ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


לשמימ


ב"סשתה ,רופיכ-םוי
דרוי לש תונבשחתה
:ולש הנידמה םע
!ךל חלסא אלינורטקלאה ליימ-יאה ראודב ינעיגה רופיכ םוי ךלהמב
:(םש ,גחה תסינכ ינפל הדנקמ חלשנ רשא) אבה בתכמה

Hi Simha,
I hope that you remember me (I set up
your laptop computer). I have
to write in English since I'm in
Canada now and I don't have any
Hebrew keyboard.
Well I am not going to forgive Israel
for the driving license fines,
so I immigrated to Canada and found
work here. I just hope that more
citizens that are tired of fighting
with the government will do the
same as I did and get out of Israel
this will show them that when
they are too hard, people have other
alternatives.
I'm writing to you in hope that you
will publish this and show the
government how stupid they are - if
many people who work in high-tech
like me will do the same thing maybe
they will understand.
Good bye and have a nice holiday.
Danny

:ול יתינע ךכ לעו

.ינד םולש

.העש-העשו ,םוי-םוי ךל הדומו ,רכוז ינא ,ןכ

בתוכ ינא ,ךלש הדיחיה הייעבה וזש יתנבהו ,תירבע תדלקמ שי ילש ןוויכ
.תירבעב
If u can't read me, I'll resend it in English.

הז ,"רגירט"ה היה קר תוסנקה ןיינעו ,הדיריה ןיינעל "לשובמ" תייה םא
יכ ,רומח התא זא ,תוסנקה ללגב קר הדנקל תדרי םא לבא ,דחא ןיינע
הזש יאנתב) תיביטקאורטר םג - תוסנקה תא לטבמה קוח קקחנ םייתניב
.ול ריבסא ינא ,ילא לצלצי ךיחאש .(תלבגומ הפוקתב השעיי

תאזה הנידמל שי - תוסנקה ןיינע לע לארשי הנידמל חולסל אל וא חולסל
תאזה המחלמה תא להנמ ינא לבא ,רתוי םילודגו םיבר םיאטח םג
.וכונפבמ

.ארוקה טופשיו ,תאז םסרפא ןכא ינא ךתשקבל

בזוע רשא שפנ-רמ לכ לע תכרבמ ,היתורודל ,לארשיב הלשממה יתעדל
,ןמזה לכ םיכייחמ רשא םיחרזא קר םיבהוא רשא םירטשמ םנשי .התוא
.םראווצ לע תחנומ הדח ברח רשאכ םג

ריוואה-למנל דיימ ץר תייה ,םויה המחלמ תצרופ התייה םא יכ חינמ ינא
קר וז לבא ,לארשיל ןושארה סוטמל רותב שתכתמו ,רתויב בורקה
.בגא-תרעה

הניפסה תא ובזע אל (?ןיידע) רשא תוחוקל השולש-םיינש יל שי ,בגא
.תאזה

.היוודה תדלומל הרזח לע בושחתש יאדכ ,תיחכונה ךתדובע תא רומגתשכ

.רינ החמשמ ,החמשל םידעומ


לבא ,ותיא ההדזמ ינא ןיאש אוה ןבומ ךא בתוכה לא יתבושתמ
הבר תובישח האור םג ינאו ,רבדה תא םסרפל שקיב אוה
.ירוביצה ןוידל הזה אשונה לש ותאבהב

הלעמל רוזח

לשמימ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח