ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ
הטיפשו ילאוטקלטניא רשוי


?ןעוט אוהש הממ ךפיהה תא
.החכוהה ילטנ לעו
.ןשעב םילועה ,רורמיתה תושר לש היביכרא לעו


ילאוטקלטניא רשוי הז המ

-תסילופ יפ לע ויתויוכז ללוכ - ושוכר רשא ,קאריע בשות ידוהיב (יתימא) השעמ
המודה קוח יפ לע ,םש הלשממה י"ע םרחוה - תילגנא הרבח ול האיצוהש חוטיב
טפשמה תיבל שיגה אוה ץראל שיאה הלע רשאכ .ונלש םידקפנ יסכנ קוחל
טפשמה תיב לש תימוקמה תוכמסה תאו ,חוטיבה תרבח דגנ העיבת לארשיב
.לארשיב םיקסע םג הרבח התואל שיש ךכ לע תיתשה אוה לארשיב

תיבלו ,קאריעב ךתעיבת תא שיגהל בייח התא הזוחה יפל :חוטיבה תרבח הנעט
.ךתעיבתב ןודל תוכמס ול ןיא םג אליממו השרפל הקיז ןיא לארשיב טפשמה

אל ינאש םושמ ,םש םכדגנ ןיידתהל ךרטצא םא לווע יל םרגיי לבא :שיאה הנע
ותמרחהל הקנפשוג ןתיי לארשיב טפשמ תיב יכ ןכתיי אל םגו ,םשל אובל לוכי
.תיברע הנידמב ידוהי שוכר לש

ךיתויוכז לש המרחההש םושמ ,לווע םרגיי ונל םג לבא :חוטיבה תרבח הבישה
ונחנא ,ןאכ ךתעיבת לבקתת םאו ,(יקריעה) ימוקמה טפשמה יפל ןידכ התשענ
םויכ איהש ,תיקריעה הלשממל תחא םעפו ,ךל תחא םעפ :םיימעפ םלשל ךרטצנ
םירז לש םשוכר תמרחה אלהו .המרחהה-וצ חוכמ ,ךיתויוכז לש םילעבה
תבייחמ קדצה תרוש הלאה תוביסנבו ,ידעלב יקריע טנטפ הניא "םידקפנ"ו
.םידדצה ןיבש הזוחה תוארוהל דמציהל

לבא ?קדוצ םידדצהמ ימ :ונלש ןוילעה טפשמה תיבב הערכהל הדמע השק הלאש
לכהו ,חוטיבה תרבח דגנו ,עבותה תוכזל קספ אוה :טבלתה אל טפשמה תיב
וינפל דמע דחא דצ קר וליאכ ,חוטיבה תרבח לש היתונעטל ללכ סחייתהל ילבמ
...תונעט ןעטו

תיב טפוש םויה ,ןישח לאשימ ר"דה ,םיטפשמל הטלוקפב ירומ ךכ לע רמא
:ןוילעה טפשמה

לבקל םיאשר םתא ,םינעוטו םכינפל םידמוע רשאכ ,טפשמה תיב דובכ"
םיקלוח ונחנא םא וליפא םכתעד תא דבכנ ונחנאו ,התוחדל וא ,הנעט לכ
."!םדא ינב לע ופצפצת לא .ונלש תונעטהמ ומלעתת לא לבא .הילע

,םיטפשמל הטלוקפב ידומיל תונש עברא ךותמ דחא עגר תולדל יתייה ךירצ םא
םירחאה םירבדה לכ תא ירהש ,רתויב בושחה עגרכ הזה עגרה לע עיבצמ יתייה
בואשל ,החלצה לש תרחא וא וז הדימב יתייה לוכי םיטפשמל הטלוקפב יתדמלש
םירכמנה תואצרה יסיפדתמ ,הטלוקפה תיירפסב אצמנה בותכ רמוחמ םג
ותוא םירכומו תואצרה רמוח םילפכשמה םיזירז םיטנדוטס י"ע וא "ןומדקא
.םתסנרפל

הלא .הירפס םושב אוצמל ולכות אל ןישח ר"דה רמאש הלאה םירבדה תא םלוא
.םרמאל זעמ היה םדא לכ אל רשא ,ישיא ץמוא לשו םייח תמכח לש םירבד
אלל ,ומצע אוה רשאו ,ןוילעה טפשמה תיבב טפושכ ןהיכש ימ לש ונב אל יאדוב
.רבד לש ופוסב עיגה אוה הילא ,הנוהכה התוא לא ויניע תא זא רבכ אשנ ,קפסילאוטקלטניאה רשויהו טפושה

תריחבל הדעוה ףאו ,טפושל תובושחה תונוכתה תחא אוה ילאוטקלטניאה רשויה
תונוכתה תחאכ תאזה הנוכתה תא הנייצ ,המצעל העבק רשא םיללכב ,םיטפוש
הז דמעומל טפוש תנוהכל ותריחב תא םילקוש רשאכ ןהילא סחייתהל שי רשא
.רחא וא

הנעט לכל תוניצרבו דובכב סחייתהל טפושה תא בייחמ ילאוטקלטניאה רשויה
.(!"םדא ינב לע ופצפצת לא") התוא לבקל ןכומ אוה ןיא םגו ,וינפב תלעומש

.ןלבקל ןכומו םהל םיכסמ התאש תונעטל קר סחייתהל הלודג המכח וז ןיא
תא ףושחל ךכבו ,לבקל ןכומ ךניאש תונעט ןתואל אקווד סחייתהל איה המכח
תומלעתה .ותוללכב רוביצה לש ןהו רוערעה תואכרע לש ןה תרוקיבל ךמצע
הארנ ,וינפ לע ,רשא ןיד קספ דילוהל היושע טפושל ול תוחונ ןניא רשא תונעטב
,ונעטנש תויטפשמה תונעטה תאו הרקמה תא ריכמש ימ םלוא ,םלשומ ףאו הפי
.עורגה הרקמב היימר תכאלמו ,בוטה הרקמב ףיפח תכאלמ השע טפושהש עדוי


?תודבוע תמלעה וא תודבוע קורביפ :'א יטרפ הרקמ

תונש עצמאב ןוילעה טפשמה תיבב הנודנ רשא ,דלפנקנרפ דגנ דלפלקנרפ תשרפב
הז .טועימ תעדו בור תעד ויהו ןוילעה טפשמ תיבב םיטפושה וקלחנ ,םיששה
.םגפ םוש ןיא ךכבו ,תובורק םיתעל הרוק

לכמ הראפתל היונב איהו ,בבר הב ןיאש אצמי דבלב בורה תעד תא ארוקש ימ
התואל עיגי אוה םג דבלב טועימה תעד תא ארקיש ימ םג לבא ,איהש הניחב
.הנקסמה

םע וז תובשייתמה תועד יתש תונוכנ תויהל תולוכי דציכ הלאשה אופיא תלאשנ
.התרבח לש התעיבקמ ךפיהה תא קוידב תעבוק ןהמ תחא לכו וז

םלעתה םיטפושהמ קלחש וא :תודבועה לש "ףויז" ןאכ היהש איה הבושתה
רורב ךא ,םלועל עדנ אל תיתדבועה תמאה תא .וארבנ אלו ויה אל רשא תודבועמ
.שורדה ילאוטקלטניאה רשויה תא הליג אל םיטפושהמ קלחש


תא ןועטל ןיד-לעב םינרמתמ ןיא :'ב יטרפ הרקמ
?ןעוט אוהש הממ ךפיהה

יכ ןעוטו ,יזוחמה טפשמה תיבל רערעמ ,ותעדוה יפ לע עשרוה אוהש םשאנ
רשא החמתמהש ןוויכ ?המל ךכ לכו ,ןידכ הרסמנ אל ומשב הרסמנש העדוהה
אלש אלו ןידכ אל ,םושר היה אל וניד ךרוע םעטמ טפשמה תיבב עיפוהל רמייתה
,החמתמכ ,ול היה אל םג ךכל רבעמ ,ןידה ךרוע ותוא לצא החמתמכ ,ןידכ
לש תוחוקלה ונייהד ,ונמאמ יחלוש םשב טפשמה תיבב עיפוהל שורדה קתווה
ןידה-יכרוע תכשלמ םיכמסמ וידיב שי ,ןעט ךכ ,ויתונעטל קוזיחכ .ןידה ךרוע
םכוסש הממ גרח ורוגינס יכ שיאה ןעוט דוע .הז ןיינעב ויתונעט תא םיששאמה
.ואולמב עמשיי טפשמהו המשאב הריפכ היהתש ונייהד ,םהיניב

שרד תאז םע דחיו ,םלבקל טפושה ברס םיכמסמה תא גיצהל שיאה שקיבשמ
.םהיניב םכיס ךכ ןכא יכ ןידה ךרועמ רושיא םימי עובש ךות איבהל רערעמהמ
ול ןיינע המ ירהש יספא אוה ןידה ךרועמ הזכ רושיא לבקל יוכיסהש ןבומכ
.ומצע לע לטנש תוחילשל דוגינב איהש הלועפב ומצע תא לילפהל ןידה ךרועל

תכשלמ םיכמסמה תא גיצהל רערעמה לש ותשקב יכ ןייצל שי הנומתה תמלשהל
לוקוטורפב םשרנ ןידה ךרועמ רושיאה ןיינעו ,לוקוטורפב המשרנ אל ןידה יכרוע
.ולש ןידה ךרועמ רומאכ עובש ךות גיצהל רערעמה לש השקב ןאכ התיה וליאכ

ןכ לעו ,גיצהלו גישהל שיאה היה לוכי אל ןידה ךרועמ רושיאה תאש ןבומכ
לש הכרא שיגהל הכרא שקיב רערעמה :ןידה קספב טפושה רמוא .החדנ ורוערע
.רושיא גיצהלו שיגהל ידכ ולש ןידה ךרועמ עובש

אל ויתונעטשו ,ול ןווכתהש הממ רחא ןועיטל ןרמות רערעמהש הדבועה תא
.ונל הלגמ אל טפושה הלא לכ תא - לוקוטורפב ומשרנרשויה הפיאו הנמזהה הפיא :'ג יטרפ הרקמ

שארמ שקבמ ,בוחה םולשת יא ןיגב םוי 21-ל אלכנ רשא ,יחרזא בוח לע ריסא
רצקל לעופל האצוההמ שארמ שקבמ ,בוחה םולשת תא רצקל לעופל האצוההמ
הלומחב הנותח תמייקתמ ורסאמל ןורחאה םויבש ןוויכ ,דחא םויב רסאמה תא
.ולש

.עודמ ןיבנ דימו ,יברע חרזאב רבודמש רורב הלומח הלימב שומישה םצעב
התואל הנמזה איצמי שקבמה :ותטלחהב ,לעופל האצוהה שאר ,טפושה רמוא
היסולכואה יגהנמב בטיה יוצמו ,הטוהר תיברע רבוד ,טפוש ותוא .הנותח
,םיברעה יגהנממ וניא הנותחל תונמזה חולשל גהנמה יכ בטיה עדי תיברעה
.רומאכ הנמזה איצמהל שיאה לכוי אל אליממו

,םדאב ללעתהל רתוי תחלצומ ךרד טפושה היה לוכי אל עודמ איה הלאשהו
ףסונה םויה םג בוח םולשתל והואיבי אל רסאמ ימי 20 םאש רורב אליממ רשאכ
.ודיצב הכרב לכ ההת אלרשוכ לעו ילאוטקלטניא רשוי לע
ילאוטקלטניא

ךכמ עבונ רבדה םא רורב דימת אל ,תמייוסמ הנעטל סחייתמ וניא טפוש רשאכ
ןעטנה תא ןיבהל הצור וניא אוהש ךכמ וא ,וינפב ןעטנה תא ןיבמ אוה ןיאש
.וינפב

דחא ףאו ,םיבר םיטפוש ינפב תלעומ הנעט התוא רשאכ הנחבהה השק דחוימב
אל םיטפושה לכמ דחא ףאש רמול דואמ השק .הילא סחייתהל ןכומ וניא םהמ
דחא ףאש רמול השק םג הדימ התואב ךא ,הנעטה לש הרשיפל תדרל ליכשה
.התוא ןיבהל הצר אל םיטפושהמ

רוחבל הטונ יתייה הלאה תוינוציקה תויורשפאה יתש ןיב רוחבל יתייה ךירצ ול
רתוי ךמוס ינא םיטפושה לש ילאוטקלטניאה םרשוכ לע ירהש היינשה תורשפאה
.ילאוטקלטניאה םרשוי לע רשאמ

ןוויכל הרורב הייטנ םע ,עצמאב םש יא תאצמנ תיטסיטטסה תמאה יכ חינהל שי
.ילאוטקלטניאה רשויה רסוח,ילאוטקלטניאה רשוכה לע ,ילאוטקלטניאה רשויה לע
.החכוהה ילטנ לעו

.ול ןתנ רשא האוולה רזחהל ןועמש תא עבות ןבואר

?החכוהה לטנ ימ לע

םדא לכל אלא ,םיטפשמל הטלוקפב ליחתמ טנדוטס לכל קר אל העודי הבושתה
ןתמ םצע תא חיכוהל ךירצה ,ןבואר לע אוה ינושארה הייארה לטנ :בושייה ןמ
.האוולהה

,רשא ,ןועמש לא רבוע ינשמה הייארה לטנ ,האוולהה ןתמ םצע תא ןבואר חיכוה
.האוולהה לש הנועריפ תא חיכוהל ךירצ ,ודיצמ

?האוולהה תא ןועמשל ןתנ יכ חיכוהל חילצה אל ןבואר םא הרוק המו

:וקספב ,העיבתה תא לבקמ טפושה לבא ,תוחדיהל ,ןבומכ ,הכירצ ותעיבת
ןכ לעו ,הזה לטנב דמע אל עבתנה .הנועריפל הייארה לטנ וילע ,האוולה לטונה
תא ,ןבואר עבותל םלשל ,ןועמש ,עבתנה תא בייחמו ,העיבתה תא לבקמ ינא
... תפסותב האוולהה םוכס

םינוכנה םירבדה תא רמוא אוהש םושמ ,ןיינעל וניא ,ןבומכ ,הזכ ןיד-קספ
אוה ,האוולהה ןתמ םצע תא חיכוה אל ןבוארש הנעטה לאו ,ןוכנ-אלה םוקמב
.סחייתמ אל ללכב

.ןישח לאשימ ר"דה לש ונושלכ ,"םדא ינב לע ףצפצמ" אוה

?תקולחמה המ לע ןיבה אל ללכב טפושה ילואו

.טפושה התא היה,ילאוטקלטניאה רשוכה לע ,ילאוטקלטניאה רשויה לע
.ןשעב םילועה רורמיתה תושר לש היביכרא לעו

רשוי ןיב ןחבאל הייעב הנשי דציכ וניאר ,המגוד קר ,תמדוקה המגודב
הז לש ורדעה ןיב קוידה ןעמל וא ,ילאוטקלטניא רשוכ ןיבל ילאוטקלטניא
הרשע שמחכ רבכ ותיא קבאנ ינאש "רופיס" לא יתוא איבמ הזו ,הז לש ורדעיהל
.תיתימאה הדוקנל סחייתהלמ םיקמחתמ ,דחא טעמל ,םיטפושה לכו ,םינש

,תימוקמה תושרה לא הנופ התא טפשמל הנכהכ .רורמתל תויצ-יאב םשאנ התא
תא ביצהל תימשרה הטלחהה תא תוארל שקבמו ,"רורמיתה תושר" םג איהש
.רורמתה

דירש אוצמל רשפא יאו ,ןשעב ולע ונלש םיביכראה לכ .ךל םירמוא ,ןיא
.תאזכ הטלחהל

תא ביצהל הטלחה התייהש חיכוהל ךירצ ךטפשמב עבותה םא איה הלאשהו
םאו ,תאזכ הטלחה התייה אלש חיכוהל ךירצ רשא הז אוה התאש וא ,רורמתה
?רבדה תא חיכות דציכ - הז אוה התא

:ךכ תרדסומ הייגוסה רוציקה תילכתב ,תיטפשמ הניחבמ

תונקתב םיעיפומה םיחנומל תורדגהה תויוצמ הב ,הרובעתה תונקתל 1 הנקת
תודבוע הב ומייקתנ רשא ,תושרה לש תמייוסמ הלועפכ "רורמת" הרידגמ ,הלאה
.(רורמתה תא ביצהל הטלחהה םצע איה ןהמ תחאש) תומייוסמ

יכ חיכוי םא םשאנל הבוט הנגה וז אהת יכ תעבוק תונקתה ןתואל (א)22 הנקת
."ןידכ אלש" ןמוס וא בצוה רורמתה

.תולאש המכ ררועמ הזה ףוריצה

ןיקתהל (הלאה תונקתה לש ןניקתמ אוה) הרובחתה רש תא ךימסה ימ :תחאה
?החכוהה לטנ ןיינעב תונקת

הנגה וז אהת יכ ועבקב םשאנה םע הרובחתה רש השע "דסח" הזיא :היינשה
?"ןידכ אלש" ןמוס וא בצוה רורמתה יכ חיכוי םא םשאנל הבוט

םשאנל הבוט הנגה וז התייה אל תאזה הארוהה אלמלא יכ רבדה שוריפ םאה
!!!ץימב תויוטש !תויוטש ?"ןידכ אלש" ןמוס וא בצוה רורמתה יכ חיכוי םא

אליממ רשא הנגה תפסוה השוריפ ,הטושפכ ,תאזה הארוההש תורמל ,ןכאו
:םשאנה לש ומכש לע הייארה לטנ תרבעהכ תשרפתמ איה ,תמייק התייה
הלע ךכ לע דועיתה לכ רשאכ ,תוחא ןיא תימוקמה תושרה שארל יכ חיכויש
לגוסמ וניא (תמאה תא לכ עדוי אוה םא חוטב אל רשא) תושרה שארו ,ןשעב
- רורמתה תא וביצהש זאמ ירהש ,םייחה ןיב וניא רבכ ילוא) הרוחסה תא קפסל
.(םינשב תורשע ורבע רבכ - הטלחה ילב וא הטלחה םע

אלש" בצוה רורמתה יכ חיכוהל ךירצ ,םשאנה ,ינאש חיננ :תישילשה הלאשה
הז היה ןכאש חיכות העיבתהש םדוק ,תאז חיכוהל ךרטצא ינאש דע לבא ,"ןידכ
.1 הנקתב ותועמשמכ ,"רורמת"

ביצהל תושרה לש תימשר הטלחה התייהש וחיכות םתא םא :תורחא םילמבו
,רורמתה לש ותבצה לע הטילחהב ,תושרהש חיכוהל הצרא ינאו ,רורמתה תא
.י"שבז - ןידכ אלש הגהנ

.ליעל ונדמע םהילע ,האוולהה ןיינעב החכוהה ילטנ ומכ קוידב

,תומוטא םיינזא לע םילפונ םלועל הלאה םירורבו םיטושפה םירבדה לבא
לע ,אפיס ,(א)22 הנקת יפל" איה םיפטושה לשו םיעבותה לש תיחצנה הבושתהו
דמע אל םשאנהש ןוויכו ,ןידכ אלש בצוה רורמתה יכ חיכוהל לטנה םשאנה
."ול תסחוימה הריבעב ועישרמ ינא ,הזה לטנב

ןכא אוה הזה "ץפח"ה יכ חיכוהל הבוחה םע המ לבא ,הנקתה ןושל הז ,ןכא
?1 הנקתב רדגוהש יפכ "רורמת"

.תונעל ,לגוסמ וניא וא ,ןכומ וניא (דחאמ ץוח) לארשי תנידמב טפוש ףא ךכל

רשוכ רסוחב וא ,ילאוטקלטניא רשוי רסוחב רבודמ םא איה הלאשהו
.ילאוטקלטניא

םישקבמ ונחנא םא ,םיטפושה רוביצל סחייתהל דציכ איה השק רתויה הלאשהו
תתל ,הצור וניא וא ,לגוסמ וניא רשא "רוביצ"כ .דחא ףוגכ וילא סחייתהל
.תאזה הלאשל הבושת

.טפושה התא היה

ןטב-תושוחת יפ לע "תיעוצקמ" הטיפש :םג וארו


הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח