ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל
עודמ
ץ"גבל םירתוע םיאב
חופנ הזחב
םשמ םיאצויו
?םיילגרה ןיב לפוקמ בנזב


אובמ

.ךכ-םתס ץ"גבל םירתוע אל םישנא

.םהל באוכ והשמ יכ תאזה האכרעל םיקקזנ םה

.בר ףסכ םג םימעפלו ,המשנה לכ תא אשונב םיעיקשמ םה

.םיצקה לכ ולכש ירחא ץ"גבל םינופ םה

ןוטלשה לומ םבירב תוכזל םהייוכיסבו ,םתקדצב םינימאמ בורל ןבומכ םה
.םהב רמעתמה

,םיטעמ םה יוכיס םוש ול ןיאש שארמ עדוי ץ"גבל רתועה םהב םירקמה
הריתעה רשא םירחאו םייטילופ םיפוגב וא ,תסנכ-ירבחב רבודמ בורלו
םירקמה בורב לבא ,םהיתודמע תא הילעמ עיבהל המב םהל תנתונ ץ"גבל
ץ"גבה יכ ןימאהל והוכניח רשא ,רתועה לש וביל-םדב איה ץ"גבל היינפה
תיב" ול םיארוק םאו ,ןוטלשה םע ובירב חרזאה לש ורצבמו וזועמ ןכא אוה
,הובג םג אוהש ,טפשמ-תיב והזש לכל אוה ןמיסו תוא ,"קדצל הובגה טפשמה
.קדצ השוע אוהשו

םיעמוש ונחנא ,עובשב םימעפ המכו-המכ םימעפלו ,ישימחו ינש לכ ,הנהו
הנומא םירודח ,ץ"גבל ואבו המילשורי ולע רשא םירתוע םתוא יכ םיארוקו
לומ חופנ הזחב םגו ,טפשמה תיב תא ענכשל םתלוכיב ןוחטבו םתקדצב
,דואמ רהמ לבא ,"חקל דמלל" םיננוכתמ םה ותוא ,הררשה-ףדור ןוטלשה
םיאצויו ,"הריתעה תא םיכשומ" ,םילפקתמ םה ,תורופס תוקד ךות םימעפל
.םיילגרה ןיב לפוקמ בנזב טפשמה תיבמ

-לכ םנמאה ?הלא םירתוע לש םתדמעב "היצרוגיפסנארט" התואל םרוג המ
דוסי הל ןיאש הריתע תעד-תולקב ושיגהו וגשש יכ םידומ םה תולקב ךכ
וקשנ תא חינהל םדא לש ויפואל םיאתמ הז םאה ?יטפשמ סיסבו תיתדבוע
!?ברקה לש אישה-תדוקנב אקווד

ימל הרוק המ לכ-םדוק הארנ ,ותריתע תא ךושמל רתועל םרוג המ ןיבהל ידכ
.ףוסה דע םחלנש


ץ"גבל הריתעה

םתסה ןמ .ןונבלה תמדא לע ,יברק-אל תורישל ארקנ יברק-אל םיאולימ-לייח
גצה לומ םיט"לזמ-תוברק להניו ,ריוא-גזוממ םיבשחמ-ןורקב אוה בשיי
.דצרמה

ריווא הברה-הברה חקול ,ויתוצלחמ בטימ תא הטוע ,םוק שיאה םיכשמ
היהו ,יברק לייחכ יתרשכוה אל !דלאוועג :הינורטה ויפבו ץ"גבל הלועו ,בלב
,ישפנ לע ןגהל לכוא אל ,וז תוברק-תכומ ביוא-ץראב הקוצמל עלקא יכ
!!!יתדבאו

אל ,גזוממה ןורקב תבשל אוה ךדיקפת .איה אל :אבצה תונוטלש םינוע
ורשכוה רשא םייברקה םילייחה - ער לכמ ונילע ןגהל רומאש ימו ,םחליהל
.ךילע םג ןגי אוה - ךכל

התא םיבשחמה-ןורקב בשויש ימכ ,אבצה תונוטלש םיפיסומ ,וז ףא וז אלו
חכונ םתכאלמ םישועה םייברקה םילייחה םתואכ ידיימ ןוכיסב אצמנ אל
לארשי תיב לכ לעו ונילע ביוא-זגפ תחני ,הלילחו-סח ,םא לבא ,ביואה ינפ
הניאו הלעמ הניא ,ואל םא ,ברקל תרשכוה םא הלאשה ,ןונבלב םיבשויה
ןיבל םייברקה ןיב ןיחבי אלו ,םלוכ תא גורהי זגפה ירהש ,הדירומ
.םיקינבו'גה

הכאלמה תא השוע התאש םושמ םג ,םש ךל םיקוקז ונחנא :תורחא םילמבו
תא ונל ררחשמ ,םש ךתויהב ,התאש םושמ םגו \םיברקה לייחהמ רתוי בוט
.התא אלו ,עצבל לוכי אוה קר ןתוא תומישמל יברקה לייחה

תממוקמו תיטפשמ הניחבמ דוסי-תרסח תאזה הריתעה :שובא אלו הדוא
.השגוהשמ השגוה אלש הל היה הפיו ,תירסומ הניחבמ

וקספת .םיטפושה לש "םיזמר"ה לכ ורזע אלו ,קדוצ אוהש בשח רתועה לבא
ינא םא םג םכניד-קספ תא דבכא ינאו ,םתסה ןמ םהל רמא ,וקספת רשאכ
.הריתעה תא ךשומ אל ינא לבא ,וילע קלוח

תא החד ,יופצ תויהל היה ךירצש יפכ ,רשא ,ןיד קספ ובתכ םיטפושה ,ןכאו
,ח"ש 20,000 לש תוכסב "תואצוה"ב רתועה תא ובייח םג לבא ,הריתעה
(ףלא םישולש) 30,000 לש לדוג-רדסב והשמל ,2001 תנשב ,םויכ לוקשה
.ח"ש


תואצוהה-תקיספ לש התרטמו התוהמ

רבדהו ,תולפוכמו תולופכ תואכרמב המשוה "תואצוה" הלימה ,םיאורש יפכ
.הרקמב השענ אל

לע טפשמב הכוזה דצה תא תופשל הדעונו ,איה ןכ המשכ ,תואצוה-תקיספ
.טפשמב הכזש ףא לע ,סיכ-ןורסחב אציי לבלו ,ול ומרגנ רשא תואצוהה

לע שנוע לש רחא ךרד לכ וא "סנק" ,ןפוא םושב ,הניא תואצוה-תקיספ
.םיטפושה לש םתזגרה

ענמיהל וליפא וא ,הכוזה דצה תבוטל תוקספנה תואצוההמ תיחפהל רשפא
רשא הרוצב ותוא להינש וא ,ןוידה תא לבריס אוה םא ,תואצוה ול קוספלמ
-רישכמש תלבוס הניא תעדה לבא ,ודבל ויתואצוהב אשייש הקידצמ
לוהינ ול הלעש המל רבעמ ,הכוזה דצל "הסנרפ ףנע" שמשי תואצוהה
.טפשמה

לש (תויולעה ראשו) ורכש תולע תא הסכמ ח"ש ףלא םישולש לש םוכס
ימו ,םישדוח המכו-המכל ,היתויושרו הנידמה םשב ץ"גבב עיפומה טילקרפה
-קית לוהינ לע טילקרפ-ישדוח המכ העיקשה הנידמה יכ ןימאנש הצורש
.םוקיש - ל"נה ץ"גבה

,ל"נה ץ"גבב הנידמל תולעה תא ץ"גבה יטפוש וכירעה ךכש בשוחש ימו
.םוקיש - סיכ-ןורסח לש בצמל התוא איבהל אלש ושקיב לכה-ךסבו


ןיד-יקספ בותכל םיבהוא אל

בותכל םיבהוא םקלח .ןיד-יקספ בותכל םיבהוא אל ללכ-ךרדב םיטפוש
בותכל םיצלאנ םה ותוא ןיד-קספ לכו ,םתוא ןיינעמש המ לע ןיד-יקספ
ויה םהש המ ןובשח לע אב ,"הדובעהמ קלחכ" וא ,"הדובעה תרגסמב"
.תחא וז .ולש "יבייב"ה ונשי ,םדא לכלכ ,טפוש לכלו - תושעל םיצור

תרוכשמ .הדימה-לע-רתי ץמאתהל םיבהוא אל ,םדא לככ ,םיטפוש ,ללכב
םע דחי שאר-תנכרהו ,אליממ שי םייחה-לכל-תועיבק ,אליממ שי תדבוכמ
.םייתש וז .ץמאתהל המל זא ,אליממ שי "ודובכ"ה

אוה ,אטפנה-תיששע רואל ןיד-יקספ בתוכו םימלש תוליל בשוי טפושה רשאכ
התרוקיב תא רבע אל ןידה-קספש חכוויהל ,תרחמה-םוי לש ורקובב ,לוכי
לש ןידה יקספ יבגל רשא ,תירוביצה תרוקיבה תא אלו ,רוערעה תאכרע לש
טפושה ץמאתי המלו .הדיחיה תירוערעה תרוקיבה איה ןוילעה טפשמה תיב
לא ותוא דימצת תירוביצה וא תירוערעה תרוקיבה םא ,ןיד-יקספ בותכל
.שולש וז .ריקה

,ךכ .ותוא "ףיצהל" רוביצה תא ןימזמ אוה ,קדצ הברה השוע טפוש רשאכ
-יטישומ-רדע תא ןימזי אוה ,םייוכיזב הברי הרובעתה-טפוש םא ,לשמל
,םירוערע לבקל הברי יזוחמה טפשמה תיב םא ;תוריפכב תוברהל ראווצה
לע ןגהל הברי ץ"גבה םאו ;םירוערעב ותוא ףיצהל רוביצה תא ןימזי אוה
.עברא וז .םתסייו ףצוי אוה םג - תונוטלשה םע ובירב ןטקה חרזאה


(א) ןיד-קספל הקושתה תא ןיפדהמ ךאיה


בושחל רשפא ."םירבסה" לש ךרדב אוה יתייעב-תוחפה ,ןושארה בלשה
,ויתויוכז תא קר אל ןיידתמל ריבסהל שוביכ-תב-ואל הקושת זוחא טפושהש
םא לבא .טפשמב חילצהל ידכ תעדל אוה ךירצ רשא םירבדה לכ תא םג אלא
דרשמ חתופ היה אוה ,ןיידתמה לש יטפשמה וצעוי תויהל הצור היה טפושה
.שרוד לכל ותלוכרמ תא רכומו ,ןיד-תכירעל

אוה התוא "הרוחס" - "סייק" ךל ןיא עודמ ךל "ריבסמ" טפושה רשאכ לבא
,"יבויח" ץועיי םיפידעמ תוחוקלהש םושמ ,יטרפה קושב רוכמל לכוי אל
.אוה-ותבוטל אלא ,ךתבוטל גאוד אל אוה - "סייק" םהל שי עודמ הארמה
.ןידה-קספ תביתכ תא ומצעמ ךוסחל

"םירבסה"ה תא ךל רוכמל םיכרד המכ םנשי ,לשמל ,הרובעתה יטפושל
- "חכוותהל רשפא-יא םולצתה םע"ש ךל "וריבסי" םה ,לשמל ,ךכ .םהלש
קושב ותומכשמ סנרפתהל םיצור םה ויה םא רשא ירקשו יליווא רבסה
דציכ וניאר רבכו ,לגר-תטישפל אל םא ,םחל-תפל םיעיגמ ויה םה ,יטרפה
.הזה גוסהמ "םירבסה" ללגב התנוהכמ "הפע" הרובעת-תטפוש

תוהובגה תואכרעבש םיטפושל םג ,םירבסה םנשי הרובעתה יטפושלש ומכו
לככו ,הלאכ םירבסה םנשי - ןבומכ ,ןוילעה טפשמה תיבל דע - רתוי
םירבסההו ,רתוי םכח אליממ אוה רתוי ההובג האכרעב בשוי "ריבסמ"הש
.רתוי "םיענכשמ" ולש


(ב) ןיד-קספל הקושתה תא ןיפדהמ ךאיה

"תונקל" ברסמ "חוקל"ה םא םישוע המ הלאשה הניעב תראשנ ןיידע לבא
."םירבסה"ה תא

.ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיפוכ איה תיסאלקה תידוהיה הבושתה

ותוא ןיכמו ,ויסנכמ תא ןיטישפמ ?תוצרתהל ברסמ הז םא ןישוע המו
.םד בוז דע וליפא ,קיסוטב

םייאי הרובעתה טפוש :הליחת ןיריהזמ אל םא ןישנוע ןיאש רבדה ןוכנ תמא
-העדוהל-דעו-ןאכמ תואצוהב ,תותימצל הליספב ,"לצלצמ שנוע"ב ךילע
.אל המו ,השדח

.ךילע םייאל וססהי אל תורחא תואכרעב םיטפוש םג

,תוברת-ישנא םגו ,המה דובכ-ישנא ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה לבא
לע דומעלמ ותוא אינהל הרטמב ,ןיד-לעב לע םייאמ אל יתוברת טפושו
.ויתויוכז

םהידי תא ךלכלל םיצור םניא רשא םייתוברת םיטפוש םישוע המ זא
?םימויאב

םתוא "םירבסה"ל םיאתמה ןידה-קספ תא ךל םיבתוכ םה ,םייאל םוקמב
רשא תאזכ תואצוה-תקיספ ךל "םיליחשמ" םה ופוסבו ,"תונקל" תיצר אל
.בוש םהילא רוזחל קשחה תא ךל איצות

לכל אלא ,ךיתויוכז לע דומעל קשחה תא איצוהל םיצור םה ךל קר אלו
תא םיעמושו ,תולוקה תא םיאור םעה יכ ,ךכב םיחילצמ םהו ,רוביצה
רוביצה ,םעפ-רחא-םעפ הזה רבדה לע םירזוח ץ"גבה יטפוש םאו ,תוארמה
לש "םיזמר"ל ךנזא תא תורכל יאדכ לבא ,ץ"גבל רותעל רתומש דמול
.ךנזא תא תורכל וססהי אל םה ןכ אל םאש ,םיטפושה


רבד ףוס

רתועל וריבסה ץ"גבה יטפושש ,ישימחו ינש לכ ,ןותיעב םיארוק םתא רשאכ
ועדתש יאדכ ,"הריתעה תא ךשמ" וא ,הריתעהמ וב רזח אוהו ,וריבסהש המ
,ותועטב רתועה לש קומע ימצע עונכשמ העבנ אל תאזה תולפקתההש םכל
.רשויב אלש ומחל תא חיורה והשימש םושמ אלארודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח