ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ד"וע ,רחש ןורוד

?ףסכ הווש ימ לש ונמז

.הגאדב ןועשב םיציצמ םתא
טפשמ תיבב ןוידה ליחתמ תוקד 10 דועב .08:20 העשה
.םולשה
,טפשמה תיבמ רטמ 700-800מ רתוי אל םיאצמנ םתא
...קקפה ,קקפה לבא
,םיתתואמ ,םירפוצ ,ןימימ םיפקוע ,והשכיא םיפחדנ םתא
לגלג םע םינוח ,רטמ דועו רטמ דוע םיברקתמ ,םיללקמ
עדוי דשה דחא לגלגו ריוואב דחא לגלג ,הכרדמה לע דחא
.08:27 .הפיא
הכילה ידכ ךות הבינעה תא םירשוק ,בכרה תא םילעונ
,הרוגחה תא םירדסמ ,העיז ילגא םיבגנמ ,הריהמ
.הריהמ רתוי תצק כ"חאו תיטיא הצירל תכפוה הכילהה
דובכ ימעטמ הכילהל רוזחל ךירצ - םיחטבאמה הנה
...ימצע
תמישרב ףטחב םיציצמ ,טפשמה םלואל הצירב םילוע
.המישנ רידסהל רשפא-ו םיעובקה םיטפשמה
השימח) 15-מ תוחפ אל ועבק (ת)טפושה דובכש רבתסמ
,גואדל אל ,אלו 08:30 העשל טפשמ םדק ינויד (רשע
וא ,הינח לש ןיינע - םלואב אל ןיידע טפושה 08:30ב
... וא םיקקפ
תצק ףחדיהל תוסנל ,ינשה דצל תוכחל רשפא וישכע
הטיסרבינואה זאמ םתיאר אלש הגלוק םע שקשקל ,רותב
.'וגו
תוינש 15ו תוקד 4מ רתוי ךשמיי אל םכלש טפשמה םדק
,ןכו 10:00 ינפל טפשמה תיבמ ואצת אל לבא ,(עצוממב)
.תימדקה השמשה לע ח"וד םכל הכחי ,קפס םכל היה םא

רקפה אוה ןמז

.הפוחדו הבואכ ,יתוברו יתוריבג היעבה
,ונא וננמזו ,וניתוחוקל לש םנמז ,טפשמה תיב לש ונמז
ןיאו תוצוח שארבו הסג לגרב םיסרדנ םהו ,םה רקפה
.ףצפצמו הפ הצופ
הטוב הכ ןפואב לזלזל ונא םישרמ ,לאוש ינא ,דציכה
?ןמזה - ץומיקב הכ ונידיב םייוצמה םיבאשמה דחאב
העש ,ועמשמכ וטושפ ,םויה רדסל םירבוע ונא הז דציכה
םינויד 15 םג םיתעלו 5,6,7 םיעובק קוידב דעומ ותואלש
ירה ?םימיוסמ תטפוש וא טפוש ינפב (ב"צמה ףדה האר)
אל ןמז ןיתמהל וצלאי ןיד יכרוע 28 תוחפל יכ רורב וילאמ
,תוחוקלהו ,טפשמה תיבב םמוי םהל ןתני רשא דע עודי
וב ןיאש דסומכ טפשמה תיב תא םיאורה תוחוקלה ןכ
הזיא - דובכ וב ןיאו תעמשמ וב ןיא ,רדס וב ןיאו העש
ןיב הרוק תמאבש המ לע םהל תתל םיצור ונא הנומת
?טפשמה תיב ילתכ

?םשא ימ זא

תא הלתנ םא תמאה לע אטחנ יכ רמול תוניגהה ןמ
ןידה יכרוע וניניב םירידנ .טפשמה תיבב הלוכ המשאה
אל (!םלועמ - ןכ) םלועמ יכ אלמ הפב רמול םילוכי רשא
,ןבומכ ,םירידנ תוחפ .טפשמה תיבל טק עגרב ולו ורחיא
אבל חור רצוקב ונתמה םהב םירכוז ונא םתוא םירקמה
יואר ,ןידה יכרוע ,ונא םג םוקמ לכמו ,דגנכש דצה חוכ
ןיא םלוא .םינמזב הדימעה תא שדקנו ונישעמב שפשפנש
השובה םג םיתעלו לוכסתה תשגרה תא ןיטקהל ידכ ךכב
תוליזב םיחכונ ונאשכ ,םירקבל תושדח ,םישח ונאש
םינמזה תוחולל דובכה רסוחבו וננמזל תסחוימה
.םיעובקה

עצומה ןורתפה

םא ףא ,רקיעו ללכ ינרמוי וניא ןלהל עצוי רשא ןורתפה
יולת ןורתפה ןיא .רבדה ךכ יכ המדנ םיארוקה ןמ קלחל
היפ אצומב וא טפשמה יתבב המרופרה רבדב הטלחהב
,ןידה יכרוע ,ונב יולת אוה .תרחא וא וז הדעו לש
רסומבו רסומב ,ןוצרב יולת אוה .טפשמה יתב תכרעמבו
.הדובע
תיברמ יכ הדבועה לע תתשומ עיצמ ינא ותוא ןורתפה
תואכרעב רקיעב ,טפשמה יתבב תולהנתמה תובישיה
תובישי ןניה ,תוסומעה רקובה תועשב יאדוובו תוכומנה
.תוחפ וא רתוי תוכובס ,טפשמ םדק
ידכל עיגמ הלא תובישי לש עירכמ בור יכ החנה ךותמ
הז ללכבו ,תוקד 10 לע הלוע וניאש ןמז קרפ ךותב םויס
וא תמכסומ דעומ תיחד לע רבודמ םהב םירקמה םיבר
,תוקד 2-3מ רתוי םיכשמנ םניאש הרשפ םכסה תשגה
ינב םיקלחל םויה לש ןושארה ןמזה קרפ תא קלחל ןתינ
תונוש טפשמ םדק תובישי הגרדהב ,ועבקי םהב תוקד 10
הנותנ העשל עבקי (םיינש רתויה לכלו) ןויד לכ ובש ןפואב
םיבייח םינוידש רמא ימ יכו .'וכו 08:50 ,08:40 ,08:30 -
?אקווד הלוגע העשב ליחתהל
ונודי אל ,ונמוז וילא ןוידה דעומל ורחאי רשא םידדצ
םא ןיבו םויה ףוסל םא ןיב וחדיי אלא טפושה ינפב
.םאתהב ולטוי טפשמה תואצוה .רחא דעומל
-10מ רתוי םיכשמנה טפשמ ימדק םתוא יכ איה החנהה
תובישי ןתוא לומ לא םוי לש ופוסב וזזקתי תוקד
אל ,יתדוקנ רוחיא היהי םא ףאש ךכ תוקד 2-4 תוכשמנה
לכב םירוחיאל םורגתש תבחסל םורגל ידכ וב היהי
.ת/תפוש ותוא לצא םינודינה םיקיתה

תלהנה לש תידוסי תוכרעיה ,םירבדה עבטמ ,שרוד רבדה
תוירחא ןידה יכרוע ,ונתיאמ שרוד אוה .טפשמה יתב
ול רכשה - םוקמ לכמו ,תמזגומ הניאש הדימב תונקיידו
חולל שממ לש ךרע היהי - ידיימו ישממ וניה הכזנ
,רתוי ליעיו רתוי ןנכותמ היהי ונמוי ,ןנכותמה םינמזה
...ףסכ אוה ,לכה ירחא ,ןמז - ירהו