ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


המארדוקוד


המארדוקוד

:"המארדוקוד"ה לע
אוה .תיתונמאה הריציל סיסבכ םייחהמ תועודי תויומדב שמתשמה יתונמא רנא'ז"
."ןוימדו תואיצמ ,םירבדה עבטמ ,ברעמ
תושר 'נ 'חאו שנס ארויג ,6126+6143/94 ץ"גבב ,קרב ןרהא ,ןוילעה ש"מהיב אישנ)
.(806 ,(2)99 ןוילע ןידקת ,'חאו רודישה

,ןיטולחל תוינוימד ןניה ןאכ תוזחמב תויומדה
,םייתימא םיעוריאב וא ,םייתימא תומשב שומישהו
,םייתימא תומשל םירושקה םייתימא םיעוריא תוברל
,'וכו םילמה-יקחשמ ,תויטנתואה תשוחת םשל קר דעונ
.תויביטמרופניא תורטמל אלו

והשלכ םדא ןיבל הזחמב תויומדה ןמ תומד ןיב ןוימד לכ
ותורכהב וא/ו ,ארוקה לש ונוימדב אלא וניא
.רחא וא הז םדא םע תישיאה

©
םירבחמל תורומש תויוכזה לכ

תוזחמה הלאו
הסיראל
הלייא ךושנכ
םינויבסה תחירפ
םיניעה הבוגב
סורק הירוטקיו
?קרב ןרהא תא חצר ימ
?קרב ןרהא תא דחיש ימ

המארדוקוד

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח