רתאה תפמ     רעשה ףד


םיש"לצב ליחתנ


םיבשוחה הלא לכל לבא ,"יעוצקמ" ןצימשמכ רינ החמש תא תוארל יטפשמה דסמימב לבוקמ
עברא ךשמב ,םמשב הביקנ ךות ,םיטפושל ש"לצ יתקנעה םימעפ המכ קודבל עיצמ יתייה ךכ
םימעפ שמחו םירשעכ - ילש הריפסה יפל .םיאנותיע טעב ךשומכ יקוסיעל תונושארה םינשה
השע הפי" ןוגכ םיחבש לע רבדמ אל ינאו) הלוכ תירבעה תונותיעה לכב רשאמ רתוי הארנכ ,(!)
,םייניצר רתוי םירבד לע אלא ,לוורשהמ ףולשל לוכי דלי לכ םתוא ,"הרמוחב ושינעהב טפושה
.(קדצה תיישע ןפואל תיתוהמ םיעגונה

ידכ םירמאנ קר םירבדהו ,םסרפמ ינאש "תיבויח" תרוקיב לע ש"לצ שקבמ יניאש ןבומכ
םילייח" ונלוכ ,יטפשמה דסמימב םימרוג ןיבל יניב תועידה יקוליח תורמל יכ בוש שיגדהל
.העוט ינא םא יתוא ונקת :תיזחה התואב

הזכ ש"לצ לכש םושמ :םיטפושל קינעמ ינאש םיש"לצה לע יתוא םיחבשמ ןיא עודמ עדוי ינא
.ךכ םיגהונ םלוכ אל עודמ הלאשה תא ררועמ

תרוקיבמ רתוי ,םתוא הדיחפמ וליפאו ,םהל העירפמ תיבויח תרוקיב :תורחא םילמבו
.תילילש.םוסרפה תעב םנושלכ םיאבומ ןאכ םיקנעומה םיש"לצה

ןיא הלאכ םירבדש םושמ ,ימעטל ,הבוטו הנוכנ איהש הקיספ לע םיש"לצ תתל אל יתלדתשה
סרפ ןתמ ףא ילואו ,םיטפושה יניעב ןח תאשל הנווכ לש דשח םיררועמ םג םהו ,ףוס םהל
.הכלהכ ודיקפת תא השעש לע טפושל

ןייצל םוקמ טלחהב שי ,ישיא ץמוא וא הזועת ,תוינושאר שי הקיספב רשאכ ,תאז םע דחי
.תאז

יתלביק המל עדוי אל ינא") םהילאמ םינבומכ םיארנ םויכ רשא םירבד לע םיש"לצ םנשי
בצמה תא ףקשל הרומא ,רומאכ ,ןאכ םתאבהו ,ןויצל םייואר ויה םתעשב לבא ,("... ש"לצ
.םוסרפה תעב

.דוע ונתא םניא רבכ םקלחו ,הבציקל ושרפ רבכ ןאכ םיטפושהמ קלח

,החמשב החמש בברענ אל לבא ,םיכופה םינויצ םג רתוי רחואמ יתקנעה םיטפושהמ המכל
.תרחא תונמדזהל ריאשנ הלא תאו

,ךכל יואר וניאש טפושל ש"לצה תא יתקנעהש ךכב קר אל יתיעט יכ יל הארנ דחא הרקמב
אקווד אלא ,תובוט תונווכ ךותמ השענ אל - ומצעלשכ יבויח - ש"לוצמה השעמה וליפאש אלא
.תרחא תונמדזהב עיגנ ךכל םגו ,םירחא םילוקישמ

הליעה לע וא הרקמה לע ,טפושה לע יתעד יונישמ תעבונה הרעה לכ ףיסומ יניא הז בלשב
.ש"לצל

ןחבמב םירבדה םידמוע המכ דע תוארהל ידכ ,םוסרפ לכ השענ יתמ ןייצמ אל הנווכב ינא
.ןמזה

.ירוקמה םוסרפה דעומב ויהש יפכ - םיטפושה לש םהיראתו םהיתומש

:(אובי ךשמה ,תיקלח תיתיבפלא המישר) תומש הלאו

אישנ ,םחנמ ,ןליא
תטפוש ,הדרו ,ךישלא
טפוש ,רשא ,לברא
תטפוש ,הרובד ,רנילרב
טפוש ,לאומש ,רנילרב
טפוש ,םולש ,רנרב
טפוש ,םייח ,וזמג
הנידמה אישנ ,םייח ,גוצרה
תטפוש ,הילתע ,ןיקשיו
אישנ ןגס ,תימלוש ,ןייטשנלו
תטפוש ,תור ,יקציבוכוז
אישנ ןגס ,ףסוי ,איחי 'גח
טפוש ,ילש ,ןמיט
טפוש ,יבצ ,לט
טפוש ,בד ,ןיול
טפוש ,דוד ,םלעומ
םיטפשמה רש ,ןד ,רודירמ
טפוש ,והילא ,םעונ
טפוש ,באז ,דירפ
טפשמה יתב להנמו יזוחמ טפשמ תיב אישנ ,בקעי ,ימדק
טפוש ,לאירבג ר"ד ,גנילק
תטפוש ,הטיא ,ריצק
ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,ריאמ ,רגמש
.תיללכה העיבתל םגו ,לארשיב הרובעתה יטפוש לכל ,יללכ ש"לצ
"הקיעמו תילאמרופ הרגיש"

ולאשי םהש וא ,םקלחב לפונה דובכה תא ובהאי םעפה םיש"לוצמה םא חוטב אל ירמגל ינא
הייעבה ,טלחהב ,וז לבא ,תובוט ונב רבדמ רינ החמש םא וניגש המבו וניעט ןכיא םמצע תא
.םהלש

-תריגסל ףרוטמה ץורימה רקיעבו - הרובעתל טפשמה יתבב השענה דציכ הארמ ינא םינש רבכ
תא הז-אוהכ תרשמ וניא םגש אלא ,קדצה-תיישע םע דחא הנקב הלוע וניאש קר אל - םיקית
םנוצר וא ,עבותל וא ,טפושל תיבב הכחמה המחה החוראה םא ירהש ,םיכרדב-תוחיטבה ןיינע
וגהנ רשא םימשאנל תולוז ןועיט-תוקסיעל םיפחוד ,טעמ ץמאתהלו הברה קיפסהל הלא לש
הז ימל הלאשה תלאשנ ,("םירהצה רחא עברא דע דובעל ראשנ אל דחא ףא") ההובג תונלשרב
.ץוחנ

,בייחמה ,המחלמה-רסומ םג יתוברתה םלועל אב תומחלמה םע דחי יכ יתרכזה דוע
.תוחפ אל םישדוקמה ,םירחא םיכרעב עוגפל אלש דבלבו ,םדא-ייח בירקהל וליפא ,םימעפל
.םיכרדב תוחיטבהמ תוחפ אל תשדוקמ איה ,יתרמא ךכ ,קדצה-תיישעו

טפושה ןוילעה טפשמה תיב אישנלו רודירמ ןד םיטפשמה רשל םעפה עיגמ העונתה ןיד ש"לצ
רשה .הרובעת-יטפושו םיטפוש תעבשה סקטב הנורחאל ורמא רשא םירבד לע ,רגמש ריאמ
וליאו ,"לכה רתומ האופרבו םולשב ,המחלמב" יכ םירובסה הלא תא תופירחב רקיב רודירמ
,"הקיעמו תילאמרופ הרגיש" לעופב רצוי טפשמה תכרעמ לע סמועה יכ רמא רגמש טפושה
."טרפל סחיה ןובשח לע אובל לוכי רבדה ןיא ,הבר תומכה רשאכ םג" לבא

םג םלוא ,קיתה םויס היהי רקיעהש תורקל לולע הדובעה ץחלב" יכ רגמש טפושה ףיסוה דועו
תונברק תא םג חוכשל ונל לא .ןידה ילעב ינפל קר אל להנתמ טפשמהש חוכשל רוסא זא
."הריבעה

יממ םיאב םה רשאכ ,םישעמ םה םירוביד םג לבא ,"םירוביד לכה" יכ רמול ,םנמא ,רשפא
יכו ,"ךופה לכה" ,עודיכ ,הרובעתה-יטפשמב יכ רמול ,םיצור םא ,רשפא .רבדל םג ודיקפתש
ינא לבא ,הרובעתל טפשמה יתב לע םג םילח םהירבד יכ שרופמב ורמא אל םידבכנה םירבודה
.רסחה תא ומילשי םה וב םויה קחרי אל יכו ,ונווכתה םה ךכלש חוטב

?"רסחה תמלשה" וז המ

לע הרובעת יטפוש האמ ףיסוהל ,1990 תנשב ,ל"ז יעדומ קחצי ,רצואה רשל יתעצה רשאכ
,אוה-ותעצהכ הלשממל השיגהו יתעצה ץא ץמיא יעדומו ,זא םימייק ויהש םינקתה םירשע
.שאה ינפמכ העצההמ החרב טפשמה תכרעמ

לש ותעצהל ןה תרמואה ,רצואה רש לש ותעצהל ןה-תרימא םג השוריפ "רסחה תמלשה"ו
.רינ החמש

[55]
?תרובעמה שיאל םלשי ימ

ול םלשל הנידמה תא בייחי טפשמה תיבש רמוא אל הז ןיידע ,המשאהמ הכוזמ םשאנ רשאכ
לאמש לע םימושיא שיגהל הנידמל רשפאל הצור ונלש רואנה קקוחמה .טפשמה תואצוה תא
ךירצ טפשמה תואצוהב תוכזל ידכ .ריחמה םא םלשל בייוחת איהש ןוכיס אלל ,ןימי לעו
תורחא תוביסנ" תומייק יכ וא ,"המשאהל דוסי היה אל" יכ תוארהל הכוזש םשאנה
."תאז תוקידצמה

רטושהו ,המשאב רפכ היינח תריבעב םשאנ :הנש הרשע שמחכ ינפל עריאש הרקמ ,לשמל ,הנה
רורמת בצוה וב םוקמב הנח ךכו-ךכ ורפסמש בכר יכ אלא דיעה אל ח"ודה תא ול םשרש
םגו ,בכרה תא הנחה רשא הז היה םשאנהש החיכוה אל העיבתהש ןוויכ .היינחה תא רסואה
ותוכזל בריס טפשמה תיב לבא ,המשאהמ שיאה הכוז ,בכרה לש םילעבה היה אוה יכ אל
תיבל שיאה הנפ .ןכ תושעל בריס ,רוערעב ,יזוחמה טפשמה תיב םגו ,טפשמה תואצוהב
.החדנ םש םגו ,ןוילעה טפשמה

תונלשרב" הלהונ העיבתה יכ (ל"ז ןמסוז לאוי ר"דה) זאד ןוילעה טפשמה תיב אישנ רמא
תומייק יכ וא ,"המשאהל דוסי היה אל" יכ תוארהל ךכב ןיא ןיידע לבא ,"ןפוד תאצוי
.תואצוהה םולשתב הנידמה תא בייחל תוקידצמה "תורחא תוביסנ"

היהש המו ,רתוי דוע תלשרתמ איה ?הזכ "סרפ"ל הכוז איה רשאכ תיללכה העיבתל הרוק המ
:םויה םילקתנ ונא הב תונלשרה תמועל תיב-לותחכ םויה הארנ "ןפוד תאצוי תונלשר" םעפ
ןועיטה לטנ תא הרובע םילגלגמ הרובעתה יטפושו ,ןיטולחל הנכומ יתלב בורל האב העיבתה
אלא ,"הארקה"ה בלשב קר אל ,ברעו-יתש ותוא םירקוח ?ךיא .םשאנה לש ומכש לע החכוההו
םיצלאמ ,הילע הבשח אל העיבתהש הלאש וזיא תררועתמש םעפ לכבו ,טפשמה ךלהמב םג
,בורל ,איהש) העיבתה לש התשקבל "םירתענ" ךכ רחאו ,ויפלק תא ףושחל םשאנה תא
,םושיאה-בתכ ינוקית ךרוצל ,טפשמה ךשמה תא תוחדל (ומצע טפושה ידי לע תנמזומ
.שדחמ-תוכרעיהו


"ומצע דגנ טפשמה תא להנל"

תא םהל "הקיבדה" הדיבעמה-הרבחה רשא םימשאנ לע ,הנשנו-רזוח רופיס ,לשמל ,וא
,הנולת יפ לע וא ,(לשמל ,רוזמר וא תוריהמ) םוליצ יפל םושיא-בתכ םשרנ :םושיאה
יכ הרטשמל העידומ ,הדיצמ ,וז .םושרה םילעבה רותב ,הרבחה לא ותוא תחלוש הרטשמהו
םושיא-בתכ תחלושו ,םושיאה תא תלטבמ הרטשמהו ,הידבועמ דחא גהנ הריבעה ךיראתב
ול עבוק .םוי ותואב ,בכרב יתגהנ ינא אל :רמואו ,"הארקה"ל דבועה אב .דבוע ותוא דגנ שדח
,"תפסונ"ה הארקהל שיאה אב .רחאה גהנה תא איבי אוהש ידכ "תפסונ" הארקה טפושה
איביש ידכ - רפסמב תישילשה - "הארקה" דוע עבוק טפושהו ,אובל הצור אל שיאה :רמוא
,ודובכ :רמוא םשאנהו ,תישילשה "הארקה"ה העיגמ .הרבחה התואב בכרה לע יארחאה תא
הייהת םא חוטב אל רשא ,תיעיבר "הארקה" עבוק טפושהו ,אובל הצור אל בכרה לע יארחאה
.הנורחאה

טישוי םשאנהש החוטב התויהב ,הכלהכ הננוכתה אל העיבתהש םושמ ?הז תא םישוע המ םשל
ותוא םיחירכמ - תאז תושעל בדנתמ אל אוה םאו ...רדעה לכ השועש יפכ ,טפושל וראווצ תא
!ומצע דגנ טפשמה תאו הריקחה תא להנל

תא חיכוהל תויאר יד ויה אל העיבתלש קר אל לבא ,הרובעת תריבעב םשאוה רפוג והילא
תבחסל םרג רבדהו ,םינוקית המכו המכ ךירצה הניכה איהש םושיאה-בתכש אלא ,ותמשא
ינא .הכוז םשאנהו ,םושיאהמ הב הרזח ,הידי תא העיבתה המירה תיעיברה הבישיב קר .הבר
תא התחד הרובעתה תטפוש לבא ,ץיברוה יבא ןידה ךרוע ,ורוגינס רמא ,תואצוה שקבמ
תא בייח םגו ,רוערעה תא לביק רשא ,ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבל רערע אוהו ,ותשקב
.לעופב םולשתל דע הדמצהבו ,מ"עמ תפסותב ח"ש 1500 םשאנל םלשל הנידמה

טפושהו איחי 'גח ףסוי אישנה ןגס ופרטצה הילא) ךישלא הדרו תטפושה ןידה קספב הרמא
:(גנילק לאירבג

היה ךירצש ימ אוה רוגינסה וליאכ הלוע תדמולמה תטפושה לש התטלחהמ"
ירה ןכ השע אלשמו ,העיבתה תא להנל השעמלו העיבתה בתכ ןוקיתל גואדל
.העיבתה לש התונלשר תא ךכב רישכה התעדלש

תונהיל" העיבתל ןתיל שי הלא תוביסנב יכ הקיספב אתכמסא יתאצמ אל ..."
םימשאנ תודחא םימעפ טפשמה תיבל דירטהלו (תטפושה ןושלכ) "רקפהה ןמ
...העיבתה קיתב יוצמה רמוחב תיחטש הקידב ולו ךורעתש ילבמו ךרוצ לכ אלל

קודבל המישאמכ הדמעממ בייחתמה חרוטה תא המצע לע הלטנ אל העיבתה"
...קייודמו יואר םושיא בתכ שיגהלו קיתב יוצמה תויארה רמוח תא

."...םשאנה לש ותנגה תואצוה םולשתב הנידמה תא בייחל םוקמ שי ..."

!ןמזה עיגה ,ןכא
[59]
וקוספ

יל ויה דוע םעפ :ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב אישנ ןגס ,ןייטשנלו תימלוש תטפושה
!טפשמ להנל ךיא הרובעתה יטפוש תא דמלל תויציבמא
[62]"הז םע רומגל" ןיא ילצא

רחסב םשאנ רשאכ .עוריאה-םוקמב-רוקיבה אוה טפושה לש ותושרל םידמועה םילכה דחא
וב םוקמה תא תוארל רשפא-יא הרטשמה לש םינתיפצתה ודמע וב םוקמהמ יכ ןעוט םימסב
,ויניע-ומב ותוארלו ,םוקמל תאצל אוה טפושה השעיש ןוכנה רבדה - םתנעט יפל ,הפצנ אוה
.םסרופמה "ןימאמ ינא"ה לע ססבתהל םוקמב

טפשמה תיבל ול רוסא - םוקמב-רוקיבל אציי טפשמה תיב יכ םישקבמ עבות וא םשאנ רשאכ
הייאר לכ איבהל םיינוביר םה ןידה ילעבו ,תויארה לככ הייאר וניה הזכ רוקיבש םושמ ,ברסל
.וצפחיש לככ ,ןיינעל תכיישה

,אוה םוקמב-רוקיבה הלאכ םיטפשמבש תורמלו ,ךופה לכה ,עודיכ ,הרובעתה יטפשמב לבא
םה :ותוא םייקל םיבהוא םניא םיבר הרובעת יטפוש ,הנוילע תובישח תלעב הייאר ,םימעפל
םהמ שקבמ אל שיא רשאכ עוריאה םוקמל ואציי אלו םרדגמ ואציי אלש יאדווב .םילצעתמ
ותוא ראתמ םשאנה וליאו ,ךכ הריבעה םוקמ תא - רייצמו - ראתמ העיבתה דע םא המו .תאז
!ומחרי הללא ?תרחא

,הטילחה ןיקשיו הילתע תטפושהו ,הזכ הרקמ ררועתה הינתנב הרובעתל טפשמה תיבב
םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא לבא" .ןכמ רחאלש הבישיב םוקמב-רוקיבל תאצל ,התמזיב
."הז םע רומגל הצור ינא" .םשאנה ןייכבתה ,"הדובע

ןיקשיו תטפושה לבא ,"הז םע רומגת"ו ,המשאב הדות ול רמוא ,םתסה ןמ ,היה רחא טפוש
.הזה אשונב דיה תא הל ףפוכל לכוי אל אוהש ול הריהבה
[68]ירחא יפוס-ןיאה ץורימה לע
תומכה

דדומתהל 11.5.92 םויב וצלאנ ,שטיוד קחציו יקציבוכוז תור ,םילשוריב הרובעתה יטפוש ינש
.(המשאב הדומש ימל הנורחאו) הנושאר הבישי לש םיקית ונייהד ,"תוארקה" יקית 600 םע
תואמ הארמל םעז יקציבוכוז תטפושה הפקתנ תרחמה םוימ תונורחא תועידיב חווידה יפל
לש ילמסה םוכסב סנקיי המשאב הדויש ימ לכ יכ העידוהו ,הנחלוש לע ומרענ רשא םיקיתה
םייתש דעו רקובב הנומש העשמ וניתמהו ןוידל ונמזוה רשא םישנאל .דבלב דחא לקש
תנייצמ הניא רשא ,גרבדלוג לכימ תבתכה ךכ) תטפושה הטילחה ,ףסונ שנוע עיגמ אל םיירהצב
,ןידה יקספב ומשרנ םגש וא דבלב הפ-לעב ורמאנ םה םא ,המצע תטפושה לש הירבד הלא םא
.(תיאנותיעה לש תישיאה התנקסמ אלא וז ןיאש וא

,טעמ אל טלחהב הזו ,תפומה תוא וליפא ילואו ,ל"כטמר ש"לצ וז תטפושל ןתונ טלחהב יתייה
הדימ תולגל םג ךירצו ,דובעל ךירצ דובכה ליבשבש םושמ ,ןתונ יתייה אל הזמ רתוי לבא
תיבב התייה תמדוקה םעפה :ונייה רבכ אלה הזה טרסב ונחנאו - תוירוקמ לש תמייוסמ
יאנת לע תוחמל שקיב רנילרב לאומש טפושה רשאכ ,1987 תנשב ,וכעב םולשה טפשמ
ברסמ םג אוהשכ ,ח"ש 25 לש סנק םימשאנהמ דחא לכ לע ליטהו ,םילבסנ יתלבה תופיפצה
לכ לע זא הרערע הנידמה .םימשאנה לש תומדוקה םהיתועשרה תא גיצהל העיבתל רשפאל
םלוכו ,(רתוי ףא ילואו ,ןיד יקספ םישימחו האמ דע האמכ - יתכרעה יפל) הלאה ןידה יקספ
יקספ לש הכורא הרושב - שדוחמ ןוידל הרזחה םע - הפיחב יזוחמה טפשמה תיב ידי לע ולטוב
."תמוערתד אנדיעב ןידל בשיי אל םא טפושה השעי בוט" יכ הרעהב ומייתסנ רשא ,םיהז ןיד


דוע לבחו ,המוקמב הרטשמה תא דימעהל ידכ "תמוערתד אנדיע"ל עיגהל טפוש ךירצש לבח
םיקומינה םהל םינתינ אל םגו ,ידמ רחואמו ,ידמ טעמ םישחרתמ םינוכנה םירבדהש רתוי
תוא תא אל םעפה קינעמ יניאש הביסה םג וזו - יולגבו ,םינוכנה םיקומינה לכ וא ,םינוכנה
.הרובגה תוא תא אלש יאדוובו ,זועה"הריקח תדעו םיקהל"

קדצה-תיישע אשונ תא קודבת רשא תיתכלממ הריקח תדעו םיקהל יתארק 1989 יאמ שדוחב
ץעוי ,ןודיצ עשילא ד"וע זא יל רמא ,הזה ןויערה תא "הנקי" אל שיא .הרובעתל טפשמה יתבב
.םיטפשמה רשל ריכב

םיהרביא לש והרקמ ןוגכ) לארשיב טפשמה לע וביעה רשא תוישרפ המכ תובקעב ,הנורחאל
האירקב גוצרה םייח הנידמה אישנ אצי (הנש טעמכ ךשמב רהוסה תיבב "חכשנ" רשא ,ינב
.לארשיב קוחה תפיכא לש תכרעמה לכ יבגל ,תאזכ הריקח תדעו םיקהל

,תאזכ הריקח םוזית אלש יאדווב טפשמה תכרעמ .םק אל דחא ףא ,ןבומכ ,םייתניב
הארנ .הריקחה תודעו קוח יפל התוכמס חכמ הריקחה תא הילע הפכת אלש יאדווב הלשממהו
םיבשוי םישנא :םירקבל תושדח הילגנאב וישכע הרוקש המ ןאכ הרקיש םיכחמ ונלצא יכ
וא ,יקוח יתלב ךילהב ועשרוה םה יכ ררבתמ םואתפו ,רהוסה תיבב הנש םירשע - הרשע-שמח
.יטפשמה דסמימל "זיזי" אל רבדה ,הפורטסטק ונלצא שחרתת אלש דעש הארנכ .ןיקת יתלב

אל עודמ הלאשה תלאשנו ,םויה רבכ ילפורטסטק אוה בצמה הרובעתל טפשמה יתבב לבא
?הרובעתל טפשמה יתב םוחתב תוחפל ,"ןויסנל" ,גוצרה אישנה לש ותעצה תא םשיינ

"רדס תושעל" העשה העיגה

לש ותוברעתה אלל םיינורטקלא תוריהמ-ידמ לארשי תרטשמ הליעפה םינש לבוי תיצחמכ
,םגו) הרובעתל טפשמה יתבב םינוש "םימרז" ויהש ךכ ידיל בצמה עיגהו ,ןוילעה ש"מהיב
בור :(הרובעתל ש"מהיתב לע רוערע-תואכרעכ ןידל םבשויב ,םייזוחמה טפשמה יתבב ,ןבומכ
ןמ שרד םיטפושה טועימ קרו ,רומאכ ,ירשפא-יתלבה תא חיכוהל םשאנה לע וליטה םיטפושה
.ןורחאה טרפל דע הריבעה תא חיכוהל העיבתה

טפשמה תיבל םולשה טפשמ תיבמ רוערעה רחאל ,ינש רוערעב ןוילעה טפשמה תיבל עיגהל
.וזכ תושר תתל בהוא וניא ,עודיכ ,ןוילעה טפשמה תיבו ,תדחוימ תושר ךירצמ הז - יזוחמה
הקיספ-ףצרו ,תואנוטיסב קדצ-יא תיישע ,והובו-והות - הרובעת יניינעב תוחפל - ףידעמ אוה
.ןוילעה טפשמה תיב לע "תרתוימ" הדובע סימעהל אלש דבלבו ,ולאמשל ונימי ןיב עדוי וניאש

םושמ ילוא - הרובעת יניינעב תוחפל ,לוחב ושאר ןומטל ףידעמ ןוילעה טפשמה תיב עודמ
ושאייתה ןמזמ םהש םושמ ילואו ,םושה תפילקכ ןוילעה יטפוש תא ןיינעמ הרובעתה-טפשמש
לש ותקיספ לע פוטס-ןונ םיפצפצמ רשא הרובעת יטפוש לש הרומו ררוס רדע ףלאלמ
םיקרויש תוקיריה יכ רמול םהל ףידעו ,(ןבומכ ,םשאנה תבוטל איהשכ) ןוילעה טפשמה תיב
!תוקירי דוע ףוטחלו - תמאה תא םהל רמול םוקמב ,םשג אלא ןניא הרובעתה יטפוש םהילע

לש ןיד קספ לע רערעל תושר ןתנו ןיול בד ןוילעה טפשמה תיב טפוש תואינ ,1990 תנשב ,הנהו
ןיול טפושה ינפב .תוריהמ תריבעב ותעשרה לע םשאנ לש רוערע החד רשא יזוחמ טפשמ תיב
יכ ועבקב ,אוהו ,"הכומנ"ה הקיספה לש - הז תא הז םירתוסהו - םינושה םימרזה וגצוה
.תלחוימה תושרה תא ןתנ ,הזה םוחתב "רדס תושעל" העשה העיגה

םא וליפאו ,ןוילעה טפשמה תיב לעמ הפרחה תא ןיול טפושה ללג רערעל תושרה תא ותיתב
םירבד דוע ויהש חוטב ינאו - טפושכ תוברה ויתונש לכב השעש דיחיה בוטה רבדה הז היה
ןהילע ,ויתואיגשו וילדחמ ,ויאטח לכ תא ןיטולחל דמגל ידכל ךכב היה יד - השעש םייבויח
.(הב קבד ןיידע ינא הפוגל רשא תרוקיב) רתויב השק תרוקיב םעפ אל יתחתמ


ןייטשנוארב תשרפ

107 לש תוריהמב ספתנ ,ריואה ליחב הבוח תורשב לייח ,ןועבט תירקמ ןייטשנוארב יבא
זאו ,1988 ראוני שדוחב היה רבדה .דבלב ש"מק 90 לש תוריהמ תרתומ וב שיבכב ש"מק
םתואב שבגתהל הלחה רבכ רשא הקיספה לע ןומא .סנק-תריבעכ הרדגוה םרט תאזה הריבעה
תצקמב" תודוהל ףידעהו ,"תילאטוט" הריפכ תעדוה שיגהלמ ענמנ אוה ,םיקוחר םימי
תוריהמב הגיהנ ריתמה רורמתה אוה) "-66ב רורמת בצומ ךרדה עטקב"ש הדבועב ."תודבועה
.(ש"מק 90 לש

ןיד רזג לע העדוה לביק אוה תוחכוהב ןוידל הנמזה לבקל םוקמב :ידמל יתרגש היה ךשמהה
- יופצכ - הנידמה המיכסה יזוחמב .יזוחמה טפשמה תיבל רערע ,ןבומכ ,אוהו ,(סנק ח"ש 150)
- תוחפ אל יופצכ - םלוא ,םשאנה תא ועישרהב הרובעתל טפשמה תיב ינפלמ הלפנ הגגש יכ
תא תוכזל אלו ,שדוחמ ןוידל ךיתה תא ריזחהל יוארה ןמ "תמאה רקח" םשב יכ הנעט איה
.רומאה לדחמה ללגב םשאנה

תא רמא רטושהש רחאל ,בוש עשרוה םשאנהו ,הרובעתל טפשמה תיבל רזח קיתה ןכאו
,אוהש עבק טפשמה תיבו ,הלאכ םיימתס םירבד המכ דועו ,םסרופמה "לעננו טלקנ"ה
רשאכ ,יזוחמה טפשמה תיב םג רזח הילע העיבק ,ולש הנגהה תונעט תא חיכוה אל ,םשאנה
.היינשה םעפב וילא עיגה קיתה


ןוילעה טפשמה תיבל רוערעה

חיכוהל םשאנמ שורדל ןיא יכ ,ראשה ןיב ,ןייטשנוארב ןעט ןוילעה טפשמה תיבל רוערעב
הניקתה ותלועפ לע תועידיה לכ רשאכ ,"יפיצפסה הרקמב ישממ שובישל תיפיצפס הייאר"
תא ררחיש רטושהש ירחא יכו ,הדבעמה יאנכטו ליעפמה-רטושה ידיב ןה הנוכנה ותלעפה לעו
,תודבועה תא ןרושאל עדוי םימורמב-בשויה קר ,(ותדובע ךשמה תארקל) הליענהמ ל"אממה
םשאנה לכוי ,אופיא ,דציכו ,הטמ לש ןיד-תיבב דיעהל אובי אל םלועל םימורמב-בשויה לבא"
."!?רטושה לש ותודע תא ךירפהל לטנב תאשל

יכ וא "ןיקת אצמנו קדבנ" רישכמה יכ דיעמ רטושה רשאכ :שיאה לש ויפב התייה הנעט דועו
יתימא ןמזב ךרעש םימושיר לכ וינפל ןיאו ,"תינולפ תוריהמב לעננו טלקנ" םשאנה
תולדל לוכי אוהש תורשפאה לע ךומסל ןיא ,תופסונ תולאש לע בישהל ול םירשפאמה
טלק" אוה םהב םימוד םיעוריא יפלאו תואמ ךותמ ,םייוסמה הרקמה יטרפ תא ונורכיזמ
.תרתומה תוריהמה תא ,ותעדל ,ורבע רשא םיגהנ "לענו

:קנע-תויתואב וספדוה רשא ,הלא הארנה לככ ,ויה רוערעב חתפמה יטפשמ לבא

אוהש וא ,(יזוחמה ש"מהיב 'בכ לש ונושלכ) 'תיללכ' דיעמ רטושה רשאכ עודמ"
קדבנ' רמוא אוהשכ ןוגכ ,(אמק ש"מהיב 'בכ לש ונושלכ) 'שרפמ אלו םתוס'
תודע רסמ' דעהש םירמוא 'תינולפ תוריהמב לעננו טלקנ' וא 'ןיקת אצמנו
םירקחנ םניאו - הזה רבדכ םירמוא וידעו םשאנה רשאכ וליאו ,'הריהבו המלש
?'ושרפ אלו ומתס' םהש וא ,'תיללכ' ודיעה םה יכ םירמואו םיאב - םהירבד לע

יניינעב םג יכ עובקלו ,הרובעתה-טפשמ תא 'התיבה ריזחהל' ןמזה עיגה"
-יאב ;םשאנה תבוטל קפס :ילילפה טפשמה לש םיללכה לכ םילח הרובעת
ןכו ,ותסריג תלבק םושמ שי ,הב םיטרפ לע וא ,ותודע לע םשאנה לש ותריקח
."האלה


ןידה קספ

,ןולא םחנמ ,אישנל הנשמה) ןייטשנוארב לש ורוערעב ונד רשא ןוילעה טפשמה תיב יטפוש
ןמזה עיגה" היפל ןיול בד טפושה לש ותדמעל ופרטצה (ץלמ בקעיו ךב לאירבג םיטפושהו
ססבל ידכ חיכוהל העיבתה לעש ,םיילילשהו םייביטיזופה ,םירבדה לש הייגוסב רדס תושעל
."ל"אממה י"ע תדדמנה תוריהמ תריבעב העשרה

אל רשא םיטעמה םיטפושה לש םתדמע תא וצמאב ,קדצ םגו - "רדס השע" ןידה קספ ,ןכאו
לע ליטהל ידכ םיימתסה "ןיקת אצמנו קדבנ"ב וא "לעננו טלקנ"ב קפתסהל םינכומ ויה
.ירשפא-יתלבה תא חיכוהל םשאנה

תא חיכוהל לטנה לטומ העיבתה לש המכש לעש העיבקב אוה הזה ןידה קספב רשא שודיחה
םשאנ לש ותעשרהל תוינויחה - "תויביטגנ"ה ןהו "תויביטיזופ"ה ןה - תושירדה לכ לש ןמויק
איבהל םשאנה שרדנ םרטב דוע ,ןורחאה טרפל דע הלא לכו ,ל"אממ י"פע תוריהמ תוריבעב
!תורתוס תויאר

לש ובכרש וא ,"ןיקת אצמנו קדבנ רישכמהש השירדה ,לשמל ,איה "תיביטיזופ" השירד
אלש השירדה ,לשמל ,איה "תיביטגנ" השירד .ול תסחוימה תוריהמב "לעננו טלקנ" םשאנה
.הייוגש האירקל םיאיבמו ,רישכמה לש ותלועפ תא םישבשמה םימרוג לכ ויה

רשא תא חיכוהל ידכ וב ןיא "ללכ ךרדב" רטושה לש וגהנמ :ןידה-קספב טלוב שודיח דועו
תא יכ ויפ-לבהב רמולו ,"תרבוחה תא רישל" לוכי רטושה ירה .ןודנה יפיצפסה הרקמב השע
רטושה ןמ שורדל ריבס הז ןיא" לבא ,שממ םויה ותואב השע אוה הב תורכזנה תולועפה לכ
ויהי תודעה ןתמ תעב .דבלב ונורכז ךמס לע דיעיו עוריאה יטרפו םוקמה יאנת תא פ"עב רוכזל
"תולאשל בישהל לכויו ונורכז תא ןנערל לכויש ידכ וידיב הלא םיבותכ םיטרפ

םימרוג ינש לע דיעה אל רטושה יכ הנקסמל עיגה טפשמה תיבש ירחא ,רבד לש ומוכיסב
ינפמ החטבהל םישורדה םיאנתה ןיינעב) תמייקה הקיספה יפ לע םישרדנה הלאמ תוחפל
שמחל בורק ירחא ,שיאה תא הכיז אוה ,(רבד שדיח אל ןוילעה טפשמה תיב האירק-ישוביש
.טופיש-תואכרע שמחו ,םינש
- "טופישל הסינכ לולסמ"
בלה-יוליג ש"לצ

רשא ,1957 תנשמ קוחה תעצה לע יתדמע ,1987 תנשב ,הרובעתל טפשמה יתב לע הבתכב
תווצ"ל םריבעהלו ,םולשה יטפוש לש םהידימ הרובעת יניינעב הטיפשה תא איצוהל השקיב
הרשכה םג םהמ שרדית תיטפשמה םתרשכהל ףסונ רשא ,םידחוימ הרובעת יטפוש לש
-טפוש םוקמב יכ הדבועה תא םעפ אל יתרכזה םויה דעו זאמ ."הרובעת יניינעב המיאתמ
.רינ החמשל בישקמ ימ לבא ,סונימ-םולש-טפוש ונלביק - חטבומכ - סולפ-םולש

אישנ ,ימדק בקעי טפושה הנוע (22.1.93 ,תונורחא תועידי) שונא רגהל ןויארב .אב הז הנהו
תונטק תועיבת יקיתב םיטפשמ לוהינ רבדב היתולאשל ,טפשמה יתב להנמו יזוחמ טפשמ תיב
םיטפושלו םיחרזאל וטג םימיקמ םכניאש חוטב התא :תבתכה תלאוש .היינשה תרמשמב
?תוחפ םיחלצומ

,הרובעתל טפשמה תיב ךרד טופישל הסינכ לולסמ שיש ומכ .םולשו סח :ימדק טפושה הנוע
.תונטק תועיבתל טפשמה תיב ךרד הסינכ לולסמ וישכעמ היהי

ץע הזיא לע םכמצעל וראת :רינ החמש ידי לע םירמאנ ויה שממ הלאה םירבדהש רסח תעכו
:תוירוחאה וילגר לע םק היה יטפשמה דסמימה לכ דציכ םכמצעל וראת .ותוא םילות ויה
!?רבדמ ינודא ןונגס הזיאב
[89]
וא תוחיפ לח יכ ןכתיי"
"...ףחס

ילוי) "?לכל קדצ" הבתכב ,הז ןיינעב יתורעהו ,ונדמע רבכ "ןימאמ ינא"ה תעפות לע
והשלכ סרטניא ,לוכיבכ ,ןיא רטושלש ךכב אוה ערה שרוש .דחוימב תוירוקמ ויה אל (87
אוה ,תאז תמועל ,םשאנה וליאו ,(!קוי "תוסכימ") רחש-תורסח תומשאה חרזאה לע לופטל
אוה ףסונה שרושה .ןומא-רסוחבו תונדשחב ותודעל סחייתהל שי ,a-priori ,ןכלו ,"ןיינע לעב"
,םשאנה לש ותודעלו רטושה לש ותודעל "ינושאר" ןומא לש הדימ התואב סחייתנ םאש ךכב
בור ואציי רבד לש ופוסב .םשאנה תא תוכזל בייחמה ,"ריבס קפס" ותוא ראשיי דימת
...םיכרדב לטקב םמצע הרובעתה יטפוש תא םישאי רוביצהו ,םיאכז םימשאנה

.הרובעתל טפשמה תיבב ןפוד-יאצוי םירבד ונעמש הנורחאל לבא

םשאוה אוה .טפושל וראווצ טישוהל אלש טילחה ,ר"זא רפכמ גולוכיספ ,ןמרל יאלפ םשאנה
דיעה םגו ,המשאב רפכ אוה ."רוצע" רורמת בצומ וב םוקמב ,לזרבה-תליסמ ינפל הריצע-יאב
הרובעתל טפשמה תיבמ ,לברא רשא טפושה .רטושה לש ותודע תא ךירפהל ושקבב ,ומצעב
םלועמ םירבד ויה רבכ יכ ,רקיעה הזב אל לבא ,םשאנל אקווד - !ואלפתת - ןימאה ביבא-לתב
.םירידנ יכ םא -

.רחא םוקמב היה שודיחה

:(ילש תושגדהה) לברא טפושה רמוא

.תמייוסמ תוינולבשב התקל ... םלוא ... הנימא תודעכ התזחנ רטושה תודע"

.הריבע התוא ןיגב םשאנה ינפל העסנ רשא תגהנ דגנ םושא בתכ םשר הז רטוש"
.בר ןוימד תאצמו םבגב םושאה יבתכ תא לוט

יתאצמ אל תאזכו - תודעב אוצמל ינא ץפח רשא ןותנה איה רתי תונימא"
.רטושה תודעב

(לולע ,ןכ) לולע ןמוימ רטוש יכ ךכל ינא רע רבודמה הרובעת תוריבעב תע"
יטרפ תא הדמולמ םירטוש תווצמ םלקדלו הריבע השעמ גהנ לש ותבוחל ףוקזל
.לעמב התייה אל ודי יכ חיכוהל גהנ לע דואמ השקו ,הריבעה

."...ןניקסע הסונמו קיתו רטושב רשאכ רמוחו לק"

לש יפוא רתויו רתוי תשבול ותודע ,רתוי הסונמו ,רתוי קיתו רטושהש לככ :תורחא םילמב
הילא ףרטצמ אל םא ,םשאנ עישרהל ידכ הב יד אל תטלקומ העדוהו ."תטלקומ העדוה"
.רתי-תונימא הל קינעמה ,ףסונ והשמ

:םשאנה תא הכזמ אוהש ינפל ,טפושה םכסמו

ךא ,יתרובעתה טפשמה לש ילוגסה ולקשמב וא וכרעב םייוסמ ףחס וא תוחיפ לח יכ ןכתיי"
."ןניקסע ילילפ טפשמב יכ חוכשל ונל לא
"עוציבה-בוכיע תא ךל ךיראא"

.םילוחה תיבל ונב תא שיחהל ידכ רהמ עסנ .רתומהמ טעמב ךא תגרוחה תוריהמב םשאנ
.הברס - הזה הרקמב .תוח"וד תלטבמו ,תבשחתמ ,טפושה רמוא ,הלאכ םירקמב ,הרטשמה
דגונמה בצמב אצמנ טפושה .לעופב-הליספ םיישדוח תבייחמה ,תפסות-תריבע םג שי םשאנל
.ונופצמל

ידכ" :םישדוח -4כ ךשמל עוציבה-בוכיע םע ,םיישדחל הבוח-תלילש ,סנק ח"ש 10 :ןידה-רזג
- הבושת לבקת אל םאו" ,טפושה ריבסמ ,"הנינח תשקבב הנידמה אישנל תונפל לכותש
הרובעתל טפשמה תיבמ ,וזמג םייח טפושה ."עוציבה-בוכיע תא ךל ךיראא ינאו ,ילא בותכת
.תובוחרב


טפשמה תיב תא יל ומתסת אל

תוריבעב םימשאנ -150כ ,םילבסנ-יתלב תופיפצ יאנתבו ,דחא םויב ,ןידל הדימעה הרטשמה
טפושה תטלחה .(!?תרחא רשפא יכו) תוריהמ תוריבעב ומשאנ ,םלוכ אל םא ,םבור .הרובעת
סנק ,תומדוק תועשרה שיגהל העיבתל רשפאל אל :וכעב םולשה טפשמ תיבמ ,רנילרב לאומש
.דחא לכל ח"ש 25 לש

קיתה תא ריזחהל טלחוה הכ דע ועמשנש םירוערעה לכבו ,ןידה-יקספ לע הרערע הנידמה
הפשב ,רמאש ץימא טפוש םק .התשענ ךרדה-תצירפ :בושח תוחפ הז לבא ,שדחמ-העימשל
תויוטשה םע טפשמה תיב תא יל ומתסת אל םתא :ןיעמ והשמ ,הרורב הרוצב לבא ,הנידע
.םכלש

אל וז השירד ךא ,רחא טפושל ןוידה תא ריזחהל השקיב ,הרוערעב ,הנידמה :ףיסוהל בושח
.אוה-וילוקיש יפל ,םולשה טפשמ תיב אישנ י"ע ,דרפנב עבקיי קית לכ .הלבקתנ

אל םהמ שיאש ,םימשאנה .םמצע לע ןגהל םילוכי דימת אל םיטפושהש ךכ לע רעטצהל קר שי
.תירוטסיה הצמחה .הזה אשמה תא תאשלמ תונטק ויה םהיפתכ ,ןיד-ךרוע י"ע גצוימ היה


"...םייוקיל ידמ רתוי"

הכיחו ,הריפכ-תעדוה טפשמה תיבל שיאה חלש .(!המ לע ושחנ) ח"וד םשרנ לאימרכמ יול ינבל
רושיא" תא ראודב לביקש םושמ ,וזכ הנמזה לבקיש ול רורב היה ."תוחכוה"ל הנמזהל
,עיגה םנמא הזש ןמיס - לביק םאו .טפשמה תיב תמתוח םע ,הריפכה-תעדוה לש "הריסמה
.בתכמה תא וידי ומב לביק רשא טפשמה תיב דיקפ היה ימ ררבל וחילצה אל ראודבש תורמל

אל אוה קיתה לא .דוביאל ךלה הריפכה בתכמ :הלקת התרק טפשמה תיב תוריכזמב לבא
העיבקה ךמס לע ,ורדעיהב ןתינ רשא ןיד-קספ לבקמ שיאה תוחכוהל הנמזה םוקמבו ,עיגה
ותוא םיאור ןידל-הנמזהה לע ביגה אל רשא "תוליגר" הרובעת תוריבעב םשאנ היפל קוחבש
.המשאב הדומכ

.אל ?הפי הז .לעופב-הליספו סנק

,רוערעה הז אנ שגה :וטילקרפל רמאיו ,וברקב וינומרוה וחתריו ,שיאה לש ושארל םדה לעיו
,שענ ןכ וטילקרפ רמאיו .אנ הלענ חצנה-תריבב רשא יזוחמה טפשמה תיב לא .המילשורי לענו
.המילשורי םהימעפ ומישיו ,ןכ יהיו

אל הזש ךכב הדוה תמאב לארשי תנידמ לש הגיצנ יופצ היהש יפכ :רתוי יאזורפ אוה ךשמהה
העימשל ,הרובעתל טפשמה תיבל רזחוי קיתהו ,לבקתי רוערעהש ברה ובוטב םיכסה ףאו ,הפי
.ךכב קפתסה אל רערעמה לש ורוגינס לבא .שדחמ

המכ םושרל תשקבמ איה המישאמכ :לופכ דיקפת ןאכ "תקחשמ" - רמא ךכ - לארשי תנידמ
המכ רוביצה תושרל קינעהל תשקבמ איה תכרעמה לש "תיבה תלעב"כ וליאו ,תוח"וד רתויש
ול תתלו ,רתוי חרזאהמ תחקל .םידיקפ תוחפ ,םיעבות תוחפ ,םיטפוש תוחפ :תוריש תוחפש
:תרמואו הנידמה האב זא - הזה "ןוכסיח"המ האצותכ "תולשאפ" תומרגנ רשאכ לבא .תוחפ
!חרזאה ,התא םלשת ונלש תועטה ריחמ תא לבא - שדח ףד חתפנו לכה חכשנ הבה ,וניעט ,ןוכנ

.שדחמ-העימשל קיתה תרזחהו ןידה-קספ לש ולוטיבב קפתסהל ןיא ,רוגינסה ףיסוה ,ןכלו
.חקל הנידמה תא דמלל ךירצ .שדחמ השרפה תא חותפל ילב ,ירמגל רערעמה תא תוכזל ךירצ
.רמא הכ .םימשאנה לש םהיתויוכזב אבהל ורהזיש
:ורמא ךכו ,הנעטה תא ולביק רנרב םולשו לט יבצ ,םעונ והילא םיטפושה ,ןכאו

תכרעמב םייוקיל ידמ רתוי .רערעמה םע ןידהש ,הז הרקמב ,ונל הארנ"
רערעמה עשרוה ןנד הרקמב .חרזאה לש ובג לעו ומכש לע םירבוע תילהנימה
... ךכב המ לש רבד הז ןיאו ןידכ אלש

.ןטק אל יוניע אוה רזוח טפשמ ..."

תונלשרה תא וא םייוקילה תא חרזאה לע דוקפל ןיאש ונל הארנ הלא תוביסמ"
תיב ינפב תינש ואיבהל ןיא לעופב לבסש רחאלו תילהנימה תכרעמה לש
."טפשמה

[29]
"קוחב ותרדגהכ 'ףויז'ב לבוג"

-ןחוב לטנ 3.8.88 םויב .29.7.88 םויב םיכרד-תנואתב תברועמ התייה יקסבורביל סיריא
,הז םע גוהנל הלוכי תא") ךכ לע רושיא הל ןתנ ,הלש הגיהנה ןוישר תא יתרטשמה תונואתה
הל ורמא ,םייתרחמ האב .םייתרחמ יאובת הל ורמא ,רחמ האב .רחמ יאובת רמאו ,("םייתניב
.יאובת-יכלת ,יאובת-יכלת .ותדובע םוקממ תרחא הביסמ רדענ וא השפוחל אצי ןחובה

,תילהנימ הליספ וצ דיב הל ןתנו ןחובה רזח 23.8.88 םויב רשא דע ,האב-הכלה ,האב-הכלה
לע םתחנ וצה ,אלפ הז האר ,לבא .הגרד התואמ הנופצ וא חקפמ תגרדב ןיצק ידי לע םותחה
ידי לע אלא ,ןיצקה ידי לע אל ואלומ םיטרפהו ,11.8.88 םויב דוע ,"וקנאלב" ןיצקה ידי
.ןכ ירחא םייעובש טעמכ ונייהד ,תלבקמה ידיל וצה רסמנ וב םויב קר תאזו ,רטושה

ןוכיס שי יכ הרובס איהש ןמיס ,טפשמה ינפל תילהנימ הליספ וצ תנתונ הרטשמה םא
?שדוח טעמכ הזה הרקמב התכיח הרטשמה עודמ - אוה ךכ םא לבא .ותגיהנב

:אבס רפכב םולשה טפשמ תיבמ ,םלעומ דוד טפושה רמוא

אליממ ספתנ ןוישרהש םושמ הז הרקמב הרטשמל ןמזה קחד אלש יתמשרתה"
הרטשמב בצייתתו תשקבמה ץורת אליממש הרטשמה הרבסו ,ןחובה ידי לע
םוקממ םימעפל םירדענ הרטשמבש ןובשחב וחקל אל) הנוישר תא שקבל
הז לוקיש .םהב יולת םדא לרוגש םיפוחד םיניינע םנשיש הדבועה ףרח ,הדובעה
.וירוחאמש הלועפה הלוספש ומכ לוספ אוה

הליספ וצ ילב הגיהנ ןוישר סופתל הרטשמה תיאשר המ ךמס לע עדוי ינא ןיא"
... ךמסומ ןיצק לש

.חקפמ תגרדמ התוחפ הניא ותגרדש ןיצק ידי לע םתחיהל ךירצ הליספ וצ ..."
לע ,'קלחה לע' המתח .םיטרפה לכ וב ואלומ םתחנש העשבש וצ אוה - םותח וצ
.הניקת הניאו ןידכ הניא רסחה תא וצב אלמי רחא והשימש תנמ

םתחש ןיצקהש הדבוע גיצהל רמייתמ ,רחא דעומבו ,רחא ידיב וצה יולימ ..."
לבוג ןבומכ הזו ,וצב עיפומה ךיראתב וילע םתחו ,אלוממ וצהשכ קר םתח וילע
.קוחב ותרדגהכ 'ףויז'ב

ול ןיאו לוספ אוה הרטשמה תכמתסמ וילע וצהש רובס ינא ל"נה תוביסה לכמ"
ילבמ השוע ינא תאז .תשקבמה לש הנוישר תרזחה לע הווצמ ינאו ףקות
תא לוספל הליחתכלמ הקדצהלו ,התרמוחלו המצע הנואתל ללכ סחייתהל
."הבישמה
[36]

יטופישה ןויגהה רבוג דציכ
תמטמוטמ קוח תארוה לע

.תיללכה העיבתל םגו ,לארשיב הרובעתה יטפוש לכל קנעומ הזה ש"לצה לבא ,דואמ ואלפתת
.ןיינעמ .תסנכה לש קוח לע ךשמתמו ךורא ףוצפצ לע ?המ לעו

תוחפל םיישדוח לש לעופב-הליספ קוספל טפשמה תיב תא תובייחמה "תפסותה תוריבע" תא
,לשמל ,(סנקה-תריבע לובגל לעמ) תוריהמ תריבעב עשרוה רשא םשאנ :םיריכמ רבכ לכה
טפשמה תיב - הב עשרוהו ,תרחא "תפסות תריבע"ב וא ,וזכ הריבעב בוש ספתנ םייתנש ךותו
יכ רובס - טפושה - אוה םא וליפא ,תעד-לוקיש לכ ול ןיאו ,תוחפל םיישדחל ותוא לוספל בייח
.קדוצ רבדה ןיא

הלאכ םירקמב - טפשמה תיב תא בייחמ הרובעתה תדוקפל 63 ףיעס :לכה אל דוע הזו
"םימי שדוחמ תוחפ אל ךא" םינש שולש דע לש רסאמ קוספל - םירחא םירקמ לש הרושבו
רפסממ בר אוה רסאמ תבוח תמייק םהב םירקמה רפסמ :רמוא הווה .(וידעלב וא סנק םע)
."תופסות"ה חוכמ ,םומינימ םיישדחל הליספה תבוח תא ליעפהל שי םהב םירקמה

תובייחמ הריבעה תוביסנש האר םא ,טפשמה תיב יאשר םלוא" :גייס שי תאזה הארוהל לבא
רמוא הז ?רמוא הז המ ."ןידה-קספב שרפיש םימעטמ םומינימ רסאמ קוספל אלש ,תאז
טפושהש ךכב יד אל לבא ,םומינימ-שדוח לש רסאמ קוספל אלש טפשמה תיב יאשר םנמאש
יתמ .םומינימ רסאמ קוספל אלש תובייחמ תוביסנהש אלא ,ןכ תושעל קדצה ןמש רובס
הארנ דימו ,הקיספה ןמ המגוד תתל לוכי אל ינא ?הזכ רסאמ קוספל אלש תובייחמ תוביסנה
.עודמ

שאר תולקב וגהני םיטפושהש התצר אל איה תאזה הארוהה תא הקקוח תסנכה רשאכ
ןמ הגירחה תא התנתה איה ןכלו ,םינמחר ינב םינמחר םיטפוש התצר אל איה .רסאמה-תבוחב
קפתסי אלש .ןידה-קספב ויקומינ תא שרפי ,רומאכ ,טפושהש ךכב הבוחה-רסאמ רבדב ללכה
,"רסאמה תבוח תא ליעפהל םוקמ יתאצמ אל ןיינעה תוביסנב" יכ תימתסהו תיללכה העיבקב
.ךכל ועינה המ שרופמב רמאי אלא

ענמנ אוה עודמ שרפמ וא ,הזה רסאמה תא קסופ הרובעתל טפשמ תיב םעפ האר והשימ םא
םירפמ - םלוכ - הרובעתה-יטפושש םושמ ?עודמ .םק אל דחא ףא לבא .םוקיש ,ותוא קוספלמ
יכ ענכושמ אל ינא יכ םא ,ךכ םישוע םהש הפיו ,השוחנ חצמב תאזה קוחה-תארוה תא
.ילע םילבוקמ םהילוקיש

לש ללוכה רפסמה יכ חינמ ינא .לעופב רסאמ שדוח םג םילבקמ ויה הליספה-יבייח לכ יכ חיננ
יתב תא םיסלכאמה םימשאנ יפלא המכל וא ,הנשב תובבר המכל עיגמ היה הליספה ישדוח
ינוילימ לש ביצקת אוצמל םיכירצ ויה הלאה םירסאמה תא עצבל ידכ .ןמז-תדוקנ לכב רהוסה
,(םיפסונה רהוסה יתב לש חותיפה יביצקתל ףסונב) הנש לכ - םינוילימ תורשע אל םא - ח"ש
המחלמל תתל ןכתיי אל ירהש ,תיתשתהמ םיחקול ויה הזה ביצקתה תא יכ חינהל ןתינו
אל םיכרדה-תונואת יכ תולגל דועו) םיפלחמל םגו רהוס-יתבל םג םיביצקת םיכרדה תונואתב
.(...!אקווד תוברתמ אלא ,תותחופ

םה ויה ול .הבוחה-ירסאממ ענמיהל רתוי הבוט הביס שי ,חינמ ינא ךכ ,הרובעתה יטפושל לבא
ויה םה .םויה לש בצקב המשאב תודוהל םיצר םימשאנה ויה אל ,תאזה הבוחה תא םימייקמ
הריבעה ללגב רסאמה תא תבייחמ רשא וז) היינשה הריבעה לע טפשמב קר אל םיננוגתמ
"תמדוק העשרה" תויהל הדיתע רשא וז) הנושארה הריבעה לע טפשמב םג אלא (תמדוקה
.(םייתנש ךות ספתית םא ,הבוחה-רסאמ ךרוצל

...סמועה תא לידגמ הז .המשאב-תוריפכה תא םיבהוא םניא ,עודיכ ,הרובעתה יטפושו

העיבתה :הריבע רבדל םיפתוש ,ןבומכ ,שי קוחה לע הרובעתה יטפוש לש ךשמתמה ףוצפיצל
םג אלא ,יחכונה קר אלו) הלשממל יטפשמה ץעויב הלכו יתרטשמה עבותהמ לחה ,תיללכה
רסאמ תא תשרוד התייה איה קקוחמה תווצמ לש המויקב הצפח העיבתה התייה ול .(וימדוק
.לעפומ אוה ןיאש ךכ לע תרערעמ התייהו ,הבוחה

,תמטמוטמה קוחה תארוה לע ןויגהה רבוג ,ילשמ םינוש םילוקישמ ,רומאכ ,יכ םא ,ןאכ לבא
.הלטבל ןמזה עיגה רשא
[40]

טפשמה תיבב גיהנהל"
"תומידק-ילולסמ
ירסח םושיא יבתכ לטבל"
"תירוביצ תובישחהרומח הריבעהש לככ :םיתוועמ תופידע-ירדס םנשי הרטשמלש ,עודיכ ,הניה תיחצנה ונתנעט
טפשמה יתבו .רתוי "תפכאנ" איה - תוחפ הרומח איהש לככו ,תוחפ "תפכאנ" איה - רתוי
אוה - סנכנש המ :"שיש המ הז" םירמוא - םילילפב םינדה טפשמה יתב לככ - הרובעתל
.אצויש

תושעל העיצמ (הרובעת תטפוש אל) ביבא-לתב םולשה טפשמ תיבמ ,רנילרב הרובד תטפושה
ולבקי רשא ,רתוי םיבושח םיניינעל םידרפנ תומידק-ילולסמ טפשמה תיבב גיהנהל :ףוס רבדל
,םייקתי רבדה םא :רתוי הכומנ תומידק ולבקי רשא ,תוחפ םיבושח םיניינעלו ,ההובג תומידק
תא דימעהל - ןיפיקעבו ,חוצחצו-חוליגה תוריבע תא רותה ףוסל ריבעהל םיטפושה ולכוי
.המוקמב תיתרטשמה העיבתה

לטבל תוכמסה תא טפשמה תיבל קינעהל העיצמ םג רנילרב תטפושה :לכה אל דוע הז לבא
םא .םיכילה בכעל הלשממל יטפשמה ץעויה תוכמסל ליבקמב - םעט ירסח םושיא יבתכ
ונל ונתיי אל עודמ ,תוכורא םינשל םדא ינב רוסאל תוכמסה תא ,תטפושה תרמוא ,ונל םינתונ
?תירוביצ תובישח םהב ןיא ונתעדל םא ,םימושיא לטבל תוכמסה תא םג
[א41]


"ךחוגמ קומינ"

םיגצוימ אל םימשאנהש איה העיבתה לשו םיטפושה לש דוסיה-תחנה הרובעתל טפשמה יתבב
:ץמאמ אלל רתומ אוהש אלא ,רתומ םמדש קר אלו .רתומ םמד ןכלו ,ןיד-יכרוע ידי לע
אוה םימשאנה-םעש העידיב ,בותכ אוה וילע ריינה תא הווש אל רשא םושיא-בתכ םישיגמ
.קיר ןבל ריינ אוה םושיאה-בתכ םא וליפא ,המשא לכב ודוי רשא םימטמוטמ לש ףסוא

הרקמב ?ןיד-ךרוע םע טפשמל אבו ,עבותה תאו טפושה תא עיתפמ םשאנה םא הרוק המ לבא
הנעטל םינכומ ונייה אל .ןיד-ךרוע איבי םשאנהש ונעדי אל :"עגר-עגר" העיבתה תרמוא הזכ
,םושיאה-בתכ ןוקית םעפ דוע ךכ רחאו .םושיאה-בתכ ןוקית םישקבמ ונחנא .תאזהו-תאזה
הל ידו ,ירוקמה לדחמה תא ץרתלו ריבסהל הכירצ אל וליפא העיבתה :םעפ דועו ,םעפ דועו
.םודל ץופקי הזש ידכ ,ןוקית ירחא ןוקית העיבתה-דידימ שקבת יכ

העיבת הדובעל ןידה תיבל השיגה ,םחפ-לא-םוא רוזיאב םירפכה דחא תבשות ,דימחמ אנה
ילב השיגה איה העיבתה תא .הסנכה תחטבה הל קינעהל בריס רשא לע ,ימואלה חוטיבה דגנ
תרבגה העיגה ןוידל עבקנש דעומבו ,הנגה בתכ שיגה אל ימואלה חוטיבה .די-בתכבו ,ןיד ךרוע
.הנגה אלל ןיד-קספ המשב שקיב רשא ,ןיד-ךרוע םע - העתפהה הברמל -

."!ןיד ךרוע םע אובת איה יכ ונעדי אל"ש הנעטב ,הדגנתה ימואלה חוטיבה תגיצנ

,תאזה הנעטהמ השגרתה אלש קר אל ,הפיחב הדובעל ןידה תיבמ ,ריצק הטיא תטפושה לבא
!"ךחוגמ קומינ"כ התוא הרידגה םג אלא ,םיידי יתשב התוא התחדש קר אלו

?הרובעתה יטפשמב םג הלאכ םירבד הארנ ,ףוס ףוס ,יתמ
[ב41]
Welcome to the Club!

תא לטבל השירדה יכ הרובס (הרדחו) הפיחב הרובעתל טפשמה תיבמ ,הזוח לחר תטפושה
קוח-תעצה ןיכמו התוא ץמיא םיטפשמה דרשמ רשא השירד - "הארקה"ל תדרפנה הבישיה
קר קפתסי טפשמה תיב םאש םושמ ?"תירסומ יתלב" עודמ ."תירסומ יתלב" איה - המיאתמ
םידעה לכ תא איבהל העיבתה ךרטצת ,ברעו-יתש ותוא רוקחי אלו ,בתכבש םשאנה-תעדוהב
...הלש

:הזכ רבד ןיא ,לשמל ,ביבא-לתב הרובעתל טפשמה תיבמ ,דירפ באז טפושה לצא התמועל
.תוחכוהל רשי ןמזומ התאו - (הידעלב וליפא וא ,"תצקמב האדוה" םע) הריפכ-תעדוה תחלש
והומכ ,רינ החמשכ והומכ ,"ירסומ יתלב" אוה ,הזוח תטפושה לש התטישל ,דירפ טפושה
.םיטפשמה דרשמכ
!"םיירסומ יתלב"ה ןודעומל ,דירפ טפושה ,ךאוב ךורב
[43]


לע לקהל בייח םשאנה ןיא"
... העיבתה
"תוריקח המוקמב תושעל וא


יתבו תיתרטשמה העיבתה ונל ואיצמה רשא תוקפקופמה תונעטה לכ תא םיריכמ רבכ ונחנא
בתכב טפשמה תיבל עידומ אוה םא םג ,"הארקה"ל םשאנה תא רורגל ידכ הרובעתל טפשמה
יטפוש לבא ,"םניח-תחרטה" וזש עבק ןוילעה טפשמה תיב .תודבועה לכב רפוכ אוהש
.ןוילעה טפשמה תיב לע םג םיפצפצמ הרובעתה

,תיקלח הדימב ימ ,האלמ הדימב ימ - הרובעתה יטפוש תא החנמה העודיה היפוסוליפה יפל
הידיב ןיא רשאכ םושיא שיגהל הרטשמל רתומ - לילכ הנממ הקניי םא קפס םהמ שיא לבא
וילע םייאל םגו) ברעו-יתש ורקחל ,"הארקה"ל ונמזל ,םשאנה לש ותמשאל הייאר לכ טעמכ
תא חיכוהל ידכ תויאר ףוסאל םיליחתמ "הארקה"ה רחאל קרו ,("השדח העדוהל דעו ןאכמ"
.םיצחלה לכ תורמל ,םשאנהמ איצוהל וחילצה אלש המ

הנורחאל הילע התחנוה ,"בתכב תוריפכ ןיא"ש הנעטה לע ותחנוה רשא תוכמה לכל ףסונב
תבישיב ,טריפ אל הגיצנש םושמ קר טפשמ-תואצוהב הבייוח רשא תמשאנ :תפסונ הכמ
.יזוחמה טפשמה תיבל הרערע איהו ,"הריפכה תוהמ" תא ,"הארקה"ה

היה הזה בויחהש ועבקב ,.ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבמ ,ןמיט ילש טפושה ךכ לע רמוא
:ןידכ אלש

,דבכנה רוגינסה םע םיכסמ ינא ... התריפכ טרפל הבוח תרערעמה לע הלח אל"
יוליגב וא םיכמסמ תגצה לע תומכסהב ,העיבתה לע לקהל בייח םשאנה ןיאש
."תוריקח המוקמב תושעל וא ,ויפלק
.ל"נה היפוסוליפה לכל תחתמ עקרקה תא טימשמ הזו
[121]


[אובי ךשמה]


קרפה תליחתל הרזחרתאה תפמ     רעשה ףד