ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
םיטפוש
!!!רוביצל םינכוסמ

א

ןענכ יבג ר"דה לש וטפשמב קספש המ קספ ןממ םיסנ טפושה
,וייחל ץק םש ,ןידה-תערכהמ האצותכ ,ןורחאה הזו ,ל"ז
.המישאמ עבצא וטפוש לא חלוש אוה וב בתכמ וריאשהב

יוארה ןמ לבא ,רחא םוקמב ונסחייתה רבכ תאזה השרפה לא
:בתכמה ותואמ עטק בוש איבהל

אלו ,יטפשמה ךילהה לוהינב תיגשש אל"
דצב ךלהל תרחב .ןידה תערכהב תיעטש
קתונמ ,ךל תרציש לולסמב ,ול ליבקמב ,ךילהה
ךמצעל תסליפש לועשמב .הז ךילהל רכונמו רזו
,'טפשמ' הנוכמש המב ,תומימת םינש שש ךלהמ -
תיחד תעמשו תיארש תאו ,תעמש אל ,תיאר אל
תא םאת אלש םושמ ,'יטנוולר יתלבכ' ךינפמ
ךינפב וגצוהש תוקצומה תודבועה ףרח ,ךתסיפת
.(ונלש - תושגדהה) "...בר למעב תחאל תחא

:ןוילעה טפשמה תיב טפוש םויה ,ןישח לאשימ ר"דה לש ונושלבו
."םדא ינב לע ףוצפצ"


ב

,רערעל תורשפא ,בורל ,הנשי ,םדא ינב לע ףצפצמ טפושה רשאכ
הנשי רוערעה תואכרעל - תישאר :תולבגימ ןנשי רוערעל םג לבא
ינא" יאצמימ לע - תינש ;התרבח לע ןגהל ,ירוירפ-א ,תיעבט הייטנ
,רערעמל ,ול ברע ימ - תישילש ;רוערע ןיא םלועל טעמכ "ןימאמ
,דיספהש ימל - תיעיברו ,ןכ םג וילע ףצפצת אל רוערעה תאכרעש
דימת אל ,וילע ףצפיצ טפושהש לע תברוצ ןובלע-תשוחת םע דועו
ךישמהל שפנה-תומוצעת וא/ו םיירמוחה םיבאשמה וראשנ
ותוא ובזכיא רשא ,קדצה תונחט דגנ תאזה השיתמה המחלמב
.הנושארה םעפב

ןעמל םחליהלו ךישמהל שפנה-תומוצעת תא דבאמ םדא רשאכו
ר"דה השעש יפכ - תודבאתהה םה םילקה תואצומה דחא ,ותקדצ
.ל"ז ןענכ


ג

רשאכ רוביצה לע סימעמ אוהש ןוכיסל רע יוצמה טפושה םאה
וליפא אוה םימעפל .ול תפכא אל הז ,אל ?םדא ינב לע ףצפצמ אוה
ףיצת אל דיתעבש ידכ ,הפב רמ םעט םע ונממ אצתש הצור אקו וד
,יעבטה קדצה-יא .תוריתעב וא םירוערעב ,תוריפכב ותוא
.רבעב תאזל יתארק ךכ

הפב רמ םעט םע ךתוא םיאיצומ רשא םיטפושש בשוח אל ינא
,םיעשר ךכ ידכ דע אל םה בורל .דבאתתש ידכ הנווכב תאז םישוע
.םימכחותמ ךכ ידכ דע םה םא קפס ,םיעשר םה םא םג לבא


ד

רשפא ,"ןוכיסה תצובק"ב אצמנ טפוש הזיא תוזחל היה ןתינ םא
אוה םיעורג םיטפוש לש יופינה ןיינע לכ לבא ,םתוא תופנל היה
ןד טפושה ,טפשמה יתב להנמ ונל הליג הנורחאל .דואמ יתייעב
(?תונורחאה םינשב ?םינורחאה תועובשב) "הנורחאל" יכ ,לברא
ןכו ,הלד התייה םתקופת רשא םיטפוש ינש תכרעמהמ ופונ
לע (רחש לט ונעדוימ היה םהמ דחא) םיטפוש השולש "ורהזוה"
ונחנאש המל סחיב ,יביטקפא-אלו לד יופינ - הערה םתוגהנתה
.טפשמה יתב םוי-םוי םיאור


ה

רשא תוגהנתהל טפוש לש תודעומה תא תוזחל ללכב רשפא םאה
?שואיי-לש-דעצל ןיד-לעב איבת

.ןכו - אל איה הבושתה

םלועלו ,םימעפ תחאו ףלא דמחנ תויהל לוכי טפושש םושמ - אל
.םייתשו-ףלאה םעפב ףולשי אוה םיינרפצ וליא תעדל לכות אל

בורלו ,הנש םיעבש ליג דע תלבגומ טפוש לש ותנוהכש םושמ - אל
.תטלחומ תובאתסהל טפושל ול קיפסמ אל הז

,הלרע ןזואבו םוטא בלב תחא םעפ ספתנ טפוש םאש םושמ - ןכ
דע ןמז לש הלאש קר וזש ההובג תואדווב תעדל םילוכי ונחנא
.המצע תא םישגת האובנהש

ודובכמ םה םישודק םדא-ייחש םיטילחמ ונחנא םאש םושמ - ןכ
תא תופנלו ,ןוחביאה-ףר תא ךימנהל םילוכי ונחנא ,טפוש לש
.קפסה-ירקמ לכ

ונחנא ותוא םדא לש ותבוטל לועפל ךירצ קפסה יכ ורמאת אנ לאו
אלא ,"שנוע" לע רבודמ אל ןאכש םושמ ,ריקה לא דימעהל םיצור
תא השיגר ךכ-לכ הרשמב קיסעהל אלש רוביצה לש ותוכז לע
.וירוחאמ ול הייולת תוקפס לש תפוקש ימ

.רוביצה לע ןייד תויהל לוכי אל הזכ םדא


ו

,םתונכוסמ יבגל ילשמ הכרעה ןאכ ןתא אל םא יתבוח ידי אצא אל
תמייוסמ תורכה יל שי רשא ,רפסמ םיטפוש לש ,םתונכוסמ-יא וא
.םתא

לכו ,הזה םוחתב עוצקמ-שיא אל ינא יכ ןאכ שיגדהל שקבמ ינא
ינא רשאכ לבא ,דבלב ןטב-תושוחת לע תססובמ ןאכ ילש הכרעה
,ךכ תאצל םילוכי םירחא םג ,הפב רמ םעט םע טפושמ אצוי
תלוגלוג" לעב ,דחוימב שיגר םדא םהידיל לופיי יתמ עדת ךלו
דעצה תא טוקניו ,ןובלעה אשמב דומעי אל רשא ,"הקד
.הרזח ונממ ןיא רשא ,יביטמיטלואה

:ןוכיס-תוצובק שמחל ,הז ןיינעל ,קלחמ ינא םיטפושה תא

;םיסנ ,ןממ - תחאה

;הובגה ןוכיסה תצובקב םיאצמנה םיטפוש - היינשה

;םהיבגל רבד ךירעהל רשפא-יא רשא םיטפוש - תישילשה

;ךומנה ןוכיסה תצובקב םיאצמנה םיטפוש - תיעיברה

.ןרהא ,קרב - תישימחהו

הברא אל ,ילש תויטרפה ןטבה-תושוחת לע ססבתמ ינאש ןוויכו
.תוימש תומישרב קר קפתסא בורלו ,םיקומינב

יתבבו ,םייזוחמה טפשמה יתבב םיטפושל קר ןאכ סחייתמ ינא
.םולשה טפשמ

ץובישב ןכתסהל ןכומ יתייה אל ,הנושארה הצובקב ינולשכ רואל
.תיעיברה הצובקב םולש ש"מיב יטפוש

.הרובעתה יטפושמ דחא ףאל סחייתא אל םירורב םימעטמ


חכומ ןוכיס - הנושארה ןוכיסה-תצובק

םיסנ ,ןממ

רמוא יתייה ,הזה טפושה לש ותודעומ תא ךירעהל ךירצ יתייה אל
.ול הרקי אל םלועל הזש

,יתיכז תחאב - דבלב םיימעפ וינפב עיפוהל יל אצי ,יל רוכזה לככ
ןיבמ קר אל םדא .ןייוצמ םשור ילע השע אוהו - יתדספה היינשב
דצה לש ויתושגרלו ודובכל שיגר םג אלא ,בוט יטפשמ ןייב
.דיספמה

הלאשהמ תעפשומ טפושה לא ןיד-לעב לש ותכרעה יכ ןעוטש ימלו
,ולצא יתדספה הב םעפב אקווד יכ רמוא ,דיספה וא הכז אוה םא
תוניצרבו דובכב סחייתה אוהש םושמ ,דחוימב יתוא םישרה אוה
אוהש - םויכ םג ינא רובסש יפכ - יתייה רובסש ףאו ,יתונעט לכל
.וילא יתכרעה לע עיפשה אל הז ,"לודגב"ו ,העט

.ךפיהה תא חיכוה האצותה-ןחבמו ,יתלשכ ינא ןאכש אלא

,תיזחת לכב ךרוצ ןיא ןממ םיסנ טפושה יבגלש איה האצותהו
."תולבק" ול שי רבכש םושמ


הובג ןוכיס - היינשה ןוכיסה-תצובק

הלאכימ רוא-יקסבולדיש ;ארזע אמק ;והילא ,הרמז ןב
.םילשורי ,יזוחמה ש"מהיב - (ילובג)

-ןומולס ;רשא סינורג ;הדרו ,ךישלא ;הירא ,ירא ןבא
;תידוהי ,ןמפוטש ,לכימ ,ןייטשניבור ;הרפע ,קאינר'צ
.ופי-ביבא-לת ,יזוחמה ש"מהיב - תור ,זעילא-גרבנרטש

.הפיח ,יזוחמה ש"מהיב - לאומש ,רנילרב ;ןד ,ןייב

ראב ,יזוחמה ש"מהיב - עשוהי ,לפלפ ;(ילובג) דעלג ,ידעלג
עבש

.תרצנ ,יזוחמה ש"מהיב - הדוהי ,ץיבומרבא

.םילשורי ,םולשה ש"מיב - ןונמא ,ןהכ

.א"ת ,םולשה ש"מיב - לט ,רחש ;לאינד ,טסנרא ;דדוע ,ןוגילא

.הפיח ,םולשה ש"מיב - לחר ,הזוח

.ןולוח-םי-תב ,םולשה ש"מיב - ןליא ,הליש

.הרדח ,םולשה ש"מיב - הנינפ ,ןמגרא

.אבס-רפכ ,םולשה ש"מיב - רתסא ,הרטוקינ םואב

.הינתנ ,םולשה ש"מיב - תור ,ןורש-רהבל

.הוקת חתפ ,םולשה ש"מיב - םהרבא ,רריסק

.תובוחר ,םולשה ש"מיב - יבצ ,לטרה


עודי אל ןוכיס - תישילשה ןוכיסה-תצובק

.תורחאה תוצובקב םיסנכנ אלש הלא לכ


ךומנ ןוכיס - תיעיברה ןוכיסה-תצובק

,הטוריס ;הרינ ,יקסדיל ;רתסא ,תויח ;הכרב ,םות-ריפוא
.ופי-ביבא-לת ,יזוחמה ש"מהיב - הרש

ש"מהיב - םייח ,םזיפ ;הכימ ,סוארטשנדניל ;םילס ,ןארבו'ג
.הפיח ,יזוחמה

ש"מהיב - המחנ ,םייהנמ-ץינומ ;ןמחר-לא דבע ,יבעוז
.תרצנ ,יזוחמה


- תישימחה ןוכיסה-תצובק
תירסומו תילאירטסינימ תוירחא

ןרהא ,קרב

,דבלב טפוש לאכ קרב ןרהא טפושה לא סחייתהל ךירצ יתייה ול
.עודי יתלב ןוכיס - תישילשה הצובקב ותוא ץבשמ יתייה

רותבו ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ םג וניה קרב טפושהש אלא
אוה ,לארשי יטפוש לש ינחורה םגיהנמ תויהל רומאש ימכ ,הזכש
הרוקש המ לכל תירסומהו תילאירטסינימה תוירחאב אשונ
.לארשיב טפשמה תכרעמב

הובג תויהל לוכי אל ולש ןויצה ,תכרעמב הרוקש המ רואלו
.דחוימב

אשינ אוהשכ טפשמה תכרעמל סנכנ קרב ןרהא יכ ריכזהל בושח
,רידא ירוביצ טידרק םעו ,דחוימב םיהובג הדהא ילג לע
.רתוי םישרוד תרחבומ הדיחיב םילייחמו

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח