ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


הרטשמ:לארשי תרטשמ
ןמסדובמואו רבוד
וא
?ןמסדובמוא יצחו ,יצחו-רבודד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


15.11.01 ,אבס רפכ

דובכל
ואדנל יזוע רמ
םינפה ןוחטבל רשה
םילשורי

תעידיל
יקשינורהא המלש בצינ בר
לארשי תרטשמ ל"כפמ

םדק תימלוש ד"וע מ"צנ
רוביצה תונולתל הדיחיה שאר
לארשי תרטשמ


,ידבכנ

- יצראה הטמב רוביצה תונולתל הדיחיה :ןודנה
?רבוד וא ןמדסובמוא

רוביצה ןומאב תוכזל הצור רשא - ירוביצ וא יטרפ - ןוגרא לכ
םנמא .רוביצה ןמ תועיגמה תונולת רוריבל דסומ ומצעל םיקמ
תוכזל ידכ תאז השוע אוה לבא ,ןכ תושעל בייח אל אוה בורל
ידכו - ףסכ הברה ,ףסכ םג הווש הז בורל - רוביצה ןומאב
ךכל גאוד אוה ,המצע תא קידצת רוביצה ןומאב העקשההש
האור רשא "הדאספ" קר אלו ,יתימא היהי הזה ןונגנמהש
םושמ תאזו ,התוא קיסעמה ןוגראה לע תופחל הדיקפתמ
קלח ,ןמזהמ קלח רוביצה לכ תא תומרל ,עודיכ ,רשפאש
לכ רוביצה לכ תא תומרל רשפא יא לבא ,ןמזה לכ רוביצהמ
.ןמזה

הדיחיה לא ,ינא ימשב וא חוקל םשב ,הנופ ינא םעפל םעפמ
יפל ,ינאו ,לארשי תרטשמ לש יצראה הטמב רוביצה תונולתל
וילא ,ןמסדובמואכ תשמשמ תאזה הדיחיה יכ יתרבס ,ימות
.םינפ אושמ אלל תונולתה תא ררבמ אוהו ,רוביצה הנופ

,תואלפנ תושעל תעדוי איה ,הצור תאזה הדיחיה רשאכ ,ןכאו
,התוכמס תולובג תא - האור וא - הביצמ איה וב םוקמב לבא
.זוזת אל איה ונממו ,היבקע תא ץענת איה םש

םדא הקיזחמ הרטשמהש לע הנולת הילא עיגת םא ,לשמל ,ךכ
רתוי אלא ,םימי וא תועש אלו - תיקוח אתכמסא אלל רצעמב
הנעת תרצועה הדיחיה םא לבא ,תומלוע שיערת ץ"תיה - הזמ
-ות לבקל תנמ לע "טפשמה תיבל תונפל תננוכתמ" איהש הל
אל ונחנא") היתובכרמ תא רוצעת ץ"תיה הזה םוקמב - רצעמ
תא ןנולתמל ריבעתו ,("ונלש ןוגראה דגנכ לועפל םילוכי
.תרצועה הדיחיה הל הקפיס רשא "םירבסה"ה

לש םהיתודמעל םירבסהה תא םיחרזאל ריבעהל ידכ לבא
הלאשהו ,תורבוד ןונגנמ הרטשמל ונשי םינושה הרטשמה ימרוג
ןומאל ףיסומ הז םאו ,ץ"תיה י"ע "רובגת"ב ךרוצ שי םא איה
.הרטשמב רוביצה

הרטשמל שי ןמסדובמואו רבוד םוקמבש אוה םויה בצמה
.ןמסדובמוא יצחו ,יצחו-רבוד

,ץ"תיה לש היתויוכמס תא שדחמ רידגהל אוה עיצמ ינאש המו
דוע לכ" ,יל שי הזה בלשב :אלמ ןמסדובמוא היהת איהש ךכ
ילב לבא ,תאזה הדיחיב אלמ ןומא ,"רבד-לש-וכופיה חכוה אל
.ךירצש ומכ דובעי אל רבד םוש ,הנוכנ תויוכמס-תרדגה

ןאכמו ,תאזה הדיחיב אלמ ןומא יל שי "הזה בלשב" יכ יתרמא
,ליעות אל תויוכמסה לש ,רומאכ ,שדחמ-הרדגה םאש רורב
- רבודה תכשלל תאזה הדיחיה תא חפסל ךרוצ היהיש ןכתיי
.סנאשה תא הל ונת לבא


,הכרבבד"וע ,רינ החמש

לארשי תנידמ
םינפה ןוחטבל דרשמה
רשה הטמ שאר

ב"סשת ,ולסכ א"י
2001 ,רבמבונ 26
398551 -/ב ד"וע


דובכל
רינ החמש ד"וע
'ג 1 ליג לועשמ
44281 אבס רפכ

,בר םולש

הטמב רוביצה תונולתל הדיחיה אשונב 15/11/01 םוימ ךתיינפ
.םינפה ןוחטבל רשה תכשלב הלבקתה יצראה

תסרג תא תקדוב רוביצה תונולתל הדיחיה םירבדה עבטמ
-כ היארל .שדחמ םתוא תנחובו ןנולתמה תסרג תאו הדיחיה
.תוקדצומ תואצמנ םיחרזאה תונולתמ %30

.הכאלמב םישועה בל תמושתל ואבוה ךיתוראהו ךיתורעה, ה כ ר ב ב

הטאוג םולש צ"נת
רשה הטמ שאר
ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


30.11.01 ,אבס רפכ

דובכל
הטאוג םולש ץ"נת
רשה הטמ שאר
םינפה ןוחטבל דרשמה
םילשורי,ידבכנ

- יצראה הטמב רוביצה תונולתל הדיחיה :ןודנה
?רבוד וא ןמדסובמוא

.ןנד ןודנב ,ז"חל 26 םוימ ךבתכמ לע הדות

יתקלח ימצע ינא ,15.11.01 םוימ ,ירוקמה יבתכממ הלועכ
יכ יתרמא םגו ,רתוי ףא ילואו ,ךממ תוחפ אל ,םיחבש ץ"תיל
לבא ,"תואלפנ תושעל תעדוי איה ,הצור תאזה הדיחיה רשאכ"
תולובג תא - האור וא - הביצמ איה וב םוקמב" יכ יתפסוה
."זוזת אל איה ונממו ,היבקע תא ץענת איה םש ,התוכמס

המו ,הברה אל םג לבא - טעמ אל טלחהב הז רמוא התאש המ
יצח"מ ,תאזה הדיחיה תא גרדשל אוה יתעצה ינאש
.םייט-לופב ןמסדובמואל "ןמסדובמוא

,טעמ אל טלחהב הז - תוקדצומ תואצמנה תונולת לש %30
רשא םירבד םיאור ונחנא םיטרפל םיסנכנ ונחנאשכ לבא
םג ןכמ האצותכו - ץ"תיב רוביצל שיש ןומאה לע םיביעמ
לש ותקזחה לע ךל יתאבהש המגודה תא האר) הלוכ הרטשמב
םויש היפיצה ךמס לע קר - תיקוח אתכמסא אלל רצעמב םדא
.ותוא רוצעל תואייו ,הרטשמל רתעיי טפשמה תיב דחא
,עבצאה ןמ הצוצמ הניא ,קפס ךל שי םא ,תאזה המגודה
.יתוא הבזכיא ץ"תיה (תוחפל ,דחא אשונ דועבו) הזה אשונבו

יתייה ,הלאה םיזוחאה -30מ יהשלכ הנקסמ קיסמ יתייהש ינפל
יכ ררבתי ,לשמל ,םא :תונולתה יגוס לש חוליפ ךורעל עיצמ
,תוקדצומ תואצמנ הרושה ןמ םירטוש לע תונולתהמ %90
תואצמנ %1 קר הלעמו מ"צנ תגרדב םיניצק לע וליאו
.יל עיצמ התאש הלאמ תורחא תונקסמ קיסמ יתייה ,תוקדצומ

רידגהל שי ,ןמסדובמואה דיקפת תא אלמת ץ"תיהש ידכ
תא קידצהל הרטשמה רבודל ריאשהלו ,היתויוכמס תא שדחמ
וא ,ץ"נתל ץ"תיה שאר לש ןקתה תא תולעהל שיו .הרטשמה
לא הרטשמהמ התוא איצוהל יוארה ןמ ילואו ,בצינל וליפא
הדבועה םע שארמ םילשהל וא - םינפה ןוחטבל דרשמה
אלא רוביצהמ הכוז הניא (הלוכ הרטשמה היתובקעבו) ץ"תיהש
.המצעל הקינעמ איהש ןומא תדימ התואל

.הכאלמב םישועה לא הלא יתורעה תא םג ריבעת םא ךל הדוא


,הכרבבד"וע ,רינ החמש
הלעמל רוזח


הרטשמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח