ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


םיבהוא םיטפושה עודמ
ךכ-לכ
?הכלמה תא


:ותיצמת וז רשא ,סנוא תמשאמ םשאנ הכזמה ןיד-קספ םכמצעל וראת

.םשאנה תא םיכזמ ונחנא

.תננולתמה תא סנא יכ לע ןידל דמעוה םשאנה

ךא ,תננולתמה םע ןימ יסחי םייק יכ שיחכמ וניא םשאנה
בוטה הנוצרמו ,האלמה התמכסהב השענ רבדה ותסריגל
.ישפוחהו

יסחי תא הילע הפכ םשאנה ,ךדיאמ ,תננולתמה לש התסריגל
.תומילא םיכרדב ןימה

ונעגה ,תננולתמהו םשאנה לש םהיתויודע תא ונעמשש רחאל
,"תופאכ" הלא יא תננולתמל קליח םשאנהש רשפא יכ הנקסמל
רבדה יכ ונאצמ אל לבא ,היניש תא הל רבשש םג ענמנה ןמ אלו
םע םייקל ,תננולתמה לש ישפוחהו בוטה הנוצר לע עיפשה
.ןימה יסחי תא םשאנה

.םשאנה תא םיכזמ ונחנא ,רומאכ ,תאז רואל

.קוידב אל ?ןכ אלה ,ינלוח ןוימד ?ןכ אלה ,קתרמ

רבדב הטלחהב ,ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב י"ע ורמאנ הלאה םירבדה
םימשאנה הרטשמב םתריקחב ורסמ רשא "תועדוה"ה לש ןתוליבק
.ץכ ינד חצר תשרפב

םימשאנל ךרענ רשא רזוחה טפשמה תרגסמב ורמאנ הלאה םירבדה
- רזוחה טפשמה תא םייקל טילחה ןוילעה ש"מהיב אישנש רחאל ,הלאה
400-מ הלעמל הספת הטלחההו ,ירוקמה טפשמה רחאל יצחו רושעכ
.םידומע

הקמנה םע ,ער ןופצמב הטלחה תחא אל הניה תטרופמו הכורא הטלחה
.המודמ

,דיחיה וליפא וא ,ירקיעה קומינה רשאכ ,ןיד קספ לע רוערע ,לשמל ,לוט
וילע ןידה קספ לבא ,ןידכ םותח וניא םושיאה בתכש אוה רוערעה לש
תושחרתהה לכב םיטרפ-יטרפל ,םידומע תורשע ינפ לע ,סנכנ רוערעה
יכורש עבצל דע ,'וכו ,תקייודמה העשה ,םוקמה :םושיאה בתכ אושנ
שידקמ אוה ןיא המיתחה ןיינעל וליאו ,הנואתב םיברועמה לש םיילענה
."תונעטה ראשב שממ ונאצמ אל" ןוגכ תימתס הרעה אלא

םג - ךל םינוע ,םימ קיזחמ וניא הזה ןידה קספ יכ ןעוט התא רשאכ
ןתנ דמולמה טפושה" יכ ,רוערעלש טפשמה תיב םגו הנידמה תוטילקרפ
."ותטלחהב ברעתהל םוקמ ונאצמ אלו ,קמונמו טרופמ ,ךורא ןיד קספ

,םדא ינב לע ףוצפצו ףולב קר אל הניה תאזה "הקמנה"ה לבא
אוה לדוגה אקווד היפל החנהה ךותמ תאצויה ,םייניע-תזיחא םג אלא
.ןוכנ אל תמאב הזו - ןוכנ אל הזש תועדוי ונחנא :עבוקה

תמייוסמה הטלחהה לעו ,תרחא תונמדזהב דומענ הלאה "תוקמנה"ה לע
.התוא ונארק אלש םושמ קר ולו ,רובידה תא ביחרנ אל ל"נה


תא תולקב ךכ לכ םילבקמ םיטפושה עודמ הלאשה תלאשנ ןאכ לבא
לע הארנ רשאכ םג תאז םישוע םהו ,הרטשמב םימשאנה לש םהיתואדוה
."ישפוחו בוט" ןוצר לש העפש ךותמ ונתינ אל תואדוההש םירבדה ינפ

קליח םשאנהש רשפא") תומילאב םיפכנה ןימ יסחי לש םמויק עודמ
("היניש תא הל רבשש םג ענמנה ןמ אלו ,'תופאכ' הלא יא תננולתמל
ךרדב רקחנה לע תופכנה תואדוה וליאו ,ןיינעו רבד לכל סנואל ובשחיי
?ישפוחהו בוטה ןוצרב ,םיטפושה לש םתטישל ,תועגופ ןניא תאזכ

איצוהל הדיחיה הלוספה ךרדה הניא תיזיפה תומילאה יכ ןייצל יוארה ןמ
זמרה קר וא ,רצעמב םויאה וליפא וא ,רצעמה םצע .םירקחנהמ תואדוה
רשאכ דחוימב - ישפוחהו בוטה וצרה םע םיבשייתמ םניא ,רצעמה לע
יכ העידיה םצעו ,וימימ רצעמ עדי אל רשא בושייה ןמ םדאב רבודמ
ידכ הב יד םדוקה הלילב התייבה אב אל אוה עודמ םירבסה תתל ךרטצי
."רישל" רקחנה תא עינהל

וידיב ללוממ היה אוה .ויתוטישב האגתה עודיה לגיז דציכ םירכוז ונלוכ
"לויט"ל רקחנה תא חקול וא ,רקחנה לומ ,רצעמ-תדוקפ לש קיר ספוט
."והופיקהו ריבכ-ובא ובוס" לש

...םירכוז ונחנא ולש לוזילה תא םגו


לש התרתוכ תרבדמ הב רשא תמסרופמה הכלמה תא לגדל ארקנ ןאכ
."תויארה תכלמ" איה אלה ,תאזה המישרה

.תיתרטשמה הריקחב םשאנה תעדוה ,עודיכ ,איה תויארה תכלמ

תושעלו ,טפשמה תיבל "קית" תונבל אוה יתרטשמה רקוחה לש סרטניאה
תא בבודל ףידעי אוה ותרטמ תא גישהל ידכו ,ץמאמו ןמז םומינימב תאז
.רקחנה

ךמס לע ךתוא עישרהל לק רתויש םושמ ?ךתוא בבודל ףידעי רקוחה עודמ
תרמא םאו ,טפשמה תיבב תודע-לומ-תודע ךמס לע רשאמ ,ךלש-ךתודע
תיבב ,הלאה םירבדהמ רענתהל דואמ השק ךל היהי ,הריקחב והשמ
.טפשמה

.רופיסהמ קלח קר הז לבא

רמוא התא םא .םיכרד תנואתב ברועמ התא וב הרקמ ,לשמל ,לוט
ומצעב םשאנה יכ דיגי עבותה טפשמה תיבב ?רחאה בכרה תא תיארש
םא לבא ...התמגודכ ןיאש תונלשר וזו ,רחאה בכרה תא האר אוהש הדומ
יכ דיגי עבותה טפשמה תיבב ?רחאה בכרה תא תיאר אלש רמוא התא
ןיאש תונלשר וזו ,רחאה בכרה תא האר אל אוהש הדומ ומצעב םשאנה
...התמגודכ

רצחל ,תוחפל ,וא ,הנואתה םוקמל תאצל רשאמ לק רתוי הברהב הזו
גישהלו ,הנואתב םיברועמה בכרה ילכ תא קודבל ידכ ,הרטשמה תנחת
- םיברועמה לש םהיתויודעב םייולת םניא רשא ,םייביטקייבוא םיאצמימ
לע "ךלכלל"ו ,ותוגהנתה תא תופייל ןיינע ,ןבומכ ,שי םהמ דחא לכל רשא
.םירחאה


חונ םהל םגו ,הרטשמה ירקוחמ םיינוחמצ רתוי םניא הלא ... םיטפושהו
םוקמב ,םיל תכללו ,"... ש הדומ ומצעב םשאנה"ב קיתה תא םייסל רתוי
התרוקיבב דומעי אל ילוא רשא ןיד-קספ לע תרחמלש-רקובה דע חורטל
.רוערעה תאכרע לש

.םילק םייח םמצעל תושעל ידכ ."תויארה תכלמ" תא ורצי םה ןכ לע


תא םתאנשל רישי ךשמה איה םתכלמ תא םיטפושה לש םתבהא
"ןימאמ ינא"ב םישוע םהש שומישל ידמ-בחרנה שומישלו ,ףרגילופה
.םהלש

ןטבה-תושוחת דגנכ לועפל םיטפושה תא ץלאמ ףרגילופהש םשכ
תרוקיבל םינותנ תויהלו ,םהלש םיסרטניאה דגנכ וליפא םימעפלו ,םהלש
"ןימאמ ינא"הש םשכו - ותוללכב רוביצה לומ ןהו רוערעב ןה -
תכלמ םג ךכ ,םהלש ךותבכ יטפשמה ךילהב תושעל םהל רשפאמ
תרוקיב לכו ,םילק םייח םמצעל תושעל םיטפושל תרשפאמ תויארה
םשאנה ,רמא ומצעב םשאנה :"תחצינ"ה הבושתב לקתית םדגנכ הנפותש
... הדוה ומצעב

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח