רתאה תפמ     רעשה ףד


תוכז קוח תעצה לע
עומישה

ןונמא 'פורפ כ"הח ,תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי
,םיטפשמה רש םע (18.8.1999 ,ץראה) חקמתמ-חכוותמ ,ןייטשניבור
ףקיה לע הנידמה תוטילקרפ םעו ,הלשממל יטפשמה ץעויה םע
.עומישה תוכז קוח תעצה יפל קנעויש עומישה

םיכרד עיצמ ןייטשניבור כ"החו ,קוחל דגנתמ םיטפשמה דרשמ
.האלמ הניא עצומה קוחה יפל םג רשא ,עומישה תוכז תא םצמצל

ןהו הלקב ןה ,םילודגו םינטקל ,לכל עומיש גיהנהל שי :ןעוט ינאו
.הרומחב

םיפיה ,הלאה םירבדה תא הצידויבוס ןוחריב יתבתכ 1992 תנשב דוע
:םויכ םג


!לכל עומיש

"עומיש"ה דסומ דגנכ רידת תועמשנה תונעטה תחא
ימ ינפב וא ,הלשממל יטפשמה ץעויה ינפב ןתאבה ונייהד)
(םושיא-בתכ תשגה עונמל ןתרטמ רשא תונעט לש ,וירזועמ
הז תיתדבוע ."םיסחוימ"ל קר תנתינ תאזה תוכזה יכ איה
אל עודמ :םת-תלאש גיצהל הצור יתייה לבא ,ידמל ןוכנ
?אמלע-ילוכל תאזה תוכזה קנעות

הרובעת-תריבע לע ח"וד רטושמ םעפ-יא לביקש ימ לכ
רשאו רטושל רמוא התאש המ לכ :העפותה תא ריכמ
התא רשאכ לבא ,םשור אוה - ותדמע תא קזחמכ ול הארנ
דיגת הז תא :ךל רמוא אוה ,ךתנגהל םירבד רמול שקבמ
תא םושרל אלש ענכתשי אוה םאש םושמ ?עודמ .טפושל
ריבסהל ךרטצי ףוסב אוה ,בושו-בוש תאז השעיו ,ח"ודה
יכ רבסההו ,תוח"וד םשור וניא אוה עודמ וילע םינוממל
ימ לש ותמשאב ריבס קפס לכל לעמ יתענכוש אל"
ורמאי ,"םיטפושל ריאשת הז תא" :לבקתי אל "יתרצעש
.וידקפמ ,םתסה ןמ ,ול

תושעל תחא אל םיפידעמ הרטשמה תנחתב םירקוחה םג
םדיקפת יולימב "החלצה"כ םיאורו ,"םילק םייח" םמצעל
לש תילמינימ תומכב םושיאל "קית" לש ותנכה תא
- טפשמה תיבל "הרוחש"ה הדובעה תראשה ךותו ,הדובע
תא בייחת יכ ןכתיי רשא ,תידוסי הריקח ךורעל םוקמב
תוריקחה-רדחב םג .םושיא בתכ אלל קיתה לש ותריגס
"ןומזפ"ה תא ,תונוש תויצאיראוב ,עומשל רידנ הז ןיא
םושמ ,הנשי אל םגו ,ונל בושח אל הזה רבדה" יכ רמואה
- דיגהל ךל שיש המ .טפשמה תיבל עיגי קיתה אליממש
."םש דיגת

העפותב קלח שי - תונותיעל דחוימבו - בחרה רוביצל םג
-יבתכ לש השגה-יאל עגונ רבדה רשאכ דחוימבו ,תאזה
ןמ ,הלאב םיאצויכו "םיסחוימ" וא ,םיריכב דגנ םושיא
הלאכ םירקמב ."ןידל הדמעהל תויאר יד ןיא"ש קומינה
,הלשממל יטפשמה ץעויה לא המישאמ עבצא תונפהל גוהנ
.תויאר יד שי םא טילחתש ,טפושל ךמש ימ" :ול רמולו
."!טפשמה תיבל ריאשהל שי הזה דיקפתה תא
ץעויה טילחי םא םוקת תירוביצ הקעז וזיא םכמצעל וראת
הירא םינפה רש דגנכ תויאר יד ןיא יכ הלשממל יטפשמה
.יערד

רענ" תויהל הלוכי הניא תיתרטשמה הריקחה תכרעמ לבא
לעו ןהיברק לע ןתוא ריבעמו ,תונולת םשור רשא "חילש
הריקחה ליחתת םשש ידכ טפשמה תיב לא ןהיערכ
םיסומע טפשמה יתב המכ דע םיעדוי ירה ונחנא .תיתימאה
הריקח לש תויצקנופ םהילע ליטהל הקדצה לכ ןיאו ,םה
איה ."ןיינע תלעב" איה הרטשמה הזה אשונבו - תיתרטשמ
ידמ םיבר םיבאשמ תאצקה המצעל תושרהל הלוכי אל
קפס" תמחמ םיקית רוגסל ןתרטמ רשא תוריקח לוהינל
."ריבס

ןיעמ ,הרטשמל ץוחמ והשלכ ןונגנמ תויהל ,אופיא ,ךירצ
ןתינ הינפב רשא תיביטקייבוא תילהנימ תוגשה-תאכרע
קר אל ץוחנ הזה רבדה .םושיא לש ותשגה דגנכ ןועטל היהי
יתב לע סמועה תלקהל םג אלא ,קדצה-תיישע ןעמל
דימת אל ,הארנכ ,הרטשמה ירקוחש רבד - טפשמה
שקבי יתרטשמה עבותה רשאכ יכ םיניבמ אל םה .םיניבמ
לכל רבעמ חכוה" יכ ןועטל ךרטצי אוה םשאנ עישרהל
תויהל ךרטצי ומצע אוה תאז ןועטל ידכו ,'וכו "ריבס קפס
ןאכ ועמשנ" טפושל רמול לכוי אל אוה .ךכב ענכושמ
תיבב ."העשרהל תוקיפסמ ןה םא טילחי ודובכו ,תויודע
."תותליאש" םישיגמ אל טפשמה

תובברב ףצוי ,םקוי םא ,"עומיש"ה ןונגנמש בשוח אל ינא
םיבר םימשאנ וא םידושח יכ חינמ ינא .הנשל תושקב
וב בלשב ,ידמ םדקומ םתנגה וק תא ףושחל אלש ופידעי
ינא .תיתרטשמה הריקחה תא ביחרהלו שדחל דוע ןתינ
םהייוכיסב ,הליחתכלמ ,ונימאי אל םג םיבר יכ חינמ
לש ותגהנה יכ הארנ לכה-ךסבו ,םושיאה-בתכ לש ותפידהל
םירקמב לחה ,הגרדהב םג תירשפא רשא) לכל-עומיש
יתכרעמ-ךות ןקתה דוע ףיסות (םהמ המורדו םירומחה
ןומיאה סלפמ תא הלעיו ,טפשמה תכרעמ לע לקי רשא
.הב ירוביצה
קרפה תליחתל הרזח
 
אמויד יניינע :ךשמהל

רתאה תפמ     רעשה ףד