ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


הגהב זחואל


לע
:תויונחב ראדרה-יאלג
עודמ
הרטשמה הריסה
תא
התודגנתה
?ראדרה-יאלגל


לע תוח"וד םושירמ ענמיהל תונוש םיכרדמ םיכרד שי םיגהנה רוביצל
םיהובג תורואב תותיא ידי לע איה ךכל םיכרדה תחא .הרובעת תוריבע
.(תמלענו תכלוהה העפות) הביבסב רטוש שיש וטלקיש ידכ ךלומש םיגהנל

.ראדרה יאלג ידי לע איה היינשה ךרדה

זאמ הרטשמה ידי לע הכרבב ולבקתה אקווד םיגהנה לש הרהזאה יתותיא
10 ךרואל תתואל ךישממ התאו תדיינ ינפ לע ףלוח התא םא ירהש ,םלועמו
רדשמ התאש ירה ,ךופהה ןווכל מ"ק 10 הכישממ המצע תדיינה רשאכ מ"ק
ךומכ וגהני םלוכ םאו ,הנממ מ"ק 20 לש סוידרב הרטשמה לש התוחכונ תא
רתוי ליעי יאדוב הזו ,תע לכב ,םוקמ לכב תאצמנ הרטשמהש השוחת רצווית
.םשו-הפ תוח"וד לש םמושיר רשאמ

ךתוריהמ תא טאמ התא םא .ראדרה יאלג לא הרטשמה לש הסחי היה הנוש
המ ,ןכמ רחאל ךרוסל רזוחו ,הרטשמה לש התוחכונב שח התא רשאכ קר
.םיניירבעה תא גודל היתונויסינלו תיתרטשמה תוחכונל הל ךרע
יכ ונא םירשבתמ הנהו תונתשמ תורמזה ,תרבוע הנש ,םיפלוח םימיהש אלא
וכלה סכמה תונוטלשו ,ראדרה יאלגל התודגנתה תא הריסה הרטשמה
.הלאה םירישכמה תא אבייל רוסיאה תא ולטיבו ,היתובקעב

.הנתשנ המ הלאשה תלאשנ

דצב התובצייתה עקר לע ןיבהל ןתינ הרטשמה לש התדמעב יונישה תא
,הדיצמ ,תאזה תובצייתהה תא .תרתומה תוריהמה לש התאלעהב םיכמותה
,ודיצמ ,ותוא רשא םימשרנה תוח"ודה ירפסמב לודיגה עקר לע ןיבהל ןתינ
.סנקה תוריבע גוח לש ותבחרה עקר לע ,ראשה ןיב ,ןיבהל ןתינ

תוחיטבה תא תרשמ וניא סנקה תוריבע דסומש ךכ לע עירתמ ינא תובר םינש
לש םייחה תוכיאב עגופ קרו טפשמה יתבמ סמועה תא דירומ וניא ,םיכרדב
.ונלוכ

הלא רשאכו ,םיטפושה לש םהינמוי יפל עבקנ טפשמה יתב לע סמועה
תוריבעל ןתכיפה .טפשמה דעו הריבעה םוימ ןמזה ךשמ ךראתמ ,םיאלמתמ
רבד ,םינקורתמ םיטפושה ינמויש ךכל האיבמה תופסונ תוריבע לש סנק
םימתסנ טפשמה יתבש דע - תוח"וד רתויו רתוי םושרל הרטשמה תא איבמה
םירזוחה סנקה תוריבע לע תוח"ודהמ דחוימבו ,םיברתמה תוח"ודהמ בוש
.טפשיהל םישקבמ םהילבקמש ירחא ,תכרעמל

םיברתמ תוח"ודהש לככ םימתסנו םירזוח טפשמה יתבש איה האצותה
לא שולגל אלא הרירב םהל ןיא ,םיכלוהו םיברתמ תוח"ודהש לככו .םיכלוהו
,םיכרדב תוחיטבה םע ןהל ןיא רבד יצחו רבד רשא ךרעה-תולק תוריבעה
.םייחה תוכיאב העיגפו דרטמ אלא ןהב ןיאו

הרטשמה םגש אוה -ךכב המית ןיאו -סנקה תוריבע לש ןייוביר ללוחש המ
.םיברתמה תוח"ודה תא קיבדהל ידכ םירטוש קיפסמ הל ןיאב ,תמתסנ

,תורצק הרטשמה לש הידיו ,םיכלוהו םיברתמ תוריבעהו םיניירבעה רשאכ
.רטוש ןיאו ןייד ןיא ,ןיד ןיא לש השוחת .הדובעהמ קוחצ לש השוחת תרצונ
ןיבש רעפה תא םצמצל שקבת הרטשמהש אוה יעבט ךא הז םירבד בצמב
.תוספתנה תוריבעה ןיבל תועצבתמה תוריבעה

ךרוצ ןיאש םישעמ לש תוריבעכ םתרדגה תא לטבל איה תחאה ךרדה
,120-ל 100-מ חיננ ,תרתומה תוריהמה תא םילעמ םא .תוריבעכ םרידגהל
ש"מק 120 לש תוריהמב גהונה םדאו ,םיניירבעה רפסמ תחופ דימ ש"מק
.הרטשמה לעו קוחה לע ףצפצמ אוהש השוחתל הכוז וניא

םא .עבטמה ותוא לש ינשה דצה הניה ראדרה יאלגל הרטשמה לש התמכסה
,הריבע םוש תרבע אלש ירה הפיכאה רוזיאב ךתוריהמ תא דירומ התא
.הזה יתצובקה םוליצב הפי םיאצוי םלוכו ,ולישבת תא חידקה אל רטושה

גואדל אוה - חורה התואב - לארשי תרטשמל עיצמ יתייהש אבה טקיורפה
תונידמב םייק הזה רבדה .םודא רוזמרב הנימי תונפל םיגהנל רשפאתיש ךכל
תומוקמב רשאמ םירוזמר תונואת רתוי םהב שיש ךכ לע ונעמש אלו ,תונוש
.םירחאהלעמל רוזח


הגהב זחואל


ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח