ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל

ד"וע ,רינ החמש
44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ
051-520000 דיינ ,09-7424838 'לט
09-7424873 סקפ
www.quimka.com


16.10.01 ,אבס רפכ

דובכל
תירטש ריאמ רמ
םיטפשמה רש
םיטפשמה דרשמ
םילשורי


,ידבכנ


?יתוינפ לע הנוע וניא ודובכ עודמ :ןודנה

ןקלחו ,ךילא תוירוקמ תוינפכ ןקלח .ילש תוינפ רפסמ תוחנומ ךנחלוש לע
.הזה דיקפתב ךימדוק לא יתוינפ לש "ןונעיר"

,הארנכ ,ןנוכתמ ךניא המ לע דיעמ קר ,תינעש טעמהו ,הנוע ךניא יתוינפ בור לע
.תונעל

?ךתכשלמ הבושת יתלביק המ לע

הזיא בישוהל הלודג המכח הניא תאז :סנקה תוריבע גוח תא םצמצל העצהה לע
.רבד םושב ןכתסי אלו ,סועל ןוזמ סעלי רשא ,טנארפר

רבעוה ןיינעהש הבושת יתלביק ןאכ :ןורש רה-בל תור תטפושה לע
לע לבא ,תוסחייתה יתלביק הז ןיינעב םאו ,לופיט םשל ,טפשמה יתב תלהנהל
תא וליפאו - תוסחייתה לכ יתלביק אל ןישח לאשימ טפושה דגנכ יתנולת
טפושה ןיינעבש קיסמ ינא ךכמ ,סומינה-םשל-יתרגישה "ונדרשמב לבקתנ"ה
.ודגנ יתנולת תלבק תא רשאל אל וליפאו ,לפטל הנווכ לכ ךל ןיא ןישח

הדוקנב לבא ,תובתכתה הליחתה ןאכ :לברא הנדע ,הנידמה תטילקרפ לע
,וקתתשה טושפ םה ,הניפל וצחלנ יתא םיבתכתמה ךתכשל ישנא רשאכ ,תמייוסמ
לע אוה יל םיבתוכ םהש המ םא יתוא עדייל ובריס וליפאו ,יל תונעל וקיספהו
-לב תניחבב אוהש רבד - ךמוקמבו ךמשב םיטילחמ םהש וא ,תישיאה ךתעד
.השעיי

הנקסמה תא קיסמ ינא ,ליעל רומאכ ,יהשלכ תוסחייתה יתלביק רשא טעמה ןמ
,התאש ןבומכ .לבקל ןכומ יניא תאז תאו ,יל תונעל הנווכ לכ ךל ןיא ךכל רבעמש
,הילא סחייתהל בייח התא לבא ,יתדמע תא לבקל בייוחמ ךניא ,תוכמסה לעבכ
.תוקמונמ תובושת תתלו

.תחאל-תחא תושרפה תא ללוגא ךשמהב


:לברא הנדע ,הנידמה תטילקרפ לע

.א

ךדיקפתמו ,ךיתויוכמסמ לילכ תקרפתה וב רשא ,הזה אשונה םע ליחתא ינא
.ךתעידי ילב ךתוא וקריפ ךלש םיפיפכהש וא ,ילאירטסינימה

,תינשמ הדוקנל סחייתהל ינוצרב ,הכמל הפורת םידקהל תניחבב ,ןכ ינפל לבא
ןיינעל תכפוה םואתפ איה ,חרזאה לש היינפ ףודהל םיצורשכ לבא ,הרואכל
."ינושאר"

טפשמה תיב לש וז ללוכ - הקיספב םיעפומ "חצמ תוזע"ו "הפצוח" םייוטיבה
תופדרנ םילמ םג שפחנ םאו ,תוטלחהו ןיד יקספ ,תואמב ילואו ,תורשעב - ןוילעה
.הזה םוחתב תואתכמסא לש ברו םוצע רפסמ ,יאדוול בורק ,לבקנ תופסונ

הזיאב"ה תא ידגנכ וסירתת אלש ידכ ?הלאה םירבדה תא "הלגמ" ינא עודמו
,יניעב ,אוה טפשמה יתב לע לבוקמה ןונגסה :הצמשל עודיה "רבדמ ינודא ןונגס
.יוקיחל לדומ םג אלא ,ןירדהמל-ינקית קר אל

ןכא ךתכשלמ יתלביק רשא תובושתה יכ תעכ רבכ רמוא הלאה םירבדה חורבו
תבש ושע ךתכשל ישנא םא איה הדיחיה הלאשה .חצמ-תוזעו הפצוחב תוקול
קר םהו ,הדמעה תא תעבק ,תישיא ,התאש וא ,רבדב ךתוא ףתשל ילב ,םמצעל
,לעופב השחרתה רשא איה הנושארה תורשפאה יתעדל) ךרבד תא ינפל ואיבה
םתוא לע םתחש ימכ קזחומ התא ,ךכ לע ימשר רושיא יל ןיא דוע לכ לבא
המל סחייתהל אלש ותעד-לוקיש-ומבו טילחהש ימכו ,ודי-ומב ,הבושתה-יבתכמ
.סחייתהל חונ ול היה אלשונחנא יכ ,רומג רדסב הזו ,הדגנ תונעט שי ילו ,ידגנ תונעט ןנשי לברא הנדעל
.ותלוז דגנ תונעטב אובל רתומ םדא לכלו ,תיטרקומדו תישפוח הנידמ

דחאל ברוקמה והשימ וא - םיננולתמה ינשמ דחאש ןכתיי אל ןפוא םושב לבא
.םהיניב טופשי רשא םורופה תא תידעלב עבקי - םהמ

תכשל לש יתעמשמה ןידה תיב היהי םורופה יכ םתעבק םתא ,הזה הרקמב ,הנהו
,קדצה-תיישע אלו ,ולצא יטננימודה אוה הררשה רצי רשא םורופ ,ןידה-יכרוע
הזה םורופה ,המ-םושמ ,םא לבא ,לבראב אלו ,יב קר עוגפל לוכי רשא םורופ
אוהו ,ךילהל דצ םתייה אל םתאש ודיגת לבראו םתא ,קדוצה אוה ינאש עבקי
... םכתא בייחמ וניא

!?חצמ-תוזעו הפצוחל בשחיי רבדהש ידכ ,תושעל ךירצ דוע המ לאוש ינאו

לש םייניעב-הדובע וזש וא ,רשה דובכ ,ךלש תישיא הדובע וז םא דוע לאוש ינאו
.ךתכשל ישנא,םיטפשמה רשל יטפשמ ץעוי ,היתא ןתיא ד"וע לש ובתכמ תא אנ האר
.3.6.01 םוימ

הנולתב הניינע ךתיינפו ליאוה ,ןיינע לש ופוגל" יכ היתא ד"וע רמוא הז ובתכמב
לע רורבב חותפל םוקמ ונאצמ אל ... הקיתאה תדעו ינפב תעכ תררבתמ רשא
- ילש השגדהה) "תעכ םיררבתמ םירבדה רומאכ ןכש ,הנולתה לש התשגה םצע
.('נ 'ש

:הלא םייתשב הקול ותבושת ,הייטע רמל דובכה לכ םע

;תורחא תונולת םג ויה יתיינפב - תחאה

לש הקיתאה תודסומ םא םג ,"הנולתה לש התשגה םצע"ל רשאב - היינשהו
עורגל ידכ ךכב ןיא ןיידע ,יתוא ועישריו ,הנולתה תא הנוכנכ ולבקי הכשלה
.לברא דגנ יתנולתמ

קר ('נ 'ש - אל ךיא ,יברע) עבותה") תחכשנ יתלבה הרימאה תא םירכוז ונלוכ
,קבלא האילפ ד"וע לש ("ספא רתויה לכל אוה וקזנו ,ותשא לש התוממ חיוורה
.הנידמה תוטילקרפב תיחרזאה הקלחמה תלהנמכ השמיש רשאכ

הניחבמש החנהה ךותמ תאצל ןכומ ינאו ,איהה השרפה תא ריכמ יניא ינא
תא החדו ,התוא לביק וליפא טפשמה תיבשו ,הנוכנ התייה ןכא הנעטה תיטפשמ
,םירבדה לש םתרמואמ אל ,ןולקה תא קוחמל ידכ ךכב ןיא לבא ,איהה העיבתה
,םירבדה ורמאנ המשב רשא ,המצע הנידמהמ אלו הנידמה תוטילקרפמ אל
הנידמה הלכיש םומינימה התייה התרשממ שורפל הצלאנ קבלאש הדבועהו
.הריכב הכ הטילקרפ י"ע הל ומרגנש תושוב ינפמ הדובכ לע ןגהל ידכ תושעל

.ןידב סיסב םהל שי םא וליפא ,תושעל רוסא ירוביצ טילקרפל רשא םירבד םנשי
יפכ ,לברא לש התוגהנתהב םג ןידה אוה רמוחו-לקמו ,קבלא תשרפב היה ךכ
הילא סחייתהל שי אליממו ,קבלאמ הריכב לברא ירהש ,הדגנ יתננולתה ינאש
.הרמוח רתיב,8.6.01 םוימ (םיפד 4) טרופמה יבתכמב ול יתבשה היתא ד"וע לש ובתכמ לע
הניעב תדמוע יתנולת יכ יתשגדה 19.6.01 םוימ ךילא יבתכמבו
,היתא ד"וע לש ובתכמב תעבומה הדמעה תא לבקל ןכומ ינא ,הרשפכ ,לבא ,
:הלא יתשל ףופכב

ןהו ןוילעה טפשמה תיבל ןה ,לברא 'בגה לש המודיק בכועי - תחאה"
,ןידה-יכרוע תכשלב םיכילהה ומייתסי רשא דע ,םיטפשמה דרשמב
.ילא ותבושת תא היטא רמ תיתשמ םהילע

יתוא אלו) םכתא בייחת םיכילהה םתוא לש םתאצותש - היינשהו"
."(ןבומכ

,ךתעידיל ללכ אבוה אל הזה אשונה לכ ,היינעה יתעדל ,היפל הרעשה יתילעה םגו
הריכב םע השעיי אל וא השעיי המ ךמוקמב טילחהל ומצעל השרה היתא רמו
הדוקנ םג םא ךל הדואש ךכב יתמתחו ,םכלש תכרעמה ךותב תובר תוגרדב ונממ
.יל רהבות וז

?הבושתב לבקמ ינא המו

הניא רשא ,ךתכשלמ סחנפ רב לכימ 'בגה לש 21.6.01 םוימ הבתכמ תא
ךישמאש ינפלו ,ןיד-תכרוע הניא איהש הילע הקזח אליממו ,ןיד-תכרועכ תמתוח
תדדחתמ ,הקימעמ יתנולתש לככ :יתוא םמוקמ רבכ דבלב הז יכ רמואו םידקא
.ותולעהל םוקמב - "תוחישה גרד תא םידירומ" םתא ,תססבתמו

םיניינע לע ןיד-ךרוע םע חכוותהל דיקפל תתל דבוכמ אל םג הז יכ רובס ינאו
,"... ינשקיב םיטפשמה רש" חורב איה דיקפה לש ותבושת ןכ םא אלא ,םייטפשמ
לש ישיאה וקלחל הסחייתה אל וליפאו ,תאז הרמא אל סחנפ רב 'בגה לבא ,'וכו
.ןכ תושעל שרופמב היתנמזהש ףא לע ,רשה

?הלאה םיבתכמה ינש לש םפוגל ,סחנפ רב 'בגה יל הנוע המו

להנתמה ךילהב דצ הניא ןכא ,לברא הנדע 'בגה ,הנידמה תטילקרפ"
השעמל לברא 'בגה .ןידה יכרוע תכשל לש הקיתאה תדעוב ךדגנ
.וררבתי הלאש תנמ לע םיאתמה םרוגה לא םירבדה הריבעה

ףסונ רוריבב חותפל םוקמ םיאצומ ונא ןיא ,רבעב תינענש יפכו ךכיפל"
."אשונב

,תמדוקה הדמעה לע הרזח קרו ,ןיינע-לש-ופוגל תוסחייתה םוש :אל ותו תאז
אלו ויה אל ,ןכמ רחאל האב רשא הרשפה-תעצהו ,ילש הגשהה-בתכמ וילאכ
.וארבנ

תיב טפוש םויה ,ןישח לאשימ ר"דה לש ונושלכ ,"םדא ינב לע ףוצפצ"
.(ךשמהב ךכל םג עיגאו) ןוילעה טפשמה

.ןהמ חצמ-תוזעו הפצוח יתעדי אל ,חצמ-תוזעו הפצוח הניא וז הבוגת םאו

הל יתבשהו ,ידובכ לע יתלחמ ,סחנפ רב 'בגל בישהל ךירצ יתייה אלש תורמל
זאמ לבא ,ומצע דעב רבדמה ,26.6.01 םוימ יבתכמב ,תובידאבו תוכיראב
.תטלחומ הממד -:תויורשפא יתש תומייק הזה אשונב לופיטה לכב

יאשר רשהש םושמ ,ןיקת אל דואמ הזו ,"רש די עגמ אלל" לפוט ןיינעהש - תחאה
,ולש תעדה-לוקישמ קרפתהל לוכי אל אוה לבא ,ןוכנל אצמיש ימ לכ םע ץעייתהל
.ויפיפכל "הליצא" י"ע

לופיטה תא לגלגל הטלחההו ,ישיאה ךלופיטב היה םנמא ןיינעהש - היינשהו
םהיתועיבק תא לבקל תובייחתה לכ ילב לבא - ןידה יכרוע תכשל לש היתודסומל
,תישיא ,ךלש התייה ןכא -
.ןיקת אל ןכ םג הזו

יתש ללוכ ,לברא הנדע ןיינעב יתנולתל עגונה לככ ,םיטפשמה רש לש ודיקפת
:תויצקנופ

םא) םימעפלו ,הנידמה תטילקרפכ םויה ,לברא הנדע לע הנוממה רשכ- תחאה
הכזת איה םא- רחמו ,הלשממל יטפשמה ץעויה םוקמ תאלממב (העוט יניא
רשאכו םא ,אלמ יונימב יטפשמה ץעויכ ילוא - וענמל יתשקיבש רבד ,םודיקל
.ותנוהכ תא םייסי יחכונה ש"מהויה

,עודיה לככ ,הנחלוש לע רשא ,םיטפוש תריחבל הדעווה שאר-בשויכ - היינשהו
.ןוילעה טפשמה תיב טפוש תנוהכל לברא לש התודמעומ תחנומ

ךיתויוכמסמ לילכ תקרפתה התא - אהת רשא ליעלד תולאשל הבושתה אהת
תבוטל ןיב ,ךל םיפופכה תבוטל ןיב ,ילאירטסינימה ךדיקפתמו תוירוטוטאטסה
.תינוטלשה תכרעמל ינוציח ףוג

לע יתחנה רשא םיניינעה ראשל ,אובמכ יל השמיש רשא השרפה ןמ ,ןאכמו
.ךילא םירחאה יבתכמב ןיב ,28.3.01 םוימ ךילא יבתכמב ןיב ,ךנחלוש


הרובעתה יטפשמב בתכב תוריפכ רשפאל ךרוצה לע

לכ-לכ ירחאש יל הארנו ,יתניחבמ ,רתויב בושחה יללכ-ירוביצה אשונה והז
.הזה אשונה תא רידסהל ןמזה העיגה ,םינש הברה

ר"דה ,ךמדוקל יתשגהש םירבדה-םוכיס לא ךתוא יתינפה ל"נה יבתכמב
12.11.00 םויב ותא יל התייה רשא השיגפה תובקעב ,12.1.01 םויב ,ןילייב יסוי
.(תועט וז התייהש רבתסמ ךא ,-9.11.00ה תא הז ןיינעל יתנייצ תומוקמ המכב)

תא אשונה ךמסמה תא ךילא יבתכמל יתפריצ ,ןייד השמ ד"וע ,ךרזוע תשקבל
רשל ,1993 תנשב דוע ,יתשגה ותוא ,ורבקמ םהב לשומ תרתוכה
תא ףשוח רשאו ,(ותנמזה יפ לע תאז יתישע) יאביל דוד 'פורפה ,זאד םיטפשמה
"תוארקה"ל רשקהב הרטשמהו הרובעתה יטפוש םיציפמ םתוא םירקשה לכ
.בתכב תוריפכ רשפאל םתודגנתהלו ,הרובעתה יטפשמב

:דובכה לכ םע

הנושארה הרושהמ םיטפוש תושארב תודעו שולש ,ל"נה ךמסמב יתיארהש יפכ
ידי לע תטלשנה ,גרד-תכומנ הדעו לש הצלמה לבא ,בתכב תוריפכ רשפאל וצילמה
.הנלוכ לע הרבג "ןיינע ילעב"

,בתכב תוריפכ רשפאל הצלמהל ןוילעה ש"מהיב 'בכ םג ףרטצה םינשה ךלהמב
:הנממ ומלעתה םיטפשמה ירש לכ לבא ,הילא ופרטצה הרובעת יטפוש ףאו

רשא תעד-תווחמ םלעתהל ,םיטפשמ רש דחוימבו ,רש לוכי דציכ יל רורב אל
המכ םייתניב ופלחתה תאזה הרשמבש הדבועהו ,אוה-ותשקב יפ לע ול ושגוה
.הדירומ הניאו הלעמ הניא םירש

ןתוא תודוקנ יתש ןאכ רכזאל ינוצרב ,הז ןיינעב יתונעט תויללכמ עורגל ילבמ
.ןילייב רשה םע השיגפה םוכיסב יתילעה

- תחאה

-לע-תודעו לש ןחתפל הזה אשונה תא לגלגל ןויסנה יכ ןייצל הצור ינא"
,תיטילופ-תיכרע-תירוביצ הערכהמ תוקמחתה אלא וניא ,תודעו-יבג
יפכ וצילמה ןכא אשונב ונד רשא תודעווה בורש תורמל תאז רמוא ינאו
תא הצילמה ןהבש - הרטוזהו - הנורחאה קרו ,םינשה לכ ןעוט ינאש
.(ל"נה ךמסמב האר - תאזה הדעווה תא וחנהש םיסרטניאה לע) ךפיהה

?תיטילופ-תיכרע-תירוביצ הערכה איה וזש רמוא ינא עודמו"

ןכומ וניא רשא חרזאה תא רטרטל קדצומ םא איה הלאשהש םושמ"
הניא ,ותמשא תא חיכות העיבתהש ךכ לע דמוע אוהו ,המשאב תודוהל
תא תתל ךירצ רוביצה רשא הלאש אלא ,תיטפשמ-תיעוצקמ הלאש
קדצבו) תאזה תכרעמב רוביצה-גיצנ וניה םיטפשמה-רשו ,הילע ותעד
."(צ"מדכ ךמצע תא תרדגה

- היינשהו

,הדובע םוי ךכ םשל דיספי ,טפשמה תיבב בצייתי םשאנהש השירדה"
ותוכז תא 'תונקל' ידכ לכהו - ףסכ םג דיספי אוה רוגינס ול שי םאו
איה ןהמ תחאהש תואצות שולש הל שי ,המשאב רופכל תירטנמלאה
תערל איה תישילשהו ,םשאנה תערל איה היינשה ,העיבתה תבוטל
.ותוללכב קוחה ןוטלש

לשב אל קית םע טפשמה תיבל אובל הלוכי איהש :העיבתה תבוטל"
יפלו ,םשאנה לש ברעו יתש תריקח - טפושה םע דחי - להנל ,םושיאל
ףוסיאב ליחתהל תאצוי איה ,ונממ איצוהל החילצמ אל איהש המ
לע המיתחה ינפל דוע תונכומ תויהל ויה תוכירצ רשא הלא - תויארה
הזה להונה לע חתמ ,ןדעל תשרפב ,ןוילעה טפשמה תיב .םושיאה בתכ
,ןיא םיטפושלו העיבתל לבא ,םינש ששמ הלעמל ינפל הפירח תרוקיב
,ןלהל האר הז ןיינעל דוע) עגנה לש ותרבדהב ןיינע לכ ,הארנה לככ
-תולעה ילוקישו יחצנה םירופישה-יצקימ ןותאראמ לע תרתוכה תחת
.(הרובעתה יטפשמב תלעות

,ותקדיצב הנומא רודח ,טפשמל אב םשאנה רשאכ :םשאנה תערל"
טפושה יפמ עמוש אוהו ,ותקדיצב טפושה תא ענכשל ותלוכיב ןוחטיבו
,טפושה דובכ' :רמאיו ,םיידי םירי בורל אוה ,"תוחכוהל החדנ"ה תא
."...'ךינפל ינא הדומ ,הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא

וניד קספ לע ףצפצלו ךישמהל העיבתל רשפאמ םייקה רדסהה :תורחא םילמבו
,(5)חמ ד"פ ,י"מ 'נ ןדעל ליג ,3583/94 פ"ע) ןדעל תשרפב ןוילעה ש"מהיב 'בכ לש
. (םש ,ד"הספל 7 'עס ,797 'מעב דחוימבו ,793

הזה בלשבו - בתכב הריפכ תורשפאמה תונקת ןיקתהל שקבמו ,אופיא ,רזוח ינא
תרתוכה תחת ,השיגפה-םוכיסב רומאכ ןיב - הרובעתה יטפשמב תוחפל
.ןוכנל אצמתש תרחא ךרד לכב ןיב ,"עיצמ-שקבמ ינא המ"


,הלשממל יטפשמה ץעויה לע
(א) ןייטשניבור םיקילא רמ


יתילעה ותוא םג רשא ,הז ןיינעב יטפשמה ץעויה לא הנושארל יתינפ 21.4.98 םויב
.ךילא יבתכמב ןהו ,ךמדוק ינפב ןה ,יתרכזא ותוא םגו ,דרפנ בתכמב

:םירבדה תיצמת

לבקמ םשאנהו ,טפשמה תיבל םושיאה בתכ שגומ ילילפה ןידה רדס קוח יפל
.ונממ קתעה

,(ןהיתומודו) הרובעתה-תוריבע בור לע תולחה ,ילילפה ןידה רדס תונקת יפל
.ונממ קתעה לבקמ טפשמה תיבו ,םשאנל םושיאה בתכ רסמנ

תיבל השיגמ :תוטישה יתשמ זנטעש השוע - הטישבש-רבדכ - הרטשמה לעופב
.הנוש ,רחא םושיא בתכ תחלוש איה םשאנלו דחא םושיא בתכ שגומ טפשמה

והזיאו ,ףקתה אוה םושיאה-יבתכ ינשמ הזיא הלאשה תלאשנ רשאכ ,הנהו
קיתב היכרצו עגרה-תויחונ יפל ,ךפיהה םעפו ךכ םעפ הנוע הנידמה ,"קתעה"ה
.םייוסמה

הזיא דימתלו-תחא טילחהל הכירצ הנידמהו ,ךשמיהל לוכי וניא הז בצמש ןבומכ
ןיינעבו ,קתעהה תויהל רומא המו "רוקמ"ה והמ - ל"נה התטישל - םושיא-בתכ
םושיא-בתכש וא :'וכו "ןיינעה תוביסנב" לש "רופא םוחת" תויהל לוכי אל הזה
.ףקתה אוה 'ב םושיא בתכש וא ,ףקתה אוה 'א

.הלשממל יטפשמה ץעויה קר ?הנידמה םשב טילחהל ךמסומה ימו

לע בישהל םינכומ אלו ,רוחס-רוחס יתא םיכלוה וירזועו ןייטשניבור רמ לבא
טילחהל לגוסמ וניא הלשממל יטפשמה ץעויה ,הנהו ,תאזה תיעמשמ-דחה הלאשה
!םינש יצחו שולש ךשמב

טילחהל ךמסומ וניא םיטפשמה רשש ךכל (רע ינאש הליחתכלמ יתרהבהו) רע ינא
אוה םיטפשמה רש לבא ,טילחהל המ ול ביתכהל אלו ,יטפשמה ץעויה םוקמב
לע ,תילאירטסינימ ,יארחאה םגו ,יטפשמה ץעויה לש יביטרטסינימדאה להנמה
.הנומאבו תונדקשב ,תוצירחב ודיקפת תא אלמי ץעויהש ךכ

לש יביטרטסינימדאה לוהינל ומצע תא ףיפכהל ןכומ אל יטפשמה ץעויה םאו
'עס) "תמייוסמ הפוקתל וא םייוסמ ןיינעל" ,תוכמסה תא לוטיל רשה יאשר ,רשה
.(הלשממה :דוסי קוחל 42

.תאזה תיארחאה הנוהכהמ ללכב וריבעהל ,ןבומכ ,רשפא םגו

וא ,הזה ןיינעב טילחהל הלשממל יטפשמה ץעויה לע תופכל ,אופיא ,ךשקבמ ינא
.ךמצעב טילחהלו ,רומאכ ,תוכמסה תא ,הזה ןיינעל ,לוטיל


,הלשממל יטפשמה ץעויה לע
(ב) ןייטשניבור םיקילא רמ


לש תולהנתה ןפוא ותואמ תעבונ ,התמדוקכ ,איה םג רשא ,השדח הנולת תאז
.ןייטשניבור רמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה

הלשממל יטפשמה ץעויכ ודיקפתב ,ןייטשניבור רמ לא יתינפ 22.10.00 םויב
,לארשי תרטשמב תוריקחה ףגא שאר ,ןובדס יסוי בצינ לא םג דחואמב היינפ)
.(ונניינע ךרוצל ,תועמשמ לכ יניעב ןיא ךכל לבא

'בכ ינפלמ ואצי רשא ,םוסרפה רוסיאל םיווצ לש םתרפה לע התייה יתנולת
.ןוילעה ש"מהיב

אל" גוסמ והשמ הבישה הרטשמה וליאו ,יל תונעל ללכ חרט אל ןייטשניבור רמ
."ארבנ אלו היה

םגו ,ל"נה הבושתה לע הגשהב ל"נה םיבתוכמה ינש לא בוש יתינפ 28.11.00 םויב
.ןיינע ותואב תפסונ הנולת יתפסוה

:יל המכחתה לארשי תרטשמ וליאו ,הז יבתכמל םג סחייתה אל ןייטשניבור רמ
ךכל תויאר יל שיש ךכ לע םהיתדמעהשמ לבא ,ארבנ אלו היה אל רומא הלחתהב
יכ םירובס ונניא" יכ ורמאו ,םמעט תא וניש "םואתפ" םה ,ארבנ םגו היהש
םסרופ ןכאש החנהב ףא תאזו ,תילילפ הריקחב החיתפ תוקידצמ ןיינעה תוביסנ
.טפשמ תיב וצב םוסרפל רסאנש םשה טנרטניאב ןוילעה טפשמה תיב רתאב

םויב ,ןיינעה ותואב תישילש םעפ ,ןייטשניבור רמ לא בוש יתינפ הבוגתב
יתוינפל ךשמה םגו ,פ"דסחל 65-64 'עס יפל ררע םג ךורע היהש בתכמב ,26.12.00
לש התחיתפ לע תורוהל תיאמצעה ותוכמס חכמ ,ירקיע בתוכמכ ,ןודנב וילא
.תילילפ הריקח

14/1/2001 ךיראה תא תאשונה ,תינכט הבושת אלא יתלביק אל הז יבתכמל
,הנידמה תוטילקרפ לש תוריכזמה תאמ האצי איהו ,יבתכמ תלבק תא תרשאמהו
.20.6.01 םויב ,תיעיבר םעפ ,ןייטשניבור רמ לא יתינפ ןכ לעו

-רמוח יררה לע רוהגל ךירצ וניא ןייטשניבור רמ הזה בלשב :שיגדהל שקבמ ינא
הלאשב קר אלא ,ןידל םדא דימעהל ידכ הזה רמוחב שי םא טילחהלו הריקח
,הריקחל הליע הניה ןוילעה טפשמה תיב לש םיווצ תרפה םאה :הריהבו הטושפה
?ירוביצ ןיינע רסוחמ הריגסל וא

הנש ןייטשניבור רמל םיקיפסמ אל תאזה תיראטנמלאה הלאשב וליפא ,הנהו
.הנוע אל טושפ אוה .גאדומ חרזא תאמ םיבתכמ העבראו המימת

םגו ,טילחהל לגוסמ וניא הזה שיאה :הלאה תושרפה יתשמ המוגעה הנקסמהו
.ילמינימ סומינ ול ןיא

.ליעל ,םדוקה אשונה ףוסב רומאכ לועפל ,אופיא ,ךשקבמ ינא

,ץראה) סוקרמ לאוי לש וירמאמ תא ריכזא אל םא המלש יתכאלמ השעא אלו
םיקילא רמ לש וביל-ץמואו ודוקפת לע (16.10.01 ,ץראה) ןרוא רימא לשו (16.3.01
.ןייטשניבור

ךלהמב םהל הכז ןייטשניבור רמש הממ ריעזמ-טעמ קר םה הלא םירמאמ
הנוממה רשה לש ותדמע יהמ איה הלאשהו ,הלשממל יטפשמה ץעויכ ותנוהכ
.וילע


ןישח לאשימ טפושה לע

ול יתשגה ,דיקפתב ךמדוק םע יתשיגפב ,12.11.00 םויב
,ל"נה םירבדה םוכיסב םג הילע יתרזח רשא הנולת ,ןישח טפושה לע בתכב הנולת
,28.3.01 םוימ ,ךילא ל"נה יבתכמב יתנולת לע יתרזח בושו
.הז ךדיקפתל ךתסינכ םע

,ןורש רה-בל תטפושה לש הניינעמ לידבהלו .ךדצמ הבוגת ןיאו ,הרבע הנש טעמכ
דוע לכ תובושת יתלביק םש ,לברא הנדע תשרפב וא ,תינכט הבושת יתלביק םש
תינכט הבושת וליפא יתלביק אל הזה ןיינעב ,הניפ-ילא וקחדנ אל ךתכשל ישנא
."לופיטב אשונה"ש:ןורש רה-בל תור תטפושה לע

יתב תלהנהל רבעוה ןיינעהש הבושת ךתכשלמ הליחתב יתלביק ,ליעל רומאכ
,רשא ,ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב אישנל רבעוה אוה םשמו ,טפשמה
,הלש לעופב-יונימה תא המייס רבכ תאזה תטפושה יכ ינעידוה ,רבד-לש-ופוסב
.םולשה טפשמ תיבל הרזחו

- יכ ,ראשה ןיב ,יזוחמה ש"מהיב אישנל יתינע הז בתכמ לע

יתב להנמ תויהל היה ךירצ ךלש ירקיעה בתוכמה יכ יל הארנ ..."
רש לא יתינפה יתנולת תא יכ ,קתעהל-בתוכמ קר ,ןטקה ,ינאו ,טפשמה
ודיב עייסל ידכ ךילא הנפ ,ש"מהיתב להנמ תועצמאב ,אוהו ,םיטפשמה
."המלשוה אל ןיידע רשא - אוה-ותכאלמ תא תושעל

,ירוקמה בתוכמכ ,ךילא ןהו ,ש"מהיתב להנמ לא ןה יתחלש הז בתכממ קתעהו
.יתנולתב טילחהל תירוטוטאטסה תוכמסה לעבו

םינש ינפל :הז ןיינעב ש"מהיתב להנמ לש ודמעמל הלימ ןאכ דחייל הצור ינא
יפל ,ינאו ,םייוסמ טפוש ןיינעב הפינע תובתכתה ש"מהיתב להנמ םע יתלהינ
ףוסבל לבא ,םיטפשמה רש לש ותעד לע יל הנוע אוה יכ יתייה רובס ,ימות
.אוה-ותעד תא קר עיבמ אוה יכ יל ררבתה

רזע-חוכ קר אוה .טפוש םע השעיי המ טילחהל תוכמס-לעב וניא ש"מהיתב להנמ
.הנשקבא ךדימ יתנולתל הבושתה תא ינאו ,רשה ידיב


םוכיס

הז יבתכמ רשא יבתכמ לכב רומאה תויללכמ עורגל אב וניא הז יבתכמב רומאה
.םהל ףילחת אלו ,םהל תרוכזת קר וניה

קר לח ,"עיצמ-שקבמ ינא המ" תרתוכה תחת ,ךמדוק םע השיגפה םוכיסב רומאה
.םירחא םירבד םג עיצמ-שקבמ ינאש וילאמ רורבו ,בתכב תוריפכה ןיינעל

לבא ,ךידיב איה תוכמסהש םושמ ,דציכו ,תושעל המ ךל ביתכהל לוכי אל ינא
.יתוינפל סחייתמ אל התא יכ ,ףעז ינא לבא ,רש התא .הנממ קרפתהל לוכי ךניא

לע תיניינע ינבישהלו ,הלא יבתכמב רומאה לכל תעדה תא ןתיל ,אופיא ,ךשקבא
.הדוקנו הדוקנ לכ


,הכרבבד"וע ,רינ החמש


רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח