רתאה תפמ     רעשה ףד

5.11.99 ,אמויד יניינע

(יללכ) םיניינעה ןכות - אמויד יניינע

5.11.99 ,אמויד יניינע

,ןוילעה טפשמה תיבב בשחמה תכרעמ לש הבצמבש תוילמסה לע
תורקל יושעש המל תוכלשה םע ,הסרקו יוביג אלל הלעפוה רשא
םא - המוקת אלל ,תבאוכו השק הסירק - הלוכ טפשמה תכרעמל
.יוארכ המצע תא רקבלו ץמוא רוזאל ליכשת אל


:טפשמה תכרעמ
םיבשחמה תליפנ
לשמכ

לש הבצמ תא טעמב-אל תפקשמה - תוילמס בוטרוקמ רתוי שי
תיבב םיבשחמה תכרעמ לש התליפנב - התוללכב טפשמה תכרעמ
הלעפ ,ילוהינ וא יעוצקמ ןויגה לכל דוגינב ,רשא ,ןוילעה טפשמה
.תודקירבה לע הלע אל שיאו ,(27.10.99 ,ץראה) יוביג אלל

איה .דעמת אל םלועל איהש השוחתב היח טפשמה תכרעמ
לש התובישחל תעדומ אל םגו ,תינוציחה תרוקיבה תא תבעתמ
לבא ,איה-הישנא יפלכ דואמ תינחלס איה .תימינפה תרוקיבה
דוקפית-ייוקיל לע עיבצהל שקבמש ימב אקווד תושק תעגופ
.םיישיא ןיב ,םייתכרעמ ןיב ,המינפ-התיבב

ךכ לע ,ברעהו םכשה ,םכש-ילע המצעל תחפוט תאזה תכרעמה
.קחשנו ךלוה הזה ןומיאהש דועב ,"רוביצה ןומאמ תינהנ" איהש
,םינש רשע ינפל לש וזל םויה לש תונותיעה תא תוושהל קר ךירצ
יפלכ ,רתויו רתוי ,יתרוקיב השענ רוביצה המכ דע חכוויהל ידכ
עיגנ תובר אל םינש ךות ,הזה בצקבש ןיבהל ידכ ,טפשמה תכרעמ
תכרעמ ןיבל בחרה רוביצה ןיב רתויב ףירח ןומא-רבשמל
רחאל ,ל"הצ ןיבל רוביצה ןיב שחרתה רשא הזל המודב ,טפשמה
םילרנגל תרוויע הדיגס ךפה רשאו ,1973 רופיכ םוי לש תלופמה
.תורשפ-תרסח תרוקיבל

םומיר-תבתכ םינותיעה דחאב ונארק רפסמ םישדוח ינפל
ןומא שי רוביצה תיצחממ רתויל" ויפל רשא רקס לע תססבתמה
יתארק ינאו ,המוד והשמ וא ,"טפשמה תכרעמב יקלח וא אלמ
תונהיל הכירצ טפשמה תכרעמ :המהדתב הלאה םירבדה תא
ךכ לע התוא םיחבשמ הנהו ,אלמ ןומא לש םיזוחא האממ
..."יקלח וא אלמ ןומא" הל שחור "רוביצה תיצחממ רתוי"ש

אשונמ ,ראשה ןיב ,דומלל רשפא תמדקתמ תכרעמה ןוויכ הזיאל
תוקדבנה תוירקיעה תונוכתה" תחא ,ילאוטקלטניאה רשויה
םיטפוש תריחבל הדעווה העבקש יפכ "דמעומ יבגל תולקשנהו
תריחבל הדעוה לש הדובעה ירדס) הטיפשה יללכ תרגסמב
תקחשנו תכלוה ,המדנ ךכ ,וז הנוכת .-1984ד"משתה ,(םיטפוש
ןכיא עדוי ךניא םלועל ,תונטקב ליחתמש המו ,םיטפושה ברקב
.רמגיי דציכו

טנרגא ןועמש טפושל שדקומה בהל הנינפ לש הרפס לע ותרוקיבב
יכ רצינמרק יכדרמ 'פורפה רמוא (27.10.99 ,םירפס ,ץראה) ל"ז
('נ 'ש - טנרגא לש) ותלוכי ... תא תוארהל הליכשה" תרבחמה
םידגונו ותדמעב םיכמותה םילוקישה לולכמ תא גיצהלו תוארל
."ותערכהל םיינויערה תודוסיה תאו ,התוא

לוגע רודכה יכ עדוי םלועל ,ןיידתמכ טפשמה תיבל סנכנש ימ
ךכלו ,דיספמ רשא דגנכש-דצ שי טפשמב הכוזש ימ דגנכו ,אוה
טפשמה תיבש ךכל תוחפל הפצמ אוה תאז םע דחי .ןכומ אוה
הברמל ,לבא - םייוארה תוניצרבו דובכב ויתונעטל סחייתי
רמ םעט םע" טפשמה תיבמ םיאצוי םיבר םיניידתמ ,רעצה
טפשמה תיב טפוש םויכ ,רימז קחצי 'פורפה לש ונושלכ ,"הפב
.ןוילעה

תיארמ תאו קדצה תא ויניע דגנל תוושל רומאה ,טפשמ-תיב עודמ
ד"וע ןתנ ךכל הבושתה תא ?ןיד-ילעב תונעטמ םלעתמ ,קדצה ינפ
ותעשב םסריפ רשא ילטנמונומ רמאמב ,ל"ז יקסנירמ הירא
טפוש לש ויפמ ,("םייח תוחרואו םיאנותיע ,םיטפוש לע") בירעמב
ןמ קחשמה ילכ תא החומ אוה :(Learned Hand) לוגד ינקירמא
!לק ןוחצינב תוכזל ידכ ,ןחלושה

תיב טפוש םויכ אוה םג ,ןישח לאשימ ר"דה היה תוחפ אל ףירחו
תיב 'בכ :אנשיל יאהכ ותעשב ,רמא רשא ,ןוילעה טפשמה
לבקל םילוכי םתא ,הנעט םכינפל םינעוט ונחנא רשאכ ,טפשמה
,דובכה לכב םכתקיספ תא לבקנ ונחנאו ,התוא תוחדל וא ,התוא
לא .וניתונעטמ ומלעתת לע לבא ,הילע םיקלוח ונחנא םא םג
.םדא ינב לע ופצפצת

ילכ תייחמ" לש ,"םדא ינב לע ףוצפצ" לש ,תאזה העפותה
התיבש הל הנוק ,"לק ןוחצינב תוכזל ידכ ,ןחלושה ןמ קחשמה
תומלעתהב ליחתמש המו ,טפשמה תכרעמב רתויו רתוי
לש םתקיספמ תומלעתהב ךישממ ןידה-ילעב לש םהיתונעטמ
רשא תוכלהמ םג תומלעתהב ךישממו ,"החנמ"ה המרב םיטפוש
יתב לכ תא בייחל תורומא ןהו ,ןוילעה טפשמה תיבב וקספנ
אוה - רחא וא הז טפושל ,ול חונ אל רבדה רשאכ לבא ,טפשמה
.ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספמ םג םלעתמ

ותלחנ תויהל הכירצ רשא ,וז הנוכת םא ונעגה הנא דע לאוש ינאו
ןוילעה טפשמה תיב אישנמ לחה ,טפושו טפוש לכ לש תיעבטה
-דיחיל ש"לצל הליע תשמשמ ,הרובעתה יטפוש ןורחאב הלכו
אשונש ,קדצ לש תלטובמ אל הדימב רמול אופיא רשפא .ורודב
הדעווה לש תררחסמ החלצה וניא ילאוטקלטניאה רשויה
.היתורודל ,םיטפוש תריחבל

- ןוויכה לע אל לבא ,בצקה לע קולחל רשפא - תדמתמה ותקיחש
תיטמוטפמיס הניה טפשמה תכרעמב ילאוטקלטניאה רשויה לש
קדצה רשאכו ,ונלצא קדצה תיישע תכרעמב תופסונ תוקיחשל
-ירוציק ינימ לכ םישפחמ תוירבהש אוה יעבט ךא ,הרושמב ןתינ
.קדצה לא ךרד

יכ םיגהנה-יושיר תכרעמ יבגל יתנעט ,ץ"גבל הריתעב ,1985 תנשב
זא יל היה אל ."דואמ הרצק ךרדה דחוש לש הישעתל דעו ןאכמ"
הריקחה לש "תרנצ"ב זא היהש המ לע תיפיצפס העידי לש ץמש
םיצחלה םהמ ,תלעופ תכרעמה דציכ יתעדי לבא ,תיתרטשמה
-דבוע לכ לש ותורשל םיקקזנה םיחרזא המכ ,הנותנ איה םהב
,קדצ שקבמש ימ לש "םינוכיסהו תויאדכה ןזאמ" והמו ,רוביצ
ןידה-קספ ןתינ םרט דוע :עודי ךשמהה .ול הכזיש חוטב אלו
רשאמ תותיחש-תוישרפ רתוי יושירה-תכרעמב וצצופתנו - ץ"גבב
.הפוקתה התואל דעו הנידמה ץורפ זאמ

תכיתח רשאכ .דחוימב חתופמ יאובנ שוח יתיליגש רובס אל ינא
ידכ םוי-םוי התוא קודבל ךרוצ ןיא ,ישפוחה ריואב תאצמנ הניבג
.שבוע לש הבכשב הסכתת איה רחואמב וא םדקומבש תעדל
,הניבגה לא עיגהל רורב סרטניא שי שבועה-יקיקלח ינוילימל
.תימוי-םוי איה הניבל-םניב שגפמל תונמדזההו

ידרשמב ליחתמש המ :תורחא תוירוביצ תוכרעמב םג ןידה אוהו
םג הלאכ תודשח םילוע םויכ - םירחא תומוקמב ךישממ יושירה
תויוצר אל תועפותש ןוחטב םוש ןיאו - המינפ לארשי תרטשמב
.טפשמה תכרעמ לש הפיס לע הנרצעית הלאכ

םיאיבנה ןמ האובנ הלטינ שדקמה תיב ברחש םוימ :םירמוא
:האובנב ןכתסמ תאז לכב ינא לבא ,תוקוניתלו םיטושל הנתינו
הכמ לארשיב טפשמה תכרעמ גופסת הנש םישימח דע שמח ךות
תונטקב לזלזמש ימ יכ ,הלקנ לע ששואתת אל איה הנממ ,השונא
לוזלזב ךישממ ,(בשחמה תכרעמל יוביג ןוגכ) "תוינכט"
טפשמה תיבב םשאנה לש ויתונעט) תויטופיש "תונטק"ב
םיניינעב ללוכ ,תולודגב םג לזלזל ופוסו ,(לשמל ,הרובעתל
.תודימה-רהוטבש

וז ."השונא הכמ" התוא אטבתת המב אבנתהל ןכומ אל ינא
לש חצר תויהל םג לוכי הזו ,הלודג תותיחש תשרפ תויהל הלוכי
,רוביצה לש ונומא תא הגרדהב תדבאמה תכרעמב .טפוש
.עיתפהל דוע לוכי אל רבד םושו ,תויהל לוכי לכה

.רומשו רוזגרתאה תפמ     רעשה ףד     (יללכ) םיניינעה ןכות - אמויד יניינע