ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ:(ךשמה) תעדל ומצע תא הזבמ
ןוילעה טפשמה תיב
ומצע לש םיווצ רפמ
ול תקחומ ק"חמו -

םיניינעה ןכותל

תוריקח תקלחמ) ק"חמ שאר לש הבתכמ הז
:לארשי תרטשמ לש תוריקחה ףגאב (תועיבתו


ס"מלב

תוריקחה ףגא / יצראה הטמה
תועיבתו תוריקח תקלחמ
02-5309280 :'לט
02-5309339 :סקפ
א"סשת ירשתב ה"כ ,םילשורי
24.10.2000
033/107866 - 1102/חפ


דובכל
רינ החמש ד"וע
'ג 1 ליג לועשמ
44281 אבס רפכ

,.נ.א

תנולת תרפה - םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה
22.10.00 ךיראתמ תוריקחה ףגא 'רל ךבתכמ :ןיכומיס

.ךמסבש ךבתכמ תלבק תרשאמ .1

.תועיבתו תוריקח תקלחמב הקידבל רבעוה ךבתכמב רומאה .2

.ךעידונ ונתקידב םות םע .3


, ה כ ר ב ב
מ"צנ ,ורפורק תילגרמ ד"וע
תועיבתו תוריקח תקלחמ שאר


:הנה ?יתלביק המו - יתיכיח ,יתיכיח


תוריקחה ףגא/יצראה הטמה
תועיבתו תוריקח תקלחמ
02-5309253 'לט
02-5309339 :סקפ
2000 ,רבמבונ 12
א"סשת ,ןושח ג"כ
109001 1102-/חפ :ןיכומיס


דובכל
רינ החמש ד"וע
'ג 1 ליגה לועשמ בוחר
44281 אבס רפכ


םוסרפ רוסיא וצ תרפה ןיגב ךתנולת :ןודנה

.ונתניחבל הרבעוה ןודנבש ךתנולת .1

צ"גבב טנרטניאב ןוילעה טפשמה תיב רתאב ונכרעש הקידבמ .2
:בתכנ הב 6.11.00 ךיראתמ תחאה-תוטלחה יתש ונרתיא 5051/00
8.11.00 ךיראתמ הינשהו ,"הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותבוגתל"
רתועה לש ומש םוסרפ ןיא תוטלחהה יתשב ."שקובמכ" בתכנ הב
."ינולפ" :בתכנו

וצ רפוה יכ הלוע ונממ רמוח לכ ונינפב ןיא ,ליעל רומאה רואל .3
.םוסרפ רוסיא

.ךתנולת ןיגב הריקח חתפית אלש טלחוה ,ליעל רומאה רואל .4


,הכרבב

דקפ ,(רלדנהכוב) לאפר לכימ ד"וע
תועיבת רודמ הקיקחו ץועיי תניצק
תועיבתו תוריקח תקלחמ 'ר/ב


רמוח ףוריצב-הלשממל יטפשמה ץעויה תכשל :קתעה
-99270ק"חא
-107866ק"חמ


:םייניב תלאש

םישקבמו ,הלשממה שאר לא בתכמב םינופ םתאש םכמצעל וראת
.רחא וא הז רבד

תינושאר הבושת ,םימי רפסמ ךות ,םילבקמ םתאש םכמצעל וראת
םויב לבקתנ רשא םכבתכמ יכ רמאנ הבו ,יוארכו לבוקמכ ,תסמונמ
.לופיטה םות םע ולבקת תיניינע הבושתו ,לופיטב אצמנ ...

הלשממה שאר םותח הזה "ינכט"ה בתכמה לעש םכמצעל וראת
.ומצעבו ודובכב

םג םותחל לוכי הזכ בתכמ לעש םושמ ,רדהנ וליפאו ,הפי הז ,ןכא
.םירלבלבש-ןורחאה

ולבקת התוא ,ןיינע-לש-ופוגל הבושתה לעש דוע םכמצעל וראתו
.םירלבלבש-ןורחאה םותח היהי ,םכתשקבב לופיטה רחאל

איה רטוז דיקפ םתוח תאזה הבושתה לעש ךכל תוביסה תחא
,רומחה הרקמב תיליוואו ,לקה הרקמב ,תיניצר אל איה הבושתהש
.הזכש רבד לע םותחי אל ומצע תא דבכמה הלשממ שאר םושו

,תינושארה הבושתה לעש דועב :ןאכ הרקש המ ,ךרעב ,הזו
הבושתה לעש ירה ,הנשמ בצינ ,הקלחמה שאר המתח ,תילאמרופה
.דבלב דקפ תגרדב "וק תדבוע" המתח ןיינע-לש-ופוגל

?הזה בתכמה לע המצעב םותחל הנשמ בצינה הזעה אל עודמ

.תוריקחה ףגא שאר לאו יטפשמה ץעויה לא יבתכמב הבושתהד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


28.11.00 ,אבס רפכ

דובכל

ןייטשניבור םיקילא רמ
הלשממל יטפשמה ץעויה

ןובדס יסוי בצינ
ר"אטמ/ק"חא שאר
םילשורי


,ידבכנ

הנולת - הרפה - םוסרפ רוסיאל וצ :ןודנה

,21.11.200 םוימ ,109001-1102/חפ 'סמ ,ילא הבתכמל
,דקפ ,(רלדנהכוב) לאפר לכימ ד"וע לש
.ק"חמ/ק"חא/ר"אטממ

האצמנ אל "ונכרעש הקידב"ב יכ (רלדנהכוב) לאפר 'בגה תרמוא
."םוסרפה רוסיא וצ תא הרפמה הטלחה לכ ןוילעה ש"מהיב רתאב

תא וכרע (רלדנהכוב) לאפר 'בגה לש "ונחנא"ה יתמ עדוי יניא
הקידבה ךיראתל הבוט ,תרחואמ הקידב לבא ,םהלש הקידבה
אובי .חצר חיננ .הריבע לע הנולתל :המוד רבדה המל לשמ .דבלב
לא רוזחיו ,היזיוולטה לומ בשוי ,ותיבב והארי ,דושחה לא רקוחה
היה יכ הלוע ונממ רמוח לכ ינפב ןיא יתכרעש הקידבב :ויחלוש
.חצר

היצנגילטניאל ןובלע הניה (רלדנהכוב) לאפר 'בגה לש וז התבושת
.גילבהל ןכומ אל ינא הלאכ תונובלע לעו ,ילש

התוא ינפלש דעומל תסחייתמ יתנולת ,קפס דוע םכל שי םאו
תחכוהל תויצפח תויאר קיפסמ יל שי ילש יתודעמ דבלו ,הקידבה
.יתנולת

םדק רשא דעומ לכ יבגל יתנולת תא רוקחל ,אופיא ,שקבמ ינא
ק"חמש הדבועה תא הבר הרמוחב האור ינא יכ ןייצמ ינא .הקידבל
רתוי וא םייעובשכ רחאל אלא ןוילעה ש"מהיב לש רתאל הסנכנ אל
ו ח ד !!!ף ו ח ד" יתנייצ יבתכמ שארבש תורמל - יתנולת םוימ
עוצפ תוארל ומכ יניעב הזו - " !!!ף ו ח ד !!!ף ו ח ד !!!ף
הריבע רבדל תופתוש וזש וליפא ןכתיי .דגנמ דומעלו ,ומדב ססובתמ
.ילילפה טביההמ םג אלא ,ירסומה טביההמ קר אל

תירוקמה יתנולתב התוא יתילעה אל - הנולת דוע םג ףיסומ ינא
ינפל רבודמ וב רתאה לא וסנכיתש ףוחד יל היה זאש םושמ
-ה ןיבל 23.4.00 -ה ןיבש הלילבש ךכ לע- הייארה תא ודימשיש
רוסאל 2344/00 ץ"גבב ש"מהיב תטלחה ל"נה רתאב התייה 24.4.00
ומש עיפומ הטלחהה לש התרתוכב רשא ,רתועה לש ומש םוסרפ תא
.םוסרפל רסאנ המצע הטלחה יפ לע רשא םשה ותוא - רתועה לש
לש תוביתה ישאר ,רבדמ ינא המ לע עדוי ינא יכ רורב היהיש ידכ
.(ילצא - אלמה םשה) מ"דא םה םשה

.תאזה הנולתה תא םג רוקחל שקבמ ינא

תאז לבא ,תע לכב תויצפחה תויארה תא םכתושרל דימעהל לוכי ינא
ןכומ אל ינא .הריקחב חותפל םתטלחה יכ ינועידותש רחאל קר
ינא .רקחית אל יתנולת יכ העדוה לבקלו ,רמוח תאצמהב תוזבתהל
.יתנולת תאו יתויאר תא ,ינמז תא קירל תיחשהל ןכומ אל

שרוד ינא ,עבצאה ןמ הצוצמ יתנולת יכ םירובס םתא םא ,ןיפולחל
עדימה ידיל עיגה ןיאמ ורקחת םגו ,אווש-תנולת לע יתוא ורקחת יכ
.םוסרפל רוסאה

הנווכ הלוע ק"חמ לש הלופיט ןפואמ יכ ןייצא םירבדה ילושב
.תעדה לע לבקתמ אל הזו ,םויה רדסמ אשונה תא קוחמל

,הכרבב

ד"וע ,רינ החמש


.ץ"גבב ילוא .ךשמהל ונלוכ הכחנ


םיניינעה ןכותל

ךשמהל
הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח