ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


תיאבצ הירוטסיה

:ליעפ ריאמ ר"ד דגנ ןייטשלימ ירוא ר"ד
ןיבר קחצי ט"חמה חרב םאה
?ברקה הדשמ


םיניינעה ןכותל

אובמ

.יאבצ ןוירוטסיה ,ןייטשלימ ירוא ר"דה לש ורמאמ והז
,ליעפ ריאמ ר"דה לש ותדמעל סחייתמ רבחמה ןורחאה קרפב
.אוה םג יאבצ ןוירוטסה
.דבלב בתוכה לש ותעד תא ףקשמ רמאמה
הלאשב תוברל ,הזה חוכיוב הדמע לכ טקונ וניא אקמיק לש רתאה
לע העיפשמ ('וכו תינוגרא ,תיטילופ) םיחכוותמה לש םתקיז םא
.םהיתודמע
.ותדמע תא םג איבנ ,ליעפ ר"דה ונל העשי םא
תונשרפה קרו ,תקולחמב תויונש ןניא ,השעמל ,תודבועה יכ הארנ
.תנתונה איה

רוביצל הזה אשונה לש ותאבהב תדחוימ תובישח םיאור ונחנא
.ל"ז ןיבר קחצי לש תוברה ויתויוכז תורמל ,בחרה
וייחב השעש המ לכ יכ תעדל ךירצ רוביצ שיא לכ יכ םירובס ונחנא
דוע לכו ,ותומ ירחא םג ,םימיה ץק דע ותוא הוולי - ערלו בוטל -
.ומש תא םירכוז
.רומא םישודק ,תומ ירחא ןיא ונלצא
,םהידיב הררשהו חכה רשא רוביצ ישנא יבגל רבדה בושח דחוימב
.רוביצה ארומ אלל ,םיצור םהש המ םישוע םהו
לע םיפצפצמ םג םהש אלא ,םיצור םהש המ םישוע םהש קר אלו
וא ,םיינקמח "םירבוד" תועצמאב הל םינוע ,תירוביצה תרוקיבה
.ללכ הל םינוע םניאש
יאדכ ,בובזמ-םישלח ויהי םה וב םוי אובי יכ תעדל םיכירצ הלא
ןכ ירחאש םושמ ,םהייחב דוע םהלש הנגהה-יבתכ תא ןיכהל םהל
םרובע השעי רשא "ברוקמ" וא רבוד םוש אלל ,םדבל ודמעי םה
.הכאלמה תא


ןיבר קחצי הביטחה דקפמ
ברקה הדשמ חרוב
םיניינעה ןכות

"ריעצ ןושחנ" אוה ןיבר .1
"הקינאפל הטונ"ו "ןולא יררגנמ" - ןיבר .2
"סעבאש ,סעבאש" .3
המישמב תוקבד ילב .4
הערכה ךלהמל תונמדזה הרצונ .5
"ריעה לע הטילשה תא חיטבהל" .6
ןיבר לש בל-ךרומו ןוירוג-ןב לש תיאליע הרובג .7
ותורמ תלטהב לשכנ ןיבר .8
םהיבשוי לע םיברע-יתב וצצופ ןיבר ידוקפ .9
םישרקל ןיבר קחצי ט"חמה תא ליפה ירוג לימא ד"וע .10
"ןוגראה תא הרבש היצזילרומדה" .11
ןיבר לש ותחירב .12
"הפורטסטק יבצמ" .13
"תיבוביסה הפקתהה" .14
"ןייטשלימ לש שפר הז 'חרב ןיבר' יוטיבה" :ליעפ ריאמ .15


ףדה שארל רוזח


תיאבצ הירוטסיה

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח