ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


חראמ אקמיק


30.3.2001 ,"ןושאר רוקמ" - ןייטשלימ ירוא ר"ד

2001 סראמ 28
הלשממה שארל יולג בתכמ

'כל
הלשממה שאר
ןורש לאירא רמ
םילשורי

,דבכנה ןורש רמ

תמחלמב :היתומחלמ לכב לארשי הסבוה םימיה תשש תמחלמ זאמ
םילארשיה לש היצביטומה השתוה הבש (1968-1970) השתהה
לש ןוחטיבה תרות הסרק הבש (1973) ,םירופיכה םוי תמחלמב ,םחליהל
םינמזה חולב תומישמה וגשוה אל הבש(1982) ןונבל תמחלמב ,לארשי
םיניטסלפה וגישה הבש (1987-1993) הנושארה הדאפיתניאב ,עבקנש
ונתוא ושרג הבש (1970-2000) ןונבל םורד תמחלמב ,ולסוא םכסה תא
תסבומו תכלוה לארשי תנידמ .ןוחטיבה תעוצרמ הללאבזיחה ישנא
םינשה שולשו םישולשב .םיניטסלפה דגנ םויה תלהנתמה המחלמב
ןמ תולשממ לארשיב וטלש ,דחא יתכרעמ גשיה ל"הצל היה אל םהבש
ןאכמ הנקסמה .ןהמ תודחאב רבח תייה התאו ,ןימיה ןמו לאמשה
,היוקל תוינידמ וא תיטילופ היגולואידיא לש אצוי לעופ ןניא תוסובתהש
.םילארשיה בור םירובסש יפכ

םיבר םירמאמבו יתבתכש םירפסב ןעוט ינא םירופיכה םוי תמחלמ זאמ
לע ,הנידמה תמקה םע ,התנבנ לארשי לש ןוחטיבה תכרעמ יכ יתמסרפש
ןכסמ הז הבצמ יכו ,הסירק לש ךילהתב תאצמנ איה יכ ,םיעוער תודוסי
ןכוסמ ןוחטיבה תכרעמ תסירק ךילהת .לארשי לש םיינויחה םיסרטניאה
םירידסה תואבצה תוברל ,רחא םרוג לכמ רתוי הנידמה לש המויק םצעל
.םיניטסלפה רורטה ינוגראו םייברעה

,םיסותימו תויגולואידיא תועד ,תונומא לש המלש תכרעמ ץפנמ הז ןועיט
ינממ עונמל ידכ .לארשי תנידמ לש תיתוברתה תיתשתב םיאצמנה
תיטילופה תכרעמה ,ושע ,ימואלה םויה רדסל הזה ןועיטה תא סינכהל
תחא די תרושקתה יעצמאו תואטיסרבינואה ,ןוחטיבה תכרעמ ,לארשיב
הרבחה לש יזכרמה םרזב "הטרג ןונ הנוסרפ"ל יתוא ךופהלו ינמירחהל
תילארשיה

יכ ינועיט תא עימשהל ךישמא ,םלשמ ינאש דבכה ישיאה ריחמה תורמל
תנידמ לש רדרדמה ינוחטיבה הבצמב אלא ,ןניקסע ישיאה יבצמב אל
ןוחטיבה תא ריזחהל ךרד םוש ןיא הליעי ןוחטיב תכרעמ אלל .לארשי
תא בשייל םיברעה תא ענכשלו לארשי תנידמ לש םידוהיה היבשותל
.תוינידמ םיכרדב ךוסכסה

יתעצה תא ךילא חלוש ינא ,ישיא ןפואב ךילא עיגהל ךרד יל ןיאש ןוויכמו
תולעתהל ץמאתתש ,שאר דבוכב הילא סחייתתש הווקמ ינא .יולג בתכמב
תוגיהנמ רשוכו הטלחה רשוכ הלגתש ,םייתגלפמו םיישיא תונובשח לעמ
לש הירוטסיהה תא ןיטולחל הנשיש ךלהמ ,עצומה ךלהמה תא ליבוהל
עסמב תבייחתהש יפכ ,םולשו ןוחטיב היבשותל איבישו לארשי תנידמ
.ךלש תוריחבה

ימואל ןוחטיבל הימדקא

ךרוצה .א

תויבב ,הנש םיפלא תרשעכ ינפל ,התליחתש ,תיחכונה היצזיליוויצה .1
- םייח ילעב דיצו ןוזמ טוקילמ רבעמו ,םייחה ילעבו תוינטיקה ,םינגדה
ראותמה ,םדאה ןימ לש ילאוטקלטניא קוניז ידי לע הרצונ ,ןוזמ רוציל
.תעדה ץע ירפמ הליכאכ תישארב רפסב

לש הדירשה רשוכש אוה תיחכונה היצזיליוויצה לש ירקיעה חקלה .2
.ןהלש ילאוטקלטניאה קמועה תוכיאל רשי סחיב אצמנ תוישונא תוכרעמ
רקיעב םדאה תרבח ינפ תא ובציע תונורחאה םינשה םיפלא תעבראב
,תימורה תוברתה ,תינוויה תוברתה ,תירבעה תוברתה :תויוברת עברא
סיסב היה הלא תויוברת עבראל .תיאקירמא-ולגנאה תוברתהו
תונכס לע רובגל ,דורשל ןהל רשפיאש ,ההובג תוכיאב ילאוטקלטניא
.תישונאה הרבחה תא בצעלו םישק םירגתאו תולודג

םימויאה לכ לע רבגתו דורשל ךישמת לארשי תנידמש תנמ לע .3
ךכל .ילאוטקלטניאה הסיסב תא דואמ קימעהל הילע ,התוא םינכסמה
."הלוגס םע" תויהל ונילעש ורמאב ןוירוג ןב דוד ןווכתה

תאז .ילאוטקלטניא קמוע ללכ ןיא לארשי לש ןוחטיבה תכרעמל .4
הל ןיא ןכלו ,םייוסח הלש םיינויחה םייריפמאה םינותנהש הרוגס תכרעמ
ןוזיה היה ול םג לבא .תורחא תוכרעמ םע ילאוטקלטניא רזוח ןוזיהו חיש
חותיפ ןיא לארשיב תואטיסרבינואב יכ ,בר ךרע וב היה אל ,רזוח
לש ןוחטיבה תכרעמ .הז םוחת לש הארוה ןיאו תוינוחטיב תוירואית
לש רשיה לכשה תרזעב תלהונמ ,היתוחולשו היפגא לכ לע ,לארשי
חותינ ,םיטפשמ) םירחא םימוחתב םתלכשהו ישיאה םנויסינ ,הישנא
ךרוא לכל ,ל"הצב םיניצקה תרשכה תכרעמ .('וכו ןוכית חרזמ ,תוכרעמ
לע תנעשנ איהו ,םירחא תואבצל סחיב דואמ הרצק איה ,דוקיפה תרשרש
איה .םיססובמ אל םיסותימ לש ףסוא איהש ,ל"הצ לש ברקה תשרומ
רשק םהל ןיאש ,תואטיסרבינואב םינווגמ תועוצקמ דומילמ הנוזינ
.תינוחטיב הנילפיצסידל

ךלוה םומיטפוא תתב תלעופ לארשי לש ןוחטיבה תכרעמ :האצותה .5
תשש תמחלמ ירחא דימ השעמל הליחתהש ,השתהה תמחלמ זאמ .לדגו
תירקיעה הביסה .תוימואל תורטמ הבגמ ןוחטיבה תכרעמ ןיא ,םימיה
ל"הצ לש ותלוכי רסוח איה תיניטסלפה תושרל תדלומ יחטש תריסמל
יסחי ןפואב הובגה ריחמהו ,םייברעה תואבצה תא ברקה הדשב עירכהל
הב רבדה .תוריעזה תומחלמבו תורידסה תומחלמב םלשמו םליש אוהש
ןונבל םורד תמחלמב ,ןונבל תמחלמב ,םירופיכה םוי תמחלמב יוטיב ידיל
.תונושה תודאפיתניאבו

תימואלה ונתודירש לע הנגהה לש לדגו ךלוהה ריחמהו יוביגה רסוח .6
"וישכע םולש" ומכ םינוגרא לש תוליעפ – םיחתותה רשב דרמ תא וללוח
םייטמרד תוסיפתו םיכרע יוניש ללוח הז דרמ ."לובג שי"ו "תוהמא עברא"
לארשי ץראל םידוהיה לש םסחיב סחיב דואמ רצק ןמזב לארשיב רוביצב
תונויצל תוסחיתהבו ,תיניטסלפה הנידמל סחיב ,םילשוריל סחיב וליפאו
.ללכב

תכרעמ לש הדוקפת תא רפשל יושעה םויה דיחיה יעצמאה :הנקסמ .7
הימדקא לש התמקה אוה ,םיימואלה םיכרעב הנפמ ללוחלו ןוחטיבה
תועורז לכב םידקפמה תרשכה תא המצע לע לוטיתש ימואל ןוחטיבל
,ןוחטיבה תוירואית חותיפ תא ,המחלמהו אבצה תיווה רקח תא ,ןוחטיבה
.םיחקלה תקפה תאו םיינוחטיבה םיעוריאה רקח תא

ףוגהו עוצקמ ילעב רישכמה ףוגה ןיב הדרפה תויהל תבייח .8
יא אוה תאז הימדקא לש הניקתה התוליעפל יחרכה יאנת .םהב שמתשמה
תפוקו ,םיסדנהמ רישכי םינלבקה ןוגראש ןכתי אלש יפכ .ל"הצב התולת
םייוארה עוצקמ ישנא רישכי ל"הצש ןכתי אל ךכ ,םיאפור רישכת םילוח
."עוצקמ" חנומה לש תקיודמהו הקומעה תועמשמב ,הז םשל

הידיקפתו הימדקאה הנבמ .ב

דמעמ תלעב ,ימואל ןוחטיבל הימדקא לש התמקה לע הטלחהה .1
.הלשממה שאר לש איה ,ל"הצב יולת יתלב

ימואל ןוחטיבל םיחמומה יריכב לש תווצ םקוי הטלחהה רחאל .2
.עוציב ידכל ןויערה תא שבגיש ,םימוחתה לכב ,לארשיב

היהת איהו תסנכה לש קוח יפ לע םקות ימואל ןוחטיבל הימדקאה .3
.הלשממה שארל הפופכ

םיראתה לכ תא קינעת איהו רבד לכל הטיסרבינוא היהת הימדקאה .4
.ימואלה ןוחטיבה םוחתב םיימדקאה

םיימדקאה תועוצקמה לכ תא ודמלי ימואל ןוחטיבל הימדקאב .5
תוטיש ,םיימואל ןיב םיסחי ,הלכלכ ומכ ,הליגר הטיסרבינואב םידמולה
חותיפ ךות ,ימואלה ןוחטיבה םוחתל תדחוימ תוסחייתהב ךא ,'וכו רקחמ
.תומיאתמ תונילפיצסיד

תאו ם"ופ תא ,ל"הצ לש םיניצקל רפסה תיב תא ףילחת הימדקאה .6
ןוחטיבה תועורזמ םידיקפת יאלממ םג הב ודמלי .ימואל ןוחטיבל הללכמה
. הנידמה תורשב םידיקפת יאלממו תורחאה

,הנידמה ביצקת לע דבכ לטנ ווהי אל התקזחהו הימדקאה תמקה .7
דומילה ינפוא תא לעייתו םימייקה תודסומה תא ףילחת איהש םושמ
היהי ןתינ היתולועפמ קלח ןומימלו הימדקאה תמקה ךרוצל .הרשכההו
.תימדקאה תכרעמב גוהנש יפכ ,ידוהיה םלועה לכב תומורת סייגל

דמוע ינא .תונכהב ליחתהלו דימ הטלחהה תא לבקל אוה יוארה ןמ .8
.לארשי תנידמ לש התודירש קוזיחל המישמ לכ אלמל ךתושרל

ארומ אלב

ןייטשלימ ירוא
52190 לעפא תמר ,9003 ד"ת ,ןייטשלימ ירוא ר"ד
,03-5351012 ) \ סקפ ,03-6351062)
E-mail: urimilsh@inter.net.il

הלעמל רוזח

חראמ אקמיק

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח