ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


הרטשמ(יניפ) סחנפ רלשיפ


- םיבשה תנקתו ילילפה םשרמה קוח
1981 - א"משתה

/ירוביצ קבאמ בתוכה להנמ (!םינש 12 הזמ ) שממ הנורחאל דעו 1987/8 תנש ןמל
ךותמ ,ותונשרפו קקוחמה תנווכ ,(קוחה :ןלהל) ל"נה קוחה ןיינעל יטפשמ /ינורקע
.ויתויוכזו ודובכ לע הרימשו רוביצה תבוט תייאר ךותמ קרו

לבקל תעדוי הניא רשא "קוח" תכרעמ תמקנ ירפ - לכל עודי - קבאמה לש וריחמ
לכו (םענ יכרדבו תוכליהב תעמשנהו הייוארו תימיטיגל הניה םא םג) תרוקיב
.הדימה לע רתי - וב םכתא האלא אלו הרתיל םושמ הב אהי תפסונ הלימ

"םיטינרבק"ה לש תטלחומ תורוב ופשח קבאמה יאצות יכ שיגדהל קר יואר
הרטשמב
קוחל רושקה לכב - ץק ןיא םינש - םייטפשמה םהיצעויו ק"חמ /ק"חאה ישאר לע
תנווכו וירבסהב ,קוחב רומאה לע] וב "ארקנה תנבה" רדעהל ,ןניקסע וב
הקיספב המה םיטרופמ רשא יפכ - םילדחמ רופס ןיא ופשח רקיעבו [קקוחמה
.ןאכ ךשמהבו (7256/95 צ"גב) הפוג הדמולמה

'נ רלשיפ) 7256/95 הריתעב ינורקע ןידה קספ ןתינ 24/11/1996 םויב .1
'א ,רוא 'ת םידמולמה םיטפושה 'בכ ידי לע ('חאו הרטשמה ל"כפמ
.רנרוד 'ד ,גרבדלוג

דגנ 'חאו רלשיפ :םכתוחונל - ד"הוע תכשל רואידפב עיפומ ןידה קספ .2
.'חאו הרטשמה ל"כפמ

םשרמה) קוחל 'א 11 ףיעס יפל םיזונג /םירוגס םיקית יכ םיטפושה וקספ .3
טרפ" םיווהמ םניא (הלשממל ש"מהעויה םעטמ םיכילה בוכיע ןכו (ילילפה
ילילפה םשרמה רגאמל רקיעו לכ םניינע ןיאש ןאכמו קוחב עובקכ "םושיר
- הרטשמה התגש ,ןכ יכ הנה .הדיקפת ףקותמ הרטשמה ידי לע להונמה
תחת הז יוגש רגאמל ולא םיקית גוויס הניזהב (!םינש 17) - רופס ןיא םינש
אלל רוב" היניעב היה וליאכ - ("ילילפ םושיר") "פ.ר" יתמגיטסה ומש
ינוילמ העבראכ םמצע ואצמ (ןתיוולה עול) הז יוגש רגאמב ."תיתחת
.הז לדחמ יאצות תוכלשהה לכ לע - תובר םינש - םתעידי אלל - םיחרזא

ןוגכ םיקית תזינג / תריגס גוויסב ,הרטשמה לש התרטמ יכ קר שיגדנ
התיה אל "המשא רסוח"ל דוגינב "תויאר רסוח" וא "רוביצל ןיינע רסוח"
.םיקית "חונעיפ"ב החלצהה ירועיש תוקיטסיטטס תא חפנל םושמ אלא
ינשב וליאו "דושח" ןיאו ןנולתמ שי וב קיתכ והומכ ,המשא רסוח ,ירהש
תקיטסיטטסל החלצה = "חונעיפ" שיו ןנולתמ שי - םירחאה םיגוויסה
.הרטשמה

יתשגהש הריתעב - ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה קספ ןתמ זאמ ;בוש שגדוי
וב קוחל 2 ףיעסב טרופמכו רומאכ םושיר טרפ קרו ךא וניה "םושיר טרפ" -
.!!!"העשרה אלל" :איה םא ףא - ןידב השינע תוברל - ןיא ותלבו - ןניקסע

עדימ ירגאמ ינש להנל הרטשמה לע הבוח יכ םיטפושה וקספ ,ןאכמ .4
ודעונ רשא ,םינוש תומש תחת ,הזמ הז דרפנבו קתונמב ,םידרפנו םינוש
.ןיטולחל תונוש תורטמל

ירגאמ תא הרטשמה המשר אל םינש 17 ךשמב יכ ררבתה ,בגא ,םימיל .5
תנגה קוחב בייחתמכ - םירגאמה םשר ינפב - םירגאמה סקנפב הלש עדימה
.!תויטרפה

תפסונ הריתע תובקעב ,הנורחאל קרו ,תאז ףשח הנידמה רקבמ לש 47 ח"וד
תא קר - םייתניב - הרטשמה המשר (4193/98) ולא תורוש בתוכ שיגהש
- (קוחל 'א 11 ףיעסב וניינעש ינשה רגאמה תא אלו) ילילפה םשרמה רגאמ
המצע הרטשמה ;דמלו אצ .םיטפשמה דרשמב - םירגאמה תמשר ינפב
- קוחל דוגינב עדימ ירגאמ ולהינש ולא דגנכ םושיא יבתכ תורשע השיגה
קוחל 8 ףיעס :ע"ע) קוחל דוגינב - שממ הז ןיינעב הלעפ - המצע איה דועב
.(תויטרפה תנגה

תדבוע תא ןוילעה טפשמה תיב טפוש תעידימ המילעה ,המצע הרטשמה
הזמו - "אטוז תסנכ" ידי לע - דוחלו דחי - תונקתלו םיללכל רושיאה רדעה
.םינש 18

ר"וי זא ,רקוצ ידד כ"ח היה הז יתיירורעש לדחמ ףושחל מ"חל רזעש ימ
.תסנכב טפשמו קוח ,הקוחה תדעו

תמשר האיצמה ,תועובש השולשכ ינפל ,7/1/2001 םויב יכ רמאנ ,ךכ בגא
המשר םרט הרטשמ היפל ,בתכב האדוה ,םיטפשמה דרשמ לש םירגאמה
הרטשמה ל"כפמ לע התוויצו ,םירגאמה סקנפב ,דרפנ ןפואב ,םירגאמה תא
.דרפנב ,םירגאמל םושיר יספט הל איצמהל

ינפ לע קוחל דוגינב תלעופו הלעפ הרטשמה יכ םיטפושה וקספ דוע .6
םעטמ - ול 4 ףיעסב - קוחב בייחתמכ - םיללכל רושיא רדעהב - םינשה
"םשרמ" ,שגדוי .וב עדימב ןויעהו םשרמל השיגה ןיינעל - "אטוז תסנכ"
!םינש 18 הכרא וז תיקוח יתלב תוליעפ .דבלב "ילילפה םשרמ"ה וניה

5 ףיעסמ בייחתמכ - ונקות אל תונקת םג יכ ןאכ בתוכל ררבתה םימיל
.עדימ תריסמ ןיינעל - "אטוז תסנכ" ידי לע ורשוא אלו קוחל

.םינש 18 הכרא ,וז תיקוח יתלב תוליעפ ,ל"נכ

יטפוש תעידימו יניעמ םלעוה רשא ,הז שדח עדימ ףשחהב ,ולא תורוש בתוכ
ןיכהו בתכ ,הרואכל ,ונקות רבכ תונקת יכ תועטב םרבסב ,7256/95 צ"גבה
צ"גב - (עבש ראבמ והילא קייחציא רמ שיגה התוא) צ"גבל הריתע
- תונקתה ןהו םיללכה ןה ורשואו ורדסוה ךילהה לש ופוסב ןכאו - 1962/97
בוט" תניחבב - ןניקסע וב קוחה קקוחש ירחא םינש 18 - 13/7/1998 םויב
."אל ללכב רשאמ רחואמ

!ןידה תא ךכ לע ןתיל בייח אוהד ןאמ .(.לדחמ .לדחמ .לדחמ)

,קוחל 'א 11 ףיעס ןיינעל לארשי תרטשמ תודוקפ יכ םיטפושה וקספ דוע .7
- עצבל שי התוא - תישאר הקיקחב אלא הרטשמה תודוקפב אל ןניינע
קקוחמה דועב ,ירהש .אוהש עדימ רגאמ לכמ - ןמז ףולחב הקיחמ תוברל
םשרמ"ל רשאב "הקיחמ"ו "תונשייתה" ןיינעל ותעד ןתנ ןאכ קוחב
- וניינע רשא קוחל 'א 11 ףיעסל רושקה לכב ןכ השע אל אוה - "ילילפה
היילפה תלבוס הניא "ריבס"ה םדאה תעד ."ילילפה םשרמ"ב וניא - רומאכ
.ןידב םיעשרומל סחיב - ןידל ודמעוה אל םלועמש ולא לש הערל

- הדמולמה - חישמ תנבל ד"וע לש הנחלוש לע ולא םימיב יוצמ הז ןיינע
תדובע תארקל הנכהכ - םיטפשמה דרשמב הקיקחהו ץועיה לע הנוממה
. ... תופסונ םינש 18 ... ררגיו ךשמיי אל הז ןיינע םג יכ הווקתבו - תסנכה

.העצוב םרט - צ"גבה תקיספ תארוה ףרח ,וז תישאר הקיקח

םיחרזא לש םהיטרפ תועטב הניזה הרטשמה יכ םיטפושה וקספ .8
רומאכ - יוגשה ץבקב - ןידל ודמע אל םלועמ רשאו - וזנגנו ורגסנ םהיקיתש
."ילילפה םשרמ"ה אוה -

ספוט יבג לע - הנידמה יחרזאל החוויד אל הרטשמה יכ םיטפושה וקספ .9
תוכז תודוא ("ךתריקח םויס לע העדוה" - 3345 - "מ) יתרטשמה העדוהה
קיתה תריגס תליע יוניש ךרוצל - חרזא לכל תדמועה הגשההו ררעה
- מ םישדח םיספט הרטשמה הקיפנה הקיספה תובקעב ."המשא רסוח"ל
.ךשמהב האר - םירורבו םיינכדע ,םישדח 3345

תנחתל תשגל יאשר חרזא לכ ויפלו - עובק וצ ונתנו םיטפושה וקספ דוע .10
וב לבקלו [ראודב שוכרל שי הסנכה לוב] - תילמיס הרגא םלשל ,הרטשמ
הרטשמה ירגאמ ינשב עיפומכ - וניינעב עדימה לכ ובו - סיפדת - םוקמב
.דחי םג - םינושה

.!םעטמ חכ יופיי תגצה דגנכ - ומוקמב תאז תושעל לוכי שקבמה טילקרפ

םייונמה םימרוגה לע הנמנ וניא טפשמה תיב םג יכ םיטפושה וקספ דוע .11
/טלפב ונויעל איבהל רוסא ןאכמו - קוחבש "תישילשה תפסות"ה לע
תוברל ,םיכילה בוכיעו םירוגס /םיזונג םיקית תודוא עדימ בשחמ סיפדת
.רצעמהו טפשמה יכילה לש בלש םושב ,ןידב םיאכז

תרבעה לש וז תוליעפ - ורשוא אל םיללכ דוע לכ יכ המה וקספ ,ךכמ רומח
התיה - "תישילשה תפסות"ה לע םינמנו םייונמ ןכ רשא םימרוגל עדימ
!תיקוח יתלב

אלו ,םלוכ ,תישילשה תפסותה ימרוג תא ,הירגאממ קתנל תבייח הרטשמה
.!!!השענ םרט הז רבד .םירגאמל ,תורישי ,םירבוחמ תויהל םהל רשפאל

חרזאל העדוהה ספוט תא הרטשמה הרימה ,1997 ראוני שדוח תארקל .12
ספוט לכבו - טרפה תויוכזו עדימ םילעמ /העטמ /יוגש ספוט ("3345 - מ")
הריקח קית רשא חרזאה תויוכז לולכמ - בטיה - תעכ םירבסומ הזכש שדח
."םושיר" לכ תועמשמו - רגסנ ודגנכ

".א.ל" ,(העיבת יא) ".ת.א" ןמל הריקח יקית יגוס לכב ןניקסע ,שגדויו
בושחל גוהנה יפכ "עורא יטרפ" אלו םושיא סקנפ) ".א.פ"ו (םושיא אלל)
.(!!!תועטלו

ןורוד מ"צנ ,זאד ק"חמ שארו ,זאד ק"חא שאר החנה ,שדוחה ותואב .13
'א 11 ףיעסל) ינשה רגאמה םש תא ,!!!תיביטקאורטר ,תונשל ,רנ - תיב
ומשב דוע אל - "ןויכרא קית" לש רוציק - ".א.ת" :שדחה ומשל (קוחל
.!!!".פ.ר"

דגנכ לבקל ןתינ רשא ,תעכ ,העיפומכ סיפדת לכ תרתוכב ,תאז אדוול ולכות
.הרטשמ תנחת לכב - תילמיסה הרגאה םולשת

תוברל הרטשמה תונחת לכ תא יצראה הטמה החנה 10/12/1998 םויב .14
םושב ,םיטפוש ןויעל עדימ איבהל רוסא ןכא וז הייחנה יפל לעו ,םיעבותה
.קוחל 'א 11 ףיעסב רומאכ וזנגנש הריקח יקיתל רשאב ,ךילה לש בלש

דוגינב - איה הלעפ יכ ,קבאמה תונש לכ ירחא ,ףוס ףוס ,הרטשמה הדומ
הטמה ,ד"וע ,םייח-רמ הרש צ"נסמ שורדל ולכות וז הייחנה .קוחל רומח
.ם-י ,יצראה

;ךכ לועפלו רוכזל - םידמולמ םיטילקרפו םיחרזא - םכל יואר םוכיסל .15

,הריקחה יקית ,םינרותה םיטפושל כ"דב םישגומ ,רצעמה יכילהב .א
טלפה /סיפדתה (...טקשב טקשב) ול קייותמ ןימי דצב םהבו
.םכישרמב וניינעש יתרטשמה

ןויעל הריקחה קית תריסמל דגנתהל םכתבוח ףאו םכתוכז
יכ ,ןיעב אדוול תניחבב ,בטיה קודב םתקדב אל דוע לכ ,םיטפושה
ירק ,לילכהלו ליכהל ול רתומש תא ליכמ סיפדתה טלפה םנמא
.אל ותו - קוחל 2 ףיעסב טרופמכ - דבלב "םושיר יטרפ"

תזינג תליע יוניש ןיינעל רורעלו גישהל ,דחא לכ תוכז יכ דוע ורכיז .ג
קוחמל םושמ וב שיו ,בושח הז גוויסל יוניש ."המשא רסוח"ל וקית
וב קוחל 'א 11 ףיעס ןיינעל "ינש"ה רגאמה ןמ םג ונמיה רכז לכ
.ןניקסע

יקית 430,000 ךותמ יכ םילגמ םיאצממה .םכתעידיל שיגדהל יואר
תליעב םהמ %1.3 קר הרטשמה תזנוג הנש ידימ םיחתפנה הריקח
יתשב איבמה רבד) - "עדונ אל ןיירבע" - ".נ.ל.ע" וא "המשא רסוח"
.(אוהש רגאמ לכמ רכז לכ תקיחמל ולא תוליע

וא םושיא יבתכב וא הרטשמהד אבילא םניינע - %98.7 - רתיה לכ
."רוביצל ןיינע רדעה / רסוח"ב וא "תויאר רסוח"ב

ןפואב - חפנל הרטשמה ןוצרב וניה הז ידרוסבא בצמל דיחיה רבסהה
תליעב ,ירהש ."םיחונעיפה /םייוליגה תקיטסיטטס" תא יתוכאלמ
תקיטסיטטס תעגפנ ןאכמו דושח ןיא - ןנולתמ שי "המשא רסוח"
רדעה /רסוח" תליעב ,ךדיאמ .הרטשמה לש םיחונעיפה/ םייוליגה
ןה - הרטשמהד אבילא שי - "תויאר רסוח /רדעה" וא "רוביצל ןיינע
. ...הריקח...ה "החצופ" /"החנעופ" ךכבו דושח ןהו ןנולתמ

הרטשמב םדאה חוכ תקוצמל רשאב םילימ ריבכהל ךרוצ ןיאו ליאוה
לע ,םידמלמ ולא םייטסיטטס םינותנ יכ בר - יב רב לכל ירה רורב -
ןפואב םיקית גווסל הרטשמה תרהממ םירקבל תושדח יכ ,םהינפ
.(קוחל 'א 11 ףיעס) ינשה רגאמב ונמיה רכז תורתווה ךות ,יוגש

וססהת אנ לא "המשא רסוח" רבדב םכלש חוקל תושקעתהב ,ןאכמ
הריקח קית :קיתה תזינג תליע יוניש ןיינעל רורעלו גישהל ושקבו
תועצמאב - הרטשמב השענ ררעה ךילה - הרטשמה ידי לע זנגנש
.העדוהה תלבק דעוממ םוי 45 ךותב - יבחרמה ק"חאה ןיצקל היינפ
- הנידמה תוטילקרפל םעפה , בוש ,שיגהל ןתינ ותטלחה לע ררע
.העדוהה תלבק םוימ םוי 30 ךותבו

ןירשימב שגוי ררעה - תוטילקרפה ידי לע זנגנש הריקח קית
םידיקפתל הנידמה תטילקרפל הנשמל וא/ו הנידמה תטילקרפל
.רכוס לחר 'בגה ד"וע - םידחוימ

.העדוהה תלבק םוימ - םוי 45 ךותב - לכה

,קדצומ ררעה אצמנ םנמאו הדימב ,ררעה ךילה םותב ;בושח .ד
תנחתל חוקלה תא בוש ורגש - "המשא רסוח"ל קיתה גוויס הנושו
ופוג סיפדתב - ןיעב אדוויו - הרגא םלשי - הפוקת רובעכ - הרטשמה
הריקחה קיתל "רכז"/"רייש" לכ ןיאו - הקיחמה העצוב םנמא יכ -
.אוהש עדימ רגאמ לכב

לכמ ויתודוא עדימה קחמיי - טולח יטפשמ ךילהב ןידב יאכז .ה
,רומאכ ,רוסא ונמיה עדימו ("המשא רסוח" ומכ קוידב) םירגאמה
.טפוש ןויעל ,ךילה םושב אבומ תויהל

תעידיל תדחוימ בל תמושת תונפהל יואר ,וז תונמדזהב .ו
;םיטילקרפה

וא/ו ןחבמ יוצ ןהב רשא טפשמ תיב תוטלחהב וא/ו ןועיט תואקסעב
לש םתכ חוקלל רתווי - ןידב העשרה אלל ףא רוביצה תבוטל תודובע
סיפדתב .(קוחל 2 ףיעסב רומאכ קוידב) !!!"ילילפה םשרמ"ב שממ
ודיצלו עבקנש שנועה - ילילפה םשרמה תחת םושר אהי יתרטשמה
ךותב "םושיר טרפ"ב ןניקסע יכ ורכיז ,םרב "העשרה אלל" הרעהה
.ויתוכלשה לע - ןיינעו רבד לכל - "ילילפה םשרמ"ה

תונש ןיינמ - ןידב ועשרוהש ולא ןיינעל םכבל תמושת תינפומ דוע
תאירקב ואדוות יכ יואר .קוחב רומאכ - הקיחמהו תונשייתהה
ופלחש ףרח - םושירה טרפ קחמנ אל הלקתב /תועטב אמש ,סיפדתה
.(!רבטצמב) הקיחמהו תונשייתהה ןיינמ תונש

טרפ קוחמל השקבב ,הנידמה אישנל תונפל ןתינ דימת ,ורכז דועו
לככ טרפלו ,תונשייתההו הקיחמה ןיינמ תפוקת ףולח םרטב ,םושיר
.וז השקבל תוביסה תא ןתינה

"רכז" /"םירייש" תקיחמ לע תורוהל הנידמה אישנ תוכמסב ןיא
דרוסבא - "םושיר טרפ" ,רומאכ םניא רשאו קוחל 'א 11 ףיעס ןיינעל
.!!!ותומכ ןיאמ
לולכמ ןיינעל הכ דע םליש ימו ."תחא לגר לע הרותה לכ" - םכל אה .16
ןיינעל ,?םינש 17 ינפ לע קוחל תדגונמה התוליעפ ןיינעל ,?הרטשמה ילדחמ
- !קוי - ?םינש ןתוא לכב םייקוח יתלבה רצעמה יכילהל הרטשמה "תמורת"
םוקמב .םויה דע ריחמה םליש אל שיא ,םויה דע ןידל דמעוה אל שיא
.םודיק ...ו תוגרד תומדב - "ש"לצ" םש וקליח - "ש"רט"

.ותומלגתהב - ירטיפה ןורקיעה .17

הרטשמה המשי םרט - צ"גבה תקיספ זאמ םינש עבראכ הזמו ,םויה דע .18
הניאש תוגהנתה :רמול הצור - ןידה קספ לש ותיברמ תא - השעמל הכלה -
תמשר ,רומאכ ,םג הדומ ,ךכ .טפשמה תיב ןויזיב תדוקפ ןושלכ אלא
וקתועש ךמסמ - הרטשמה ל"כפמל 7/1/2001 םוימ הבתכמב ,םירגאמה
.ולא תורוש בתוכ ידיב יוצמ

.צ"גבל ,בוש ,ךכ ןיגב רותעיו ,ולא תורוש בתוכ בושי ,שדוחכ ךותב .19

ד"הוע ,רבעשל ןידה יכרוע תכשל שארל הכרעהו הדות תלימ ,םויסל .20
הייוארה - תיעוצקמו הליעפ תוברועמ הלגמו הליג רשא ישי - רטח רורד
תא םשייל דפקוי ןעמל לכהו - שקבתמכ - הכימתב הבגמו - חבשלו ןויצל
ודובכ , טרפה תויוכז לע רומשלו קוחה יפ לע לועפל ,צ"גבה תקיספ
.תובר הכ םינש ונמיה ועקפוה רשא - הז קוח ןיינעל - ותוריחו

ןתונו - קבאמה רחא תובר םינש הזמ בקוע רשא קחצי באוי רמל הדות דועו .21
.ותבוטלו רוביצה תעידיל ולוכ - עדימה תא איבהל הייואר המב
הלעמל רוזח


הרטשמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח