ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


25.8.2000 ,ץראה ףסומב (וקלחב) םסרופ


:םיטפושה רכש לע

- שלשל ,ליפכהל
!רתוי ףאו


רשא חתפמ והז :(רגחמ :תירבעב) RATCHET חתפמ הז המ עדוי יאנוכמ לכ
תועונתה .ןועשה ןוויכ דגנו םע תיקלח תיבוביס העונתב ותוא םיליעפמ
ןוויכל גרובה תא תבבוסמ היינשהו ,איה קרס תעונת ןהמ תחא תורומאה
רשאמ רתוי הבר תוריהמב תעצבתמ ותריגס וא גרובה תחיתפש ךכ ,יוצרה
עצבמ יאנוכמה םאש אוה תאזה הלועפה תא ןייפאמה .ליגר םיגרב חתפמב
האמ בבותסמ גרובה - הלאמש בוביס יקלח האמו הנימי בוביס יקלח האמ
.דבלב דחאה ןוויכל בוביס יקלח

תוחתפמל רשק ילב ,םוי םויה ייחב םג יוטיב ידיל אב RATCHET -ה ןורקע
.םיגרבלו

,םתסה ןמ ,לבא ,ילכלכה םוחתב רקיעב הנורחאל רכזוא RATCHET -ה ןורקע
םיצר דימ ,תחופמ לקשה רשאכ :םירחא םימוחתב םג תואוושה הנכתית
רבכ הז - ךופהה ןוויכל הענ תלטוטמה רשאכ לבא ,םיריחמה תא תולעהל
."רחא והשמ"

:(הווהה ןמ םג ילואו) רבעה ןמ תואמגוד ,לשמל ,וא

םושמ" ,ריחמה תא םילעמ דימ - ימלועה קושב קלדה יריחמ םילוע רשאכ
,"רחא והשמ" רבכ הז - םידרוי םה רשאכ לבא ,"ימלועה קושב םינוק ונאש
;"םיהובגה םיריחמב ונקנש ,םימייקה םיאלמה" ללגב

דרוי רשאכ לבא ,םיינשה ילופיט ריחמ תא םילעמ ,בהזה רקייתמ רשאכ
לופיטב 'חינז ביכרמ' אוה בהזהש ללגב" ,םידירומ אל ,בהזה ריחמ
;"םיינשה

םאתהב םיתחפמ ,גנילרטס הרילל סחיב 1/7-ב תחופמ ב"הרא-רלודה רשאכ
לבא ,"םירעש תמאתה"כ אלא ,הלילחו-סח ,"תוחיפ"כ אל ,ונלש - הרילה תא
סחיב רועיש ותואב איה ףא תתחופמ ,ןכמ רחאל ךומס ,ט"שילה רשאכ
,1/7-ב בוש י"לה תא םיתחפמ אלא ,ותומדקל בצמה תא םיריזחמ אל - רלודל
ןיב סחיהש איה תיפוסה האצותהו ,"םירעש תמאתה" לש הנאותב תאז םגו
...!םיימעפ תתחופמ ונלש הרילה וליאו ,היהשכ תויהל רזוח ט"שילהו רלודה


םיטפושה רכשו RATCHET -ה ןורקע

וניא RATCHET -ה ןורקע לארשיב םיטפושה לש םרכשב רבודמ רשאכ םג
.ומצע תא שייבמ

תובטהל תונוש תושירדמ תושירד םיטפושה רוביצמ םיעמוש ונא םעפל םעפמ
אוה ןבומ ךא םלוא ,רתוי רחואמ ןהילא סחייתא רשא תוולנ תובטהו רכש
המ ירהש ,קשמב םיריכשה ראש םילבקמש המל רבעמ ןה הלא תובטהש
,עצוממה רכשל הדמצהה תטישב םלוגמ רבכ םיריכשה ראש םילבקמש
.םיטפושה םינהנ הנממ

קשמב עצוממה ריכשה םא ירהש הבטה-לע-הבטה הניה המצע וז רכש תטיש
לבקמ טפושהש ירה ,רקויה תפסותל רבעמ תפסות לבקמ אוה ,הגרדב הלוע
אוה הגרדב הלוע אוה םאו ,הגרדב הלוע וניא אוה םא םג תופסותה יתש תא
.תישילש תפסות לבקמ

לשמל בכר תפסות םוליג ושרד םיטפושה דציכ םירכוז םג םירכוז תפצ ינקז
לש םיפולבה תגיגחב ףתתשי טפושהש "האי הז ןיא" ירהש ,םרכש ךותל
,םיטפושה תעכו ,םיחכתשמ םירבדו ,םינש ורבע .תויביטקיפה תובטהה
,"םדאה לככ" ,בכר תקזחה םישקבמ ,רוביצה לש רצקה ונורכז לע םיכמוסה
.המוד המרב רחא דבוע לככ - םדאה לככ אל םאו

?םיריכשה ראשל תומייוסמ תובטה םיאיפקמ וא םילטבמ רשאכ הרוק המו
"קחשל" רשפא יאו "דחוימ והשמ" םה םיטפושה :המינה תכפהתמ ןאכ
.ןכתי אל שממ .םדאה דחא לש הלאבכ םתדובע יאנתב

טפוש .דחוימ והשמ תויהל םיכירצ םג םהו ,דחוימ והשמ םה םיטפוש ,ןכא
בייחמ טפושה לש ותולת יאבו ותואמצעב ךרוצהו ,השיגר דואמ הדמעב אצמנ
יטרפה רזגמב ןיד יכרועש הדבועה םג .םילכלכ םיצחל לכמ ררחושמ היהיש
םיטפושל דחוימב תוהובג תורוכשמ תבייחמ םידגא םימוכס חיוורהל םילוכי
הנשי ,עודיכ ,םויה .םיבוטבש םיבוטה תא תאזה הדובעל ךושמל ידכ
טפושכ הנמתמו רחבנש ימ דימת אלו ,הזה םוחתב הייעב טפשמה תכרעמל
.טפשמה תכרעמ לש םידורוה היתומולחל המיאתמה המרה לע דמוע

שולש ,םימעפ םיטפושה רכש תא ליפכהל עיצמו םויה אב והשימ היה םא
,בושח ילכ איה רכשה תמר ,רומאכ ,ירהש ,ףצפצמו הפ הצופ יתייה אל רתויו
- תכרעמו תכרעמ לכב םדאה חוכ לש ותמר תעיבקל ,ימיטיגל ילכ ,ינויח ילכ
.טפשמה תכרעמב םגו

לש םרכש ןיבל טפוש לש ורכש ןיב רעפה תאו ,ןורקעה תא ונעבקש עגרב לבא
לש תויגולומכוחה ילב ,וניעב ראשיהל בייח הזה רעפה - התומת ינב ראש
רעפש רמולו אובל והשימ םעפ הצרי םא ."ומיע דרוי וניאו ומיע הלוע"
לבא ,ךכ לע םג רבדל היהי רשפא ,דוע קדצומ וניא רבעב עבקנ רשא רומאכ
רשויה םע אלו ירוביצה רשויה םע אל םיבשייתמ םניאש םיליגרת ילב
.ילאוטקלטניאה

םיחמומ םיטפוש למגתל :הז אשונב דוע

טפשמה תכרעמב הפיקמ המרופר תעצה

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח