ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
הרבעש הנשב ,אל ימלו יתחלס ימל
!םכל חלסא אל :ב"סשתה ,רופיכ םוי ברע

תובוגתל 
רפמש ימ
קחשמה יללכ תא
- וייחב
םהב זחאיי אלש
ותומב


תיבמופה תרוקיבה לע
ותומ ירחא ,רוביצ-דבוע לע


יתלביק ,ןייטש הינה החונמה תטפושה לע ילש תרוקיבה תובקעב
.ןאכ תועיפומה ,תובוגת

.םסרופי םמשש ומיכסה ,דחא טעמל ,םיביגמה בור

רבעב יתננולתה םג יתננולתה ןכא יכ ,דבעידב ,יתיליג רתוי רחואמ
,ץיברוה םר ד"וע לא יתיינפ וז התייהו – הייחב דוע - ןייטש הינה דגנ
תכשל לש יזכרמה דעווה דילש ד"וע-םיטפוש יסחיל הדעווה ד"וי
.ןידה-יכרוע
 
ללכ הילא סחייתה אל אוה לבא ,22.1.01-ב דוע התייה וילא יתיינפ
.רקיעו

.תויקנ יפכ תאזה הניחבהמ םג ,ןכ יכ הנה.

םיטפושה םתא ויה - ראשה לכל רשאבו
 
ד"וע ,רינ .החמשPM Wednesday, September 26, 2001 5:17 Sent:
?הנשה חלסא אל ימל :ב"סשתה ,רופיכ םוי ברע Subject:

www.quimka.com


##### From:
quimka To:


PM Wednesday, September 26, 2001 10:24 Sent:

חלסא אל ימל :ב"סשתה ,רופיכ םוי ברע :ןיינעב Subject:
?הנשה


.רטפנש םדא יפלכ תרוקיב םע היעב קר יל שי - יתארק

### ,ךלש ,### םולש

.יתרבגתה לבא ,יולגב הב יתטבלתהו ,הז םע היעב התייה יל םג
.ןובזע דגנ העיבת ומכ הז

ואיבישו ,הערל םחוכ תא םילצנמ רשא הלא לכ םיימעפ ובשחיש
.םישלח ויהי םה םג דחא םויש ןובשחב

םה .םאתהב לדתשמו ,יתכל ירחא ילע ודיגי המ בשוח ,ידיצמ ,ינא
.םהייחב םג םלועה לכ לע םיפצפצמ םה .אל

הז היהו - דחא טפוש לצא וליפא - והשמ ונשי הלאה םירבדה םא
.ירכש

.הז םע יתרמג אל דוע ינאו

החמש


From: "Frizzy" frizzy@netvision.net.il
To: quimka@quimka.com
Sent: Wednesday, September 26, 2001 10:03 PM


הבוט המיתח רמג
רמול זעמ אל ד"וע םוש ר"פעש םירבד רמול ץמואה לע דובכה לכו
תחא לע - הרושה ןמ חרזאו ךכ בשוח אוה םא םג ,יבמופב םתוא
. המכו המכ

יצירפ
.יצירפ ,הדות

,םירחאל םתוא דרוורפתש .ץוח יפלכ ךלש םיחבשה תא הצור ינא
.ילש רתאה לש ועמש םע דחי

:הזכ רבד םג יתלביק ,בגא

."רטפנש םדא יפלכ תרוקיב םע היעב קר יל שי - יתארק"ימר ןייד From:
quimka To:
PM Wednesday, September 26, 2001 9:37 Sent:
ץמאו קזח Subject:

, הבוט המיתח רמגו ,בר םולש

הצור ינא "רופיכ םויב חלסא אל ימל " ךלש רמאמה ארקמל
.ץמאו קזח תכרבב ךתוא ךרבל

ילואו , החונמה תטפושה לע תרוקיבה יל המרצ הליחת , הדוא
התיה תרוקיבה ךא , ונמיע הדועב התוא רקמב תייה ול היה הפי
.הצופנ העפותהש דיגהל בייח ינאו תבקונ

, םידדצה דחא תבוטל תורעהב ברעתמש טפוש לש הז רשקהב
ןהכ םייח טפושה לש רתויב ףלאמ רמאמל ךתוא תונפהל יל השרת
, הינפהה תא יל ןיא , ומש טפשמב םינפ רואמ ) ןמסוז טפושה לע
.(רמאמה לש םוליצ יל שי ךא
 
אוה קדצה ןורקעב ןושארו שאר :3-4 'ומע , םש רמאנ ראשה ןיב
םא רתויב בוטה דצה לע חטבוי הז ןויווש, ןידה ילעב ןיב ןויווש
תא להנל ןידה ילעבל ןתיו , רתי תוברעתהמ טפושה ענמיי
.(1(818) טכ ד"פ 300/74פ"ע) - םיכילהה ינודא םה :םהיניינע

לעבש .ןידה ילעבל חתופ וניא טפושהש ללכה דוסיב חנומה ןויערה
ןיא םלועלו , בירי ןיד לעב לומ דמוע ש"מהיב ינפל בצייתמה ןידה
233 (4) כ ד"פ 116/66 א"ע) בירי טפוש לומ םג דומעיש שושחל ול
 
 
ןייד ימר , הכרבב.ימר ,הדות
םיכירצ ונחנא רשאכ לבא ,הייחב דוע הילע תולעל תינכת יל התיה
.דוחל םישעמו דוחל תוינכת ,סנרפתהל םג

ןכ םג רמא ףסונ דחא .וכמת אקווד ןיינעב ילא םירזוחה בור
.הז םע הייעב ול התייהש

ןייטש הינה ?חונמה לש ותונלשר לע ,ןובזע דגנ העיבת םע המו
?תמ חונמהש ללגב קר העיבת החוד התייה

תוניסחמ םה ונהיי םימלועל םאה ?ורבע תורוד יטפוש םע המו
?תרוקיבה ינפמ

.ןכומ ינא לבא ,יופצ היה הזו ,הזה ןיינעב תורוקיבל הכחמ ינא
.הנורחאה הלימה יתרמא םרט ,יתוא ריכמ התאש ומכו
.רינ החמשמ החמשל םידעומו ,הדות ,ןפוא לכבFrom: "Doron Tal"
To: "quimka"
Sent: Monday, October 01, 2001 8:56 PM
סגגמש Subject:


.ךלש םוסרפה תא ןויעב יתארק
### From:-
quimka To:
AM Tuesday, October 02, 2001 9:37 Sent:
:ןיינעב :ןיינעב Subject:

.בוט רקוב החמש ידידי

םידומילה לספסל ידידי םע ךכ לע יתחחוש .חלסא אל ימל רשאב
ליחתמ .דאמ רשכומ שיא ... .ךלש הצופתה תמישרב - ### -
אל - ןייטש הינה לע תרוקיב ונבהא אל ינאו ### . ... תוחמתהל
רומא םישודק - תומ ירחא .הרטפנש ךכ ןיגב אלא תרוקיבה ללגב
ףצרבו קבדהב - וז רחא וז - תוישרפ 3 .יתדמל ינא ךכ -

### ,ךלש .### ,בוט רקוב בוש
 
יתנייצ םגו ,רבכ ךל יתרמאש יפכו ,םכתדמע תא דואמ ךירעמ ינא
.םיתמה לע תרוקיבה ןיינעב יתטבלתה ,םיבותכה ףוגב

לע םהו ,קזח אוה רשאכ ,תוסגב ,םירחאב טעובש ימ לבא
לע היהי אוה רשאכ ,תרחא וב וגנהיש ךכל הפצי אלש ,םישרקה
.םישרקה
 
,תויוכז םהל ןיא רשא ,םיתמכ םיבשחנ ונחנא םיטפושה יניעב
.עירפמ-ןיאב םהיתויווגב ללעתהל רשפאו

,םימשא םלועל ונחנא :םמצע תאו ונתוא םיטפוש םה ,םייח םהשכ
.םיאכז םלועל םהו

?קרב ןרהא ינפב טפוש-תולספ ןועטל םעפ-יא תיסינ םאה

ןיינעב ?טפשמה תכרעמל עגונה ןיינעב ץ"גבל םעפ-יא תרתע םאה
?טפוש דגנ תעמשמ-יכילה טוקנל םיטפשמה-רש לש ובוריס
 
ךל בישמ ,ןמלטנ'גו טפוש ,יזוחמה ש"מהיב אישנ רשאכ הרוק המו
"תוקדוצה ךיתורעה לע הדות"ב
םוחתל םיעגונה םיקית תריסמש ןעוטו ץ"גבל הז םע ךלוה התאו
ותואב רבד םיניבמ םניא רשא םיטפוש לש םהידיב םייוסמ
לש לוקישהו ,לוספ רבד הניה ,םאישנ לש ותעדל םג ,םוחתה
?רז לוקיש וניה ,"םיקיתה תורבטצה"
 
םיפפוכמו ,(!!!ךכ) "רמא קוחצב" אישנה דובכש ךל םירמוא םה
תואצוהב בייוחתש ילב הריתעה תא ךושמתש ידכ ,דיה תא ךל
ךמוי תא ללקתו ,הלאכ
 
םירבד לע ןוילעה ש"מהיב אישנ לא יבתכמ תא םג הארו
חרט אל ללכ אוה וילע ,המינפ ותיבב םירוק רשא םיימיטיגל יתלב
.יל תונעל
 
תא טופשל ,רוביצה ,ונלש הדיחיה תונמדזהה ברה ירעצל
,םיתמ םהש ירחא קר איה ,הנורחאה הלימה תא רמולו םיטפושה
ובשחיש .םולכ אלו ,דיב ונל רתונ אל - הילע םירתוומ ונחנא םאו
םהלש חכה תא הערל םילצנמ ,ונב םיללעתמ םהש ינפל הז לע םה
,םרה סכל ועיגהש ינפל ,םהש ירחא ,םדא ינב לע םיפצפצמו
םה רשאכ ,תושעל םידיתע םמצע םהש המב םירחא ומישאה
.םשל ועיגי םמצע

תא איבת תחא התמ תטפוש םע ילש תיבמופה תונבשחתהה ילוא
.םמצע םע ,בקונ שפנ-ןובשחל םייחה הלא
.ןסוח םלועל אלש וניביש .וארייו ואריש
 
תורוש םירגוסו ,םהלש הדליגה לע ןגהל םיבהוא ךכ-לכ םה םאו
,םויה םג התנגהל ואצייש ,םהמ ימ לע תרוקיב תחטומש תמיא לכ
.םהלש תרבודה-דובכ תועצמאב
 
תטפושה לע ןגהל תאזה תרבודה תא ןברדלו תוסנל לוכי התא
טפוש לש ותנגהל אצת תכרעמה םא דואמ קפוסמ ינא לבא ,התמה
תא הילא תכשומ איה ךכבש םושמ ,תכרעמה ךותב וניא רבכ רשא
תולגל ידכמ םמצע ךותב םיקוסע קיפסמ םיטפושהו ,שאה
.הזכ םזיאורטלא
 
ןמזות איה םא ,ביגת תרבודה דציכ תעדל דואמ יתוא ןיינעמ
היהי הז ,ביגת ללכב איה םא ,יתעדל ,לבא ,הזה אשונל סחייתהל
.("הבוגתל םייואר םניא םירבדה") עודיה ינדחפה חסונב
 
יללכ תא רפמש ימ לבא ,"רומא םישודק תומ ירחא"ה יל רכומ ,ןכ
.ותומב םהב זחאיי אלש ,וייחב קחשמה
 
םוחתב הנורחאה הלימה תא יתרמא אל דוע ,םוקמ לכמ ,ינא
.הנושארה הלימה תא יתרמא ישוקב .םיתמ םיטפוש לע תרוקיבה
 
יאשר התאו ,תאזה תובתכתהה תא םסרפל ךתושר תא שקבמ ינא
וליפא - ןוכנל אצמתש ימ לכל התוא דרוורפלו ,ךתנבהכ הב גוהנל
.זוחמה תטילקרפ לש תבל
ןהכ-לופ רמת ד"וע ,טפשמה יתב תרבודל םגו
.(6556742-02 סקפ ,6556852-02 'לט)
 
,תודידיב ,ךלש
 
החמש


,ימר
בתוכמל יתינעש המ הנה ,הז ןיינעב תמדוקה יתבוגתל ךשמהב
.אשונב ביחרה רשא
 
יל בתכ אוה
 
ול יתינע ינאו


ימר ןייד From:
quimka To:
PM Monday, October 01, 2001 2:11 Sent:
םישודק תומ ירחא ץמאו קזח :ןיינעב Subject:

.תונברדכ םירבד
" רומא םישודק תומ ירחא"ל עגונב קר
ארקיו רפסמ עובש תושרפ 3 לש תרשרשל הנווכה
...ןרהא ינב ינש תומ ירחא"...  1  זט ארקיו - תומ ירחא
שודק יכ ויהת םישודק םהילא תרמאו"... 2 טי ארקיו -םישודק
..ינא
..ןורהא ינב םינהכה לא רומא... א"כ ארקיו- רומא
 
רמול שי םדאה תומ ירחאש , תוישרפה תומש ףצרמ ושרד ל"זח
ילעב לע תרוקיב לע םג התיה םתנווכ םא יניעב קפס.וחבש תא קר
'וכו םיכלמה יאטח לכ לע - ך"נת  ונל היה אל זא וא יכ ,  הררש
 
 
ןייד ימר
 


,ימר
 
תאו ורוקמ תא ,הזה ףוריצה תא ריכמ ינאש טידרקה תא יל ןת
.ומצע יבתכממ רורב היה רבדהש יל הארנו ,שרדמה
 
.יתדות ךכ לעו ,בר קוזיח יל תנתונ ךלש הנורחאה הקסיפה
 
הב ףתשל וא/ו ,וניניב תובתכתהה תא םסרפל ינא יאשר םאה
?םירחא
 
.החמש


### From:
quimka To:
PM Tuesday, October 02, 2001 12:27 Sent:
אלש ,וייחב קחשמה יללכ תא רפמש ימ :ןיינעב Subject:
ותומב םהב זחאיי

יכ תודגנתה יל ןיא ,ןכא ,ידמולמ ,רקיה ידידי ,רינ החמש ד"וע
.ילש הזה הנעמה תוברל ,םירבדה םסרפת

לע תרוקיב לש עטקמה טעמל ,ךלש הלימ לכ םע םיכסמ ינא
הברה יל שי ."תופוג"כ ונילא םיסחייתמ םיטפושה ,ןכא .תמה
.ןוילעב םג - טפשמה תיבב עונמ תועש

.םתואשנתה .םתוגהנתה יכרד .םתבשחמ ךלה תא ריכמ ינא
םיעמוש .םדובכ לע קר םירמוש ירה םה .רחאה דובכב םתוליז
."ודובכ ודובכ" םויה לכ

םיאב םה .(זא וראותכ) :דובכ םישחור םה םהלש תוגלוקל
םירבח ינב םינממ םה .ןיד יקספ בותכל םוקמב ונלצא תוצרהל
םינויד םיליחתמ םה .רוחיאב ןיד יקספ םיבתוכ םה .םיחמתמל
.14.30 העשב התיבה םיכלוה םה .רוחיאב

לע דחאה םיננוגמ םה .םיבילעמ .םיבלוע .חור יסג םיתיעל םה
(ךירעמ דאמ ינאש) רימז 'פורפה תוסחייתה תא האר .ינשה
באוי - "תיעבט תותיחש") םיחמתמכ םירבח ייונימ ןיינעל
. (קחצי

ינא הז עגרמ .רומא םישודק - תומ ירחא .לבאה ןאכו .לבא
הז עגרמ .המלועל הכלה ןייטש היהנה תטפושה .ךתעד לע קלוח
תקיספ תא אנ ארק .קותשל זא - חבשל אל םא .קותשל שי
.ןישח טפושה ירבד - התחפשמ - שנס הנח תשרפ

תמא הבור .הנוכנ .תקדצומ .הייואר  .תקדוצ - ךלש תרוקיבה
ינא םג - הסג הלימ אל וז) היססבוא .המזגה - הקלח .הקוצי
.(להבת לא - הזכ

האריש - טפשמה יתב חטשל הנידמה רקבמ תא איצוהל ןכא שי
עגרב :בוש לבא .הכיפמהמ םש תושעל שי .םש הרוק המ דמליו
.ותונגב רבדל ןיא - ומלועל ךלוה םדאש

אל .ךתוא שתוכ היה םייח ץפחה .ךל ורמאי .םימכח םע ץעווה
.אוה קר

לע - ךירעמ דאמ ינאש תטפוש לע הבוט הלימ רמול בייח ינא
.ביבר תירונ תטפושה .הרידנ השא .תיטופישה התוגהנתה ךרד
הזיא .הלצא עיפוהל גונעת .תיטפמיס םג ,תישונא םג ,המכח םג
יאוולה .האלפנ השא .התוא ךירעמ שממ ינא .רידנ .יטופיש גזמ
השיא הקיסעמש תכרעמה ירשאו - יוקיחל תומד איה .ךכ ןלוכ -
.התומדב

### ,ךלש 


.היחי ותנומאב םדא לבא ,### ,הדות
 
תא ינממ תלטנו ,םיתמה תא רקבל תורשפאה תא ינממ לוט
.םניבל יניב ןויוושה םייקתמ וב דיחיה םורופה
 
אל ונחנאו ,ותומ ירחא םג ונב טועבל לכוי טפושש ילע לבוקמ אל
.הרעש המחלמ בישהל לכונ
 
,טפושה לש ותריטפ םע תיטמוטוא םילטבתמ ויה ןיד-יקספ םא
.ךלש ןוויכל הכורא ךרד-תרבכ תכלל ןכומ יתייה
 
היה אוה םא .םישרקה לע ונחנאו ,חכ-תדמעב היה םייח-ץפחה
חינמ ינא ,ןייטש הינה ינפל - הדיחיו תחא םעפ קר ולו - עיפומ
.ותעד תא הנשמ היה אוהש
 
הכה אוה ןורקעה םאו .יביטקלס שומישל ודעונ אל קחשמה יללכ
.יתלוכי לככ הכמ ינא םג ,ךתלוכי לככ
 
.החמש ,ךלש
 

 
### From:
quimka To:
PM Tuesday, October 02, 2001 1:31 Sent:
,וייחב קחשמה יללכ תא רפמש ימ :ןיינעב :ןיינעב Subject:
ותומב םהב זחאיי אלש

,רקיה ידבכנ ,רינ החמש ד"וע
םיתיעל וגהנתה ולא םג .םינייד ויה םייח ץפחה תפוקתב
.ותעדב ראשנ היה אוה .תואשנתהב
 
.העוט התא ,םיטפושמ ,םתוגהנתה םינוש םיניידש בשוח התא םא
 
.לודגה ינברה ןידה תיבב םג ,יתחכנ ,יתעפוה ,יתייה
 
.הזולנ העפות התוא םש םג
 
- ומש יקבסבוכיד ברה - קרב אישנה לש ורבח - ןייד םש שי
היה םייח ץפחה ?המ זא .רחמ אל - לומתא ותוא קורזל ךירצש
?ותומב וא וייחב - ותונגב רמול ריתמ
 
אל יאדו .תרוקיב עומשל םינכומ אל ןוילעב .חרכה הניה תרוקיב
.הז ןיינע לע רפס בותכל לוכי ינא .םמצע לע
 
ינאו יל אימחמ ינודא" :םינוידה דחאב קרב אישנל יתרמא רבכ
תא ןיבמ ינא רתוי יל אימחמ התאש לככש אלא ,ךכ לע ריקומ
.שורגב היגולוכיספ ."הצוחה תלדה ןוויכל - ודובכ לש תוזימרה
 
םש תושעל שי .טפשמה יתבב רדס תושעל שי .יתעדב ןתיא ,ינאו
םע המ) דוסיה יקוחל קרב אישנה ןושל ..."תיתקוח הכיפהמ"
.(...?הטיפשה

- ןושלה לע רומשל שי ךא .היהתש לככ תבקונ .תרוקיב חותמל שי
.ןניקסע תמב רשאכ יאדו
 
.הטעמה ןושל - םש ןיקת לכה אל יכ ןיבי ונלש םעה
 
םנרק תדירי לע םיעיבצמה םירקסה יכ דמל ונלש םעה תעכ רבכ
.ידכב םניא - רוביצב םיטפוש לש
 
םיאנותיע רבכמ אל הז סניכ ןכלו - תאז ןיבה קרב אישנה
.ותכשלב
 
לואשל תורשפא ול הנתינ אלשמ בזעו םקש דיחיה היה קחצי באוי
.תובקונ תולאש
 
 חוכ רשי
 
### ,ךלש 

 
.### ,הדות בוש
 
,םינייד וא םיטפוש ויה םייח-ץפחה לש ותפוקתב םא יתלאש אל
דחאכ םהינפב טפשנ אוה םאה .היה ומצע אוה דצ הזיאב אלא
?םדאה
 
רשאב םינפ ול ואשנש וא ,םדאה דחאכ ותוא וקפד םאה ,ןכ םאו
?לודגו-בר אוה
 
:רבח יל בתוכ המ האר

שי םדאה תומ ירחאש , תוישרפה תומש ףצרמ ושרד ל"זח
לע םג התיה םתנווכ םא יניעב קפס.וחבש תא קר רמול
לע - ך"נת  ונל היה אל זא וא יכ ,  הררש ילעב לע תרוקיב
.'וכו םיכלמה יאטח לכ

.ומצע דעב רבדמ הזו
 
לע תרוקיב ונממ טימשמו ,ך"נתה תא רזנצמ היה םייח-ץפחה םאה
?םיתמה
 
.החמש
 
### From: 
quimka To:
PM Tuesday, October 02, 2001 1:58 Sent:
קחשמה יללכ תא רפמש ימ :ןיינעב :ןיינעב :ןיינעב Subject:
ותומב םהב זחאיי אלש ,וייחב

,לארשי יכלממ ואטחש םג יכ ךלש רבחל רמאת ,החמש הדות בוש
ינשרפ ועדי םלועל ,דועו ,ךלמה דוד ,ךלמה המלש ,המה ואטחו
טעמל ,תרוקיב אלו ,םהישעמ לע רבסה לש ןווג ןתיל ארקמה
.(דמולמה םואבנשריק 'פורפ ינדמיל ךכ) דחא ינמודמכ
 
### ,ךלש


,###

?יתחה הירוא ןיינעב דוד תא וקידצה םה ,לשמל ,ךיא
 
םצע לע - ל"ז ,ןבומכ ,םה םג - ך"נתה יכרוע תא וקידצה םה ךיאו
?הלאכ םירבד לש םוסרפה
 
ינשרפ לש וא ,רפסמה לש ?הרקמ לכב לבקמ התא הדמע וזיאו
?תוכז ןידמלמה ,ארקמה
 
הינה תא וקידציו ,תוכז-ידמלמו םינשרפ םויה ואובי אלש עודמו
םילוכי אל םה - קית-ילע תומושרה - תודבועה תא ירה ?ןייטש
!ףפוכל
 
החמש


לארשי From:
quimka To:
PM Wednesday, October 03, 2001 6:09 Sent:

.ל"ז ןייטש תטפושה ןינעב תמזגה
.תוצחיהל םייואר םה ןיאש םימודא םיווק שי
. תמה ינפב לצנתהל רחואמ אל ןיידע


 
.ךתבוגת לע הדותו ,לארשי םולש
 
תסחייתה אלש לבחו ,םירבדה לש םפוגב אשונל יתסחייתה
- טעה תא חינהלו ,םימודא םיווק לע הרעה קורזל םתס .יקומינל
.סמח םיקעוז ונחנאו ,ונל םישוע םיטפושהש המ קוידב הז
 
,םיבותכה ףוגב יתנייצש יפכו ,ךתדמע תא דואמ ךירעמ ינא
.םיתמה לע תרוקיבה ןיינעב יתטבלתה
 
לע םהו ,קזח אוה רשאכ ,תוסגב ,םירחאב טעובש ימ לבא
לע היהי אוה רשאכ ,תרחא וב וגנהיש ךכל הפצי אלש ,םישרקה
.םישרקה
 
,תויוכז םהל ןיא רשא ,םיתמכ םיבשחנ ונחנא םיטפושה ינעב
.עירפמ-ןיאב םהיתויווגב ללעתהל רשפאו
 
,םימשא םלועל ונחנא :םמצע תאו ונתוא םיטפוש םה ,םייח םהשכ
.םיאכז םלועל םהו
 
?קרב ןרהא ינפב טפוש-תולספ ןועטל םעפ-יא תיסינ םאה
 
ןיינעב ?טפשמה תכרעמל עגונה ןיינעב ץ"גבל םעפ-יא תרתע םאה
?טפוש דגנ תעמשמ-יכילה טוקנל םיטפשמה-רש לש ובוריס
 
ךל בישמ ,ןמלטנ'גו טפוש ,יזוחמה ש"מהיב אישנ רשאכ הרוק המו
התאו , "תוקדוצה ךיתורעה לע הדות"ב
םייוסמ םוחתל םיעגונה םיקית תריסמש ןעוטו ץ"גבל הז םע ךלוה
םג ,םוחתה ותואב רבד םיניבמ םניא רשא םיטפוש לש םהידיב
תורבטצה" לש לוקישהו ,לוספ רבד הניה ,םאישנ לש ותעדל
?רז לוקיש וניה ,"םיקיתה
 
םיפפוכמו ,(!!!ךכ) "רמא קוחצב" אישנה דובכש ךל םירמוא םה
תואצוהב בייוחתש ילב הריתעה תא ךושמתש ידכ ,דיה תא ךל
.ךמוי תא ללקתו ,הלאכ

יתלב םירבד לע ןוילעה ש"מהיב אישנ לא יבתכמ תא םג הארו
.יל תונעל חרט אל ללכ אוה וילע ,המינפ ותיבב םירוק רשא םיימיטיגל

תא טופשל ,רוביצה ,ונלש הדיחיה תונמדזהה ברה ירעצל
,םיתמ םהש ירחא קר איה ,הנורחאה הלימה תא רמולו םיטפושה
ובשחיש .םולכ אלו ,דיב ונל רתונ אל - הילע םירתוומ ונחנא םאו
.םהלש חכה תא הערל םילצנמ ,ונב םיללעתמ םהש ינפל הז לע םה
,םרה סכל ועיגהש ינפל ,םהש ירחא ,םדא ינב לע םיפצפצמו
םה רשאכ ,תושעל םידיתע םמצע םהש המב םירחא ומישאה
.םשל ועיגי םמצע

 
תא איבת תחא התמ תטפוש םע ילש תיבמופה תונבשחתהה ילוא
.םמצע םע ,בקונ שפנ-ןובשחל םייחה הלא
 
.ןסוח םלועל אלש וניביש .וארייו ואריש
 
תורוש םירגוסו ,םהלש הדליגה לע ןגהל םיבהוא ךכ-לכ םה םאו
,םויה םג התנגהל ואצייש ,םהמ ימ לע תרוקיב תחטומש תמיא לכ
.םהלש תרבודה-דובכ תועצמאב
 
תטפושה לע ןגהל תאזה תרבודה תא ןברדלו תוסנל לוכי התא
טפוש לש ותנגהל אצת תכרעמה םא דואמ קפוסמ ינא לבא ,התמה
תא הילא תכשומ איה ךכבש םושמ ,תכרעמה ךותב וניא רבכ רשא
תולגל ידכמ םמצע ךותב םיקוסע קיפסמ םיטפושהו ,שאה
.הזכ םזיאורטלא
 
ןמזות איה םא ,ביגת תרבודה דציכ תעדל דואמ יתוא ןיינעמ
היהי הז ,ביגת ללכב איה םא ,יתעדל ,לבא ,הזה אשונל סחייתהל
.("הבוגתל םייואר םניא םירבדה") עודיה ינדחפה חסונב
 
יללכ תא רפמש ימ לבא ,"רומא םישודק תומ ירחא"ה יל רכומ ,ןכ
.ותומב םהב זחאיי אלש ,וייחב קחשמה
 
םוחתב הנורחאה הלימה תא יתרמא אל דוע ,םוקמ לכמ ,ינא
.הנושארה הלימה תא יתרמא ישוקב .םיתמ םיטפוש לע תרוקיבה
 
יאשר התאו ,תאזה תובתכתהה תא םסרפל ךתושר תא שקבמ ינא
םגו - ןוכנל אצמתש ימ לכל התוא דרוורפלו ,ךתנבהכ הב גוהנל
ןהכ-לופ רמת ד"וע ,טפשמה יתב תרבודל
.(6556742-02 סקפ ,6556852-02 'לט)
 
,תודידיב ,ךלש
 
החמש


 
החמש ייה
 
םשב ןיד ךרוע רבחמ אלא ינממ אב אל בתכמה לבא רעטצמ ינא
יל (ינממ שארה לע לביק) ילש ליימיאב שמתשה רשאל-ןורש באוי
ןייטש הינה לע תבתכש המ םע הייעב םוש ןיא ישיא ןפואב
.םירחאו

דוע יל םירסח קר ,ךביל ץמוא לש לודג ץירעמ ינא ,תאזמ הרתי
.ךומכ 10
 
 
הכרבב
 
ץיבוקציא לארשי


,לארשי

.םיביואל קוקז ךניא הלאכ םירבח םע

.קומש אוהש ימשב ול דיגת

.ךמשב אל לבא ,ךלש ליימ-יאב שמתשהל לוכי אוה

.יולגב ילומ בצייתיש - ידגנ תונעט שיש ימלו

.החמש,החמש

םיזגה םעפה לבא  בוט רבח אוה ,וילע דואמ יתסעכ קדוצ התא
.םישמ ילב

.לארשי


,לארשי

.םישמ ילב תושעיהל לוכי אל הזכ רבד
םדריהל רשפא יא לבא ,הנואת תושעלו ,הגהה לע םדריהל רשפא
.עוסנל ליחתהלו

.לצנתיו ילא לצלציש ול דיגת

.החמש


,החמש

ךילא רשקתהל ונממ שקבא ינא .קדוצ התא

.לארשי.לארשי ,הדות

החמש

תובוגתל 


!םכל חלסא אל :ב"סשתה ,רופיכ םוי ברע
הרבעש הנשב ,אל ימלו יתחלס ימל
רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח