ונילא ובתכ  רעשה ףד

טפושה תמר
םיניינעה ןכות

רבד חתפ - םיטפושה ירבחל

םיש"לצב ליחתנ :'ג םיטפוש

םישנא ד"וע םנשי ןכיא
?אלוז ("J'accuse!!!") לימא ומכ

?רורט ןוגראב רבח ,רינ החמש ד"וע

2003 ,ןידה-יכרוע תכשלב תוריחב
?אל ימ ,ןכ ימ
?תויאשח תמאב הלאה תוריחבה םאה
?ץ"גבה דיגי המו

:רד יסוי ד"וע
קוחה ןוטלש ימענמו קרב ןרהא

:ןולינ ד"וע ,ןנולתמ חרזא
יתעמשמה ןידב םכשפנ הצקה
לש
?ןידה יכרוע תכשל

"םיביבה ןושל" לע
ןוילעה ש"מהיב יטפוש לש

תויפ-תמיתסו היגוגמד ,הקיתא לע

?הז ,"םזיביטקא" הז
?יטנאוולר אוה םאה - ןוילעה ש"מהיב

ןידה-יכרוע תכשל לש תועיבצה בושמ

!!!קרב ןרהאל לודגה ןחבמה
(םיטפושה תא רקבל תוכזה לע)

םדא ינב לע ףצפצמ ןישח לאשימ טפושה

תינש הכמ ןישח לאשימ טפושה

רוביצל םינכוסמה םיטפוש לע

תיבמופ תרוקיב חותמל רוסא וא רתומ םאה
?התמה תטפושה לע

?הנוע אל םיטפשמה רש עודמ


:די תצחור די
!!!התייבה יכל ,לברא הנדע

?הנשה חלסא אל ימל :ג"סשתה ,רופיכ םוי ברע

?הנשה חלסא אל ימל :ב"סשתה ,רופיכ םוי ברע

אל ימל ,חלסא ימל :א"סשת 'ה ,םירופיכה םוי תארקל

ןינקאו-הנדהוב יתא תטפושה השעת המ
?םוי לכ תויראלולס תועש שמח םע

,חופנ הזחב ץ"גבל םירתוע םיאב עודמ
?םילגרה ןיב לפוקמ בנז םע םשמ םירזוחו

:םיפולבה לכ לע תמאה לכ ?הרובעתה יטפשמב בתכב תוריפכ םירשפאמ ןיא עודמ
:ורבקמ םהב לשומ
יאביל דודל רודכה תא רסומ רודירמ ןד
הלשממל ררדכמ יאביל דוד
תסנכה תא המרמ הלשממה


:ץמח רועיב
!!!לכה תא םימרמ לכה

?תודבוע קרבפמ ןוילעה ש"מהיב םאה

?ל"ז ןענכ יבג ר"דה תא גרה המ

ןורש רה-בל תור תטפושה דובכ

אובמ :רחש לט טפושה תשרפ
!תרבודה דובכ :רחש לט טפושה תשרפ

!תובינע אלל הנש

- "תוקדוצה ךיתורעה דעב הדות" - ןליא םחנמ :ןמלטנ'גו טפוש
םלוכמ לודגה ש"לצה לע


ףייע לבא - ןוגה טפוש ךל םולש

תטפושה תושרה לש התואמצע לע

"תטפושה תושרה לש התואמצע" לע דוע
ןילייב-קרב יסחי לע     

.תואכרעה לכב המרה תא דירוהל העיצמ רוא תדעו :טפשמה תכרעמב המרופר
,האכרע לכב םיטפוש ףיסוהל ,המרה תא תולעהל :ךפיהה תא קוידב עיצמ רינ החמש
.םייקה טעמה תא הלואש דירוהל םוקמב ,תומייקה שולש לעמ תיעיבר האכרע ףיסוהלו

!רתוי ףאו - שלשל ,ליפכהל :םיטפושה תורוכשמ

!םיחמומ םיטפוש למגתל :הז אשונב דוע           

:לאירזע יאתבש
"!ץ"גבה תא רזפל"

תלוויאו לבה לע
!?ךיפה יתלב טקא - םיטפוש תריחב

!קדוצ קרב ןרהא
?טיפש וניא םייוסמ םוחת רשאכ הרוק המ

!קדוצ אל קרב ןרהא
טפשמה יתבב םינוידה םוליצ לע

הייעב ול שי לבא ,תצלפמ אלו ךאלמ אל קרב ןרהא
טפשמה תכרעמב רוביצה ןומא לעו יערד הירא תשרפ לע

עומשל הצור אל קרב ןרהא :ישקב ימר תשרפ

ומצע לש םיווצ הזבמ ןוילעה ש"מהיב
ול תקחומ ק"חמו ...       

:ישקב ימר תשרפ
רינ החמש ד"וע לש ישיא ןולשיכ
הפצוחה ,תועיבצה ,םירקשה ןוחצינ
השובה רסוחו
'צאטרפל סרפ
ןידה-תכירע לש היינזה

"תיסחי תולטב" המשו תלוויא

ילאוטקלטניא רשוכ לעו ילאוטקלטניא רשוי לע

ןטב-תושוחת יפ לע "תיעוצקמ" הטיפש לע

?ןימאמ אוה המב - "ןימאמ ינא" רמוא טפושהשכ

(קדצב אלו) ףרגילופה תא םיאנוש םיטפושה עודמ

(קדצב אלו) הכלמה תא ךכ לכ םיבהוא םיטפושה עודמ

טפוש םיפיעמ אל ךיא / םיפיעמ ךיא

תמאה לכ :רזיילה חדקא לע

"יטופיש גזמ" ומשו ףולב

הזחמ - םיניעה הבוגב
יטוטנטוה רסומ לעו - תועיבצה ףיעס לע ,"טפשמה תיב תוליז" ףיעס לע

תוליזה ףיעס ןיינעב ,סניפ ריפוא כ"ח לא בתכמ

!םכל יתרמא אלש ודיגת אלש
,ןוילעה טפשמה תיבב בשחמה תכרעמ לש הבצמבש תוילמסה לע
תורקל יושעש המל תוכלשה םע ,הסרקו יוביג אלל הלעפוה רשא
םא - המוקת אלל ,תבאוכו השק הסירק - הלוכ טפשמה תכרעמל
(5.11.99 ,אמויד יניינע) יוארכ המצע תא רקבלו ץמוא רוזאל ליכשת אל

תמשאנה 18 תב הרענ לש יתעמשמה הטפשמ לע הזחמ - סורק הירוטקיו
.יזוחמה טפשמה תיבב תטפושכ יונימ המרמב הגישה 17 ליגב יכ

.ץ"גבה לע תובוט םילמ המכו ,םינותמ אלו םינותמ ,םייזיפ אלו םייזיפ םיצחל לע
.כ"בשה תוריקח ץ"גבו רודישה תושר דגנ שנס ארויג ץ"גב תובקעב

לכשה רסומ תצק םע ,יזוחמה טפשמה תיב טפושל הגיהנ רועיש

םיימיטיגל-יתלב םירבד :קרב ןרהא ןוילעה טפשמה תיב אישנל בתכמ
המינפ-ךתיבב םירוק - !ךתטישל -