חראמ אקמיק    רתאה תפמ     רעשה ףד

קינ'צופרט בקעיתבש לש םיגהנ

םיעסונ םה םוי םוי .םהל ונארק תבש לש םיגהנ ,בוט רתוי ונעדי םעפ
תושדח םיכרדב םיעסונ םה הנשב םעפ .העודי ךרדבו הקיר תינוכמב הדובעל
ץחל הנתשמ תינוכמה לש תוגהנתהה לכש תעדל ילב הפיעל הסומע תינוכמב
םה .'וכו רתוי הכומנ תינווכה תוביציהו לדג המילבה קחרמ עיפשמ ריואה
.םיעגופו םיעגפנ םהו עשפמ םיפחה לע תוסח אל תונואתה לבא םימשא אל
(הז ללגב אקוד ילואו) םיצורמ גהנ ינאש תורמלו שפונל יתעסנ ינא םג
ץלמומ ץחלל ריואה ץחל תא יתיניש BMW-ה לש בכרה רפס תא יתחקל
לכ תא יתרשק .הגיהנה תופפכ תא - רתוי הבוט הלימ ןיא -יתיטע .סמועל
יתייה .רשפאש ןכיה ש"מק 100 - רוהדל יתאציו רוחאמו םינפלמ םיעסונה
עטק לכב יתוא הגישה יסיג לש וראבוסה .ןופצה רוזא לכו ג"המר הלוטמב
ילולסמל ריאשמ ינא תוריהמהו םיגשהה תא יכ חוטבו בוט יתשגרה ינאו
יכ ללותשהלו ךותחל ףוקעל םלוכל ןתונ הרחתמ אל ינא שיבכב .םיצורמה
.עיסמ ינא ותואש רקיה ןעטמה םע דעיל םולשב עיגהל איה הדיחיה הרטמה
.ול םתתנ אל יכ ,יוכיס ול היה אל לבא תבש לש גהנ היה אל סובוטואה גהנ
גהנתמ ךיא תעדל םוקמב וידרב טלש אוה בכרה לע טולשל םוקמב
.עתפומ שפתנ אוה םיינוציק םיאנתב סובוטואה

המייקתה אלש החיש

.יל רמא בתכמ יל תבתכ
.יתינע ןכ
?יתיא שגפהל הצור התא
.יבויח
.ילש ראותב תיעטש ךל עדת זא
?המ
.ל"כנמ ינא
?המ לש ל"כנמ
!םיכרד תונואת
?ןהל רמוא התאש המ תא תושוע אל םיכרדה תונואת המל זא
!?אאאא
.אוהה יאנותיעה ילב אובת
?המל
.יב עגופ אוהו שיגר ינא יכ
וב העגפש תינוכמה םע המו .שיגר ינא םג ינב גרהנש זאמ !רמוא התא המ
?אובת אל איה םגש
?הצור התא המ
...הגה הדוהי ינב דמלל
?הז המ
.ןושארה םשגה תא דורשל יוכיס םהל ןתתש הצור ינא
.םימשא הברה שי לבא

תא םינקתמ ויהו םידרוש ויה םה םינמוימ רתוי ויה םיגהנה םא לבא ,ןוכנ
ימ עדוי סובוטואה ל"כנמה ימ תועדוי אל תונואתהש ומכ יכ .הגיהנה תויועט
תתל םיעדוי אל םאו הקיזיפה יקוחל גהנה ידימ תרבוע הטילשה .וב טלוש
.םיילושב העיסנה תא םירמוג םהל יוארה דובכה תא םהל

.הרטשמה ןיצק רמוא ש"מק 30 ועסיש
?ףטוש םשגב ש"מק 300 עסונ רכמוש תא יתיאר לבא
.עדוי אוהו םיצורמ גהנ אוה ונ ,בוט
.1 הלומרופב םלועה ףולא היה 25 ליג ינפלו דלי אוה לבא
?
לע אל) דמל אוה הגיהנ תויועט ףוסניא ירחאו גניטראקב גהנ אוה 0 ליגמ ןכ
יקוח ידיל גהנה ידימ רבוע בכרה רשאכ תושעל המ (ירוביצה שיבכה
.קזנה תא רעזמל םישוע המו בוש וילע םיטלתשמ ךיא הקיזיפה
תוריהמב העונתה לגעמל הסינכב 306 ו'זפ ירחא הדובעל יתעסנ רקבב םויה
.בכרל קזנ םרגו הפשה ןבאב עגפו קילחה יוגיה תתל סנכנ בכרה ש"מק 10
הזב תונקל רשפא רקי ABS לבא ?ABS ול היה קר ול ?םישוע המ עדי קר ול
עודמו תמדקתמ הגיהנל םיסרוק שיש עדוי ימ עדיהו ,רליופסו למשח תונולח
שי םוסרפל יכ ,םתוא רובעל ירוביצ בכר יגהנ םיבייחמו םתוא םידדועמ אל
תוישממ תואצות רסח יכ םא טלוב רתויו קזח רתוי טקפא
דודיע ןיא יכ לק אל הזו הגיהנ יסרוק י"פמ יגהנ לכ תא ריבעהל הסנמ ינא
תוחלצההו גניטראקה טרופסל הגילב םידבוע ןיינעל הסנמ ינא .קיפסמ
לכ תא דורשל ונינבל רתוי בר יוכיס רצייל השקבב יל ורזעת .תוטעמ
.הבוט הביש ליג דע םינושארב םימשגה
לש קחשמה ומכ ןיא יכ הפצמ .ונממ דחופ םגו םשגל הפצמ ינא הנש לכ
תויארונה תונואתה ללגב דחופו בוטר שיבכב בכרה לש בנזה תא שופתל
תא יתדביא .תועטב יתקלחהו הנווכב יתקלחה .סונמ ןהמ ןיאש הארנש
תא רעזמל יתעדי לבא (לולסמה לע) םש רקיעב ,םשו הפ בכרב הטילשה
סקלאר סיבב ,צ"לשאר גניטראקפוטב .לגרתמו דמול ןמזה לכ ינא יכ קזנה
לכ .ל"וחבו םירוטלומיסב ,דודשא הרובחתל יצראה רפסה תיבב ,דודשא
םג יללגב דומלל וכלה יתחפשמ יבורק ,ולגרת ינב .הבושח יתעקשהש הרוגא
אשונה לע םינוממהש הצור ינא קיפסמ אל הז לבא .וסנתה הדובעל םירבח
יעצמאב ושמתשיו אשונל םביל תמושת תא ונפי היעבה ןורתפל םיארחאהו
י"ע הגיהנה תמר תאלעה אוה יעצמאה .םלוה שומיש אלל ראשנ םויה דעש
ןגראל רשפאש חינמ ינא .ירוטומ טרופסה דודיעו תמדקתמ הגיהנל םיסרוק
המכ הז השעמ י"ע ליצנ ילואו םירחתמכ וא םיפוצכ ופתתשת ובש ץורמ
.זפמ תורקי תושפנ

לארשי יופימל זכרמה ,שונא יבאשמ ל"כנמס אוה בתוכה
בתוכה לש תיטרפה ותעד תא תגציימ המישרה

קרפה תליחתל הרזח


חראמ אקמיק    רתאה תפמ     רעשה ףד