ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


!קדוצ קרב ןרהא
הרוק המ
םייוסמ םוחת רשאכ
?טיפש וניא


יכ (28.6.00 ץראה) רמוא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,קרב ןרהא טפושה
.הצור אוהש המ השוע חוכה לעב טיפש אל אוה םייוסמ םוחת רשאכ

.תודוקנ 12 ,ודובכ ןאופ זוד

זאמ םתוא ונעדי ונלוכ ,הלאה םירבדה תא םיעדוי ונלוכ תמאה ןעמל
םא איה הלאשה לבא ,הלאה-םירבדה תא עדוי דלי לכ השעמלו ,םלועמו
.הילע םג םילח הלאה םירבדהש וא ,"רוטפ" שי טפשמה תכרעמל

.םילח ןכא םהו

ילואו ,םיטיפש םניא ןמזמ רבכ ונלצא הטיפשה יניינע ,ןלהל הארנש יפכ
.םיצור םהש המ םישוע ןכא חכה ילעבו ,םיטיפש ויה אל םלועמ


יניינעב םהיתועידי"ל םינוירטירקה ןיינעב ץ"גבה לע
הרובעת יטפוש לש הנוהכל םידמעומה לש "הרובעת

וכז אל םלועמ רשא ,םיטפוש תריחבל הדעוה דגנ תוריתעה תא ,לשמל ,לוט
.יניצר רוריבב

תועידיל םינוירטירק עובקל םיטפוש תריחבל הדעוה השרדנ 1833/94 ץ"גבב
תדוקפל (1)26 ףיעס יפ לע הרובעת טפושמ תושרדנה הרובעת יניינעב
לש ותורישכל םינוירטירקה דחא ףיעסה ותוא יפל .זא וחסונכ ,הרובעתה
יכ העבק םיטפוש תריחבל הדעווהש אוה הרובעת טפושכ תונמתהל דמעומ
."הרובעת תטיפש ךרוצל תומיאתמ הרובעת יניינעב ויתועידי"

םלועמ רשא םידמעומ הרובעת יטפושכ םירחבנ ויה 26 ףיעסב שרדנה תורמל
תאזה הנוהכל םירחבנ ויה .היינח קית אל וליפא .דחא הרובעת קית ולהינ אל
לבא ,"םירשק" םהל ויהו ,םולשה טפשמה תיבב יונימב וצפח רשא םידמעומ
וסנכית םדוק םירמוא ויה הלאכ םידמעומ לא .םירושיכ קיפסמ םהל ויה אל
אל .םולשה טפשמ תיבל ומדוקת םיבוט ויהת םאו ,הרובעת יטפושכ תכרעמל
ךרטצי רוביצהו ,ןורחאה םכמוי דע הרובעת יטפוש וראשית םיבוט ויהת
.קותשלו ,םכתא לובסל

תא תטלופה ןוימ תטיש .וניתומוקמב ךכל ןוארקי ,"תילילש היצקלס"
.רתוי םיעורגה תא הריאשמו ,רתוי םיבוטה

,רחא טפשמ תיב לכב וא ,הרובעתל טפשמה תיבב ,טפוש תויהל שקבמש ימ
הניא הדעוה .םיטפוש תריחבל הדעוה דגנכ הברה תושעל לוכי וניא ,החדנו
קוח וליפאו ,רחא וא הז טפוש לש םתריחב ןיינעב היתוטלחה תא תקמנמ
ךכ ,שממ לש םילוקוטורפ תלהנמ אל םג הדעווה .הילע לח אל תוקמנהה
וא ,ותריחבב הלש םירחא וא הלא םילוקיש ףוקתל תורשפא םוש ןיאש
.טפוש לש הנוהכל ינולפ דמעומ לש ,ותריחבמ תוענמיהב

םינוירטירק עובקל אוה ,הדעוהמ שורדל ,אופיא ,רשפאש דיחיה רבדה
וניה ,עודיכ ,רשא ,שמשה רואל םייולג םינוירטירק ,םיטפוש לש הריחבל
תברסמ הדעווה רשאכ הרוק המ איה הלאשה .רתויב בוטה יוטיחה רמוח
הרוצב ןתוא רידגמ קוחה רשא תושירד יבגל דחוימבו ,םינוירטירק עובקל
ץ"גבה םאה .תומיכל תנתינ םגו ,("הרובעת יניינעב ויתועידי") ידמל הרורב
?טיפש אוה הזה אשונה םאה ?ברעתי

עובקל הלשממה תא תבייחמה ץ"גבב הריתע תשגופ ,לשמל ,רשאכ
,ברעתמ םג ברעתמ ץ"גבה ,"םיידוחיי" םיביצקת לש םתכונחל םינוירטירק
תא רומשל תשקבמ איה םא ,הלשממה לע תירפוגו שא הרוי ףאו
קלחת הלשממהש ,ץ"גבה רמאי ,ןכתי אל .הזחל ךומס הלאה םינוירטירקה
.בל-תורירשו היילפאל חתפ חתופה רבד ,םינוירטירק אלל םיפסכ

תושרדנה "הרובעת יניינעב תועידי" ל םינוירטירקב רבודמ רשאכ לבא
הדעווה תא ץ"גבה ינפב הגציי רשא - תוטילקרפה :ינאש - הרובעתה טפושמ
ויתועידי דמעומ לכו ,םינוירטירקב ךרוצ ןיאש הנעט - םיטפוש תריחבל
.ןפוגל תונחבנ

.סג רקש היה הז

,סומלוק-לבהב וא הפ-לבהב תישענ הניא טפשמה יתבב תודבוע לש ןתחכוה
תונעט .תויארה תדוקפ יפל ריהצתב וא םידעה ןכוד לעמ הפ-לעב תודעב אלא
היצקנס תוררוג ןניא ריהצת וא תודע ךרדב אלש תואבומ רשא תויתדבוע
.יתחכוה ךרע לכ ןהל ןיא ןכלו ,תוירקש ןה םא תישנוע

התנעטו ,ריהצת וא תודע שיגהל הדעוהמ השרדנ אל תאז לכ תורמל ,הנהו
.םייח םיהולא ירבדכ הלבקתה ופוגל קדבנ הרקמ לכש

םושמ .םינוירטירק ויה אלש םושמ ,תירקיש התייה תאזה הנעטה לבא
עיפוהש טילקרפל ונרמא הזה הרקמב יכ ןייוצי .ןוירטירק הניא ספא תמרש
,תאז ודיגת ,קיפסמ ןוירטירק הניה ספא תמר םכתעדל םא :הדעוה םשב
,םירהל םינכומ ויה אל םה תאזה הפפכה תא וליפא לבא ,ךכ לע חכוותנו
.ןכ תושעל םהמ שרד אל םג ץ"גבהו

םושמ ?תאזה הלאשב תואנ יתדבוע רורב םייקל ןכומ היה אל ץ"גבה עודמ
ךיא תעדוי איהש םוקמל המצע תא סינכהל הצור הניא טפשמה תכרעמש
היהי הזה אשונהש הפידעמ איה .ונממ םיאצוי ךיא אל לבא ,וילא םיסנכנ
.טיפש יתלב


,ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב יטפוש ןיינעב ץ"גבה
הרובעת ירוערעב דיחי ןד יבכרהב םיבשויה

:טפשמה תכרעמב רתויב תולודגה תוירוביצה תוירורעשה תחא ,לשמל ,וא
תורמל ,הרובעת ירוערעב דיחי ןדכ םיבשויה יזוחמה טפשמה תיב יטפוש
תמרמ תוחפ וליפא אלא ספאל תופאוש קר אל ,הרובעת יניינעב םהיתועידיש
.הרובעתה יטפושל רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה איהש ,ספאה

םחנמ טפושה ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב אישנ לא הז ןיינעב יתינפ ונמזב
ךיתורעה דעב הדות"ב יל בישה - !יתימא ןמלטנ'ג - הזה ןמלטנ'גהו ,ןליא
לע םירבטצמ םירוערע יקיתש ךכב הרירב רסוחב תאז ץרת לבא ,"תוקדוצה
.תוכיאה לע רשפתהל אלא הרירב ןיאו םיפדמה

ידיב םיקית דיקפהל טפשמה תיב אישנ יאשר םאה :ץ"גבב ןוידל אשונ הנה
רוגסל" ידכ קר ,דיקפתל םימיאתמ םניא אוה-ומעטל םג רשא םיטפוש
ידכ תונחלוש ךופהלו ,םיפדמה לע םיקיתה תא ריאשהל וילעש וא ,"םיקית
.לוספ לוקיש וא ,רשכ לוקיש הז םאה .ומעטל ויהי רשא םיטפוש לבקל

םינכומ ויה םהש דיחיה רבדהו ,עומשמ םהינזוא ומטא ץ"גבה יטפוש לבא
לכש םושמ עומשמ םהינזוא ומטא םה .הריתעה לש התכישמ היה עומשל
תא םיחוד ויה םא :והשמב םתוא תכבסמ התייה םינתונ ויהש הטלחה
הטיפשה תמרב תדרל רתומ ויפל ןורקיע ךכב עובקל םיבייח ויה םה הריתעה
-תיב תכרעמ לש םייטסיטטסה םיכרצה ןעמל ונייהד ,תומכה ןעמל התוכיאבו
ןפוא דגנ תופסונ תוריתעל חתפ וחתפי םה ,התוא ולבקי םה םאו .טפשמה
.טפשמה תכרעמ לש הלוהינ

.טיפש יתלבל אשונה תא וכפה םה ןכ לע


ןורוד םירפא ןיינעב ץ"גבה

םיטפוש רשא הז ,ןורוד םירפא הרובעתה טפוש ןיינעב הריתעה ,לשמל וא
דבלב וז אל .ומיע ויקומינו שיא שיא ,"טסיטוא"כ והורידגה ןיד יכרועו
,הבייח רשא תויוגהנתה לש "הליבח" התייה ודגנ הנולתה ,הזה טפושהש
לש יונימ לביק םג אוה ךכל ףסונבש אלא ,ודגנ םידעצ תטיקנ ,רתועה תעדל
,תעה התואב יקוח סיסב היה אל הזכ יונימל ."הרובעת יניינעל אישנ ןגס"
.תאזה הייגוסב םג עירכהל שרדנ ץ"גבהו

תא םיחותינה ןחלוש לע ביכשהל הנכומ ,וניארש יפכ ,טפשמה תכרעמ לבא
לש ההומתה םעטהמ התחדנ הריתעהו ,המצע תא רשאמ ץוח םלועה-לכ
.םלוה יתלב "ןונגס"

ןיד קספב לגוסמ רשא טפוש לע ןגהל "ןונגס" יניינע תא םיסייגמ דציכ ןיינעמ
."םיחירסמ םיליגרת" לע רבדל

.רשכ לכה - טיפש-יתלבל םייוסמ אשונ ךופהל םיצורשכ לבא


יניינעב תוטיפשה תמיסחכ "רוערעה תושר" תכושמ
םיטפושה לש םתדובע תוכיא

,תפסונ םעפ רערעל תורשפא ןיא ,רוערעב ןד יזוחמה טפשמה תיב רשאכ
ךרוצ שי רערעל תושר לבקל ידכ .תדחוימ תושרב אלא ,ןוילעה טפשמה תיבב
,תיללכ תירוביצ תובישח תלעב תיטפשמ הלאש תמייקש תוארהל ,עודיכ
.הבושח הניא קדצ השוע יזוחמה טפשמה תיב לש ןידה קספ םא הלאשהו

תולאשה לכ תא אטאטמ וניד קספב יזוחמה טפשמה תיב םא הרוק המ
,ךכב ןיגפמו ,םייתלצעבו היימר ותכאלמ השוע ,חיטשל תחתמ תויטפשמה
?בל תוסגו תומיטא לוזלז שקבמה תנעטל

לע חקפל ונדיקפתמ הז ןיא :ןוילעה טפשמה תיב לש "רפסה-תיב תבושת"
.יזוחמה טפשמה תיב לש הדובעה תוכיא

.םמצע לע םירמוא םהש המ הז

טפשמה תיב לש תאזה תוינידמה תא הערל לצנמ יזוחמה טפשמה תיב םאו
םג ירה ,םולשה טפשמ תיב לע חוקימב לשרתמו ולישבת תא חידקמ ,ןוילעה
.תוכיאה תרוקב לש הלועמ רוטפ םולשה טפשמה תיב

,קרב ןרהא טפושה 'בכ לש ונושלב ,וא ,םע ערפיי ןוזח ןיאב :רמאנ ךכ לעו
חוכה לעב טיפש אל אוה םייוסמ ןיינעש עגרב :ןוילעה טפשמה תיב אישנ
.הצור אוהש המ השוע


טפשמ לש ותאצוהל ילככ "רוערעה תושר" תכושמ
רדגל ץוחמ לא הרובעתה

תצחול רערעל תושר ןתמב ודי תא ץפוק ןוילעה טפשמה תיבש הדבועה םא
אל - הרובעת יניינעב ,ללכב טפשמה יתב לש הדובעה תוכיא תא הטמ יפלכ
םושה תפילקכ ןוילעה טפשמה תיב תא םיניינעמ הרובעתה יניינע :ןכש לכ
ןה - םדא ינב רתויל עגונ רשא ,הזה ףנעהש איה האצותהו ,דקתשאד
האצותכ הנמרגית רשא תונואתל םיילאיצנטופ תונברוקכ ןה ,םימשאנכ
אוה ,רחא יטפשמ ףנע לכ רשאמ - הרובעתל טפשמה יתב לש לשוכ דוקפתמ
.רתויב חנזומה אקווד

איצוה" ,ןוילעה ש"מהיבש איה - העוט ינא םא יתוא ונקתו - ילש תומשרתהה
ריבסא ךשמהב .הזה אשונב תעגל םינכומ וניאו ,הרובעתה טפשמ לע "הזוח
.תססבתמ וז יתומשרתה המ לע

תואמ יתשגה ןוילעה ש"מהיבב רגמש ןדיע לש ותליחת זאמ םינשה לכ ךשמב
יצחה) םירקמ יצחו השולשב קר רוערע תושר יתלביקו ,רערעל תושר תושקב
לוטיבל המיכסה הנידמה ,ןידכ ןומיז היהש ילב טפשנ ישרמ וב הרקמ אוה
הנועה תינורקע הלאש לכב ןויד ילב ,אמק האכרעל ןוידה תרזחהלו ד"הספ
השולשמ (דחא ףא טעמכ וא) דחא ףא .(רוערע תושר ןתמל םינוירטירקה לע
-ןיינע לע שממ היה אל ,רוערע תושר יתלביק םהב ,הלאה םירקמה יצחו
-הרובעת יניינעב רוערע תושר יתלביק םהב םימעפה רפסמש ךכ ,הרובעתבש
.ספא ,השעמל ,היה רפורפ

תושקבהמ תחא ףאבש (ךכב רוביצה תא ענכשל תוסנלו) רמול ,ןבומכ ,רשפא
הלאש תוארהל - רתוי וחילצה אל ינומכ םירחא םג םתסה ןמו - יתחלצה אל
יל שי לבא ,רערעל תושר ןתמל םיעודיה םינוירטירקל הנועה תיטפשמ
.ליעל רומאכ ,"הזוח תאצוה" ילוא - רחא והשמ החיכומה "תרוקיב תצובק"

הרובעתה יפ"ער טיברש תא ריבעה אוה ןהב תופוקת יתש ויה רגמש ןדיעב
- תחאה :ןיול בד טפושה ידיל (ילילפ ןיינעב רוערע תושר תשקב - פ"ער)
,קוינאימד ןוויא ןו'ג לש ורוערעב ןדש בכרהה שארב בשי אוה רשאכ
.ןייטשדלוג ךורב ןיינעל הריקחה-תדעו שארב בשי אוה רשאכ - היינשהו
העברא-השולש םע םילשוריל הלוע יתייהש םעפ לכ תופוקתה ןתואב
-יתרובעת היה הזה והשמהו ,"והשמ םע התייבה רזוח" יתייה דימת ,םיפ"ער
.הרובעתל טפשמה יתבב בושו בוש םירכזואמ רשא תוריפ בינהו ,רפורפ

לש םתמורת יכ הבר תואדווב רמול רשפא לבא ,תועמוש ךכש םיינזאל יוא
לכ לשמ הלודג התייה לארשיב הרובעתה טפשמל ןייטשדלוג לשו קוינאימד
.רחא םדא

םירורב םינוירטירק םנשי ןוילעה ש"מהיבל יכ רמול ,תיטרואית ,רשפא
יכ ןעטיש ימל געלי ליחתמ ןקיטסיטטס לכ לבא ,רוערע תושר ןתמל םידיחאו
םינוירטירקה לע ונע רשא תושקב ל"נה תופוקתה יתשב ושגוה "הרקמב"
.הלאה

,הרובעתב ןיינע ול היה ןיול בד טפושהש אוה הרומאה העפותל רבסהה
לכ אשונש קדצומ הז םא הלאשהו ,"הרז הפש" ורובע היה אל הזה אשונהו
ךרטצי - רחא יטפשמ אשונ לכ רשאמ םדא ינב רתויל עגונה - בושח ךכ
ידכ ןיול בד + ןייטשדלוג + קוינאימד לש תירקמ היצלטסנוקל ןיתמהל
.יהשלכ "םצע"ב תוכזל

ונרזח ,רתויב הקוחר איה תאז ןיעמ היצלטסנוק לש התורבתסהש ןוויכו
טפשמה יתב לש םתדובעב ברעתמ וניא ןוילעה טפשמה תיב וב בצמל
םינורחאה הלא ךכמ האצותכ .הרובעת ירוערעב םינד םהשכ םייזוחמה
טפשמה יתב לש םתדובעב ברעתהל אלש הריתי תוריח םמצעל םילטונ
.טיפש-יתלב השענ - ותוללכב הרובעתה וטפשמ - הזה אשונהו ,הרובעתל

ןיינעש עגרב :ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,קרב ןרהא טפושה 'בכ רמואש ומכו
.הצור אוהש המ השוע חוכה לעב טיפש אל אוה םייוסמ


רודואית ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש ןיינעב ץ"גבה
רוא

,רוא רודואית ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש דגנ הריתע השגוה 8292/99 ץ"גבב
אל ?הריתעה התייה המ לע .ןיד-יכרוע םלוכ ,םיפסונ םיבישמ העבראו
.םיעדוי אל ,םיעדוי

השרדנ אל לבא ,םירחאה םיבישמה תעברא לש םתבוגת השרדנ וז הריתעב
?הז לש ותבושת השרדנ אל עודמ .רוא טפושה ,ןושארה בישמה לש ותבושת
,"ילאמרופ" בישמ לכה-ךסב היה אוהש םושמ ילוא .םיעדוי אל ,םיעדוי אל
אל .וילע תופחל שקיב ץ"גבהש םושמ ילואו ,יתימאה ךוסכסב דצ וניא רשא
.םיעדוי אל ,םיעדוי

אוה םא עובקל רתועה שקבתנ ,םירחאה םיבישמה לש םתבוגת הלבקתנשמ
וניא אוהש התייה ותבושתו ,ותריתע לע דמוע אוהש וא ,הבושתב קפתסמ
הזו ,םיטפוש השולש לש בכרה ינפב ןוידה עבקנ ךכיפל .הריתעהמ וב רזוח
:דבלב תחא הרוש ןב ןיד-קספ ןתנ

ודיקפתב הז טפשמ תיב טפוש דגנכ הריתע ןיא ,ללככ .תוחדיהל הריתעה ןיד"
."יטופישה

?"ללככ" הז המ :הייהת ררועמ הז ןיד קספ

?םיגירח ול ונכתיי אל רשא ללכ וא ,םיגירח ול ונכתיי רשא ללכ והז םאה

ץ"גבה ןיא עודמ הלאשה תלאשנ ,םיגירח ול ונכתיי רשא ללכ והז םא
םילוכי יתמ תיביטמרונ-תינורקעה הלאשל ,הרקמה תודבועל סחייתמ
- סנכנ אל וא - סנכנ םייוסמה הרקמה םאו ,הזה ללכל םיגירח םייקתהל
?הקמנהה תבוח תא םייקמ ץ"גבה ןיא עודמ .הזה גירחה רדגל

תלאשנ ,םיגירח לכ ,ול ויהי אלו ,ול ןיא רשא ללכ והז םא ,ךדיאמ ,לבא
שרופמב רמוא אוה ןיא עודמ .שרופמב תאז רמוא ץ"גבה ןיא עודמ הלאשה
טפוש דגנכ הריתע ןיא" ,לשמל ,דחוש תחיקל לש ,ינוציקה הרקמב וליפאש
?"יטופישה ודיקפתב הז טפשמ תיב

ילב ,"לוענ" ללכ לש תשרופמ הרימא וניה "ללככ" רבידה יכ רמול יצמת םאו
תלאשנ ,"... וננווכתה אל ... ונרמאב" םוש ילב ,"םיגירחבש-גירח" םוש
ןיסח היהי דחוש חקיי רשא ןוילעה טפשמה תיב טפוש ,לשמל ,עודמ הלאשה
?ץ"גבה לש ותוברעתה ינפמ

טפשמה תיב אישנ ,קרב ןרהא טפושה 'בכ ידי לע הנתינ הלא לכל הבושתהו
.הצור אוהש המ השוע חוכה לעב טיפש אל אוה םייוסמ ןיינעש עגרב :ןוילעה

המ השוע ןכא אוהו ,ןוילעה טפשמה תיב ,ןבומכ ,אוה ,הז הרקמב ,חכה לעב
.תוטיפש לכמ וירבח תא רטופו ,הקמנהה תבוחמ ומצע תא רטופ :הצור אוהש


תינמז-וב םינומיזה ןיינעב ץ"גבה
םינוש טפשמ יתבל

עיפוהל ךתוא ונימזה םינוש טפשמ יתב השימחו םירשע םא ןידה והמ
,דבלב םימי השולש לש הערתה ךותו ,העשה התואב ,םויה ותואב םהינפב
- תיביטקלוק תולכנתהו תנווכמ די ןאכ התייהש הלוע ןיינעה תוביסנמ םא
לכב ,ךיתושקבמ תחא לכ םאו - ודעונ םא יתלב וידחי ה"כ וכלייה תניחבב
השקבה" :םילמ יתש תב תקמונמ יתלב הטלחהב תינענ ,הלאה טפשמה יתב
?"תיחדנ

:ןוילעה טפשמה תיב לש ותבושת

.ליגר רוערעב אלו ץ"גבב אל ,טיפש יתלב אוה הזה אשונה

ןיינעש עגרב :ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,קרב ןרהא טפושה 'בכ רמאמכו
.הצור אוהש המ השוע חוכה לעב טיפש אל אוה םייוסמ


ידי לע עצומה ןורתפה

הרטשמב .תועידה לכל ,אירב וניא המצע תא תטפוש יהשלכ תכרעמ וב בצמ
טפשמה תכרעמו ,תאז ןיבהל םיליחתמ רבכ ל"הצב םג ,ןמזמ תאז וניבה רבכ
.המצע תא תטפושה הדיחיה תירוביצה תכרעמה ראשיהל תדמוע

לע רתוול בדנתת אל תכרעמ םושש עדוי ינאו ,יביאנ ירמגל אל ינא
תכרעמכ תינחוכ תכרעמ אלש יאדווב .המצע תא טופשל היגליווירפה
.טפשמה

רדסהל עיגהל רשפאש יל הארנ הירכוס-תרומת-הירכוס לש "הקסיע"ב לבא
.ולוכ םיטפושה רוביצ לש ותעד תא חיני רשא

םתריחב יכילהב תיללכ המרופר יתעצה ,ןאכ ,רחא םוקמב
תיתועמשמ האלעה םג הללכ וז המרופרו ,םיטפוש לש הנוהכהמ םתרבעהו
,"החיתפ תדוקנ"כ זוחא 50 לש תפסות יתעצה .םיטפושה לש םרכשב
ינא םויה ."רתוי דוע תולעהל ךרוצ היהי ,קיפסי אל הז םא" יכ יתפסוהו
לש םרכש תלפכה לע רבדל ןכומ
.םימייוסמ םיאנתל ףופכב ,רתוי ףאו ,ושוליש ,םיטפושה

תוחוכה תא הטיפשל ךושמל ידכ ,הנושארבו-שארב ,הדעונ רכשה תאלעה
רבעמה לע םיטפושל "יוציפ" םושמ םג הב היהי לבא ,רתויב םיבוטה
רשא רוביצה ידי-לע םיטפשנ לש סוטאטסל םמצע-תא-םיטפוש לש סוטאטסמ
.םרכש תא םלשמ

תכרעמ אובת םא ירהש ,תחא השקימכ אובל הכירצ המרופרה לכש ןבומכ
לע רותיו תרומת רכש תפסות) הגועה ךותמ דחא קומיצ קר שורדתו טפשמה
הרוגא לבקת אלו ,המצע-ידיב-הטיפשה תא דבאת איה ,(המצע-ידיב-הטיפשה
.רכש-תפסותכ ,תחא

תעצומה המרופרה תא החדי רשא לארשיב דחא טפוש ונשי םא הארנ תעכו
.ידי לע

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח