ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
הרבעש הנשב יתחלס אל ימל


ג"סשתה ,רופיכ םוי ברע
!םכל חלסא אל


:דיבר השמ טפושל

םירבדה תא רמול רתוי לק יל היהש םושמ ,הזה טפושה םע הייעב יל שי
.אל אוה לבא ,עורג טפוש לע

רשא םירבד הברה רסח אלו ,יטופיש גזמ רסח אל ,תונלבס-רסח אל אוה
.שי ולו ,ןיא וירבחל

- המכל םיאתמ רשא ,"הדובע יצח םיארמ אל שפיטל" יוטיבה וליפא
.ול םיאתמ אל ,וירבחמ - !!!ידמ םיבר ,ההא

אל ןיידע ,רותב-םיאבה םיניידתמה טפוש לש ומלואל םיעיגמש הז לבא
ןיד-קספ בותכלו ,טפשמה עצמאב ןעוטה תא קיספהל ול רתומש רמוא
.רתא-לע

עצבל םיקיפסמ אלו ,שבתשמ םויה-רדסש ונתיאמ דחא לכל הרוק ,ןכא
לוכי הז םינעוטל תונלבסב ןיזאמה טפושלו ,ונמצע לע ונלטהש המ תא
ךכל שי לבא ,"ןועשה לע לכתסמ אל" אוהש םושמ אקווד ,רתוי תורקל
:תגלפומ תויתריצי םיכירצמ אל וליפא רשא ,םיימיטיגל רתוי תונורתפ
-תמלשה לע תורוהל רשפא ,רחא דעומל ןוידה ךשמה תא תוחדל רשפא
.'וכ םג רשפאו ,בתכב םימוכיס

םא ,ןיינעל אלש רבדמ אוה םא ןיד-לעב לש ןועיט קיספהל ,עודיכ ,רשפא
דימעהל ךירצ זא םג לבא ,הנעטה התוא לע םימעפ ידמ רתוי רזוח אוה
.לולסמל ונועיט תא ריזחהל ול רשפאלו ,ןיינעהמ גרוח אוהש ךכ לע ותוא
.תוניגה תבוח ךכ

רבכ רותב-אבהש םושמ קר הפה תא ןעוטל םותסל טפושל רתומ םא לבא
םילוחש םושמ קר ,הלוחב לופיטה תא קיספהל אפורל השרנ רחמ ,הכחמ
.אפורה לש ותלד לע םיקפדתמ םיפסונ

רומח וא ,רתוי ףוחד "הרקמ" אוה רותב אבה הלוחהש תויהל לוכי ,ןוכנ
תא םיחוד הזכ הרקמבו ,םדוק וב לפטל ךירצ שפנ-חוקיפ םושמו ,רתוי
יפל יכ ,רותב-אבה ללגב תומל ול םינתונ אל לבא ,ןושארה הלוחב לופיטה
.האלה ןכו ,ןורחאה הזל םג עווגל ונתי תאזה הטישה

רתוי תחא םעפ וזו ,הנשה תחא םעפ הז תא יל השע דיבר השמ טפושה
.הנשה וינפב יתעפוהש םירקמה לכב היה הזש תאז רואל דחוימב ,ידמ

.ךכ לע ךל חלסא אל


ןתוד הרש תטפושל

לע דיגהל לוכי אל ינא דיבר השמ טפושה לע דיגהל לוכי ינאש המ
התא ןאל "תעדוי" איהש םושמ ךתוא הקיספמ איה .תאזה תטפושה
ןמיס .תרמוא איה םאו ,תרמוא איה ךכ .דיגהל ןנוכתמ התא המו ,רתוח
."תעדוי" איהש

,(םיהז וליפאו) םימוד םיקית ונייהד ,"תרוקיב תצובק" ךל שי רשאכ לבא
תורשפא לכ ןיא - תוכופה תואצותל ועיגהו ,ףוסה דע ךתוא ועמש רשא
ונונגסכ ,"תועט חקמ" ויה תאזה תטפושה לש היונימו התריחב :תועטל
.םיטפשמה רשכ ןהיכ רשאכ ,ל"ז קודצ םייח לש

לצא וניארש םירחא םירבד תמועל "ןטק ףסכ" דוע הז ?דואמ רומח
.תאזה תטפושה


המב תעדל ילב ןיד-קספ תנתונו ,תוילטורבב ךתוא הקיספמ איהש ירחא
התא הב ,לוקוטורפה ןוקיתל השקב ,ןבומכ ,האב ,רבודמה המ לעו
םירבדה ושרפתי לבל ,וביאב קספוה ךנועיטש לוקוטורפב ןייצל שקבמ
הרוצב ךנועיט תא תמייסו ,רמול ךל היה רשא לכ תא תרמא וליאכ
.רתויב תרדוסמה

ןוגכ ,הנממ תובייחתמה תופסונ תושקב תוולנ תאזה השקבה לאש ןבומכ
תטפושה לבא ,ןועיטה תא םילשהל רשפאל ידכ ,שדחמ ןוידה לש ןתחיתפ
.היקלח לכ לע ,ךתשקב תא החוד איה ןכ לעו ,"ךתעד ףוסל תדרוי אל"

ךלאשיש איה תוניגהה תבוח ,ךתעד ףוסל דרוי אל תמאב טפושה רשאכ
ךתעד ףוסל דרי אל אוה םא הלאשה תררועתמ ,ןכ אל םאש ,ךתעד ףוסל
ילאוטקלטניאה ורשוי םושמ וא ,תוילאוטקלטניאה ויתולבגמ םושמ
אוה זאש םושמ ,ול םירמוא המ ןיבהל ול יאדכ אלש ול ביתכמה ,לבגומה
.ול םיחונ ויהי אלש םירבד רפסמ תושעל ךרטצי םג

ול םישיגמ ?"ךתעד ףוסל דרי אל" אוהש רמוא טפושהשכ םישוע המ
לבא ,ותטלחהב "שדחמ ןויעל השקבו מ"חה לש ותעד ףוס לע העדוה"
-ןויעל השקבה יכ ןייצמ התא (הניפל ותוא קוחדל וא) וילע לקהל ידכ
."דבלב לוקוטורפה ןוקית ןיינעל" איה שדחמ

"תרשאמו תרזוח" ,הבוט בורב ,איה ?ןתוד הרש תטפושה תרמוא המו
... ךנועיט תא הקיספה ןכא איהש

איהש המב ,ףוס-ףוס ,הדומ איהשכ "תרשאמו תרזוח" הז המ לבא
?תודוהל אלש ןמזה לכ השקעתה


םודאה וקהמ הטמל ןאכ הדרי תמאל תונמאנהש איה היינעה יתעד
.לארשיב טפושל םיאתמה הזמ הטמל יאדובו ,םדא לכל םיאתמה


?קדצה-תיישעל תונמאנה םע המו

,ןיד-ךרוע לש תוחוקלל ,לכנתי אוהש ששח םייק וא ,לכנתמ טפוש רשאכ
,ומצע תא לוספל ךירצ טפושהש רמוא ןויגהה ,ןידה-ךרועב םוקנל ידכ
אל םה ותוא ןיד-ךרוע לש ותסנרפ תא לסחל םיטפוש ולכוי ןכ אל םאש
.דחוימב םיבהוא

לעב לש וחוכב וא ,הפקשהב יולתה ,שימג ןיינע אוה ןויגההש אלא
איה ,קרב ןרהא ,ןוילעה ש"מהיב אישנ לש ותעד םייתניבו ,תוטלחהה
לכנתהל יושע טפושהש ןידה-ךרועל ול הארנ םאש איה ותעדו ,תעבוקה
אלא ,קיתהמ שורפל ךירצ טפושה אל ,ויתוחוקל םתויה לשב ,ויתוחוקלל
.אקווד ןידה-ךרוע

- לבקלו - שקבל ךירצ אוה ,גוצייהמ שורפל לכוי ןידה-ךרועש ידכ לבא
.טפשמה תיבמ רורחש

ןמ ררחתשהל רוגינסה תשקבל ,הלאכ םירקמב ,רתעיי טפשמה תיב םאה
?גוצייה

,חוקלה תבוט אוה גוצייהמ ד"וע לש ורורחשל םיבושחה םילוקישה דחא
ד"וע ררחשל בוריסל םיבושחה םילוקישה דחא וליאו ,קדצה תיישעו
.טפשמה ךשמה תא תוחדל ךרוצה אוה גוצייהמ

הטלחהב ,לבא ,רוגינסה תא ררחש איה ?ןתוד הרש תטפושה התשע המו
אלל רתונ רשא ,רערעמ-םשאנ לש ותשקבל הרתענ אל ,רתוי תרחואמ
.וגציי רשא ד"וע אצמי שקבמהש דע ןוידה תא תוחדל בריסו ,גוציי

- םשאנ לש ותבוטל דעונ רשא ןורקע החקל איה :תורחא םילמבו
!ותערל וב השמתשהו

תשקבל רתעיהל תטפושהמ וענמ רשא תופיחד-ילוקיש ויה םאה
-תשקבל רתעיהל אלש הנווכתה איה םאו ,אל ילואו ןכ ילוא ?רערעמה
ךרוצל הייחד לבא ,ררחושמ רוגינסה :רמול התייה הלוכי איה ,הייחדה
ינפל םיימוי-םוי קר הנתינ הטלחההש ןוויכ) ןתנית אל רחא גוציי תגשה
.(הטעמ אל תועמשמ ךכל התייה ,טפשמה דעומ

גישהל ידכ הרדגמ תאצל וא :טילחהל הכירצ התייה הנגהה ,הזכ הרקמב
ומצע תא רערעמה גוצייל ךרעיהל וא - רורחשה לע רתוול וא ,רחא רוגינס
.(רמול המ תינדפק הכרדה םע)

תא הררחש איה :שובמא רערעמל הביצה ןתוד הרש תטפושה ךלבא
תוהש ול ןתת אל איהש ךכ לע זמר םוש ול הנתנ אל לבא ,ולש רוגינסה
.רחא רוגינס אוצמל

- הנגה אלל ףושח אוה וב בצמל םשאנ הנרמית איה :תורחא םילמבו
הכירצמ איה םגש הלועפ) רוערעה ןמ וב רוזחל ותוא ץליא רשא רבד
.(רוגינס לש תויעוצקמ


ינאש תטפוש םע תיתנש-בר תונבשחתה ןאכ להנמ ינאש בושחל רשפא
ינש ךותמ םיקית ינשב לכה-ךסב ןאכ רבודמ לבא ,םינש הלומ עיפומ
הלוע הניא רשא תוגהנתה לשו ,קדצ-יא יקית לש םיזוחא 100 - םיקית
.טפשמה יתב קוחל (2)-(1)(א)18 ףיעס םע דחא הנקב

תוכיאה תא הלעת תטפושכ ןתוד הרש לש התנוהכ תקספה :הנקסמהו
.לארשיב םיטפושה לש תעצוממה

.ןתוד הרשל םג הזה םירופיכה םויב הליחמ ןיאו החילס ןיאקרב ןרהא ,ןוילעה ש"מהיב אישנל


םתס ןניא רשא תולאש יתש ןוידל ודמע 1970/02 פ"נדבו 28/02 פ"נדב
.תויטפשמ תולאש

תא םירקבמה לש םהיתויפ תא םותסל רתומ םא התייה תחאה הלאשה
תוכז - "םיממוקמו םיזיגרמ םירבד" רמול תוכזה םאו ,טפשמה תכרעמ
לש םיסרטניאה םיליחתמ וב םוקמב תרצענ - סנ לע הלעמ דימת התאש
.תרוקיב םהילע םיחתומה לש םהיתויפ תא םותסל םיטפושה

לש םהיתונעטמ םלעתהל טפשמה תיבל רתומ םא התייה היינשה הלאשה
טפוש ,ךרבח לש ונונגסכ ,
"םדא ינב לע ףצפצל" .ןידה-ילעב
.ןישח לאשימ ר"דה ןוילעה ש"מהיב

ןודל ךירצ ןוילעה טפשמה תיב אישנ הלאכ םיניינעבש תנתונ תעדה
ומצע תא בישוהל וא ,דיחי ןד לש ותוכמסבש ןיינעב רבודמ רשאכ ,ומצעב
אישנ לש הלודגה היגליווירפה ירהש ,בכרהב רבודמ םא ,בכרהה שארב
תא בצעל תוכזה איה ,ןוילעה ש"מהיב אישנ ןכש לכ אלו ,טפשמ תיב
.ומעט יפל טפשמה תיב

תויהל הכירצ קית הזיאב ןידל בשי ימ העיבקה יכ םיסרוגה ןמ אל ינא
ותו ,"םדא חוכ ןיצק"ל אישנה תא ךפוהה רבד ,"תילמודנאר" ,תיארקא
.אל

הנימ אוה ,ומצעב הלאה םיקיתב ןודי קרב ןרהא אישנהש םוקמב ,הנהו
אוה .ןוילעה ש"מהיב יטפוש לש היינשה הרושה ןמ טפוש םהב ןודל
םיקיתב ןד היה אוה םאש םושמ ,ונעמל רדגה לע תכשל םירחא חלש
תורהצהה םע תובשייתמה תואצותל עיגהל בייח היה אוה ,ומצעב הלאה
.הצר אוהש המ קוידב אל הזש הארנכו - םינשה ךשמב ולש תויבמופה

."הרוחשה הדובעה" תא עצבל "םילעופה דחא" תא םיחלוש זא

.הרפכ לכ וילע ןיא רשא יתוגיהנמ לשכ קרב אישנה הליג ךכבץעוילו (תירטש ריאמ) םיטפשמה רשל
(ןייטשניבור םיקילא) הלשממל יטפשמה

לש םהיתוינפמ תויומלעתה לש תראופמ-אל תרוסמ םיכישממ םתא
תינוטלש תוברת לע תויללכ תומכסומ אלו תוקמנהה קוח אל .םיחרזא
.םכילא םינופל תונעל םכתא ועיני

,הביבסה תוכיאל דרשמב רודמ-להנמל המ-תונחלסב סחייתהל ןכומ ינא
לע םינוע םניא םהש לע ,דרשמה ותוא לש רשל וא ל"כנמל וליפא וא
רשו ,דיקפ אוה דיקפ לבא ,רדסב הזש אל .הביבסה תוכיא לש םיניינע
.יוארכ תומנפומ תוירוביצה תומרונה דימת אלו ,יאקיטילופ אוה

תכרעמה לע םידקפומ הלשממל יטפשמה ץעויהו םיטפשמה רש לבא
םניא הלאה תומרונה-ינהכ םאו ,תוירוביצה תומרונה תא תעבוקה
תיבב ,היסהרפב ריזח לכוא ישארה ברה וליאכ קוידב הז ,ןהיפל םילעופ
.םירופיכה םויב ,תסנכה

ונטריפ ןתוא תוינפה לכ לע הנע אל ןיידע ,תירטש ריאמ ,םיטפשמה רש
.רבעב ןאכ

לכ לע הנע אל ןיידע אוה םג ,ןייטשניבור םיקילא ,יטפשמה ץעויה
.רבעב ןאכ ונטריפ ןתוא תוינפה

.םכל םג חלסא אלבצק השמ ,הנידמה אישנל

םינופל םינוע םניא תוירוביצה תומרונה לש םילודגה םינהכה םאו
?הנוע אל הנידמה אישנ םגש אלפה המ ,םהילא

,ךילא יתינפ יזוחמה ש"מהיבל ל"נה ןתוד הרש לש המודיקל רבוע
רמוחה תא ךתושרל םידמועה םילכב ןוחבלו ,התוא עיבשהל אלש השקבב
.םיטפוש תריחבל הדעווה לש היניע דגנל דמעש

וניא ,םיטפוש עיבשהל ואובב ,הנידמה אישנש ךכ לע תקולחמ ןיא
ול שיו ,(םיטפוש תריחבל הדעווה) ש"בלוה לש הידיב "ימוג תמתוח"
.ולשמ תעד-לוקיש

,ןתוד הרש לש העבשהה סקט ףס לע הז היה ,ךילא יתיינפ העיגה רשאכ
לע ,העבשהה תא תוחדל וא ,התוא עיבשהל :תויורשפא יתש ודמע ךינפבו
.רומאכ ,אשונה תא ןוחבל תנמ

הנהיכ איהש םושמ ,קזנ םוש םרגנ היה אל ,העבשהה תא החוד תייה םא
ךכ ךישמהל הלוכי התייה איהו ,יזוחמה ש"מהיבב לעופב-תטפושכ
.רבד הרק אל וליאכ

,ךיפה-יתלב בצמ תרצוי הקידבה תא ךורעל ילב העבשהה ,ךדיאמ ,לבא
דיגהל לוכי וניא ,טפוש עיבשהש רחאל ,הנידמה אישנש םושמ
הלפה עצבלו ,םחרה לא הזה רבועה תא ריזחהלו ,"יתיעט"
."תיביטקאורטר"

אל וליפא התא לבא ,ךלש תיטפשמה תצעויל םג יתרבסה הזה רבדה תא
.יל תונעל תחרט

.ךל םג חלסא אל


הרבעש הנשב יתחלס אל ימל

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח