רתאה תפמ     רעשה ףד

אמויד יניינע

אמויד יניינע


5.5.00 ,אמויד יניינע
.ירוביצ ןולשכ לש הימוטנא .םאלכב םיריסאו םירוצע םידבאתמ עודמ
.אלכב תויודבאתהה לע

24.4.00 ,אמויד יניינע
טפשמה תכרעמבש ךכ לע יתערתהו הזה םוקמב יתדמע םישדוח רפסמ ינפל
רבד ,התואנ תימינפ תרוקיב ןיא ,טרפב ןוילעה טפשמה תיבבו ,התוללכב
םיבשחמה תכרעמ לש התסירק תא יתאבה .ןוסא-תורה תואצותל איבהל לולעה
.הלוכ תכרעמל תורקל לולעש המל לשמכ ןוילעה טפשמה תיבב
.אב הז הנהו
.קרב ןורהא אישנה דובכ ,המינפ ךתיבב םוטמיטו םיבשחמ לע5.11.99 ,אמויד יניינע

,ןוילעה טפשמה תיבב בשחמה תכרעמ לש הבצמבש תוילמסה לע
תורקל יושעש המל תוכלשה םע ,הסרקו יוביג אלל הלעפוה רשא
םא - המוקת אלל ,תבאוכו השק הסירק - הלוכ טפשמה תכרעמל
.יוארכ המצע תא רקבלו ץמוא רוזאל ליכשת אל


25.8.99 ,אמויד יניינע

האדוהל רב גוזה ינב תא איבה טעמכו ןכתיי "הריקח יכרצל" רצעמ
רשא ,ןייטשניבור ןונמא כ"הח לש ותומ לע בזכ תעדוה :ועציב אלש הריבעב
ךמס לע םימשאנ תעשרה ענמי רשא קוח קקוחל ארוק םינש הז
?ולשמ קוח-תעצה שיגמ אל אוה עודמ .הרטשמב םהיתואדוה


4.8.99 ,אמויד יניינע

.םהירקבמב םירחאו ןוגי-לא טפושה לש םתוחלתשה לע
."הנוב תרוקיב" לעו "יניצ לוצינ" לע
.החטבאל םיקוקז םה עודמ :ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש
.בכרה תוניקת ידייצ לש תודחה םהיניע לע

רתאה תפמ     רעשה ףד     הלחתהל רוזח