ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ:ץמח רועיב
לכה תא םימרמ לכה


שיגהל םידחפמ םניא רוביצה-ידבוע עודמ
?ץ"גבל רקש-יריהצת

שרגמב שומיש יבגל הארוה איצוה ,לאינד ריאמ ,הפיחב יושירה דרשמ להנמ
הגיהנה ידמול ןומיאל דעוימ רשאו ,יושירה דרשמ םחתמב רשא "תוינימש"ה
םע ביטית הז וז הארוה .("טסט"ה) ישעמה ןחבמה יכרצל ןכו םיעונפואהו
רשא רחא הגיהנ-הרומ ןובשח לע ,ורכיב ץפח להנמה רשא הגיהנ-הרומ
.ורקיב ץפח וניא להנמה

הזה רדסההש ,ןידכ הרהזא תחת ,להנמה דיעמ ץ"גבל הבושתה ריהצתב
.םיעונפואב הגיהנה ירועישב תונואתה יוביר רואל ,ראשה ןיב ,עבקנ

איה הנווכהו ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ימוסרפ יפלש אקע אד
התואב וערא ,תקולחמב-היונשה הארוה התוא ינפל ןורחאה יתנשה םוסרפל
.הגיהנ דומילל םיעונפוא לש תונואת ספא הנש

עבש השנועש הריבע ,רקש תודע התיה להנמה לש ותודע יכ אופיא ,רורב
.רסאמ תונש

וליפא ,השוחנ חצמב םירקשמ ,תוריכב תוגרד ילעב ללוכ ,רוביצ ידבוע עודמ
ןידל-הדמעהמ םיששוח םה ןיאה ?רתויב ההובגה תיטופישה האכרעה ינפל
?רקש תודע לע

לע תידגנ הריקחל טפשמה תיבב דיעמה ףופכ תנקותמ טפשמ תטיש לכב
תא טטומל ,עודיכ ,איה תידגנה הריקחה לש התרטמ .וריהצת לע וא ותודע
אוה המ לע עדוי וניא ,תוחפל ,וא ,רקשמ דעהש תוארהל ,תישארה תודעה
,רומאה םוסרפה תא להנמה ינפב גיצהל היה רשפא אד ןוגכ הרקמב .דיעמ
תונואת לכ ויה אל הארוהל המדקש הנשבש הדבועה רואל , ותוא לואשלו
םינותנ וליא יפ לעו ,וירבד תא ריבסמ אוה ךיא ,ססבתה אוה וילעש גוסהמ
.ללכב םא ,ותטלחהל עיגה אוה

,םגמגל אלא רתונ היה אל להנמלש חינהל ריבס ,וזכ תידגנ הריקח ירחא
.םירז םילוקישמ העבנ ותטלחה ןכאשו ,םינותנ לכ וינפל ויה אלש תודוהלו

ערה-שרושו ,רקשל דיעהל םיששוח םניא רוביצה ידבוע לארשי תנידמב לבא
,םיבישמה לש תידגנ הריקח רשפאמ וניא רשא ץ"גבה לש ותוינידמב אוה
,ץרא-ינודא םה לבא ,רשכ אל הז ,יקוח אל הז .םהיריהצת לע ,רוביצה ידבוע
.רבד קשיי םהיפ לעו

.דרפנ ןוידל אשונ ?םיריהצמה לש תוריקח רשפאמ אל ץ"גבה עודמ

תיטפשמ החכוהכ םכרע ונייהד - ריהצת וא תודע לש יתייארה םחוכ
- רתוי דועו ,תידגנ הריקחל ףושח ריהצמה וא דיעמהש ךכמ עבונ - תודבועל
שנועהו ,ילילפ טפשמל דומעל יופצ אוה ,רקש-רבד דיעמ אוה םאש ךכמ
.רסאמ תונש עבש דע ,רומאכ ,אוה ול יופצה

היתוחולש לע ,הנידמה תוטילקרפ אוה ןידל רקש-ידע דימעהל רומאש ימ
-יריהצת תא טפשמה תיבל האיבמה םג איה תוטילקרפה התוא לבא ,תונושה
.הריבע-רבדל-הפתוש איה וזכש רותבו ,הלאה רקשה

,ןידל היפתוש תא דימעת אל תוטילקרפה הריבע-רבדל-הפתוש רותבש רורב
ריהצתב רקשל רתומש איה האצותהו ,המצע תא םג הלילפמ איה ךכב יכ
.יתייאר ךרע לכ ןיא ריהצתל אליממו ,שנוע לכל ששח ילב ץ"גבל


... ךרע לכ ןיא ריהצתל םאו

דיגהל ךירצ ללכב עודמ הלאשה תלאשנ ,יתייאר ךרע לכ ןיא ריהצתל םאו
ירהש ,"טפשמה תיבל העדוה" וא בתכמ םתסב קפתסהל אלו ,ריהצת ץ"גבל
.לכה לבוס ריינה םהבו ,רקיעו ללכ "תודע" םניא הלאכ םיכמסמ

.אבה בלשה ןכא הזו

אל םהייחב רשא םידמעומ הרובעת יטפושכ תרחוב םיטפוש תריחבל הדעווה
תועידי" הזכ דמעוממ שרוד קוחהש תורמל ,דחא הרובעת קית וליפא ולהינ
."הרובעת יניינעב

תועידי" ןתואל םינוירטירק עבקת הדעווהש השירדב ,ץ"גבל הריתע תשגומ
ךרוצ ןיא היפל "העדוה" טפשמה תיבל השיגמ הדעווהו ,"הרובעת יניינעב
הדיפקמו ,ופוגל הרקמ לכ תנחובו הנד הדעווהש םושמ ,םינוירטירק עובקל
."הרובעת יניינעב תועידי" ןתוא לעב היהי דמעומהש

ןוקיתל וגאד םה םימילש איה ךכל תעייסמ הייארו ,סג רקש הניה וז העדוה
רחביהל ידכ "הרובעת יניינעב תועידי"ב ךרוצ היהי דוע אלש ךכ ,קוחה
רתומ קוחה רואל יכ ץ"גבב םינעוט םה ,השוב אלל ,םויהו) הרובעת טפושכ
.(!!!ךכ שממ .הרובעת יניינעב רוב אוהש הרובעת טפוש רוחבל םהל

ךמסמ אוה ריהצתה ץ"גבבש ןוויכ לבא ,ריהצתב הכמתנ אל וז "העדוה"
םיהולא ירבדכ ץ"גבה י"ע הלבקתנ תאזה תירקשה "העדוה"ה םג ,ךרע-רסח
.םייח

."העדוה"-םתסב םגו ריהצתב םג ,ץ"גבל רקשל ,אופיא ,רתומ


... ץ"גבל רקשל רתומ םאו

הלאשה תלאשנ ,ריהצתב אלש ןיב ,ריהצתב ןיב ,ץ"גבל רקשל רתומ רבכ םאו
,םיילילפ .םירחא םיניינעב םג ןוילעה טפשמה תיב תא תומרל רוסא עודמ
.לשמל

,הנידמה תוטילקרפ תועצמאב ,הרטשמה השיגה ,לשמל ,ישקב ימר תשרפב
טפשמה תיבל תשגומו הכורע איהו .םירקש-תפוצר "הבוגת"
.םתוחילשב וא ,םינרקשה ידי לע

,הרטשמה התוא הטיעלה םהב םירקשל הנימאה תוטילקרפהש תויה לוכי
איה התשענ ,םירקשה םתוא לע איה הדמעוהשמ ,רתוי רחואמ בלשב לבא
.רקשל-הפתושו רשקל-הפתוש

ןימאה אוה ךכ ,ץ"גבב םינרקשל ןימאמ אוהש ומכ ,ןוילעה טפשמה תיבו
.ילילפ ךילה ותואב םג וינפב ועיפוה םה רשאכ ,הלאה םינרקשל

םש אוהש וא ,םירקשה תא תוארמ ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש ויניע וחט םאה
.הנוכנה איה היינשה הבושתה היינעה יתעדל ?םהל ףתושכ ומצע תא םג


םירקשל יביטקא ףתושכ ןוילעה טפשמה תיב

םא ןיב ,ותוא םימרמ תונוטלשה יכ לעופב עדוי ןוילעה טפשמה תיב םא ןיב
השוע אוהש ירה ,םייניע-תמיצעב קר - םינרקשלו - םירקשל "רסמתמ" אוה
- אוה-ותטישל םג - םייניע-תמיצעש םושמ ,הריבע-רבדל-ףתושל לכב ומצע
.שממ-העידיכ הומכ

עודמ ,דחא ןיינעב רקש-רבדל-ףתוש תויהל רתומ ןוילעה טפשמה תיבל םאו
?הטישל תאז ךופהל אל

-ילכ לש םהיתויוריהמ תדידמל יתרטשמה "רזיילה חדקא") ז"לממה תשרפב
- ללמוא םג יתעדלו - לד קספ א"תב יזוחמה ש"מהיב י"ע םעפ ןתינ (בכר
.ןימא הזה רישכמה יכ עבוקה

הז םלוא ,ןוילעה ש"מהיבל רערעל תושר תשקבב התלעוה תאזה הלאשה
ןיא רשא ,דבלב "תיתדוקנ" העיבקכ יזוחמה ש"מהיב לש ותעיבק תא האר
תתל בריס ךכ לשבו ,םלועה לכ יפלכ ןימא הזה רישכמהש העמשמ חרכהב
.רערעל תושר

הב ןיאו ,הקוספ הכלה לכ תרצוי הניא רערעל תושר תשקב החודה הטלחה
ןוידל יואר ןיינעהש ,"תע התואב" ,אצמ אל ןוילעה ש"מהיבש תאז אלא
הנתינש עגרב םלוא ,ומצע ןוילעה ש"מהיב עבק ךכ .תישילשה האכרעב
תיב" :הגיגחה הלחה ,ז"לממה ןיינעב רוערע תושר תתל אלש הטלחהה
."ז"לממה תונימא תא רשיא ןוילעה טפשמה

רשא םיבר ןיד-יקספו תוטלחה ,ןמזה ךשמב ,ופסאתה הזה "רושיא"ה ביבס
ףא לבא ,"רשאל" רמייתה אוהש המ לעו ,הזה "רושיא"ה לע "פמרט וספת"
.ידמג ולינסנמ תיזכ ולו ,ולשמ םרת אל ןיד-יקספו תוטלחה םתואמ דחא

םהיתונחלושמ םירוריפ טוקלל ףידעמ טפוש לכ רשאכ תאז ריבסתו ךל לבא
הבשחמ םומינימ עיקשהל םוקמב - בורל ,םישבע םירוריפ - וימדוק לש
,תינוריע ךרד הניה ךרדה יכ חכוה אל יכ ןעוט התא םא ,לשמל ,ךכ .ולשמ
ןימא רישכמהש עבק ןוילעה ש"מהיב לבא" איה דמולמה טפושה לש ותבושת
."...

התא םאש םושמ ,יטנאוולר אל םג אלא ,ןוכנ אלש קר אל - דובכה לכ םע
החיכומ אל העיבתהו ,תינוריע ךרדב ש"מק 80 תוריהמב הגיהנב םשאומ
םא הלאשהו ,הרקמ לכב יאכז תאצל ךירצ התא ,תינוריע איה ךרדהש
הקיספ" תמייק אל וא תמייק םאו ,רשיא אל וא רשיא ןוילעה ש"מהיב
.תיטנאוולר אל איה ןכ לעו ,עיפשהל הלוכי אל "הפינע

.הפינעה הקיספה רבדב ףנעה רקשה שבגתהו ךלה ,הגרדהב ,ךכ

רקשה לש ויציפמל ףרטצה ןוילעה טפשמה תיב םגש אוה רעצמ יכה רבדהו
רתויו רתוי ךפה הזה בלה-םות םג ךשמהב םלוא ,בל-םותב ילוא הליחת ,הזה
.החכוה ךירצמה ןיינעל

?ףולב הניה "הפינע"ה הקיספה תדגאש םיעדוי ונא ךיא

(הבח-ו סייו תשרפמ ונעדוימ) סייו יכדרמ שיגה 8488/00 פ"נדב
תאזה הריתעה .רערעל תושרה תשקב תא החודה הטלחהב ףסונ ןוידל הריתע
,ותטלחהב רמא רשא ,קרב ןרהא טפושה ,ןוילעה ש"מהיב אישנ י"ע התחדנ
:ראשה ןיב
אל טפשמה תיב .הכלה לכ קסופ וניא הריתעה אושנ ןידה קספ"
תא רשיא אל אליממו רתועה ררועמש תולאשה ףוגל שרדנ
."ןהב ךמת וא יזוחמה טפשמה תיב לש ויתועיבק
!םינש שמח טעמכ רבכ םינעוט ונחנאש המ קוידב הזו

אל ,אשונב תומדוקה תוטלחהה לכל םג הפי םחוכ הלאה םירבדהש ןוויכו
.וימורעמב ףולבה אלא "הפינע"ה הקיספה תדגאמ ונל הרשאנ

לש ותטלחה הנתינש ירחא .יטפמיס אל דואמ חיפס ונשי הזה "רופיס"ל
טפשמה תיב לש רתאב המסרופ איה ,ל"נה 8488/00 פ"נדב קרב אישנה
ירמגל תוטלחה םג ,תורחאה תוטלחהה לכ ומכ ,(www.court.gov.il) ןוילעה
."םימי ... ךות םיבישמה תבוגתל" ןוגכ תובושח-אל

.ימשרה רתאהמ "המלענ" תאזה הטלחההו ,םיבר םימי ורבע אל ,הנהו

ול רמאו ,קרב אישנה לא אב והשימש הארנכ .שחנל קר רשפא ?המלענ עודמ
,"הפינע"ה הקיספה לע הדגאה תא םוי-םוי םיציפמ ונחנא .ונל תישע המ
!םולכ-אל הזש םלועה לכל רמואו אב התאו

אישנה לא לוהב סקפ יתחלש ,הטלחהה לש התומלעיה רבד תא יתיליגשמ
:יתרמא וב ,קרב

26.3.01 ,אבס רפכ

דובכל
קרב ןרהא טפושה
ןוילעה ש"מהיב אישנ
םילשורי

,ידבכנ

פ"נדב הבושחה ךתטלחהש ךכל ךבל תמושת תא תונפהל ינוצרב
ש"מהיב לש טנרטניאה רתאמ "המלענ" ,י"מ 'נ סייו ,8488/00
.ןוילעה

.תנווכמ די ןאכ התייה יכ ינששוח

.הנשויל הטלחהה תרזחה לע תורוהל ךנימזמ ינא

,בר דובכב

ד"וע ,רינ החמש

תכשלש םושמ ,הגאדל םוקמ שי לבא ,םימי םייעובש ורבע אל דוע םייתניב
אלו ,תוקפסמ דימת תובושתהש אל .רהמ יד הנוע בורל ןוילעה ש"מהיב אישנ
.דימ טעמכ םינוע ,תונעל םיצור םא לבא ,םינוע דימת םהש

וא ,םינרקשל ףרטצי ןוילעה ש"מהיב אישנ םא ןחבמה היהי הז ,םוקמ לכמ
.יוארה ץמואב ,םלומ דומעי


תסנכה תא םג םימרמ

,הלש םירקשל םירסמתמ טפשמה יתבו ,טפשמה יתב תא המרמ הנידמה םאו
.תסנכה תא םג תומרל אל עודמ הלאשה תלאשנ ,האלה םתוא םיציפמ ףאו

.אל עודמ ,תמאבו

תא חירטהל דואמ חונ ,עודיכ ,הרובעתה יטפושלו תיתרטשמה העיבתל
החדנ" םהל רמול םתמשאב םירפוכ םה םאו ,"הארקה"ל םימשאנה
"לפקתי" םשאנהש יוכיסה תא דואמ-דע לידגמ הזש םושמ ,"תוחכוהל
.("!ךינפל ינא הדומ .הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,טפושה דובכ")

תאזה הרודצורפהש םושמ ,לפקתמ אל םשאנה םא םג דואמ םהל חונ הזו
ןונגנמל טפושה תא סייגל ,תויאר-קית ילב טפשמ חותפל העיבתל תרשפאמ
הרטשמה תאצוי ,עבותל קפסמ טפושהש המ יפלו ,תיתרטשמה הריקחה
לע המיתחה ינפל דוע םילשהל ךירצ היה התוא ,הריקחה תכאלמב הליחתמו
.םושיאה-בתכ

תרוקיב חותמל (1994 תנשב ,ןדעל ד"ספ) ןוילעה ש"מהיב היה דיתע םימיל
-תעצה םיטפשמה דרשממ האצי 1993 תנשב םלוא ,הלאה םילהנה לע הפירח
.יקוח ףקות תאזה הרודצורפל ןתיל השקיב רשא קוח

,יאביל דוד 'פורפה ,זאד םיטפשמה רש לא יתינפ ,תאזה העצהה לע יעמשב
הסנמ הרטשמהש םירקשה לכ תא ללוגמה ךמסמ ורובע יתנכה ותשקב יפלו
.םיטפשמה דרשמ תועצמאב ץיפהל

תא דחאל-דחא ללוגמ ,ורבקמ םהב לשומ תרתוכה תא אשונה ,הזה ךמסמה
רוכמל תיתרטשמה העיבתהו הרובעתה יטפוש ושקיב רשא םירקשה לכ
.(1995-ה"נשתה ,19 'סמ ןוקית) ילילפה ןידה רדס קוח) וחילצה ףאו - תסנכל

.ומצע דעב רבדמו
,ורבקמ םהב לשומ


םימרמ לכה

תומרמ ,תוטילקרפה לש החוצינב ,הנידמה תויושר דציכ וניאר ,ןכ יכ הנה
טפשמה תיב ךכ-רחאו ,ןוילעה טפשמה תיב תא םג ךכ-רחאו ,ץ"גבה תא
ךשמהב לבא ,בל-םותב ילוא הליחתב) םירקשה-יציפמ לא ףרטצמ ןוילעה
.חוטב אל ירמגל ומויק הזה בלה-םות

םג ומריו ,הנידמה לא ופרטצי אל םהש עודמ ,טפשמה יתב תא םימרמ םאו
?תסנכה תא

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח