ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


הגהב זחואל... הנואת הנארקת יכ היהו

תושעל אל המ .א

,םיטרפ רוסמל ךירצש ךכ לע תובר רבוד רבכ .ונילע אל ,הנואתב ךבתסמ התא
םאו ,םיעודי םירבדה :'וכו ,בכרה תא זיזהלמ ענמיהל ,םיעגפנל רוזעל ,תודועת
.תרחא תונמדזהב תאז השענ - בוש םהב ןודל ךרוצ היהי

.תושעל אל המ הלאשב אלא ,תושעל המ הלאשב ןודנ אל םויה

.הרטשמה - אל ךיא - אוה הנואתה םוקמל םיעיגמה םינושארה םימרוגה דחא
ןושארה רטושה אלא ,יעוצקמ תונואת-ןחוב וניא םוקמל עיגמה רטושה בורל
הזה רטושה לש יסיסבה ודיקפת .הנואתל םוקמ-תברקב יוצמה וא ,הנחתב ןימזה
םהיטרפ תא םושרל ,הנושאר הרזע תשגה אדוול ונייהד ,"שיה לע רומשל" אוה
.'וכו ,הנואתב םיברועמה לש

עיגי רחואמב וא םדקומבש יוכיסה בר ,שממ-םיעגפנ םג שיו ,השק הנואתה םא
םוקמב תכשוממ הנתמה שורדי רבדהש ןכתיי יכ םא ,תונואתה ןחוב םג חטשל
םכל רמאיו ,םיטרפ םושרי םוקמב רשא רטושהש דואמ ןכתיי לבא ,הנואתה
.תונואתה-ןחוב לצא ,הרטשמה תנחתב םדקהב בצייתהל

תושפנה לש ןהידיקפת םהמ םיעדוי ונאש אדוול ידכ ,טק עגר בכעתהל ונילע ןאכו
,התא - ךדיאמו יתרטשמה ןחובה - דחמ ןה תושפנהו ,הזה הזחמב תולעופה
.("העדוה") תודע ול רוסמלו ,וינפב בצייתהל רומא רשא ,הנואתב ברועמה

לע אלא ,תמאה-רקח לע םידקפומ םכניא םכינשש אוה ןחובלו ךל ףתושמה
.םכלש םיסרטניאה הרימש

.ךלש ...ה לע ןגהל אוה ךלש סרטניאה

תושעלו ,טפשמה תיבל שיגהל ןתינ ותוא "קית" תונבל אוה ןחובה לש סרטניאה
-חכ יפדוע ןיא - רחא יתלשממ ףוג לכלכ - הרטשמל ירהש ,ןמזה םומינימב תאז
ךכ ,"תוחוקלל םיכחמ"ו םיידי-קוביחב םיבשוי םניא הרטשמה ירקוחו ,םדא
.םירחא םיקיתב ול רסחי ןמזה ,דחא קיתל ןמז רתוי שידקי ןחובה םאש

,ךתוא בבודי אוהש ךכ ידי לע ?ץמאמ םומינימב "קית תונבל" חילצי ןחובה דציכ
ותרטמ תא גישה אוה יכ ול הארנ הב הדוקנה התואב קוידב הריקחה תא קיספיו
.טפשמה תיבל קיתה תנכה -

בורל הז - קוידב ךתוא ןיבה אל אוהש ןחובל רמול ,תורהבה ףיסוהל תיצרש חיננ
."טפושל דיגת הז תא" יכ ךל דיגי אוה ,םירבסה ףיסוהל הצרת םאו ,ךל רוזעי אל
-ןמזב םשל עיגה אל אוה םא) הנואתה םוקמל אציי אל םג אוה הביסה התואמ
תא וא/ו ,ךבכר תא תוארל ידכ ,הנחתה רצחל ולש ...ה תא זיזי אל וליפאו ,(תמא
,םשאה אוה התא אלש חכוויהל תנמ לע ,הנואתב םיברועמה םירחאה בכרה ילכ
.רחאה ברועמה אלא

הצע םייתניב לבא ,האבה םעפב ךכ לע - הזכ הרקמב םישוע אל וא םישוע המ
ילב הפה תא חתופ אלו ,רבד השוע אל התא הנואתה עגרמ :תידיימ ,תחא
ינפל דועו ,ולש רוקיבה-סיטרכ תא ךתא קזחה .ךלש תיבה ןיד-ךרוע םע ץעייתהל
,וילא גייחת ,הנטנאה תא איצות ,םירחאה םיברועמה םע הלימ ףילחמ התאש
יתלב קזנ ךמצעל םורגל לוכי התא ,ךכ השעת אל םא .תושעל המ ותוא לאשתו
.ךיפה


תונואתה ןחוב השוע המ .ב

ןחובה לש סרטניאה וליאו ,ךלש ...ה לע ןגהל אוה ךלש סרטניאה יכ ליעל וניאר
גישהל ידכו ,ץמאמו ןמז םומינימב תאז תושעלו ,טפשמה תיבל "קית" תונבל אוה
,תוחפל ,וא ,הנואתה םוקמל תאצל םוקמב ,ךתוא בבודל ףידעי אוה ותרטמ תא
םיאצמימ גישהלו ,הנואתב םיברועמה בכרה ילכ תא קודבל ידכ ,הנחתה רצחל
דחא לכל רשא ,םיברועמה לש םהיתויודעב םייולת םניא רשא ,םייביטקייבוא
.םירחאה לע "ךלכלל"ו ,ותוגהנתה תא תופייל ןיינע ,ןבומכ ,שי

ךמס לע ךתוא עישרהל לק רתויש םושמ ?ךתוא בבודל ףידעי תונואתה ןחוב עודמ
רמוא התא םא :טפשמה תיבב תודע-לומ-תודע ךמס לע רשאמ ,ךלש-ךתודע
הדומ ומצעב םשאנה יכ דיגי עבותה טפשמה תיבב ?רחאה בכרה תא תיארש
אלש רמוא התא לבא ... התמגודכ ןיאש תונלשר וזו ,רחאה בכרה תא האר אוהש
אוהש הדומ ומצעב םשאנה יכ דיגי עבותה טפשמה תיבב ?רחאה בכרה תא תיאר
... התמגודכ ןיאש תונלשר וזו ,רחאה בכרה תא האר אל

הנואתה עגרמש ךכב ונמייסו ,תושעל אל המ לע קזח שגד ונמש םדוקה קרפב
,ךלש תיבה ןיד-ךרוע םע ץעייתהל ילב הפה תא חתופ אלו ,רבד השוע אל התא
ץעייתהל ,תיבה-ד"וע ךל ןיא םא ,השעת אל המ איה תעכ הנושארה הלאשהו
.ומיע

טוהל התא .הרטשמה לש התוברעתה תא םוזיל םא םיימעפ בושח - תישאר
תא קר םימעפלו ,ךמצע תא םג ךבסל יושע התא לבא ,רחאה גהנה תא קופדל
םגש ונייהד ,ךלשמ הכופה הנקסמל עיגהל םילוכי תונואתה-ינחובש םושמ ,ךמצע
.םשאה התא קר ילואו ,םשאה התא

ןייצל בושח .הרטשמה תנחתל היינפ י"ע ללכ-ךרדב ?הרטשמה תא םיברעמ דציכ
,תילמינימה הדימב וליפא ,עוריאב ברעתהו ,הנואתה םוקמל רטוש עיגה םא יכ
ךליאו ןאכמו ,תמייק תאזכ הבוחש םוקמב םג ,הרטשמל העדוהה תבוח ידי תאצי
ךל ביתכמה אוה ךלש סרטניאה קרו ,דבלב ךידיב איה הרטשמל ךלש היינפ לכ
.הילא תונפל אל וא תונפל םא

לע הנממ רושיא לבקל היינפ י"ע איה הרטשמה תא ברעל היינש תורשפא
יעגפנל םייוציפה קוח) ד"תלפה קוח יפל םייוציפ ךרוצל ,הנואתב תוברועמה
הבוטה האופרה דיכ ךב ולפטי םה ,ןוימה-רדחל אב התא רשאכ .(םיכרד-תונואת
וא - םיק'צה-סקנפ תא חותפל ךממ ושקבי םה םולשתה ךרוצל לבא ,םהילע
.ךלש ד"תלפה תא לבקל לכות זאו ,הרטשמהמ רושיא איבהל

,םיפל'תב רבודמ םא םגו ,דבלב םילקש תואמב םימעפל םימכתסמ ד"תלפה לבא
.ךל יאדכ היהי דימת אל הז וליפא


הרטשמה ברעתת יכ היהו .ג

ךירצש ךכ לעו ,תונואתה-רקוח ןיבל ךניב הדובעה-תקולח לע ליעל ונרביד
תושעל הבוח ןיא הב םיכרד-תנואתב הרטשמה תא םיברעמש ינפל דואמ רהזיהל
.תאז

,רחא ברועמ לש ותמזיב ןיב ,הלש התמזיב ןיב ,הברעתה הרטשמהש חיננ לבא
.בישהל ןיא ותוא ,ןותנ םירבד-בצמב התא תעכ לבא ,תשפוטמה ךתמזיב ןיב

ץעייתהל ילב םש תבצייתהש חיננו ,הנואתל רשאב תודע רוסמל ,הרטשמל תארקנ
תא ,הגיהנה ןוישר תא ךתא איבהל םג שקבתמ התא .ךלש תיבה-ןיד-ךרוע םע
שקומה הזו - םיכמסמ המכ דוע ילואו ,חוטיבה-תדועת תא ,בכרה ןוישר
-ףח התאש ךכב ענכושמו ,בל בוטו חמש העונתה תכשלל אב התא :ןושארה
חינמ התא רקוחה לש ותשקבלו ,יתימאה עשופה אוה רחאה גהנה וליאו ,עשפמ
אל הזש ררבתמ - !!!חאאאאארט - םואתפו ... וינפל ןחלושה לע תודועתה תא
אל התאש ענכתשת הרטשמה ףוסב ... ףקותב אל הזו ,ףקותב אל הזו ,ףקותב
תונוישר אלל וא/ו חוטיב אלל הגיהנ לע םושיא-בתכ ףוטחת לבא ,הנואתב םשא
.םיפקת

יכ ,תונוישרה תא ךתא איבת לא ,תונואתה רקוחל ךלוה התא רשאכ - הנקסמהו
רקוחל ול רמול לוכי טלחהב התא .םש ואצמי םה המ תעדל לוכי אל התא םלועל
בייח ינאש ,תוהז-תדועת םניא הלאו ,סובוטואב/לגרב יתאב ,תיבב תונוישרה
.תע לכב התוא תאשל

םא לבא ,ךלש תוהזה-תדועת אוה רקוחה ינפב גיצהל בייח התאש דיחיה רבדה
,תורדתסהה לש רבח-סקנפב םג וקפתסי םהש ןכתיי ,תאזה הדועתה תא תחכש
םע לכה) תימוקמה הייחשה-תכירבל יונמ סיטרכ ,א"אצק לש דבוע תדועת
.ךילא םידמחנ דואמ םה הזה ןיינעב .אל המו ,(הידעלב וליפא ילואו ,הנומת

בוט יכה רבדהש הארנ דימ .דיגהל אל המו ,רקוחל דיגהל המ איה האבה הלאשה
.הקיתשה תוכזל סחייתהל םוקמה ןאכו ,קותשל אוה

ץוח תולאשה לכ לע תונעל בייח אוה ,"דושח" רדגב וניא ןיידע רקחנה רשאכ
הלאש ?ךלילפהל ידכ ןהב שיש תולאש ןהמ .ולילפהל ידכ ןהב שי רשא תולאשמ
ןכלו ,ךירכועב תויהל הלוכי םוקמב חכונ תייה םא הלאשה םגש םושמ ,תבכרומ
ינא ,הלילפמ הלאש וז םא עדוי אל ינאש ןוויכ :הלאש לכ לע רמול לוכי התא
.ןיד-ךרוע םע ץעייתהל תוהש שקבמ

.הלאש םוש לע תונעל בייח אוה ןיא ,"דושח" רדגב רבכ רקחנה רשאכ ,ךדיאמ

"דושח" לש סוטאטסה ןיבל "םתס רקחנ" לש סוטאטסה ןיב ילאמרופה רבעמה
לכ תרחא) רבד רמול בייח אוה ןיאש רקחנה תא ריהזהל רקוחה תא בייחמ
רשאכ לבא ,"הרהזא תחת הריקח" ארקנש המ הזו ,(רבד הווש אל ולש הריקחה
םימשהש ךל המדנ ,"הרהזא תחת" ךתוא רוקחל דמוע אוה יכ ךל רמוא רקוחה
לבא ,"תמייוסמ הפוקתל וא תותימצל" ךתוא תולתל ךלוה אוהשו ,ךילע םילפונ
.רבד רמול בייח ךניא וב בלשה לש ותליחת לכה ךסב הז


תונואתה רקוח לש שובמאה-תולאש לע .ד

-רקוח ןיבל ךניב הדובעה-תקולח לע ונרביד וז הרדסב תומדוקה תומישרב
-תנואתב הרטשמה תא םיברעמש ינפל דואמ רהזיהל ךירצש ךכ לעו ,תונואתה
.הקיתשה תוכז לש התובישח לע ונדמע דוע .תאז תושעל הבוח ןיא הב םיכרד

רמוא התא ,לשמל ,םאש ךכ לע ונדמע תאזה הרדסב היינשה המישרב רבכ
הדומ ומצעב םשאנה יכ דיגי עבותה טפשמה תיבב ,רחאה בכרה תא תיארש
אלש רמוא התא לבא ... התמגודכ ןיאש תונלשר וזו ,רחאה בכרה תא האר אוהש
תא האר אל אוהש הדומ ומצעב םשאנה יכ דיגי עבותה ,רחאה בכרה תא תיאר
... התמגודכ ןיאש תונלשר וזו ,רחאה בכרה

?יתיאר אלש וא ,יתיארש דיגהל איה דימת יל םיגיצמש הלאשהו

ומצעב אוה ,רמא ומצעב אוה" ולכוי אלש ידכ ,רבד םוש דיגת לא :איה הבושתה
."... הדוה

ןתיתש הבושת לכ רשא תולאש :רקוחה ךל ביצמ ותוא שובמאל לופית אלש ידכ
.ךירכועב הייהת ןהל

.הקיתשה תוכז לש השומימ לא ונתוא איבמ הזו

,התאש תאז קר אל .םייובש תריקחל הטעמ אל הדימב המוד תיתרטשמ הריקח
הלחתהב :המוד איה הקינכטה םגש אלא ,רקוחה ידיב יובש ,תמייוסמ הדימב
רקוחה יכ" ,ריתסהל המ ךל ןיא ןהיבגל רשא ,תומימת תולאש ךתוא םילאוש
לוכי התא ןכ לעו ,םולכ עדוי אל אוהש רובס התא ןהיבגלש וא ,"לכה עדוי אליממ
.וילע "דובעל"

הממ רתוי לארשי לכ לעו ךילע עדוי אוהש ךל הארי רקוחה דואמ רהמ ,ךכ וא ךכ
.רבד ונממ ריתסהל ,תלעות וא ,סרטניא לכ ךל ןיאשו ,בשוח התאש

םהילע םיניינעב תולאשל הגרדהב רבוע רקוחה ,"רישל" תלחתהש עגרב ,אקע אד
ול קפסל" ליחתמ התא ,הגרדהב ,ךיא בל םש אל התאו ,תוחפו תוחפ עדוי אוה
.קוקז תמאב אוה ול עדימה תא ונייהד - "הרוחסה תא

ךל ."בכרב תגהנ םאה" איה תונואתה רקוח לש הנושארה המימתה הלאשה
,תאזה הלאשה לע ול תינעש עגרב לבא ,ךכב-המ לש ןיינעכ תאזה הלאשה תיארנ
תשקבתמה הלאשה אובת זאש םושמ ,רוזח-לאה תדוקנ תא ,השעמל ,תרבע
התא זאו ,הדוקנ התואב רשי ליחתי אוה םימעפל ."םש היה המ רפס" :האבה
"הרהבה" תולאש תואב זאש םושמ ,רפסל ליחתמ התא םא ,השק רתוי דוע בצמב
."הקיתש" בצמל "רוביד" בצממ "םואתפ" רובעל ךל השק רותי זאו ,רקוחה לש

לבא ,חטב-חטב דיגת ,םתסה ןמ ,התא .רוזמרב קורי רוא היה םאה ,לשמל ,וא
הזש ןכתייו ,םודא רוא היהש רמוא ילארטיינ דע יכ ,ןכתיי אלש ךל דיגי רקוחה
אל םצעב ילוא" דיגתש ידכ ,ךלש ימצעה ןוחטיבה תא רערעל ידכ ,"ליגרת" קר
האר אל אוה ילואש הדוה ומצעב םשאנה" יכ דיגי עבותה ,טפשמב ,זאו ,"יתיאר
."...

.הקיתש - ונימכח ורמא ,המכחל גייס


הליענ .ה

תוכז לע ,תונואתה-רקוח ןיבל ךניב םיינויווש-אלה םיסחיה לע ליעל ונדמע
.תאזה תוכזה לש השומימ ןפוא לעו ,הקיתשה

.ונל ורתונ דוע רשא "תובנז"ה לע דומענ ןאכ

,תובוטב ךתא וסני םה .ךלש הקיתשה תא ובהאי ךכ לכ אל םירקוחה :ןושאר בנז
,"ךתבוט שרוד" דחא ."ערה רקוחהו בוטה רקוחה" תטישב וסני ,תוערב וסני
םירקוח המכ דועל ארקי ינשה רקוחה וליאו ,ינשה רקוחה ךל השעי המ ךל זמורו
.ןטק-ןטקו ,שלח-שלח שיגרהל ךל ונתיו ,ךילעמו ךביבס ודמעיש

,הרומג תוטש וז לבא ,"ילילפ ןיינע אל" הז םיכרד תנואתש ךל "וריבסי" םג םה
רשא ,תילילפ הריקח הניה הנוכנ אל תוגהנתה לע הבסנה הריקח לכש םושמ
.תילילפ הריבע איה היינח תריבע םג .טפשמה תיבל ילילפ קית ןיכהל התרטמ
ץבוקב הרובעת תוריבעב תועשרהה לש םושירה תא תלהנמ הרטשמהש ןוכנ
.ילילפ אוה ילילפ אוה ילילפ תיניינע הניחבמ לבא ,דרפנ

לבא ,"תמאה רקח"ב אלא םניא םהינייעמ לכש ךתוא ענכשל וסני םג םהש ןבומכ
םכינשש אוה ןחובלו ךל ףתושמהש ךכ לע ונדמע תאזה המישרה חתפב רבכ
רקח"ל התפתת לא .םכלש םיסרטניאה לע אלא ,תמאה-רקח לע םידקפומ םכניא
."תמאה

קר םישוע הז תא לבא ,הקיתשה תוכז לע רתוול יאדכ אקווד םימעפל :ינש בנז
המ ךל ןיא בורל - רוחאמ ךכב ועגפ :קלחו-דח אוה הרקמהש חוטב התא רשאכ
.רבדה ותוא ?ךב עגפו "רוצע"ב רצע אל רחאה בכרה .ריתסהל

!קותשת ,רבח ,קותשת- קפס לש הרקמ לכב :ישילש בנז

,הרקמ לכב ףידע :לגעמה תא םירגוס ונא ךכבו ,שארה םג אוהש ,יעיבר בנזו
,םימוד םירקמב םגש םושמ ,ותוחמתה םוחת הז רשא ןיד-ךרוע םע ץעייתתש
אל אנ :ךרועל) השומח-יתלב ןיעב םיארנ םניאש םיקיקד םילדבה םנשי ,הרואכל
לכ תא ארוקל ריבעהל ,המישר וא רמאמ תועצמאב ,רשפא יא םלועלו ,(!יל ןקתל
.הטיסרבינואה


הנואת-אל לע תוכלשהה .ו

ךל םשור רשא ,העונתה-רטוש םע ךלש םיעגמה לע םג לח ליעל ונרמאש המ לכ
רמול לכוי עבותה טפשמבש ידכ ,ךתוא בבודל הצור אוה םג :"ליגר" ח"וד
."רמא ומצעב םשאנה"

-הנותח-הרכזא-היוולהל רהממ ינא ,רעטצמ" ,רטושל רמוא התא םא ,לשמל ,ךכ
-הרכזא-היוולהל רהממ אוהש הדוה ומצעב םשאנה" יכ דיגי עבותה ,הווצמ-רב
,רטמודיפסה לע יתלכתסה אל ,רעטצמ" דיגת התא םאו ;"הווצמ-רב-הנותח
."רטמודיפסה לע לכתסה אל אוהש הדוה ומצעב םשאנה" יכ דיגי עבותה

,"ש"מק 110-100 קר יתעסנ" גוסמ "תואדוה"ב דואמ רהזיהל ךירצש יאדווב
ודיגי טפשמב :ש"מק 200 חיננ ,הברהב ההובג תוריהמב ןתוא םימישאמ רשאכ
המ וליפאש םושמ ,הרומג תוטש וז .ההובגה תוריהמב "האדוה תישאר" וזש
,הז תא ונקי רשא םיטפוש םנשי לבא ,דבלב הכרעה אלא היה אל וב תידוהש
.שפנו-בלב וצמאיו

!תוריהזב ועס :רקיעהו


הלעמל רוזח


הגהב זחואל


ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח