ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


28.7.2000 םויב ןכדוע

"תיעוצקמ" הטיפש
וא
יפ לע הטיפש
?ןטב-תושוחת


תונידמבו תירבה תוצראב הגוהנה ,םיעבשומ ידי לע הטיפשה דגנכ תונעטה תחא
,תויטנאוולר-אל תויארמ םלעתהל םילגוסמ םייעוצקמ םיטפושש איה ,תורחא
,"ןבסל" רשפא םיעבשומה תאש דועב ,תיטרפה םתעידיב רשא םירבדמ וליפאו
רשא ,םידעל תוגצומה תולוספ תולאשב וליפא אלא ,תוליבק יתלב תויארב קר אל
לבא תולספנ אל ןהש וא ,טפשמה תא להנמה טפושה ידי לע תולספנ ןה םא םג
הייארה וא הלוספה הלאשה ,ןהמ "םלעתהל" םיעבשומה תא "החנמ" טפושה
רבכ םיעבשומה לע וריאשה ןהש םשורהו ,"םהלש תא ושע" רבכ הליבק-יתלבה
.טפושה לש הייחנהה תורמל ,הייחמל ןתינ וניא

,לכה םיעדוי ,הארנה לככ ,ונחנא םיעבשומה תטיש לש תונורסחהו תונורתיה לע
.םהב ןודל םוקמה ןאכ אל לבא

אל ללכב ינאו ,דואמ יתוא הגיאדמ ,"תיעוצקמ"ה הטיפשה לע הדגאה ,ךדיאמ
.והשלכ דוסי הל שי םא חוטב

ןירוקש יפכ ,איהש ,לארשיב טפשמה תכרעמ לע רבדמ ינא הזה םוקמב
םימותחנה לש םתרדגה קר וזש ןבומכ ."םלועב תובוטה ןמ" ,וניתומוקמב
ףוג לש ,רחא וא ימדקא ,יניצר רקחמ וניאר אל ןיידעו ,םתסיע לע םידיעמה
ןכומ ינא ונניינע ךרוצל לבא ,תאזה תופייפיתהה תא ששאמה ,יולת-יתלבו ינוציח
.תאזה החנהה ךותמ תאצל

תובוטה ןמ" ןכא איה ונלש טפשמה תכרעמ םא - בגא-תרעה קר וזו - לבא
.ריקה יבוזא ודיגי המ הלאשה תלאשנ ,"םלועב

םיטפוש יכ הנעטה רחש-תרסח המכ דע תוארמ ןלהל איבא ןתוא תואמגודה
םלעתהלו ,םהינפלש תורשכה תויארה יפל קר טופשל םילגוסמ םייעוצקמ
.םהלש "ןטבה-תושוחת"מ וא ,תיטרפה םתעידימ ,תורחא תויארמ

ןויערה לבא ,"ללכה לע םידיעמה ללכהמ םיאצוי" הלא יכ רמול םילוכי םתא
הזה רבדה תא רמול רשפא דימתש םושמ ,דחוימב יבילל םסק אל םעפ ףא הזה
ללכהמ אצוי" ?הנואתל םרוגו תוריהז רסוחב עסונ גהנ :איהש העפות לכ לע
-דבוע ."ללכה לע דיעמה ללכהמ אצוי" ?דחוש ןתונ ספתנ םדא ."ללכה לע דיעמה
הז המב עדוי אל ינא ..."ללכה לע דיעמה ללכהמ אצוי" ?דחוש לבקמ ספתנ רוביצ
ןינתונ לכה אלו ,תוריהז-רסוחב ןיגהונ לכה אלש ןוכנ .ערל אלו בוטל אל ,דיעמ
המויק תא ללוש "ללכהמ אצוי"ה ןיאו ,שיש המב ונל יד לבא ,דחוש ןיחקול וא
.ומצעל רבעמ העפותה לש

.םיעורג םיטפושל רשאב םג ןידה אוהו

"ללכה לע דיעמ וניא ללכהמ אצוי"ה יכ תרמואה ,הכופהה הנעטה םג
-אצויה לע לפנש ימ תא הז-אוהכ תמחנמ הניאו ,רבד תרמוא הניא (!!!וטילחת)
.(וילע "לפנ" ללכה-ןמ-אצויהש וא) ללכה-ןמ

תכרעמב םג ןידה אוהו ,השלחה הילוחה יפל דדמנ ,עודיכ ,תרשרש לש הקזוח
רחא אל ונל ריכזה ,בגא ,הזה לשמנו-לשמה תא) טפשמה תכרעמ ןוגכ תירוביצ
ימ תא .(ןוילעה טפשמה תיב אישנכ ןהיכ רשאכ דוע ,רגמש ריאמ טפושה רשאמ
םיבוט םיטפוש םנשיש הדבועה תמחנמ אל עורג טפוש ינפב ןיידתהל ץלאנש
.תמחנמ אל שממ .רתוי ההובג איה "תעצוממ"ה המרהשו ,רתוי


?"ןטבה-תושוחת יפ לע הטיפש" ןיהזמ דציכ

"ןימאמ ינא"ה ירוחאמ רתתסהל תורשפא לכ טפושל ןיא םהב םירקמ םיחקול
תנעוט הנגההו ,הנגה תויאר לכ ןיא העיבתה תויאר לומ םהב םירקמ .םסרופמה
אלו - תורמוא ןה ןיא ןיידע ,ןומאה אולמ תא העיבתה תויארל ןתינ םא םג יכ
.םולכ

."תקתוש הנגה" לומ םהילכמ םיאצוי םיטפוש טעמ אל ,ןכא

ול לק ,םידע איבמו ,דיעמ םשאנה םאש םושמ ?םהילכמ םיאצוי םה עודגמו
ושע רשא ,העיבתה ידעל ןימאמ" אוה יכ רמול טפושל
ותוא רטופ רבדהו ,'וכו 'וכו ,"...ו ...ו ןימאו ןמיהמ םשור ילע
התרוקיב ינפמ תטלחומ-טעמכ תוניסח ול ןתונ םגו ,םידדצה תונעטב קמעתהלמ
.רוערעה תאכרע לש

ןאכ ,םולכ אלו ןיא העיבתה תויארב יכ תנעוטו ,תקתוש הנגהה רשאכ לבא
תאכרע ,הגוש אוה םאו ,םירופאה םיאתה תא ליעפהלו ליחתהל ךירצ טפושה
.דימ ךכ לע תולעל הלוכי רוערעה

םיכלוה "םייעוצקמ" םיטפוש טעמ אלש ךכל םידע ונחנא תאז לכ תורמל לבא
הנגהה רשאכ הזה רבדה תא ונא םיאור דחוימב .ןטבה-תושוחת ירחא יבש
ןטבה-תשוחת .הריבעה תא עציבש ימכ םשאנה לש ותוהז החכוה אל יכ תנעוט
רבדה ,הריבעה תא עציב רשא הז היה אוה אל יכ ןעוט םשאנה םאש תרמוא
לכ ול ןיא יכ דיעהלו ,םידעה ןכוד לע תולעל אוה תושעל וילעש רתויב טושפה
..."ריתסהל המ ול שיש ןמיס ,דיעמ אל אוה םא"ו ,הריבעל רשק

,תיעוצקמ-אל הטיפש ןיבל תיעוצקמ הטיפש ןיב לדבהה קוידב והז לבא
הקיסמ תיעוצקמ-אלה וז וליאו ,שיש המ תא קר האור תיעוצקמה הטיפשהש
-תושוחתל חותפ שרגמה תא ריאשמ הינפל ןיאש המו - הינפל ןיאש הממ תונקסמ
.יעוצקמ טפשמ תיבב ןריכי אל ןמוקמ רשא ,ןטבה

וא ,םיברועמה יוהיז עונמל תנמ לע ,םילק םיטרפ ונוש ןלהל הארנש תואמגודב
םוקמבו ,רחא וא הז הרקמב אלו ,המצע העפותב ןאכ ונל ןיינע ירהש ,םיטפושה
תושעל ססהנ אל - םיברועמה לש םהיתומש םע ,ינטרפ הרקמב לפטל הצרנ וב
.םיעדוי ירה םתא .ןכ

עציבש ימכ םשאנה תא ןיהזמ דציכ :(א) אובמ
?הריבעה תא

.לשמכ "םימסה תרשרש" לע :(ב) אובמ

ונייהד) "יטרפ" ךמסמ יפ לע יוהיז :ןושאר הרקמ
וילעב םולצת אשונה ,(ימשר-אל

וניא רשא ,"יטרפ" ךמסמ יפ לע יוהיז :ינש הרקמ
וילעב םולצת אשונ

.רוקיב סיטרכ יפ לע יוהיז :ישילש הרקמ

רשא ,"הנומת םע הגיהנ ןוישר" לע :יעיבר הרקמ
.ארבנ אלו היה אל

תועצמאב הריבעל םשאנה רושיק :ישימח הרקמ
.דיעהל לוכי וניא רשא רחא םדא לש בתכמ

"רינ החמש תא יתחצר ינא" :ישש הרקמ

ןיב רושיקל תוילוח-תרסח תרשרש :יעיבש הרקמ
."חונמה" לש ותפוג ןיבל םשאנה

תא ןידל דימעהל םיכירצ םתייה" :ינימש הרקמ
."... בכרה תלעב

."םירבטצמה םיטרפה" תטיש לע :יעישת הרקמ

ןמזב טפוש םשאנה היה םאה :ירישע הרקמ
?עוריאה

תואובמה

תא עציבש ימכ םשאנה תא ןיהזמ דציכ :(א) אובמ
?הריבעה

:םשאנ תוהזל ,םצעב ,השולש וא ,םיכרד ינש םנשי

לע עיבצמ דעה .םשאנה םע דעה לש תישיא תורכה יפ לע :ןושארה ךרדה
!שיאה הז :רמואו ,םימשאנה לספס לע בשוי בורל רשא ,םשאנה

תא הבג וא ,ח"ודה תא םשר רשא רטושה לש וימושיר יפ לע :ינשה ךרדה
החכוהכ ,טפשמה תיבל ותועצמאב תשגומ תויהל הרומא רשא) "םשאנה תעדוה"
.(ול תסחוימה הריבעב םשאנה לש ותאדוהל

,בייח וניא ,ישיא ןפואב ול רכומ וניא רשא חרזא םע עגמב אב רשא רטוש
ירהש ,טפשמה תיבב דיעי וב םויל דע והארמ תא רוכזל ,לוכי וניא םג השעמלו
והארמ תא רוכזל רמייתמ אוה םאו ,םוי ידמ םישנא תורשע םע עגמב אב אוה
.רקשמ טושפ אוה ,םיכורא םישדוח ירחא םהמ דחא לכ לש

ןפוא תא תמא-ןמזב םשור אוה רבד ?חרזאה םע ויעגמ תא רטושה דעתמ דציכ
המ תרגסמב ןירדהמל-רשכ הזה רבדהו ,("תוהז תדועת י"פע ההוז") יוהיזה
,טפשמה תיבב דיעהל ,תעה אובב ,אובי אוה רשאכ ."ןורכזה תאפקה" יורקש
,ינולפ אוה רצעש גהנה יכ דיעיו ,ךרעש םימושירה יפ לע ונורכז תא "ןנערי" אוה
רסמ רשא םשאנ יבגל םג ןידה אוהו ,"תוהז תדועת י"פע ידי לע ההוז" רשא
,ולש םושירה ךמס לע דיעי הרטשמה רקוח :ותוא הלילפמ רשא העדוה הרטשמב
.העדוהה רסומ תא ההיז אוה דציכ

תא ההיז אוה דציכ םשר אל רטושהש ונייהד ,קיפסמ וניא םושירה םא המו
הכרדהה תאו ,היתוטיש תא רפשל חלשית הרטשמהו ,הכוזי םשאנה ?םשאנה
.םירטושל תנתונ איהש

,בכרב הרובעת תריבע תישענ רשאכ .בכרה לע תולעבה יפ לע :ישילשה ךרדהו
,בכרה לש םושרה םילעבה תא םימישאמ ,התוא עציב לעופב ימ םיעדוי ןיאו
ילבו ותעידי ילב ונממ חקלנ בכרהש וא ,בכרב גהנ רחא והשימ יכ ןעוט אוה םאו
.החכוהה וילע - ותושר


.לשמכ "םימסה תרשרש" לע :(ב) אובמ

יכ םינעוטו ,ןבל רמוח הליכמה תיקש ,םימס-תריבע לע טפשמב ,םישיגמ רשאכ
רבע הזה גצומה יכ ןובשחב איבהל ךירצ ,םשאנה לש וילכב ספתנ הזה רמוחה
ךרוצל רמוחב קיזחהש ימ לכב ךשמה ,ותוא ספתש רטושב לחה ,םיידי רפסמ
פ"זמב וב לפיטש ימ לכבו (ילילפ יוהיזל הקלחמה) פ"זמב הקידבל ותרבעה
.טפשמה תיבל ושיגהלו ורמשל תנמ לע גצומה תא לביקש ימב הלכו ,המצע

זא םג ,קיפסמ וניא דועיתה םאו ,תודעותמ תויהל תוכירצ הלאה תולועפה לכ
איהש הכרדהה תאו ,היתוטיש תא רפשל חלשית הרטשמהו ,הכוזי םשאנה
.םירטושל תנתונ

.תינלטק הנואת תמירגב םדא םימישאמ רשאכ ,לשמל ,ןידה אוהו

.(ליעל האר) בכרב גהנ רשא הז היה אוה יכ חיכוהל ךירצ - תישאר

בתכב ותרדגהכ ,"חונמה" אוה-אוה ודי לע עגפנש ימ יכ חיכוהל ךירצ - תינש
.(ךשמהב סחייתנ וילא ,"חונמ"ה אלו "חונמה" רמוא ינא ידכב אלו) םושיאה

.תמ ןכא הזה "חונמ"ה יכ חיכוהל ךירצ - תישילשו


תואתפוכל ןאכמו


-אל ונייהד) "יטרפ" ךמסמ יפ לע יוהיז :ןושאר הרקמ
וילעב םולצת אשונה ,(ימשר

הייחשה הכירבל יונמ תדועת תועצמאב ההדזמ אוהו ,רטוש ידי לע רצענ גהנ
אלא ,יוהיז-יעצמאכ רשכ וניא ןכ לעו ,ימשר ךמסמ הניא וז הדועת .תיתנוכשה
,הידבוע םע הדיפקמ אל הכירבה תלהנה םאו ,ותוא האיצוהש תרגסמה התואב
תורישה לע םליש אלש ימל הכירבל הסינכ רשפאל ךרטצת איהש תויהל לוכי
:לשמל) הדועתה לעב לש יוהיז לע דיפקה אל הידבועמ דחאש ללגב קר ,הזה
.(תוהז-תדועת תועצמאב

תא הקיפנה רשא וזל "תינוציח" תכרעמל ,הצוחה "הז םע םיאצוי" רשאכ לבא
תושר הניא תיתנוכשה הכירבהש םושמ ,אוה ךרע-רסח הזה ךמסמה ,הדועתה
.יוהיז-יעצמא לש םתקפנה לע קוחה חוכמ הנוממ רשא תימשר

"םולצת" הלימה תשגדה ידי לע ?הזה ישוקה לע טפושה "רבגתה" דציכ
םולצת תא תאשונה ,תיתנוכשה הכירבל יונימ תדועת יפ לע ההוז םשאנה")
םולצתה ןיינע ,יטרפ םרוג ידי לע קפנוהש ךמסמב רבודמ רשאכ לבא ,"הילעב
.הלימ אל ףא ?עישרמה וניד קספב ךכ לע טפושה דובכ רמוא המו .יטנאוולר וניא
.ריקה לא רבד


אשונ וניא רשא ,"יטרפ" ךמסמ יפ לע יוהיז :ינש הרקמ
םולצת

ילב ,וילעב םולצת תא אשונה יטרפ ךמסמ יפ לע םדא לש ותעשרה ירחא
לש ותעשרהל ךרדה דואמ הרצק ,ההזמ ךמסמכ יטפשמה וחוכ תלאשל סחייתהל
.וילעב םולצת תא אשונ וניא רשא יטרפ ךמסמ יפ לע םג םדא

.חוטיב-תדועת תועצמאב רחאה ברועמה ינפב ההדזמ הנואתב ברועמה םדא

,(חוטיבה תרבח) יטרפ ףוג ידי לע קפנומה ךמסמ ,עודיכ ,איה חוטיבה-תדועת
.וילעב םולצת תא אשונ וניא םג אוה ,יוהיז תורטמל דעונ אל אוהש ןוויכו

,בכרב רשא תופפכה-אתמ ילוא ?חוטיבה תדועת תא "ההדזמ"ה חקל הפיאמ
,אצמש המ אצמ בנגהו ,בונג בכרהו ןכתיי .רבד רמוא וניא ןיידע הז לבא
םע דחי ,ורבחמ בכרה תא לביק אוהו ןכתיי .תוהדזה םשל הזב שמתשהו
חוטיבה-תדועתב שמתשה אוה השלוח-לש-עגרב לבא ,ןידכ לכהו ,חוטיבה-תדועת
.הלוספה הרטמל ורבח לש

שקבמו םיק'צ-סקנפ ףלוש ,חוטיב-ןכוס לא הנופ ןבואר .תורשפא דוע הנשיו
חינהל ריבס ?והשמב דושחי חוטיבה ןכוס םאה .ןועמש םש לע חוטיב תדועת
וניא ילוא רשא ,רחא םדא תבוטל ופסכמ איצוהל םדאל ול ןיינע המ ירהש ,אלש
לש תעד-תולקב האצוההמ קזנ לכ םרגיי אל חוטיבה תרבחל םג ?רבדב ןיינועמ
םלשל ךרטצת אל איהש יאדוול-בורקו ,ףסכה תא תלבקמ איהש םושמ ,הדועתה
.(הרוגא וליפא ריזחהל אל םגו) הזה יביטקיפה חוטיבה לע רבד

לע הלוע תואיצמה םימעפל לבא ,הלאכ םירבד ורקיש איה הכומנ תוריבס ,ןכא
חיכוהל בייח וניא םלועל ,ודיצמ ,םשאנה .תורקל לוכי לכהו ,ןוימד לכ
ןניא תויורשפאה יכ חיכוהל הכירצ רשא וז איה העיבתה אלא ,תורחא תויורשפא
.תונוש תויורשפא תומייק םג תומייק ןנד הרקמבו ,תומייק

הז היה ןכאש איה ןטבה-תשוחת .ןיינעמ וניא הז טפשמה תיב דובכ תא לבא
לבלבל תודבועל תתל המלו ,חוטיבה תדועת תועצמאב ההדזה רשא ומצע םשאנה
.חומה תא ונל


רוקיב-סיטרכ יפ לע יוהיז :ישילש הרקמ

.םולשל םידרפנו ,םיטרפ םיפילחמ ,הנואתב םיברועמ ,ןועמשו ןבואר ,םיגהנ ינש
תשרא הטוע ןבואר .רוקיב סיטרכ ידי לע :לשמל ?םיטרפ "םיפילחמ" ךיא
החמש ינא :רמואו ,רינ החמש ד"וע לש רוקיב-סיטרכ סיכהמ איצומ ,תובישח
.רינ

ליבשב" ילוא ,ףסכ טוחסל ידכ ילוא .הרטשמל הנופ ןועמשו ,תועשה תופקונ אל
.רינ החמש ד"וע דגנ םושיא-בתכ איה האצותהו ,"חוטיבה

רוקיבה-סיטרכ יפ לע יוהיזהש ךכ לע דימ "הלוע" היה רדוסמ יתרטשמ עבות
םנשי רשאכ לבא ,הריקח תמלשהל קיתה תא ריזחמ היהו ,רשכ יוהיז וניא
.רוקחל המל ,ןטבה-תושוחת ירחא םיררגנה "םייעוצקמ" םיטפוש


אל רשא ,"הנומת םע הגיהנ ןוישר" לע :יעיבר הרקמ
ארבנ אלו היה

לש ויוהיזל םיכרדה לע
ליעל ונדמע
ינשה ךרדה לע דחוימבו ,הריבעה תא עציבש ימכ םשאנה
.תמא-ןמזב רטושה לש וימושיר יפ לע יוהיז אוהש

יפ לע ההוז :בתכ אוה ךרעש וימושירבו ,ח"וד ול רסומ ,גהנ רצוע העונת רטוש
ןכוד לעמ ,רמוא אוה ,דיעהל הלוע רטושהו ,טפשמה דעומ עיגמשכ .הגיהנ ןוישר
.הנומת םע הגיהנ ןוישר יפ לע גהנה תא יתיהיז :םידעה

?םלואב ןאכ ,םשאנה תא ההזמ התא םאה :רוגינסה

,החילס ,םיפוצרפ רוכזל לוכי אל ינאו ,םיבר תוח"וד םשור ינא .אל :רטושה
.םינפ

םע הגיהנ ןוישר היה אל םלועמ םשאנלש .רקשמ התאש ךל רמוא ינא :רוגינסה
.הנומת

.רקשמ אל ינא :רטושה

,תכרעש םושירה יפל קר הרקמה תא רכוז התאש רמוא התא לבא :רוגינסה
םע הגיהנ ןוישר יפ לע אלו ,הגיהנ ןוישר יפ לע ההוז :בתוכ התא ךלש םושירבו
.הנומת

.הנומת םע הגיהנ ןוישר יפ לע ההוז םשאנהש רמוא ינא תאז לכב :רטושה

תוכרעמ ףגאמ דע ןימזהל תנמ לע הייחד ,לבקמו ,שקבמ רוגינסה הזה בלשב
.(םושירו םינותנ דוביעל הקלחמה - ר"ונע םינפל) הרובחתה דרשמ לש בושחימ

אל םלועמ הזה שיאל :אנשיל יאהכ רמואו ,םידעה ןכוד לע הלוע הזה דעה ,הנהו
.הנומת םע הגיהנ ןוישר היה

אל אליממו ,רטושה ידי י"ע רצענ רשא הז היה םשאנהש חכוה אל :הנקסמהו
,ןרקש רטושהש חכוה ךכל רבעמ .הריבעה תא עציב רשא הז היה אוהש חכוה
הצר םתס רטושהו ,הארבנ אלו התייה אל המצע הריבעה ילוא ,ןרקש אוה םאו
?"תוסכימ ץיברהל"

אלשמו ,הרואכל הייאר םניה רטושה לש וימושיר :טפושה עבק ןידה קספב לבא
.ול תסחוימה הריבעה עוציבב ועישרמ ינא ,רותסל תויאר םשאנה איבה

גיצה רשא ינומלא ההיז רטושהש ךכל ?המל "הרואכל הייאר" הלאשה הלאשנו
?"ינולפ ינא" רמאו ,וילעב םולצת אלל ךמסמ וינפל


בתכמ תועצמאב הריבעל םשאנה רושיק :ישימח הרקמ
,ןויסח ימעטמ) דיעהל לוכי וניא רשא רחא םדא לש
(לשמל

וב בתכמ הרטשמל החלש הרבחה .הריבע רבוע םלוצמ תינולפ הרבח לש בכר
דבוע ותואו ,יטנאוולרה דעומב בכרב קיזחה ,הרבחה דבוע ,ינולפש תרמוא איה
היה ןכא בכרה יכ הדומ אוה וב ,אוה-ובתכמ תא הרבחה לש הבתכמל ףרצמ
-םכסה יפל) ונב אקווד היה לעופב וב גהנש ימ לבא ,עוריאה דעומב ותקזחהב
.(ותחפשמ ינבל בכרה תא תתל יאשר אוה ולש הדובעה

,
הילע הבוטה תוי'צאטרפה דיכ ,הרטשמה
רשפא התוא תודע רוסמל ןבה תא ןימזהל ילב ,ןבה םש לע םושיא-בתכ האיצומ
,טפשמה תיבל ןמזוי ןבה םאש וילאמ ןבומ הל הארנ .טפשמה תיבל שיגהל היהי
המ לכו ,רקשמ ויבאש ןעטי אל אוה ,ויבא לש ובתכמ וינפב גצויו ,"הארקה"ל
."ךינפל ינא הדומ" אוה רמול ול היהיש

?הקיתשה תוכזב שומיש השע םשאנהו ,תושעל המ ,לבא

רשכ וניא הזה בתכמה לבא ,הייארכ באה לש ובתכמ תא עבותה שיגמ .תוסנל
:םימעט המכמו ,הייארכ

דעהש רחאל ,םידעה ןכוד לעמ קר תנתינ תודע ."בתכב תודע" ןיא - תישאר
דעהו ,תמאה תא רמאי אל םא קוחב םיעובקה םישנעה ול םייופצ ויהי יכ רהזומ
;םשאנה ידי לע תידגנ הריקחל דומעל םג ךירצ

הזיא אלו ,באה לש ובתכמ ןכא אוה הזה בתכמהש החכוה לכ ןיא - תינש
.קורביפ

רשפא יאו ,ילילפה טפשמב הליבק הניא ונב דגנכ הרוה לש תודע - תישילשו
."בתכמ"ל תודעה תכיפה ידי לע הזה רוסיאה תא ףוקעל

-ןבהש איה ןטבה-תשוחת םא ,חומה תא ונל לבלבל תודבועל תתל המל לבא
?בכרב גהנ ןכא םשאנה


"רינ החמש תא יתחצר ינא" :ישש הרקמ

תא יתחצר ינא" רמואה בתכמ הרטשמה לא עיגמ דחא ריהב םויבש חיננ
-ןר ברימ ןידה-תכרוע איה תמתוחה וליאכ תיזחנ וילע המיתחהו ,"רינ החמש
.תיליע תרצנ ,ןופצה זוחמ תוטילקרפמ ליג

החמש ,ינא רמואה ,רחא בתכמ הרטשמה לא עיגמ רחא ריהב םויבש חיננו
תיב לש ישארה ריכזמה ןהכ והירמש תא וא ,בורוזולרא םייח תא יתחצר ,רינ
.ןוילעה טפשמה

תא ןמזל ילב םושיא בתכ םישיגמ ,םתס-הככ ,םאה ?המ זא :הלאשה תלאשנ
?הריקחל בתוכה

בוטה הנוצרמ וילע המתח םאה ?בתכמה לע המתח ליג-ןר 'בגה תמאב םאה
לבקל ןוצר ךותמ בתכנ אוהש וא ,תמאה תא ףקשמ אוה םאה ?ישפוחהו
?עויסל "המ-רבד" שי םאה ?רוריטה-ינוגראמ דחאל הסינכ-סיטרכ

אל ןיידע רינ החמש רשאכ ,1933 תנשב חצרנ ל"ז בורוזולרא םייח ילואו
!?והשמ תרמוא תונשייתהה םגו ,דלונ

וא ,םושיא-בתכ םישיגמ הזכ בתכמ ךמס לע םא ,רומאכ ,איה הלאשה
:הריקחב םיחתופש

תויאר ופסאנשמ קרו ,הריקחב תחתופ תנקותמ הרטשמ :תחא איה הבושתהו
הריקח ילב םושיאה תא םישיגמ םאו .םושיאה-בתכ תא םישיגמ ,תוקיפסמ
תמלשמ םג הנידמה םימעפלו ,הכוזמ םשאנה - תוקיפסמ תויאר הבינמה
!תואצוה

אלא ,הריבע רבוע םלוצמ ,תמדוקה המגודב ומכ ,תינולפ הרבח לש בכר
ינא .בכרב יתגהנ ,רינ החמש ,ינא רמואה בתכמ הרטשמה לא עיגמ םעפהש
.ימש לע ח"ודה תא ריבעהלו ,הרבחה דגנ ח"ודה תא לטבל שקבמ

ילב וליפא ,רינ החמש לא םושיא-בתכ רשי תחלוש ,וניארש יפכ ,הרטשמה
.תאזכ היח שי ללכב םא קודבל

ןמזב בכרב גהנ רשא הז ןכא אוה רינ החמשש ,הרטשמל ,הל שי תוחכוה וליא
.בתכמ הל שי ?םושיאה בתכב וטרופ רשא םוקמבו

האיבמ איה ,הריקחב םשאנה רסמש העדוה שיגהל תשקבמ העיבתה רשאכ
התבגנ ןהב תוביסנה לע דיעמ הזו ,העדוהה תא הבג תא רטושה תא תודעל
.העדוהה

יתשו ,"ומצע דעב רבדמ" וניא םלועל "םשאנה תעדוה" יורקה ךמסמה
:ןה ,דיעהל רומא ,העדוהה-הבוג ,רטושה ןהילע רתוי תובושחה תודבועה
ונוצרמ העדוהה לש התריסמ - היינשהו ,העדוהה רסומ לש ותוהז - תחאה
.םשאנה לש ישפוחה

,הדיב עייסי רשא טפושב השעמלו) המצעב-ןוחטבה-תנשודמ ,הרטשמה לבא
תחרוט אל (ומצע דגנכ טפשמה תא להני רשא םשאנב - ונממ רתוי דועו
היה ןכא יכ חיכות איה ותועצמאב רשא דעה היהי ימ םושיאה בתכב םושרל
ונוצרמ תאז השע אוה יכ - ךכל ףסונבו ,בתכמה תא חלש רשא ,רינ החמש הז
םא ,תונברל תכלל ותשא לש הימויאמ האצותכ ,לשמל ,אלו ,ישפוחהו בוטה
תטיש יפל הליספה תמיאמ התוא ררחשיו ,ומצע לע המשאה תא חקי אל אוה
.דוקינה

אל הז ,'וכו ,"...דעה היהי ימ םושיאה בתכב םושרל תחרוט אל" הרטשמהש
תא ןמזל אוה תושעל תחרוט אל תמאב איהש המש םושמ ,קייודמ ירמגל
,האדוה-העדוה ונממ איצהל ,םיינרופיצ ול רוקעל ,הריקחל רינ החמש
אוה יכ דיעיש תנמ לע ,טפשמה תיבל העדוהה תא הבגש רטושה תא איבהלו
.םיינש המכ ול רבש ,לכה-ךסב ,אלא ,םיינרופיצה תא רינ החמשל רקע אל

,יתרטשמה טירסתב וקלח תא אלמל ברסמ םשאנה יכ ררבתמ רשאכ ,הנהו
הייחד שקבמ ,וכרדכ ,עבותה ,בתכמה תא חלש ןכא אוהש ךכב תודוהלו
םידעה תמישרב לולכיש ךכ םושיאה בתכ תא ןקתל :םירופיש-הצקימ ךרוצל
הבישיב תודעל התוא ןמזלו ,ימינפה ראודב הלפיט רשא תרטושה תא םג
.האבה

םתא ?הזה רבדה תא רובעל ךירצ דוע םימעפ המכ" :םיינש קרוח רוגינסה
."!היימר-תכאלמ תושעל הרטשמה תא םיכנחמ

איהש הדעה - יופצכ - לבא ,השקובמ תא תלבקמ העיבתהו ,רזוע אל הז לבא
הלביק איהש דיגהל קר הלכי רשא ,סנכנ-ראוד-תדיקפ-תרטוש התייה האיבה
.סנכנה-ראודה ראש םע דחי הזה בתכמה תא

היה ךירצ אל סנכנה ראודב לבקתנ ןכא רומאה בתכמהש חיכוהל ידכ
ןעט אל שיא ירהש ,הדעה תאו םידדצה תא ,טפשמה תיב תא חירטהל
רבדכ הרוק היה םא םג ירה ."סנכנ" ראוד קרביפ הרטשמה ךותב והשימש
ראוד-ףינסמ בתכמה תא חלוש היה קרבפמה ,המינפ הרטשמה ךותב הזה
הדעה םא ןיב ,הנוש התייה אל תיפוסה האצותהש ךכ ,"ץוחב" ,והשלכ
.ואל םא ןיב ,העיפוה

רשאו ,וחלש ימ םיעדוי אל רשא ,"חורב ףפועתמ" בתכמ ?ןאכ ונל היה המ זא
לכב אלו ,תויארה תדוקפ ידי לע תרכומה ךרדב אל ,טפשמה תיבל שגוה אל
.תרחא הרשכ ךרד

ונלצא םידימעמ ,הייוצמ יתלב וא הייוצמ ,חור לכב םיפפועתמה םיבתכמ לעו
."תיעוצקמ הטיפש" וניתומוקמב ןוארקי ךכלו ,ריקה לא םימשאנ


ןיב רושיקל תוילוח-תרסח תרשרש :יעיבש הרקמ
"חונמה" לש ותפוג ןיבל םשאנה

אוה דציכ םשר אל "םשאנה תעדוה" תא הבג רשא רטושה .תינלטק הנואת
רדסמ" םייקל שקיב ,ול רצב ,עבותה .(ליעל האר) העדוהה רסומ תא ההיז
,לשכ יוהיזה-רדסמ לבא ,ול רתענ ןכא טפושהו ,טפשמה תיב םלואב "יוהיז
.םלואב בשי רשא רחא םדא לע עיבצה רטושהו

ימ .תוירשפאה תוילוחה לכב תפפור התייה עגפנה לש "יוהיזה תרשרש" םג
ולפיט רשא הלא לכו ,דיעה אל תעגופה תיאשמל תחתמ עגפנה תא איצוהש
תרשרש קפסל ולכי אל ,יגולותפה ןוכמלו םילוחה תיבל דע ,ןכמ רחאל וב
-תווח הנתינ היבגל רשא הפוגה יכ תוחיכומ רשא תויודע לש תרשוקמו הפוצר
.עגפנה לש ותפוג התייה ןכא יגולותפה ןוכמה לש תעדה

לש ותחפשמ-ןב יגולותפה ןוכמל םיאיבמ ?יטפשמה ךילהב הפוג ןיהזמ דציכ
דיעי אוה רתוי רחואמו ,הפוגה תא ההזמ הזו ,וריכה רשא רחא םדא וא ,תמה
םיפרוצמה הפוגה ימולצת לע עיבצי אוהו ,תמה לש ותוהז לע טפשמה תיבב
.חונמה הז .ל"ז ןועמש ןב ןבואר ,שיאה הז :רמאיו ,תיאופרה תעדה תווחל

:רמאנ יגולותפה ןוכמהמ הדועתבו ,הדובע יצח התשענ ןנד הרקמב לבא
םיחמומ ונחנאש אוה רבדה שוריפ ."הרטשמה תוירחאב הפוגה יוהיז"
,תאזה הפוגה יבגל תיעוצקמ תעד-תווח םינתונ ונחנאו ,תיטפשמ האופרל
יוהיז לבא ,הנמיה דרפנ יתלב קלחכ תעדה-תווחל םיפרוצמ הימולצת רשא
.היוהיזב עייסל וא ,התוא תוהזל ונשקבתנ אל םגו ,ונדיקפתמ וניא הפוגה

רמאנ יגולותפה ןוכמה לש תעדה תווחב :תוחפל ,תחא הדוקנ דוע םש התיהו
,הפוגה לש החיתנ העצוב אל - ?החפשמ וזיא - החפשמה תודגנתה רואל יכ
.תוומה תביס תא עובקל םילוכי םה ןיא ןכ לעו

איה ןטבה-תשוחת םא ,חומה תא ונל לבלבל תודבועל תתל המל לבא
ללגב םרגנ תוומהשו ,עגפנה לש ותפוג איה הפוגהש ,בכרב גהנ ןכא םשאנהש
?לשמל ,בל-ףקתהמ אלו העיגפה


תלעב תא ןידל דימעהל םיכירצ םתייה" :ינימש הרקמ
"... בכרה

ןמדזמה (העונת רטוש וניאש) רטוש .ןועמשו ןבואר ,םיגהנ ינש ןיב עוריא
תודע רוסמל םינמזומ םהינשו ,הנחתב םתוא רסומ ,םיטרפ חקול םוקמל
ותריקחב רמוש (תאזה השרפב םשאנה תויהל דיתע רשא) ןבואר .הרטשמב
אוה םיהזמה םיטרפה תא לבא ,תודע רסומ ןועמש וליאו ,הקיתשה תוכז לע
רשא רטושה אוה - ילוא - םתוא קפסל היה לוכיש דיחיה .קפסל לוכי אל
.דיעהל ןמזוה אל אוה לבא ,םיטרפה תא םשרו ,םוקמל ןמדזנ

ןמזוה אל רשא רטושה רסמש םיטרפה יפל - בכרה תלעב לא םירטושה וכלה
.ןבואר לש ותומח איהש - דיעהל

תא הרסמ איהש םידמל ונא טפשמה תיבבו הרטשמב תומחה לש התודעמ
,בכרה םע התשע התב המ תעדוי אל איה לבא ,ןבואר לש ותשא ,התבל הבכר
.ותוא הנתנ איה ימלו

:עוריאל ןבואר לש ורושיקל ורסח תופסונ תוילוח יתש

ברועמ היה רשא תומחה לש הבכר הז היהש תודע םושב חכוה אל - תישאר
רשא רטושה ידי לע ומשרנ ,רומאכ ,בכרה יטרפ) וב גהנ ןבואר רשאו ,עוריאב
;(דיעהל ןמזוה אל

המיע איבהל השרדנ אל המצע איה :הבכר ןכא אוה בכרהש חכוה אל - תינש
הבישה איה ,המש לע םושרה בכרה רפסמ והמ הלאשנשמו ,בכרה ןוישר תא
םש רטושה ?בכרה תלעב איה יכ הרטשמב הרסמ איה דציכ ."תרכוז אל"ב
;התנע ךכ ,רפסמה תא היפב

אליממו ,ןבואר ,םשאנה לע עיבצהל השקבתנ אל ,התודעב ,תומחה- תישילשו
.הדעה לש הנתח אוה ןבוארש חכוה אל

םג רשאו ,חכוה אל ורפסמ רשא בכר :תאזכ אופיא איה תודבועה תיצמת
רשא תנתוח וזיא לש המש לע - ילוא - םושר היה ,החכוה אל וילע תולעבה
.םשאנה לש ותייער - ילוא - איהש ,התיבל הבכר תא הנתנ

,ןועמש ,טפשמה תיבב םשאנה תא תוהזל השקבתנ אל רשא תומחהמ לידבהל
,לשכ יוהיזה-רדסמ ןאכ םג לבא ,ותוהזל שקבתנ ןכ אקווד ,ןנולתמה
.םלואב בשי רשא רחא םדא לע עיבצה ןנולתמהו

'בכ ,"יביטגנ"ה יוהיזה תורמלו ,תויודעב רשא "םירוח"ה לכ תורמל ,לבא
הלעמל" החכוה עוריאב ברועמ היהש ימכ םשאנה לש ותוהזש טילחה טפושה
!!!ךכ ."ריבס קפס לכמ

ךירצ רשא רבד הרק םשו ,יזוחמה טפשמה תיבב רוערעל העיגה תאזה השרפה
.ונלש טפשמה תכרעמ לע רוחשמ-רוחש םתכ .ןימאהל ידכ ותוארל היה

:הנידמה תא גציי רשא טילקרפל םיטפושה דחא רמא רוערעב ןוידה ךלהמב
תגאוד התייה רבכ איה זאו ,בכרה תלעב תא ןידל דימעהל םיכירצ םתייה"
."תודבועה תא תולגל

הלשרתה הרטשמה .ודובכ ,ןעוט ינא םגש המ קוידב הז :רוגינסה ךכ לע בישה
ודמליש .קדוצ ודובכ .ישרמ לע המשאה תא לגלגל םיצור וישכעו ,הריקחב
!דובעל

ותיא שחלתהו ,טפושה ותוא לא ןידה-תיב-בא רהג הלאה םירבדה עמשמל
לכוי אל םלואב םיחכונהש תנמ לע ,ויפ תא הסכמ אוהשכ ,תוכורא תוקד
עיגה רשאכו ,קתתשה טפוש ותוא תאזה הדוקנבו ,רמוא אוה המ ןיבהל
:טפשמה םלוא לבק רמאש המ תא "חכש" אוה ןידה-קספ תא בותכל העשה
תיב-בא םגש ןבומכו - "... בכרה תלעב תא ןידל דימעהל םיכירצ םתייה"
.תאזה הנעטל וסחייתה אל ישילשה טפושהו ןידה

אל רבדה לוקוטורפבש ןבומכ ?טפושה לש ונזאב ןידה-תיב-בא שחל המ
,שחנל אלא ונל רתונ אלו ,תאז תא ונל הלגי אל םהינשמ שיאש ןבומכו ,םשרנ
תועשרה םע דחי ,(םירמואש ומכ ,"תויתביסנ תויאר") םירבדה רשקה ךותמ
-אל ףיקשמ יניעב רבדה הארנש יפכ תוחפל) טפושה לש ויניעמ הפקשנ רשא
תא ונל סרוה התא !קותשת :ורבחל רמא ןידה-תיב-בא יכ ,(יביטקייבוא
!!!רערעמה תא תוכזל ךרטצנ דוע ונחנא ךלש תונרבדה ללגב !העשרהה

... "תיעוצקמ הטיפש" ונלצא תארקנ וזו


"םירבטצמה םיטרפה" תטיש לע :יעישת הרקמ

דע הררבתנ אל רשא הרוצב "ההוזמ" םיכרד-תנואת לש התמירגב םשאנ
יתיהיז אל ,ךשוח היה") ותוא ההיז אל םירחאה םיברועמהמ דחא ףא .םות
הבג רשא רטושהו ,(םידעהמ דחא לכ רמא ,"ותוא ריכמ אל ינאו ,םשאנה תא
אל - םשאנה לש ויוהיזל דיחיה סיסבה התייה רשא - "םשאנה תעדוה" תא
.יוהיזה ינפואמ דחאל המיאתמה תצבשמב "סקיא"ה תא ןמיס

טפושה לבא ,יאכז תאצל אוה היה ךירצ ,םשאנה לש תואנ יוהיז רדעהב
:הלא לכ וינפב וחכוה יכ טפושה רמוא .ועישרה

;םשאנה םש .א

;ולש יוהיזה 'סמ .ב

;ולש הגיהנה ןוישר 'סמ .ג

;ותבותכ .ד

;ולש ןופלטה 'סמ .ה

;ולש םיילענה 'סמ .ו

;ולש םינותחתה עבצ .ז

;וידליו ותשא לש םהיתומש .ח

;הנואתה תעב גהנ וב בכרה 'סמ .ט

;הנואתה םוקמ .י

.םיעגפנה תומש .אי
חכוה ןכ לעו ,ירקמ תויהל לוכי אל" ,טפושה רמוא ,"תודבוע לש הזכ רבצ"
,הנואתב תרועמה בכרב גהנ רשא הז אוה םשאנה יכ ריבס קפס לכל רבעמה
הריבעב ועישרמ ינא ,בכרה ותואב גהנה לש ותונלשר החכוהש ןוויכו
."ול תסחוימה

:רחא רבסה םג תויהל לוכי "תודבוע לש הזכ רבצ"ל לבא

םיכמסמ י"פע ,הזחתמ י"ע רסמיהל ויה תולוכי תודבועהמ קלח - תישאר
םיאצונ םניאש וא/ו ,םיימשר-אל םיכמסמ) יוהיז תורטמל םירשכ םניאש
.(םהילעב םולצת

ןניש רשא הזחתמ י"ע הפ-לעב רסמיהל תולוכי תודבועהמ קלח - תינש
,טפוש לש יונימ לע תומושרב םוסרפ .הלואשה תוהזה יטרפ תא ומצעל
תא ןה אוצמל ןתינ םינופלטה רפסבו ,ולש יוהיזה רפסמ תא םג ללוכ ,לשמל
.ולש ןופלטה 'סמ תא ןהו ותבותכ

אל םה םאו ,עבצאה ןמ םיצוצמ תויהל םילוכי םיפסונ םיטרפ - תישילש
.םמויק םצעל אל וליפא ,רבד םושל הייאר םה ןיא ,יאמצע ןפואב ותמוא

תריזב ופסאנ הנואתל םיעגונה םיטרפה ראשו ברועמה בכרה 'סמ - תיעיברו
.םשאנה ןיבל םניב רשק לכל הייאר וניא םמויק םצע לבא ,הנואתה

:רמוא ריפסקייש םאיליו היה "תודבוע לש הזכ רבצ" לע

Doubtful it stood;
As two spent swimmers, that do cling together
And choke their art (MACBETH, Act I, Scene II).

ןמזב טפוש םשאנה היה םאה :ירישע הרקמ
?עוריאה

ןפואב גהנתה"ש ךכב םיטפושל יתעמשמה ןידה תיבב םשאנ ינולפ טפוש
(2)(א)18 ףיעס יפל הריבע) "לארשיב טפוש לש ודמעמ תא םלוה וניאש
.(טפשמה יתב קוחל

חוכ אב :העיתפמ הנעט ,ראשה ןיב ,ורוגינס הלעה םימוכיסה בלשב
.יטנאוולרה דעומב טפוש היה םשאנה יכ חיכוה אל לבוקה

ךיאו ,טפושכ םינשמ והוריכה ותוא ונד רשא םיטפושה ,תושעל המ ,לבא
םה ,המ .םהילע "דובעל" םהינפלש םשאנל תתל םמצעל ושרי םה
?"םירייארפ"

הנעטל לבא ,טפושה תא עישרמה ,טרופמו ךורא ןיד קספ ונתנו םה וכלה
.רקיעו ללכ וסחייתה אל םה תאזה

.ןישח לאשימ ר"דה ךכ לע רמוא היה המ ןינעמו


הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח