ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמםיאנוש םיטפושה עודמ
תא
?ףרגילופה

- תמייוסמ תוחונ יאב ביגמ ולש ףוגה ,ןיעדויב תמא יא רבוד םדא רשאכ
רתוי שיגר אוהש וא וירקשל רתוי רע םדאהש לככ איה הבר וז תוחונ-יאו
.רקשהו תמאה ןיינעל

תובוגת ,תמא אל רבוד אוהש עדוי וניא לבא ,וירבדב העוט םדא רשאכ
.תמא רבוד לשכ וניה ףוגה

ויפמ אצוי םא הלאשה ,טפשמה תיבב םידעה ןכוד לעמ דיעמ םדא רשאכ
:םיבלש ינשל אופיא תקלחנ ,רקש רבד וא תמא רבד

ועיגה וטלקנש םירבדה דציכ ,וישוח וטלק ,לעופב ,המ אוה דחאה בלשה
.דיעמ אוה רשאכ ונורכיזב ראשנ המו ,ותעדות ףס לא

הרבעש היצמרופניאה תא בל םותב ונל רסומ דעה םא אוה ינשה בלשה
.ןיעדויב רקשמ ,המרמ ,ףייזמ אוהש וא ,ןושארה בלשה תא

אוה ותוא ךירעהל דיחיה ילכה ,ןושארה בלשב עדימה רבעש ךרדה יבגל
ימינפה ןויגיהה ,דעה רביד ןהילע תודבועה לש ןחותינב ,ןויגיהה לש ךרדב
רוקממ ונל תועודיה תורחא תודבוע םע תודבועה לש ןתובשייתהו ,ןהלש
העודי הניא ותונמיהמש וא ,תוחפ וא רתוי ןמיהמ תויהל לוכי רשא ,רחא
.ללכ

הניאו הלעמ הניא תודבועה לש תיביטקייבואה ןתונימא ינשה בלשב
,הארש המ תא שריפ דציכ ,דעה האר המ הניא הלאשה ןאכ ירהש ,הדירומ
לש "תימינפ"ה תמאה ןיב תומיאת הנשי םא אלא ,ונורכיזב ראשנ המ וא
.ויפמ םיאצויה םירבדה ןיבל דיעמה

?ןיעדויב רקשמ דעה םא םיעדוי דציכ

,םוגמג :השומח יתלב ןיעב םג יוהיזל תונתינ רשא תובוגת ידי לע
.'וכו םייניעה תובחרתה

הנישקת שונא ןב לש ןזואו ןיע רשא ,תוקיקד ףוג-תובוגת ןנשי לבא
תילמשחה תוכילומב יוניש ,המישנה בצקב יוניש ,םדה ץחלב יוניש :ןחבאל
תוכילומה ןכ לעו רתוי עיזמ רועה ןיעדויב רקשמ םדא רשאכ :רועה לש
לע קר ןוחבאל תונתינ הלאכ תובוגת יכ וילאמ רורב .הלדג ולש תילמשחה
.עמושה לש וינזואו ויניע רשאמ ףוגה תובוגתל רתוי שיגרה רושכימ ידי

."תמאה תנוכמ"-כ םעה ןושלב עודיה ,ףרגילופה וניה הז רישכמ

.םיבר םיפרג םשור - ףרג-ילופ

תינמז-וב לבקל קדובל רשפאמ תחא הנועבו תעב םיבר םיפרג םושיר
לש התונימא תא לידגמה רבד ,תונוש ףוג תובוגת לע םינוש םינותנ
.הקידבה

עצבמ ,המצע הקידבה תונימאל תינוציח תנעשמ תדוקנ לבקל תנמ לע
תסיפח קדבנל םינתונ :לשמל .םיעודי םינותנ לע המד-תקידב קדובה
גיצמ קדובהשכ ,ןכמ רחאלו ,םהמ דחא רוחבל ונממ םישקבמ ,םיפלק
דחא לכ יבגל ,שיחכהל וילע ,דחא-דחא הלאה םיפלקה תא וינפב
.רחב רשא ףלקה והזש םיפלקהמ

רבוד אוה םירחאה לכ יבגלו רקשמ קדבנה םיפלקהמ דחא יבגלש ןבומכ
התוא לש ףסונ בבס .דימ תאז הלגמ איה הנימא הקידבה םאו ,תמא
ךכל וא ,הקידבה לש התונימאל יפוסה שושיאה תא ונל ןתיי הקידבה
תמא ןיב ןיחבהל לגוסמ וניא אוהש םושמ ,הקידבל םיאתמ וניא קדבנהש
.רקשל

תא ןוחבל ןתינו ,תדעותמ איהש אוה תאזה הקידבה לש ףסונ ןורתי
.רתוי רחואמ דעומב םג התונימא


וליפאו ,עיגת אל םלועל רחא שונא ןב ידי לע שונא ןב לש ותונימא תכרעה
.ףרגילופה לש ותונימא תמרל ,ברקתת אל

,ףרגילופה לשכ םישיגרו םידח םניא שונאה ןב לש וישוחש דבלב וז אל
היושע איהו דבלב תומשרתה אלא הניא אוה-ותומשרתה םגש אלא
ךכל רבעמ .ומצע דעה לש ותודע הקול םהב םייוקילה םתוא לכב תוקלל
,דועיתל תנתינ הניא - טפושה ,ללכ ךרדב ,אוה - םשרתמה לש ותומשרתה
י"ע ןיב ,רוערעה תואכרע י"ע ןיב ,תרוקיבל הנותנ הניא םג אליממו
אוהש םשכ טפשמה תיב לש "תיבה-לעב" ירה אוהש ,ותוללכב רוביצה
.תורחאה הנידמה תויושר לכ לש תיבה לעב


לש ויאצממ תא היארכ לבקל םינכומ אל םיטפושה ,אופיא ,עודמ
?ףרגילופה

רזע-ילככ וליפא ףרגילופה תא לבקל םינכומ םניא םג םיטפושה עודמ
םיפידעמ םה ,םהינפב עיפומ אוה רשאכ םגו ,דעה לש ותונימא תעיבקל
?ירשפא יוקיל לכב הקול ,רומאכ ,רשא ,םה-םתומשרתה תא

תא ,ריקפהל וא ,דיקפהל רשפא יא"ש אוה ףרגילופה דגנ קוחשה ץוריתה
הדעוה ידי לע תרחבנ הניא רשא ,"הנוכמה לש הידיב טופישה תכאלמ
הניאו ,הנידמה אישנ ידי לע הנמתמו תעבשומ הניא ,םיטפוש תריחבל
,קדצ טפשמ טופשל ,היקוחלו לארשי תנידמל םינומא רומשל" תבייחתמ
."םינפ ריכהל אלו ,טפשמ תוטהל אל

לת למנ ילעופ לש ,םישולשה תונשב ,םתודגנתה תא ריכזמ הזה ץוריתה
םילכ ראשו םיפונמה יכ םילעופה וששח .שומישל םיפונמ תסנכהל ביבא
-יחפוקמ םמצע תא ואצמי םהו רתוימל םהיפכ למע תא וכפהי םינכמ
,םאו ,םיחפוקמ ויה אל םלועל םילמנה ילעופ יכ וניאר םימיל .הסנרפ
ןמיס ,תבש םויב הדובעל י"ל 5000 ולביק םה ,ץרפ עשוהי לש ותפוקתב
.שארה לע םהל ולפנ אל םיפונמהש אוה

,ףרגילופה לש ותלעפה בקע טפשמה תכרעמב םימוצמצל ששח לכ ןיא
םה ,םידעה לש םתונימא תא םיכירעמ םויכ רשא םיטפושה םתוא ירהש
עובקלו םחנעפל ,ףרגילופה יטרס תא אורקל רחמ וכרטצי רשא הלא ויהי
.םהיפ לע םיאצמימ

םיששוח םה .םתסנרפ ןדבאמ ,אופיא ,וניא םיטפושה לש ששחה
,םיצור םהש המ תושעל םהל שיש יטולוסבאה חוכה תא דבאל
טפשמה תא תושעל ,םהלש ךותבכ טפשמה תיבב תושעל
.עירפמ ןיאב טפשמ-ינזאמ תוועלו ,יטרפה םניינקל


הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח