ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר

אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותל
- לברא הנדע
!!!התייבה יכל

אובמ

.סומידב יזוחמ טפשמ תיב תטפוש הניה לברא הנדע
.הנידמה תטילקרפ הניה לברא הנדע
.ןוילעה טפשמה תיבב טפוש תנוהכל היניע תא תאשונ לברא הנדע
תירסומו תילאירטסינימ תוירחאב תאשונ איה ,הנידמה תטילקרפכ ,םייתניב
הלא םגו ,הנידמה תוטילקרפב םיטילקרפה לכ םישוע אל וא םישועש המ לכל
.תויזוחמה תויוטילקרפב רשא
טפשמה תיב ללוכ - טפשמה יתבל םיאיבמ םיטילקרפה רשאכ הרוק המו
תמא-ירבד הלאש הנומאבו ,בל-םותב (ילוא) הליחת ,רקש-ירבד - ןוילעה
םייניע-תמיצעב ,רעצמל ,וא ,רקש-ירבד םהש ןיעדויב םג ךשמהב לבא ,המה
?רקש-ירבד ןכא הלאש תורשפאל
אטח-לע הכמו ,רדסל םתוא תארוק התייה הנוגהו הרשי הנידמ-תטילקרפ
.הדיקפת חוכמ ,תישיא תוירחא תליטנ ךות ,םמשב
היניע תא תאשונה סומידב יזוחמ טפשמ תיב תטפוש ,לברא הנדע לבא
תישיא תוירחא תלטונ אלש קר אל ,ןוילעה טפשמה תיבב טפוש תנוהכל
השוב אללו ,םהילע הפחמ דוע איהש אלא ,היפיפכ לש םתוגהנתהל
.רשבמה תא וגרהי הלאש תנמ לע ,ןידה-יכרוע תכשל ינפל תננולתמ
הנולתה תא ףודהת ,הירבח ןימיל בצייתתש םוקמב ,ןידה-יכרוע תכשלו
רסמימ-תנחתכ שמשל תבדנתמ ,התחלוש לא התוא ריזחתו הביאב
.םיקחרמל הנממ ףדונ ערה ןופצמה רשא ,תאזה רחשה-תרסח הנולתל
הייואר איה ןיא ןכ לעו ,רשי-אל םדא איה לברא הנדעש איה ונלש הנקסמהו
טילקרפ לש הנוהכל קר אלו ,ןוילעה טפשמה תיבב טפוש לש הנוהכל קר אל
הגרדה אוהש) זוחמה טילקרפל רזוע לש דיקפתל אל וליפא אלא ,הנידמה
.(הנידמה תוטילקרפב רתויב הכומנה

.םיטפושה םתא ויה

לאשי תנידמ
םיטפשמה דרשמ
הנידמה תטילקרפ

א"סשת ,טבש ז"כ
2001 ,ראורבפ 28

2001-0047-2403 :ןיכומיס
7/01/75 :קית 'סמ

דובכל
ביבא לת זוחמ - יזוחמה דעוה
ןידה יכרוע תכשל
10 שירפ לאינד 'חר
ביבא לת

,בר םולש

רינ החמש ד"וע דגנ הנולת :ןודנה

תיבל רינ החמש ד"וע ידי לע - םבורב - ושגוה רשא ןיד-יב יבתכ ב"צמ
םיטילקרפ יפלכ תוישיא תוצמשהו תוטוב תויואטבתה םהבו ,ןוילעה טפשמה
םשל .רינ ד"וע לפיט םהב םיקיתב הנידמה תא וגצייש ,הנידמה תוטילקרפמ
לש םכרא לכל םירוזשה םישקה םייוטיבה תא תוצמל ילבמו ,דבלב המגדה
,
7752/00 פ"ערב שגוהש ךמסמל ,11 ,8 ,4 ,3 םיפיעסל הנפא ,םיכמסמה
24.11.00 םוימ ובתכמלו ,4346/00 פ"ערב השקבל 12 ,8-10 ,3 ,2 םיפיעסל
.(טפשמה תיבל שגוה אלש ךמסמ) הנידמה תוטילקרפמ אנהכ יתא ד"ועל

םדיקפת ואלימו ,הנידמה תא וגציי םירומאה םיטילקרפה יכ ,רמול ךירצ ןיא
תוצמשהל םיפשחנ םה - םדיקפת תרגסמב - וב בצמ לבקל ןיאו ,הנמאנ
תודמעה יפלכ תונפומה הלא ןיבו ,תישיא םהיפלכ תונפומה הלא ןיב ,תופירח
.הנידמה םשב ,הפ לעבו בתכב ,וגצייש

תנגהל ,ןבומכ ,םיאכזה - עוצקמל וירבח יפלכ רינ ד"וע לש ויתויואטבתה
יכרוע תכשל יללכל 33 ףיעס לש הרפה ונתעדל תווהמ - ןידה יכרוע תכשל
תמלוה הניאש תוגהנתה תווהמ ,1986 - ו"משתה (תיעוצקמ הקיתא) ןידה
,ךכיפל .ןידה יכרוע תכשל דצמ תעמשמ יכילה תטיקנ תובייחמו ,ןיד ךרוע
.רינ ד"וע דגנ תעמשמ יכילה תחיתפל םישרדנה םידעצב וטקנת יכ שקבא


,בר דובכב

לברא הנדע
הנידמה תטילקרפ


,7752/00 פ"ערב שגוה רשא ףסונה ךמסמה והז :הרעה
,התנולתל תפרצמ הדבכנה תננולתמה ותוא
.וב איה האצמ לוספ המ ונל תרמוא הניא איה לבא
."יוביע" הכירצ הנולתהש ךכב השיגרה איה םגש הארנכ
.םתא ודיגה

.עקרה        ;4346/00 פ"ער קיתב תירקיעה השקבל
.המדקה םע ,7752/00 פ"ער קיתב תירקיעה השקבל
לארשיב ןידה יכרוע תכשל - ביבא-לת זוחמ דעו


א"סשת ןסינ 'בי
2001 לירפא 5

87/2001/ת
2207 ידוס-ישיא
םושר

דובכל
ד"וע ,רינ החמש 'חה
'ג 1 ליג לועשמ 'חר
אבס רפכ

,.נ.ח

ךדגנ הנידמה תטילקרפ ,לברא הנדע 'בגה תנולת :ןודנה

.(היחפסנ לע) ל"נה הנולתה קתעה ב"צמ

תויואטבתה ןיגב ךדגנ תולעומה תונעטל סחייתהל הטילחה הקיתאה תדעו
1 ףיעס ןבומב ךדגנ הנולתכ ןוילעה ש"מהיב ןיד-יב יבתכב םיטילקרפ יפלכ
.1962-ב"כשת (םייתעמשמה ןידה יתבב ןידה ירדס) ד"הוע תכשל יללכל

ןידה יתבב ןידה ירדס) ד"הוע תכשל יללכל 2-ו 1 םיפיעסב רומאה ס"ע
הנולתל ךתבושת תא ונל איצמהל שקבתמ ךנה ,1962-ב"כשת (םייתעמשמה
ילבמ הנולתב ןודל ץלאנ ןכ אל םאש ,הז ונבתכמ ךיראתמ םוי 14 ךות ,וז
.ונינפב היהת ךתבושתש,בר דובכב
יבודלא .י
ל " כ נ מ

רינ - םיבתכמ


הילע הנוממה רשה ינפב ,לברא הנדע לע הנולת :ךשמהל
ףדה שארל רוזח
אשונה לש םיניינעה ןכותל
רודמה לש םיניינעה ןכותל


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
ףדה שארל רוזח