רתאה תפמ     רעשה ףד


28.9.1999
.כ"בשה תוריקח ןיינעב ד"הספ תובקעב

החונ הניא ותעדש ימ וליאו ,"ץ"גב-תפקוע הקיקח" דגנכ סמח קעוז הקיספה לע ךרבמש ימ
.םימעט דחאו ן"קב ןוקיתה תא קידצי הנממ


"ץ"גב-תפקוע הקיקח" חנומה לע

תוריקח ןיינעב ןידה קספ תא דפרטל ןויסנל זמר וא ןויסנ לכ דגנ ישפנ ימינ לכב םמוקתמ ינא
,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל תדגונמה ,תאזכ הקיקח םא יניעב אוה קפס םגו - כ"בשה
.שורדה בורל תסנכב הכזת ןכא

."ץ"גב-תפקוע הקיקח" חוורה יוטיבה דגנ םמוקתמ םג ינא ,תאז םע דחי

השענ רבדה םאו ,םייקה ןידה יפל ותוא קוספל רומא אוה ,ןידה תא קסופ טפשמה תיב רשאכ
תרצוי ותקיספ ,םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ןיב ,ץ"גבכ ותבשב ןיב ,ןוילעה טפשמה תיב י"ע
ןשרפה ,אופיא ,אוה ןוילעה טפשמה תיב .ונממ םיכומנה טפשמה יתב תא תבייחמה הכלה
קוספלו ,תוקוספה ויתוכלהמ תוטסל ךמסומה דיחיה םג אוהו ,הקיקחה לש יפוסה ךמסומה
.השדח הכלה

יתב והושרפי דציכ הרומג תואדווב עדוי אוה ןיא םלועל ,ורבד תא רמוא קקוחמה רשאכ
תסנכב םיפידעמ ,רושיגל םינתינ םניאש תועיד-יקוליח םנשי רשאכ דחוימב ,םימעפל .טפשמה
אליממו ,םירחאה תא "רדסל" חילצה אוה יכ ןימאמ דחא לכ הב ,תלפרועמ הקיקח רוציל
.אוה-ותונשרפ תא ולבקי טפשמה יתב ,ןיד-םוי אובב יכ ענכושמ םג אוה

,קקוחמל ,ול רתומ ,קקוחמל הארנש הממ תרחא ןידה תא תשרפמה הכלה תקספנ רשאכ לבא
םא הפי היהי אל הז .תיביטקאורטר וליפא - קוחה תא ןקתלו ,ונללפתה הזה דליל אל רמול
הקיקח םא הפי היהי אלש יאדוובו ,לומתאה-םוי תקיספ תא תסנכה ירבח וכפהי רקוב לכ
.רשכ תאז לכב לבא - חירסמ דואמ היהי הז .םירידנבש-רידנה ןמ גורחת תיביטקאורטר

-תפקוע הקיקח" דגנכ סמח קעוז הקיספה לע ךרבמש ימ ,דימת לבא ,דימתש איה הרצה
םעפב לבא ,םימעט דחאו ן"קב ןוקיתה תא קידצי הנממ החונ הניא ותעדש ימ וליאו ,"ץ"גב
הקיקח" התוא דגנ םיקעוזל ןושאר ומצע אוה היהי ,לבקתת ותעד אקווד רשאכ ,האבה
."תפקוע

.ילע לבוקמ וניא הזה יטוטנטוהה רסומהו

קרפה תליחתל הרזח

רתאה תפמ     רעשה ףד