ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


!תובינע אלל הנש

."תוינוכמ אלל םוי" לע הזירכה ופי-ביבא-לת תיריע

.המוד העצה שי יל לבא ,םיעדוי אל דוע ונחנא ,הזמ אצי המ

"ינודא" אלל .ההכ ליעמו תומילג אלל ,תובינע אלל הנש עיצמ ינא
."ודובכ"ו

תמאב ךרבח םאו ,יוסיכ ול שי דימת אל "דמולמה ירבח" יוטיבה םג
,םיבוקב ונממ תצרופ תודמולמהש םושמ ,הלא לכל קוקז אל אוה ,דמולמ
- והערל שיא םיקינעמ ונאש םיראתה ילב םג תולוקה תא םיאור םעה לכו
.ומצעל שיא םג םימעפלו

-קרס-ינוניג אללו ,םייניעה הבוגב ותלוז לא שיא רבדל ליחתהל עיצמ ינא
.םירתוימ לבהו

,םיילאוטריו םיסומינ ראשו ,"טפשמ ינוניג" וניתומוקמב יורקש המ
,התמוכ ,תועדצה ,חוצחצ ,חוליג :יאבצה טישלובה תא יל ריכזמ
.'וכו ,"!דקפמה"

,םלועמ אבצה לש ותלוכיל םעפ-יא ףיסוה יאבצה טישלובה םא הלאשה
םושמ ,הפקתו הנימא תיעדמ הבושתל - הכזת אל םגו - התכז אל ,הארנכ
תוגוז תחקל :יואר יעדמ יוסינב ןכתסהל ןכומ אל ,הארנה לככ ,דחא ףאש
,רחא רטשמ ינשה יצחבו ,דחא רטשמ ןהמ יצחב גיהנהל ,תוהז תודיחי לש
.יעצבמה הדוקפית לעו ,הדיחיה לארומ לע העפשהה תא ןוחבלו

תועדצההו םינוניגה לכ יכ ררבתי ומשל יוארה יעדמ יוסינבש ענכושמ ינא
לע הערל םיעיפשמו ,םיערוג וליפא אלא ,רבד םיפיסומ אלש קר אל
.ןדוקפית לעו ,תודיחיה לארומ

יתב תא םיפיצמ ונא םהב םינוניגה לכש ענכושמ ינא הדימה התואבו
טישלובה לש םימואתה ויחא אלא םניא ,םדי לע םיפצומו ,טפשמה
לש :ירק - טפשמה תיב לש דובכהו ,טפשמה תיבל ונלש דובכה :יאבצה
אלו ,הדיקהמ אל ,תובינעהמ אל ,הנבנ וניאו ,רזגנ וניא ,ונילא - םיטפושה
תיבב תוירבה לש םתוגהנתה תא םינייפאמה םירחאה םינממסה לכמ
.טפשמה

האור ינא רשאכ טרפבו ,הליחב יל םימרוג הלאה םינוניגה םימעפל
."ינולפ טפושה דובכ" ידי לע םימותחה ,ןיד-קספ וא הטלחה ,לוקוטורפ
."טפושה דובכ"ב ומצע לא הנופ טפושה

לא שיא רבדכ והער םע שיא רבדל ליחתנש .הז םע קיספנש עיצמ ינאו
.ןויסנ לש תחא הנשל קר ולו - יטרפה םשב הז לא הז תונפל וליפא ,והער
,וניתומוקמב רסח ךכ לכ רשא ידדהה דובכה תא הנביש המ הז ילוא
.המינפ טפשמה תיבב םיאצמנ ונחנא רשאכ

(א"סשתה ,טפשמה תנש תחיתפ ברע הנושארל םסרופ)

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח