רתאה תפמ     רעשה ףד
תובקעב ץ"גבה לע תובוט םילמ המכו ,םינותמ אלו םינותמ ,םייזיפ אלו םייזיפ םיצחל לע
.כ"בשה תוריקח ץ"גבו רודישה תושר דגנ שנס ארויג ץ"גב


28.9.99 םויב בתכנ,םייזיפ אלו םייזיפ םיצחל לע
,םינותמ אלו םינותמ
ץ"גבה לע תובוט םילמ המכותובקעב
רודישה תושר דגנ שנס ארויג ץ"גב
כ"בשה תוריקח ץ"גבו


לע רמוא ינאש תובוט םילמ המכ לע לצנתהל קומע ךרוצ - הנושארה םעפב אלו - שיגרמ ינא
יתיצר לכה ךסב .הגאד לא לבא ,דסמתה אוה ודיגת םתא .ץ"גבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיב
,ורבעמ םלעתהל ונילע םדא ןודל ונאובבש ןורקיעהו ,הווש הדימב םלוכל עיגמ קדצ יכ רמול
.הז ללכב טפשמה יתבו ,םיירוביצ םיפוג לע םג לח ,תומדוקה ויתועשרהמו

תניחבמ ,תוכומס תוישרפ יתשב ,םינוש םינוויכמ ,ץ"גבה לע הנורחאל ודרי סמח תוקעזב
6126/94 ץ"גב) רנרל יטומ לש והזחמ ,"רנטסק טפשמ" תשרפב - תחאה :ןידה קספ ןתמ דעומ
כ"בשה י"ע םייוניעה תשרפב - היינשהו ,
('חאו רודישה תושר 'נ 'חאו שנס ארויג ,'חאו
.('חאו לארשי תלשממ 'נ 'חאו לארשיב םייוניע דגנ ירוביצה דעוה
,'חאו 5100/94 ץ"גב)


.1994 תנשב ושגוה תוריתעה יתש

,הריתעה לש התשגהל ךומסב ,הנשה התואב דוע םייקתה שנס הנח ןיינעב תוריתעב ןוידה
.םיקומינה תא ןתיל ידכ תומימת םינש שמחל ץ"גבה קקזנש אלא ,זא רבכ התחדנ הריתעהו
ןתמ ינפל דוע הזחמה לש היזיוולטב ותנרקה דגנ תוריתעה תא ותוחדב ץ"גבה השע הפי
,םימעור קדצה-תיישע יחתותשכו ,המה חור-ירצק הבוטה תואזחמה ירחוש ירהש ,םיקומינה
.תוקתוש קדצה-ינפ-תיארמ תוזומ

רחאל ,1998 תנש יאמ שדוחב קר ליחתה ןפוגל כ"בשה תוריקח ןיינעב תוריתעב ןוידה
לע וסרפתנ רשא תובישי שולשל ץ"גבה קקזנו ,תומוד תוריתע לש לטובמ אל רפסמ ורבטצהש
,ומצע ןוידהש רמול רשפא .ןידה קספ לש ותביתכל םישדוח השולשכ דועו ,המלש הנש ינפ
רחאל םינש עבראכ קר חתפנ ןוידהש הדבועהו ,והשמו-הנשכ אלא וכשמנ אל ,ןידה קספ ןתמו
,עודיכ ,אוה ירהש ,ןוילעה טפשמה תיב לש ותבוחל ףקזיהל ךירצ אל הנושארה הריתעה תשגה
ןמ הניא ד"הספ ןתמל דע םייוניעה תא רסואה םייניב-וצ ןתינ אלש הדבועה םג .הפייעל סומע
אל םהמ דחא ףא ירה .םשו-הפ ונועי םיברע יפלא המכ םא ןוסאה המ ירהש ,תולבסנ-יתלבה
.םיפלחתמ קר אלא ,םירמגנ םניא ,עודיכ ,םיברעהו ,תופיצרב םינש עברא הנוע

ויה םיצאנהש רסחו ,הריקח-יעצמאכ םייוניעה אוה - ינוריא המכ - תוריתעה יתשל ףתושמה
!תוירוחאה ונילגר לע םיצפוק ונייה ךיא-ךיא-ךיא .ןותמ יסיפ ץחלו תקתקתמ הצצפ םירמוא

והשמ וא ,יוואדנל-לא הסומ םשב לרנג הזיא תושארב (תיקאריע וא) תירוס הריקח תדעווש וא
לע םיצפוק ונייה ךיא-ךיא-ךיא ..."ןותמ יזיפ ץחל" תוריקחב ליעפהל העיצמ התייה ,המוד
!תוירוחאה ונילגר

וניגש המב םמצעל םירמוא ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ךיא האור רבכ ינאו ,םיחבשל וישכעו
.ונחבשב רבדמ הז םא


'א הבוט הלימ

הריגסהש ימכ - תודלימ ונכנוח הרואל - תיאוריהה שנס הנח תראותמ רנטסק טפשמ הזחמב
התדימעל תויודע םיאיבמ הלא ,תועידה תוקלחנ ,ץ"גבה ד"ספ רחאל ,תעכ .הירבח תא
לכ רוסמל הלכי אל אליממו ,תרדוממ ללכב התייה הנחש םידיעמ הלא ,םייוניעב הרובגב
קרפ לכ שארב שגדוה תוקפס לכ ריסהל ידכ לבא ,וגב םירבד שיש םינעוט הלאו ,היצמרופניא
,רבחמה לש ונוימד ירפ ןה וב תויומדהשו ,היצמרופניאל רוקמ תויהל רמייתמ וניא הזחמהש
.תועודיה הרהזאה-תורעה לכ - האלה ןכו

ןירוקש המב דחוימבו ,יתונמאה יוטיבה שפוח תלאש הדמע תיטפשמה תקולחמה זכרמב לבא
.היבוברעב םישמשמ ןוימדהו תואיצמה וב יתונמא רנא'ז - "המארדוקוד" וניתומוקמב

.םירחאה םיסרטניאה לע רבוג ןכא יוטיבה שפוח יכ ץ"גבה קספ תאזה הדוקנבו

-תעד תורמל תמגפנ הניא רשא ,תבשחמ-תכאלמ לש םידומע 48
.טועימה

המארדוקוד לש הרקמב םג ולעפי תונורקעה םתוא םא תוארלו תוכחל אוה ונל רתונש המו
סומידב-תטפוש ,לשמל ,וא ,ןוילעה טפשמה תיב לש טפוש הזכרמב רשא


?יוטיבה שפוח תא ןוילעה טפשמה תיב שדקי זא םג םאה


'ב הבוט הלימ

ד"הספו ,רוביצב תחוורה תיטסינוחטיבה היגוגמדה ירחא ףחסנ אל רשאכ ץ"גבה השע הפי
רתוי םודל ץפק הזה דסומה תוכורא םינש םנמא .ומצע דעב רבדמ אלה
םירקשב הלא םא םג ,ןוחטבה ימרוג לש םשרדמ תיבמ תואשילק ינימ לכ עמשל םימעפ ידמ
,עודיכ ,לבא ,תובר הכ המהמתהל קדצה היה ךירצ עודמ ר ורב אל ןנד הרקמב םגו ,ןדוסי היה
.ודומעי אל םירומג םיקידצ םג ,םידמוע הבושת-ילעב וב םוקמב

תלטוטמה-תדונת הצק תא עיגה כ"בשה תוריקח ןיינעב ד"הספש :דחא ששח קר יל שי לבא
וביגי דציכ שחנל השק אל ירה .הגיסנ הייהת ךליאו-ןאכמו - ("םילוטלט"ל רשק לכ ךכל ןיא)
ודיגי .הלאכ ןיד יקספ השולש-םיינש דוע ירחא ונלש הקיטילופבו תוירוביצב םימייוסמ םיגוח
..."לאמשה לש טופש" אוה ץ"גבהש

המכ דע עדוי אל ינאו ,ומעב חורה יכלהל בושק אוה ,"ומע ךותב בשוי" ,עודיכ ,טפשמה תיב
ענכיי אל אוהש הווקמ ינא .שיגר ינוחטיב ןווג תולעב תויגוסב ןודל ואובב ,דיתעב עפשוי אוה
ינא ישפח יכ תואדווב רמול לוכי אל ינא ,ןטב-תושוחתב רבודמ רשאכ לבא ,בוחרה יצחלל
.תולילב יתנש תא םירידמה ,הז ןיינעב תוששחמ ןיטולחל


'ג הבוט הלימ

.םיבישמה ראש תאו כ"בשה תא ץ"גבב גציי הנידמה תוטילקרפמ ןצינ יש ןידה ךרוע

ךותמ לבא ,וילאמ רורב רשקההו ,"תודוקפ אלממ"ש ימכ הז ןצינ רדגוה םינותיעה דחאב
םינעמה תא גציי אל ,יתומשרתה יפל ,ןצינ יש .העט בתוכה יכ ינרובס הזה שיאה םע תורכה
.הצפח שפנב תאז השע אוה .רובידה יפ לע סונאכ


"ץ"גב-תפקוע הקיקח" חנומב לוספה שומישה לע

ויללוש ןיבל כ"בשה תוריקח ןיינעב ד"הספ יבייחמ ןיב הרשפ תעצהלקרפה תליחתל הרזח


רתאה תפמ     רעשה ףד