ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


!קדוצ אל קרב ןרהא
םינוידה םוליצ לע
טפשמה יתבב


היזיוולט ירודיש תרבעה רתות היפל קוח-תעצה השיגה ןואלג הבהז כ"הח
.החקרמכ טפשמה תכרעמו ,ןוילעה טפשמה תיב ינוידמ םירישי

ןכומ ,העצהל םידגנתמה שארב בצינה ,קרב ןרהא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ
קזחה שיאה עודמ הלאשה תלאשנו ,(30.7.2000 ,ץראה) וידר ירודיש לע רשפתהל
.הפוקה לכ לע רמהל ןכומ וניא - הנידמב קזחה שיאה ילוא - הזה

?םתוא ואריש אל לבא ,םיטפושה לש םיטופטפה תא ועמשיש ןכומ אוה םאה

.ההמתא


המדקה

ששחה םג :דחאכ םידגנתמהו םידדצמה תא עיגרהל ינוצרב ,ןיינעל סנכאש ינפל
וא הערל ,םיכילהב םיברועמה תוגהנתה לע עיפשת המלצמהש הווקתה םגו
.דואמ דע המה םימזגומ - (הווקתה וא ששחה יפל) הבוטל

לכבו תואכרעה לכמ ,רישי ינויזיוולט רודישב דדצמ ,ךשמהב וארתש יפכ ,ינא
קר הייהת וז - העפשה ךכל הייהת םאש חוטב ינא .הזמ רתוי ףאו ,םינוידה
.הבוטל


םירחא לש תוסנתהו ,ישיא רופיס

תטפוש ינפב יתעפוה תודחא םינש ינפל :תישיא תוסנתה םג יל שי ךכל רשאבו
אל ללכש םירבד לע יתא חכוותהל ידכ ,ףרה אלל יתוא הקיספה רשא ,תמייוסמ
רבכ איה ,יפמ יתאצוהש טפשמ עבר ירחא .םרמאל יתנווכתה אל וליפאו ,יתרמא
,ורמאנ אל ,רומאכ ,רשא םירבדה םע החכוותהו ,רמול הצור ינא המ "העדי"
.רמאיהל ויה םידיתע אלו

תאזה תטפושל רמוא יתייה הקיתאה תולבגמ אלמלא
,הדובע יצח םיארמ אל ימל תעדוי יתרבג םאה
יתוכז לע םיינרופיצב קבאיהלו ןש קורחל יתצלאנ הלאה תולבגמה ללגב לבא
תאזכ "הייווח"ב הסנתהש ימ לכ .ןועטל יתנווכתהש המ תא ןועטלו םילשהל
.רחינ ןורג םע םימלש םימי בבותסמ התא הירחאש עדוי

תא טילקהל תטפושה לש התושר תא יתשקיב ,ןיינעה ותואב ,האבה הבישיב
.הטלקהה תא יל הריתה איה רבד לש ופוסב לבא ,לתפתהל התסינ איה .ןוידה
!תחא םעפ וליפא ירבדב יל הברעתה אל איה הבישיה התואב

ומצע טפשמה תיב י"ע ללמותו טלקוה הליחתכלמ רשא ,רחא ךילהב ,תאז תמועל
אלל ,רשא ,םשאנה לש ותודעל טפשמה תיב לש תויוצרפתה 91 יתרפס
תישארה ותודעל ץרפתה טפשמה תיבש ךכ ,םילמ 772 -ב המכתסה ,תויוצרפתהה
םע דחי) תודעה תא ךיראה הז רבדו ,םילמ יצחו הנומש לכל תחא םשאנה לש
םשב ,ןבומכ ,לכהו - ("וטנ" תודעהמ םיזוחא 221) םילמ 1704 -ל (תוערפהה
...!"ןוידה תוליעי"

עבראו םירשע םשאנה לש ותודעל ץרפתה טפשמה תיב ,רחא םוקמב ,לשמל ,וא
-בוש הסינ ומצעב םשאנה רשאכ ,"ריבסי ינודא השקבב"ל עיגהל ידכ םימעפ
.ול ןתנ אל טפשמה תיבו ,ריבסהל בושו

ול השע ,םשאנה לש תישארה ותודע ךלהמב ןכ םג ,טפשמה תיב :ףסונ םוקמבו
הסינו ,רתויב ילטורבה עבותה תא תשייבמ התייה אל רשא "תידגנ-הריקח"
םירבדה תא ינולפל תרמא אל וא תרמא םאה הלאשל הבושת ויפמ איצוהל
לע ונרביד אל דוע ללכב ינולפ ותואו ינא התייה םשאנה תבושת .הלאהו-הלאה
הדוקנל ועיגה אל דוע םה עודמ האלמ הבושת תתל שקיב םגו ,הזה אשונה
,םימעפ 31 ,תונוש תורוצב ,שממ הלאשה התוא לע רזח טפשמה תיב לבא ,תאזה
תתל שקיב אוהש תורמל ,"תוקמחתה"ב םשאנה תא םישאה אוה תעה לכו
.ול ןתינ אל רבדהו ,תאזה הדוקנל ועיגה אל דוע םה עודמ האלמ הבושת

,ומצע טפשמה תיב י"ע וללמותו וטלקוה הליחתכלמ ,רומאכ ,הלאה םינוידה לכ
רבדה וב ,םדוקה הרקמל דוגינב ,ותוגהנתה לע הז-אוהכ עיפשה אל רבדה לבא
.הבוטלו - עיפשה

היזיוולטה לש ןושארה ץורעב אבוה רשא רופיסה - המגוד דוע םיצור םאו
-תת לש ותכשלב הדובע-תבישי לש ואדיו-תטלקה הזכרמב רשא הבתכ :(1.6.00)
,"לטרה טפושה תא דימשהל ךירצ" יכ םיפתתשמה דחא רמא הב ,הרטשמב בצינ
ךותמ אלש הארנכ - "ינשה הצקב" אוה ירא-ןבא טפושה יכ רמא רחא ףתתשמו
,ואדיו תמלצמב הטלקוה רשא ,המצע הבישיה תא ורמג .ול אימחהל הנווכ
המלצמהש ךכל םירע תויהל ילב שקשקל וכישמהו ,םיפתתשמה לכ לש םתעידיב
.תדבוע ןיידע


םעב םידדצמה

יסוי ,םיטפשמה רש םג ,ןואלג הבהז כ"הח ,קוחה תעצה לש התשיגממ דבל
יתבמ םירישי םירודיש וירבדל .(םש ,ץראה) העצהה לש בהלנ ךמות אוה ,ןילייב
רשא יכוניח ךרע םהל היהי םגו ,ןוידה תויבמופ לש ןורקיעה תמשגה םה טפשמה
.טפשמה תיבל םינוש םירוביצ לש םסחי לע בויחל עיפשי

ךכב ותובהלתה תא ןתממ ,תויודגנתהה תא ,םתסה ןמ ,הפוצ ,ןילייב רשה
,בכרהה שארב רשא טפושה לש וידיב דקפות רישי רודיש ריתהל םא הטלחההש
םיאשונו ,הנידמה ןוחטב ,טרפה תענצב םירושקה םינויד לש םימוליצ ורתוי אלו
.םירחא םישיגר

ילכב םגו ,עמשנ וניא טעמכ - ?ללכ םניא םאה - םידדצמה לש םלוקש ןיינעמ
הדוהת טעמכ ןיא ,םליבשב "םחל" תויהל הכירצ תאזה העצהה רשא ,תרושקתה
.תדהוא חרכהב אל איה - הנשי םאו ,העצהל


םידגנתמה לש םהיקומינ

שארב ,ונמזב ,בשי ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ םינפל ,יודנל השמ סומידב-טפושה
דעה") טפשמה לש םוליצה תא ריתה אוהו ,ןמכייא ףלודא תא טפש רשא בכרהה
לבא ,ןתוא ואר םיטפושה .תומלצמה תא האר אל ללכ םידעה ןכוד לע דמעש
.((םש ,ץראה) "םלעתהל ולדתשה

םירישי םירודיש גיהננ םא" :םיטפשמה םוליצל "ףקותב דגנתמ" אוה םויכ לבא
,וטפטפיו יותיפב ודמעי אלש םיטפוש ויהי ,(םש ,םש) רמוא אוה ,"היזיוולטב
להנתהל ךירצ טפשמה ...ןיינעל תודע תתל םוקמב ,'קחשל' אלש ולכוי אל םידעו
."םירתוימ םירוביד ילב ,תדבוכמ הרוצב

תיבב "תוגצה"מ ששוח ,קרב ןרהא ,ןוילעה טפשמה תיב לש יחכונה אישנה םג
להנתהל ךירצ טפשמ"ש ריבסמ ,טפשמה יתב להנמ ,לברא ןד טפושהו ,טפשמה
טפשמה לש רישי היזיוולט רודישל ,ששחה ךכ ,ןכ אל םאש ,"תיתימא הרוצב
ךופהי רבדהו תומלצמה לומ תוגצה ושעי" רשא ,ןידה-יכרוע לע העפשה הייהת
.(םש ,םש) "טסילופופל טפשמה תיב תא

םיכלוה אל היזיוולטב רודישו קימעמ ןויד ןייטשניו הדוהי ד"וע לש ותעדל
תקסוע העבטמ היזיוולטה .קימעמ ןויד היזיוולטב יתעמש אל םלועמ" :דחיב
ומרגי טפשמה יתבמ םירישי םירודיש ."תוהמה ןובשח לע םיאבש םיקימיגב
.(םש ,םש) ותעדל ,"תוליז"ל

לש ותדמע םג ,םתסה ןמ ,איהש) לברא טפושה לש ותדמעל איה ההז וז הדמע
רוסא .תויניינעב ונייטצה טפשמה יתב הכ דע" יכ רמוא רשא ,(קרב אישנה
.(םש ,םש) "הקיטילופופ תינכתל םתוא ךופהל


... תמאב ,ונ

דיפל (ימוט) ףסוי ומכ םייניצר םישנאו ,סקריקל הקיטילופופ תא ךפוהש המ
ןמז-תרגסמב םתעד תא עיבהל םיפתתשמ רתויש המכל תתל ךרוצה אוה םינצילל
דיפל ימוט תא הוושיש ,"תרוקיב תצובק" שקבמש ימו ,רתויב תמצמוצמ
ןמז תרגסמ ול התייה םש ,ול ויהש דיחיה-תוינכתב שיאה ותואל הקיטילופופב
לוכי אל ,וירבדמ הלימל תמכסה אל םא םגו ,ידיחי לשמ אוה הב ,תלבגומ-יתלב
.םתויניינעו םתויניצר לע קולחל תייה

להנתמ ומצע טפשמה םא טפשמה תיב תוליזל םרוג וניא טפשמה לש רישי רודיש
ילב םג ןכ השעי אוה ,המלצמה לומ שקשקמו טפטפמ טפוש םאו ,תדבוכמ הרוצב
-תורשע תאז השעי ןשקשקה טפושהו ,תאז עדיי אל רוביצה זאש אלא ,המלצמה
.היסנפל ותשירפל דע ,םינשב

רמוח וניה - שטיקל ךופהי אל הז ,ךכ לע רוזחנש המכו - עודיכ ,שמשה רוא
:םהל יוארה םוקמל דואמ רהמ ועיגי םינשקשק םיטפושו ,רתויב בוטה יוטיחה
לע העפשה תומלצמל תויהל הלוכי ללכב םאו ,התייבה
ןשקשקה טפושה םג :ךופהה ןוויכב אקווד הייהת איה - טפושה לש ותונשקשק
.תולוקה תא םיאור םעה יכ ועדיב ויפל םוסחמ םישי רתויב

,### הרובעתה תטפוש תשרפ תא ונרכזה רבכ םאו
התייה האצותה ,םלוכ םימלוצמ ויה הלצא םינוידה םאש הנקסמהמ סונמ ןיא
איה זאו ,םדא-ןב ומכ תגהנתמ התייה הליחתכלמ איהש וא :םייתשה ןמ תחא
איהש וא ,לארשי תנידמ תראפתל ,הזה םויה םצע דע האסכ לע תראשנ התייה
.לארשי תנידמ תראפתל תאז םגו - ןכ ינפל הברה הפע התייה

ץלאי אקווד רישיה רודישהו ,הדוסימ תכרפומ ,אופיא ,הניה "תוליז"ה תירואית
ףרטצהל ךרוצ לכ ןיא ךכיפל .רתוי םייניצר תויהל ןוידב םיפתתשמה תא
קספ תארקה תעב המלצמ תבצה יכ (10.8.2000 ,ץראה) תילגרמ ןד לש ויתוששחל
:ןידה יקספ לש "חוסינה ןפוא" לע עיפשת (דגנתמ אוה ךכל וליפא) ןוילעב ןידה
תיבויח הייהת איה - ךכב קפוסמ ירמגל ינאו - העפשה רבדל הייהת םא םג
-םוי םידע ונחנא םהל ,דירחהל-םייחטש ןיד-יקספ םתוא דוע ויהי אלו ,אקווד
.םוי

,(17.7.2000 ,ץראה) איבל ביבא לש ותדמע תא אקווד ףידעמ ,ימצעלשכ ,ינא
וב טילשהל בטומ ,טפשמה תיב לש דבוכמה ויומידל םיגאוד םא" יכ רמואה
."תומלצמה תא קלסל אלו ,רדס


ןוידה תויבמופ לע

,לבא ,ןוידה תויבמופל - אל ךיא - ןומה ףיסומ רישי היזיוולט רודישש קפס ןיא
ירעש תחיתפ םצעב התע םג תנגומ ןוידה תויבמופ" ,(םש ,םש) תילגרמ לש ותעדל
םילוכי םלואהמ םתאצב דימ םגו ,"תרושקתה יחווידלו רוביצל טפשמה תיב
."תוישפוחב אטבתהל םידדצה

.יניצר הז םא לאוש ינאו

תרושקת-ילכ ףאו ,תינמז-וב טפשמה תומלוא לכב אצמיהל לוכי וניא יאנותיע ףא
ומצע תילגרמ םגו ,םלואו םלוא לכב יאנותיע ביצהל ומצעל תושרהל לוכי וניא
עיגא תאזה הלאשל ."?יתמו ,םלצל םלוא הזיאב תרושקתה עדת דציכ" השקמ
.ךשמהב

תרושקתה יחוויד ,תינמז-וב טפשמה תומלוא לכב אצמיהל תלוכיה רדעיהב
,םויה ףוסב טפשמה תיב יקיתב םיאנותיעה לש םהיתוצצה לע בורל םיססובמ
ונחנא םימעפ המכ .ןידה יקספמו תוטלחההמ ןיפיט-ןיפיט יטוקיל לעו ,תוריכזמב
.תורידנ םיתעל ?תינולפ הנעטל ינולפ טפוש לש ותוסחייתה לע םיעמוש וא םיאור
לש ותוסחייתה-יא לע םיעמוש וא םיאור ונחנא םימעפ המכו
?("םדא ינב לע ףוצפצ") תינולפ הנעטל ינולפ טפוש
.אל םלועל

לש ונושלכ ,"תוישפוחב אטבתהל םידדצה םילוכי םלואהמ םתאצב" ,ןכא
תואטבתה" לכ ,ללכב .םומינימ ,יערד הירא ךניא םא ךל בישקמ ימ לבא ,תילגרמ
רסוחבו תויטנסרטניאב ,ירוירפ-א ,הדושח טפשמל דצ לש "תוישפוחב
הניא ןיידע תוישפוחב אטבתהל םיניידתמה לש םתוכזש ךכ ,תויביטקייבוא
ןיידתמ םא םיעדוי ונחנאש ינפל דוע הזו ,תעדל רוביצה תוכז תא תובר תתרשמ
."תוישפוחב אטבתהל" ללכב ןכומ ןכא רחא וא הז


םיגייסל-םיגייסו ,םיגייס

רישי רודיש ריתהל םא הטלחההש רמוא ,רומאכ ,ןילייב יסוי םיטפשמה רש
םינויד לש םימוליצ ורתוי אלו ,בכרהה שארב רשא טפושה לש וידיב דקפות
.םירחא םישיגר םיאשונו ,הנידמה ןוחטב ,טרפה תענצב םירושקה

ןידב ונל יד ,םירחא וא הלא םייפיצפס םיאשונב תורושקה תולבגהה יבגל
הז ןיינעל .םירחא וא הלא םימוסרפ רוסאל טפשמה יתב םיכמסומ ויפל ,םייקה
היזיוולטה ירודיש ןיינעב אצומה קוחל םיגייס וא ,תפסונ הקיקח םושב ךרוצ ןיא
."םיניד תרימש" לש ףיעסב ונל ידו ,םירישיה

שי תאז תא - םירודישה ורתוי יתמו םא טילחהל טפושה לש ותוכז יבגל וליאו
,טפושה לש אלו ,רוביצה לש ותוכז איה תעדל רוביצה תוכז .לכו-לכמ לולשל
,וא ,תעדל ונתוכז תמייק הניא יתמו תמייק יתמ ,ובוט בורב ,ונרובע טילחי רשא
.אל יתמו "בוט םלטצמ" אוה יתמ ,השעמל

יפל ,תמייק םהב םירקמ טעמל ,יולגו חותפ לכהש ןורקיעה תא עובקל שי ,ללככ
.םוסרפ-רוסיאל הליע ,םויה םייקה ןידה


עיצמ ינא המ

,"?יתמו ,םלצל םלוא הזיאב תרושקתה עדת דציכ" השקמ ,רומאכ ,תילגרמ ןד
שמשה רואש חיטבהל דציכ :שממ תאזה הלאשל תעכ עיגמ ינא ,יתחטבהש יפכו
.הניפ לכל תע לכב עיגי

לש םמוליצ תא ריתהל שי יתעדלש רורב ,תוקפס לכ ריסהל ידכ
.תואכרעה לכב םינוידה לכ

רזיבאל - רוגס לגעמב היזיוולט - תומלצמה תא ךופהל אלא ,"ריתהל" קר אלו
.טפשמה יתב תומלואב עובק

םגו ,םדא-חכ יבאשמ הנכרצת אל ןה ןכ לעו ,תויטאטס הנייהת הלאה תומלצמה
תחא :םלוא לכב הלאכ המכ הנייהת םא םג - תטלוב "תוחכונ" ןהל הייהת אל
.ןידה-יכרוע לומ םייתש וא תחאו םידעה ןכוד לומ תחא ,טפושה לומ

ויהי וב ,להקל דחוימ םלוא לא רוגס לגעמב תורבוחמ הנייהת הלאה תומלצמה
ןהב ,תוינזוא הנדמעות להקה תושרלו ,"ולש" המלצמל דחא לכ םירבוחמה םיגצ
.ונוצרכ ,ןויד לכל ןיזאהל םדא לכ לכוי

רישכמ תיבהמ איבת :טילקהל םג אלא ,םדא לכ לכוי ןיזאהלו תופצל קר אלו
הזמ רתוי - םיאתמה עקשל עקתה תא עקתת - ךנוצרכ ,ואדיו ,וידוא - הטלקה
.םיכירצ אל ונחנא

ףא איהש ןכתייו ,םידחוימ םיבאשמב הכורכ תאזה העצהה םא עדוי אל ינא
תומלוא רשפאי דחא יזכרמ םלואש םושמ ,הלוכ תכרעמה לש התולע תא ליזות
.םמצע םיטפשמה לש םתעימשל רתוי םינטק

תומלצמה תא רבחל :תמדוקה תורשפאל ףסונב וא םוקמב - תורשפא דוע הנשיו
,םדא לכו ,ולשמ URL היהי םיטפשמ-םלוא לכל וב ,דחוימ טנרטניא רתאל
:ונוצרכ "ףדפדל" לכוי ,ותיבב
.חונ רתוי ,ןימז רתוי ,שיגנ רתוי לכה

.חונ רתוי םגו - לוז רתוי היהי הז טפשמה תכרעמל םג

לא תולעל וא ריקב םשאר תא חיטהל ,תיבב תבשל ולכוי יערד הירא לש וידהואו
.תורתוימ תומוהמ ררועל ילב ,םש דוקרלו גגה


תרושקתה ילכ

הווהמ ,םייטפשמה םינוידה לכב ,תמא-ןמזב ,ותיבמ תופצל םדא לכ לוכי וב בצמ
םינותיעה ןכוד לא םדא ץורי עודמ ירהש ,הלוכ תונותיעה לע םויא - הרואכל -
אלא ,היח "הגצה" אל :שיגדמ ינאו) "היח הגצה" ,ותיבב ,ול שי םא ,ךומסה
?טפשמה יתב לכב םיטפשמה לכ לש ("היח הגצה"

- תישאר ."התיכ הלעת" תונותיעה םג שדחה בצמבש םושמ ,"הרואכל" יתרמא
ךותמ - תינשו ,הנימז היצמרופניא רתוי ,תע לכב ,היהת יאנותיעל םגש םושמ
רתוי בחרנ רכ היהי ,רוביצל םיעודי רבכ רתוי םיבר םירבדש הדובע-תחנה
.תיטפשמה תונשרפל

-לכ רשא ,השדח תונותיע ונל םוקתש ,תונותיעל שדח ףנע ונל רצווייש ןכתייו
רוביצה לש ותושרל דמעוי רשא ,שדחה עדימה לש ורשוע לע תתשות הלוכ
.בחרה

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח