ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רחש ול ןיא
רשא טפוש-דובכ לע
תכרעמל דובכ ףיסומ אל
תכרעמה לבא
הרוצב המוחכ ,וביבס תדכלתמ

אובמ

ותוחאמ ינורטקלא ליימ-יא ראוד לבקמ ינא ,תונטקה תועשב ,דחא הליל
.ילש

.הרקי תוחא ,איה ךכ ?רחש לט טפושה לע ריעהב ובתכ המ תארק

השק תצק A3 לדוגב םידומע השישש ןוויכו ,ריעה תא ארוק אל ינאש ןוויכ
אלא יל רתונ אל ,תינופלט החישב תצמתל אל וליפאו ,סקפב חולשל
.שחנל

שולש-םיימעפהמ לבא ,הרקי תוחאל ינא ךכ ,וילע ובתכ המ עדוי אל ינא
םיטפושבש-םכחהש תטלחומ תואדווב דיגהל לוכי ינא ,וינפב יתעפוהש
השעא אל לבא ,שפיט םג אוהש רמולו תכל קיחרהל זעמ יתייה .אל אוה
."רבדמ ינודא ןונגס הזיאב" יל ידיגת אלש ידכ ,תאז


םגו ,תאזה הרדסה ךשמהב ,קמועל חתננ ונחנא תאזה הבתכב רמאנה תא
ראשלו ,ןידה-יכרוע לאו םיניידתמה לא וסחיל ,יטופישה וגזמל סחייתנ
תומכל סחייתהל יוארה ןמ ןאכ רבכ לבא ,הזה טפושה לש ויתונוכת
.הב ןוחנ הזה טפושהש המכחה

תוכיא לע ןנולתה רשא רייד טפושה 'בכ לאוש ,"?הככ תרביד היסורב םג"
היסורבש חיננ .תאזה הלאשל תוקפנה המ לבא ,תרדהנ הלאש .היינבה
ןאכ ול רמוא היה אוה ,אל ?הצרתמ היה טפושה זא םאה - ךכ רביד אוה
.היסור אל

היסורב םא הנשמ הז המ ,הצרתמ היה אל טפושה הרקמ לכב םא זא
?רביד אל וא ,ךכ רביד שיאה

תא םילאושש תמטמוטמה הלאשה תא יל הריכזמ תאזה הלאשה ,ללכבו
בוט רתוי ברע תונידמב :חופיקל םינעוט םהש תמיא לכ ,לארשי ייברע
.תשפוטמ הלאש ?םכל

ש"מיב אישנ ןגס לש תמייוסמ העיבק לע תרוקיב התייה רחש 'בכל
הטלחה ודי תחתמ איצוה ?השע המ .ימיטיגל .וילע הנוממה ,םולשה
העדוהל דעו ןאכמ" תוחלתשה םע - תינייכב הטלחה - הכוראו תטרופמ
.םכח אל םג אלא ,ימיטיגל אלש קר אל .אישנה ןגס לע "השדח

תתירכל לשוכ חותינ לע םייוציפ תעבות הייחל םישימחה תונשב השא ,'ג
ןודנ דוע ,טפשמה ךלהמב רחש 'בכ הילא סחייתה וב ןפואה לע .דש
לאשש רלוד -64,000ה תלאש לא בל םישל יאדכ ןאכ רבכ לבא ,הבחרהב
?הבקנב ןוא רכזב הז םיידש :השאה תא רחש 'בכ

אוה םאו ?תינושל תצעוי רותב הילא הנפ אוה םאה .שייבתמ אל אוה ךיא
איהש המ תא קוידב בותכל תינדלקל ריאשי אלש עודמ ,עדוי אל תמאב
?תירבעה ןושלה תא אלו ,רמאנה תא ףקשי םג לוקוטורפהש ידכ ,תעמוש


לצא הפק סוכל םתוא ןימזהל :םהב לפטל תחא ךרד הנשי הלאכ םיטפוש
יכ םהל ריכזהלו ,טפשמה יתב להנמ לצא וא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ
םג עורג טפושמ רטפיהל רשפאמה ,הטיפשה :דוסי קוחל (4)7 'עס םייק
ילוא .תרזוע הפקב העקשהה ללכ ךרדב .יתעמשמ ןידל ודימעהל ילב
.דימת וליפא

,רחש 'בכ לש "הנגהה וק" אוה תאזה השרפב םימיהדמ יכה םירבדה דחא
דציכ הארנ .הנובתה לילכ שממ ."לבוקמכ איה םלואב יתוגהנתה" ויפל
תוריהמב הגיהנו היינב-תוגירח יכ הנעטל סחייתמ ,טפושכ ,אוה היה
לש תקפקופמה ותנגהל םג סחייתהל ךירצ ךכו ..."לבוקמכ" ןה תזרפומ
.רחש 'בכ

תילמינימ הדימ הלגמ רחש 'בכ היה םאו ,הקיתש המכחל גייס :ל"זח ונש
םא םג ,הז תא דיגהל ךירצ היה אל אוהש ןיבמ היה אוה ,הזה ךרצמה לש
.קדוצ אוה

.היכוב ונשפנ ךכ לע קוידב לבא ,ולש הטוט-ןאפ-יזוקה םע קדוצ ןכא אוהו

לש ותנגהל תדכלתמו "תורוש תרגוס" הלוכ תכרעמהש ךכל הביסה םג וזו
.הנגהל יואר וניא רשא טפוש

יואר - םדא-ןב אל אוה םא וליפא ,הז ללכב טפוש םגו - םדא לכ םנמא
סחוימה יכ הנקסמל ונעגהש ירחא ליחתמ ונלש ןחבמה לבא ,הנגהל
ארומ אלל ,הרקמ לכב םייקל ךירצ הזה רוריבה תא .אוה ןוכנ ןכא טפושל
םיזוחא 10 וליפא שי טפושל סחוימה ךותמ יכ ררבתי םאו ,םינפ אושמו
.התייבה ופיעהל ידכ ךכב יד ,תמא

אל עודמ הלאשה תלאשנ ,םייוסמ טפוש דובכ םיפיעמ רבכ םאש אלא
,הלא לכ תא ונפעה םאו .ונממ םיעורגה םיטפושה דובכ לכ תא םג ףיעהל
המרה תא תולעהל ןוצרה תרגסמב - םג ףיעהל אל עודמ הלאשה תלאשנ
התואב טעמכ םיעורגה הלא לכ תא - תכרעמב םיטפושה לש תיללכה
,עורג טפוש הב אהי לבל ,לארשי תנידמ תראפתל - האלה ןכו ,הדימה
םלועל ,ינוניבב קפתסמש ימ יכ ,ינוניב טפוש אל וליפאו ,עורג טעמכ טפוש
.םייחב רבד םושל עיגי אל

.הפייעל דע םיינוניבו םיעורג םיטפוש האלמ לארשיב טפשמה תכרעמו
.לבסנל רבעמ הברה

הלוכ תכרעמהש ךכל הביסה ,רומאכ ,םג וזו ,תודוהל ןכומ אל שיא לבא
.הנגהל יואר וניא רשא טפוש לש ותנגהל תדכלתמו "תורוש תרגוס"


ךשמהל

םיניינעה ןכותל    ףדה שארל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח