רתאה תפמ     רעשה ףד

."ךינפל ינא הדומ ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,ודובכ"

תייהה :הינונקה
?םולח יתמלח וא


תריבעב םושיא רינ החמש ד"וע דגנ שגוה ןידה יכרוע תכשל לש יתעמשמה ןידה תיבל
- יכ םסרפש ךכ לע תעמשמ

יכ ,ךיתונעט תא לבקי אל טפשמה תיב יכ הרומג תואדווב חינהל רשפא"
טפשמה יתב לש תפתושמה הינונקהמ קלח אוה "תוחכוהל החדנ"ה ירה
הזרכהה תא ךיפמ איצוהל ,עודיכ ,הדעונ רשא הרטשמהו הרובעתל
ינא הדומ ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,ודובכ' ,תמסרופמה
."'ךינפל

.
ןאכ אבומה ,טרופמ ריהצתב ותודע תא םשאנה שיגה ןידה תיבב

יפלש ךכ ,תידגנ תודע לכ איבה אל לבוקהו ,וריהצת לע תידגנ הריקחל שרדנ אל םשאנה
.תיביסולקנוק איה תאזה תודעה םילבוקמ םייטפשמ תונורקע

יניינעב םיקסועה םיעודי ד"וע ינש םידעכ םשאנה איבה אוה-ותודעל ףסונב
.םשאנה שיגהש םימוכיסה ןמ קיסהל ןתינ םתודע ןכות תא .הרובעת

רינ החמש ד"וע תא עישרה ןידה יכרוע תכשל לש יתעמשמה ןידה תיב ,רומאה תורמל
.ןידה יכרוע תכשלמ שקבל רשפא ןידה קספ תא .ול תסחוימה הריבעב
יכילהש ,םתסה ןמ ,היהי ץוריתהו ,שרוד לכל ואיצמהל ומיכסי םהש חוטב אל
ותפישחל םיכסמ ומצע םשאנהש םהל רמול רשפא הז הרקמב לבא ,םייבמופ םניא תעמשמה
.ינורטקלאה ראודב וילא תונפל לוכי ןימאמ אלש ימו ,ןידה קספ לש

.ריתסהל המ הל שיש הארנכ ,ןידה-קספ תא ףושחל םיכסת אל הכשלה זא םג םא

תויארה רמוח לכש ןוויכ םלוא ,הכשלה לש יתעמשמה ןידה תיבל רוערע שגוה ןידה קספ לע
.ךמצע לשמ הדמע שבגל התא לוכיו ,ןיתמהל ךירצ ךניא ,ארוקה ,ךיניע דגנל

.טפושה התא היה


:ךשמהל
החמומ לש תעד-תווחו ריהצת :םשאנה תודע ,הינונקה לע


קרפה תליחתל הרזחרתאה תפמ     רעשה ףד