילהנמה םוחתב -
לש תעדה לוקיש תא ףילחמ ש"מהיבש ,עודיכ ,איה האצותה .תויושר תדרפהב
לבא .אחינ - הילפאב וא ,בל םות רסוחב ונקסעש ןמז לכ .םיילהנמה םימרוגה
אוהש ירה ,תויתדימה תלאשב םגו ,תוריבסה תלאשב םג קסוע ש"מהיב רשאכ
תוריבסה תליעש ןוכנ .ןוטלשל ךפוה ש"מהיב .יעוציבה גרדה םוקמב ומצע םש
תיטרקומד תוחפ אל איהש ,ב"הראב ךא ,תויטרקומדה תונידמהמ קלחב תומייק
הטלחה תקידב ךרוצל ,תוריבסה תליעב שמתשהל זעיש ש"מיב ןיא ,לארשימ
.תינוטלש

שי יכ ,קרב אישנה םע ויחוכיוומ דחאב רמא ,ןולא םחנמ 'שה ,אישנל הנשמה
אלא ,הז ןיינעב ונל רתונ אלו ."טפשמה ןוטלשל טפושה ןוטלש" ןיב לדבה
.לודג ןולא-ןליאב תולתיהל

ה יבאל בשחנה ,לשרמ 'שה רמאש םירבד קרב אישנה טטיצ ,ויתונעט תרגסמב
ותואב .רזומ תצק הזו .Marburi עודיה ד"הספב ,-1803ב דוע ,Judicial Review
תעדה לוקישב תוברועמ רסוח לש ,הרורב דואמו ,המלש הירואית שי ,ד"ספ
והשימ םאש ךכ .הומתו םוגפ תעד לוקיש לש ,םיינוציק םיבצמב םג ,ינוטלשה
תיירואית זא ,תוברעתה תוליע קידצהל ידכ ,לשרמ 'שב תולתיהל הצור
.השדח תנעשמ הל אוצמל הכירצ תוברעתהה

אל ,םירובה ,ונחנאו .האלפנ הטישב רבודמש ,ןעט אישנה 'בכ :םיטפוש יונימ
,טועימבש טועימ םא םג ,םימיוסמ םיטפוש דגנ הנעטה םג .התלודג תא ונעדי
הרודצורפ שי :המוד הבוגתל אישנה 'בכ יפמ התכז ,החכוה רבכ םתמאתה יאש
אישנה 'בכ חכשש המ .תונעטה תקידבל םילכ שיש ךכ ,הדעוול הנולת תשגהל
.םלועב ערו חא הל ןיאו ,תידוחיי איה ץראב םיטפושה יונימ תטישש ,אוה רמול
.הבש םייטננימודה םה ,הדעווב םיבשויה ,ןוילעה ש"מהיב יטפוש תשולש
םייטילופה םימרוגה ,תונקותמה תונידמה בורב .ומצע תא הנממ ש"מהיב ,רמולכ
הדעווה ,ומצע תא הנממ ש"מהיב רשאכ .ער רבד םוש ךכב ןיאו ,םינממה םה
ש"מיבל תוכזל םוקמב .םיטפוש לופכשל הדעוול תכפוה םיטפוש יונימל
אל ,לשמל ,דחא ףא .הלהקמה תרושל םיכיישש םיטפושל םיכוז ונא ,יטסילרולפ
אישנה 'בכ ןיבל וניב תוקולחמהש ,ןולא םחנמ ,אישנל הנשמה לש וילענל סנכנ
רשא ,םיטפשמל 'פורפ לש וייוכיס םה המ ,ללכבו .תומסרופמה ןמ ןה קרב
ש"מהיב לש שדוקה לכיה לא סנכיהל ,םויה תוליבומה הלאמ תונוש ויתועד
םיכוז ונא ,יתימאו חותפ ןויד םוקמב ,ךכו .העודי הבושתהש המדנ ?ןוילעה
.םלתב הכילה לש תימצע תעמשמל

תועבצאמ תוחפ לע ,רופסל רשפא ירה .ולשכש םיטפושה ןיינעב ךישמהל רשפאו
היה אל .טופישה סכ תא בוזעל וצלאנ םיטפוש םהבש םירקמה תא ,תחא די
ועיפוהש ,םיבר ןיד יכרועש רחאל ,ודיקפת תא בזע טפוש ובש ,דחא הרקמ וליפא
םוש ןיא הבש הטישב רבודמ ,רמולכ .טפוש תויהל יואר אל שיאהש וניבה ,וינפב
אלל םירמסמ .הרקב וא תרוקיב אלל הטישב רבודמ .תונולשיכה רועיבל יוכיס
.ינהמת .שיש רתויב הבוטה איה ,קרב אישנד אבילא ,תאזה הטישהו .שאר

םיניינעב זכורמ ש"מהיבש בושחל תועט וזש ,ןעט אישנה 'בכ :תויתרבח תויוכז
אוה ,היעבה .תויתרבח תויוכזל סחייתמ וניא אוהו ,טרפה תויוכז ומכ ,םימיוסמ
ותמזוימ לעופ אל אוה .םירתועה ידי לע לעפומ ש"מהיבש ךכב היוצמ ,ריבסה
וינפב ולעה אלש ןוויכמו .וינפב תואבומה תוריתעהמ אלא ,ש"מהיבל ,ול ןיא .אוה
ש"מהיבש - קרבד אבילא ,ןבומכ העטומה - םשורה רצונ ,תויתרבח תויגוס
,הלא תויגוס ש"מהיב לש ונחלוש לע וחנוי םא קרו .תויתרבח תויוכזמ םלעתמ
.תויתרבח תויוכזל ותושיגר תא חיכוי אוה

וניא ךוניחהש עבקנ םש ,ת"ליג ד"ספ דע ,תכל קיחרהל ךרוצ ןיא .ינהמת ,ןכבו
ידכ ,םדאה דובכמ קלח וניא אוהו ,דוסיה תויוכז לש הנושארה הרושל ךייש
אל ,תויוכזה םלוס תא עובקל ידכ ירהש .קרב אישנה 'בכ לש ותנעט תא ךירפהל
אוה הז היהו .תואצרה ,םירמאמ ,םירפס םסרפמ אוה .תוריתעל קרב 'שה קקזנ
יאהב ,'ג קלח ,טפשמב תונשרפ ורפסב ,הדמע עיבהל ,ולש ותמזוימ ,רחבש ,ומצע
החוורלו ,תואירבל ,הלכשהל ,ךוניחל תוכזה ןוגכ ,תויתרבח םדא תויוכז" :אנשיל
דובכמ קלח ןהל ןיאש המוד ךא ,רתויב תובושח תויוכז יאדווב ןה תיתרבח
תא םכסמ ,קרב ירבד לע ךמתסהב ,ת"ליג ד"הספב ,רוא 'שהו ."םדאה
תוכז לש המויק תא דובכל םדא לש ותוכזמ רוזגל ןיאש רובס יננה" :הייגוסה
."ךוניחל תיתקוח דוסי

ש"מהיב ןתנ ,םייתנשכ ינפל .ןיד יקספב םג אלא ,םירמאמב רבודמ אל לבא
בכרהב .(םרטנוק תשרפ) רומאה םוחתב םיבושחה ןידה יקספמ דחא תא ןוילעה
,תונברדכ םירבד רמאש ידיחיה היה רימז .ןישחו רימז ,קרב םיטפושה ובשי
דמע אשונה ,תונמדזה התייה קרבל .דדוב רתונ אוה .תויתרבח תויוכז תוכזב
.רימז 'שב הכימת וירבדב אוצמל היה השק ךא ,וינפל

םע תרדתסמ ךכ לכ אל איה ,קרב אישנה לש הנעטל דובכה לכ םע ,ןכ יכ הנה
.הקיספבו תורפסב ,הקיתשבו הרימאב ,ומצע ולש םירבדה

הצק אל וליפאו ,גלזמה הצק קר םה ,הינסכאהו םירבדה עבטמ ,ןלהלש םירבדה
לע איה תקולחמה .קרב אישנה לש ותוניגהו ודובכ לע קלוח ןיא ירהש .ןוחרקה
תקולחמ התוא איה תקולחמה .וכרדב ןוידה לעו ,ותשיג לע ,ותטיש לע ,וכרד
ךירצש ,תימיטיגל תקולחמ איה תקולחמה .ב"הראב םייתקוח םירבשמל המרגש
.םיטפושלו ש"מהיבל רומג דובכ ךותמ םא םג ,המייקל

ץראה לכ אולמ"ב תכמותה ,ולש ותשיגל סחייתמ קרב 'שהש ,אוה זיגרמש המ
שיו ,תידוהיה הכלהב הז ךכש ריכזהל חרט אוה .המויסכא לאכ ,"טפשמ
,תיתדה הכלהה םוחתל יוארש המ .תנתונה איה לבא .ןוויכ ותואב ךישמהל
.יחרזאה טפשמל יואר וניא ,ולש ךלהמ לכלו טרפ לכ לש ותמשנל תרדוחה
ומוקב ,םדוק ךורשל לענ וזיאו ,םדוק לוענל לענ וזיא םדאל ןירומ הכלהב
קוח תנידמל היואר הניא ,תוילטוט לש ןייפאמ איהש ,וזה תוילוכה .רקובב
ךופהל הצורש ימל היואר ןכאש השיג וז .העוסש הרבחל אל יאדוובו ,תינרדומ
תא ןיטקת קרש השיג וז ."טפשמ ץראה לכ אולמ" יכ עבוקו ,הכלהל טפשמה תא
.קוחה ןוטלשב הרכהמ רוביצב תוצובק דועו דוע קיחרתו ,טפשמב רוביצה ןומא

,המויסכא וא ,יניסמ הרות לש המרל קרב לש השיגה גרד תאלעה ,הרקמ לכבו
םישק םירבד םג ורמאיי ובש ,ישפוחו חותפ ןוידב ךרוצה לש הזית-יטנאה איה
.ןוילעה ש"מהיבב םיבקונ םיחוכיוול םידע ונייה ,רבעב .השיגה דגנ ,םימרוצו
.הגיאדמ דואמ איהש ,הרושה תודחא תררוש ,ןטפשמ לכל עודיכ ,םויה
.תיכרע-דח תויטננימודל ומוקמ תא הניפ םעפ לש םזילרולפה

יפל ,טפשמה תכרעמב המרופרה לע אוה ידיימה חוכיווה ,דיתעב רבודמש לככ
םג ,הימדקאה ישנאבש םיטלובה םייוצמ םידגנתמה ןיב .רוא תדעו תוצלמה
קבדות אלש תווקל ךירצ .קרב אישנה לש ותשיגב םיכמות יבקע ןפואבש הלא
לש הינפ תא עבקיש ,חוכיו ותואב רבודמו .חוכיווה תא לסחל ידכ ,"תורוב" םהל
.םיבורקה םירושעב טפשמה תכרעמ

אלש ,םיפטחמכ וארנ ,רוביצהמ קלח יניעב ,םימיוסמ ןיד יקספ ,םירקמהמ קלחב
י"ע הנורחאל ומסרופ םיגיאדמ םינותנ) טפשמה יתבב רוביצה ןומא תא ולידגה
.האצותה התייה וז לבא .םיטפושה תנווכ התייה ,הלילח ,וזש אלו .(המרונפ ןוכמ
אישנהש ,ןיררוע הילע ןיאש החנהב .ףטחמ היהיש רוסא ,המרופרה לש הרקמב
תווקל ךירצ ,םייקמ האנ םג אלא ,חוכיווה שפוח לע שרוד האנ קר אל ןכא קרב
ולכוי אל םימכח תורשעש ,תורמסמ ועבקייש ינפל ,םייקתי בקונה חוכיווהש
.ןנקתל

.יאנותיעו ד"וע אוה בתוכה
.(1999 רבמצד) 17 'לג ,"ןידה ךרוע"ב רוא התאר המישרה
.דבלב בתוכה לש ותעד תא תפקשמ המישרה

קרפה תליחתל הרזח


חראמ אקמיק    רתאה תפמ     רעשה ףד