ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

        ל"ז ,קיפרל

םיניעה הבוגב

iLEVEL


תוכרעמ שולשב הזחמ

ד"וע ,רינ החמש :תאמ


©

רבחמל תורומש תויוכזה לכםיעוריאב וא ,םייתימא תומשב שומישהו ,ןיטולחל תוינוימד ןניה הזה הזחמב תויומדה
תשוחת םשל קר דעונ ,םייתימא תומשל םירושקה םייתימא םיעוריא תוברל ,םייתימא
.תויביטמרופניא תורטמל אלו ,'וכו תויטנתואה

וא/ו ,ארוקה לש ונוימדב אלא וניא והשלכ םדא ןיבל הזחמב תויומדה ןמ תומד ןיב ןוימד לכ
.רחא וא הז םדא םע תישיאה ותורכהב
הנושאר הכרעמ

הנושאר הנומת

.םילשורי ,תסנכה

.'א כ"ח תסנכה רבח לש םויה רדסל העצהב ןויד


.'א כ"ח לש םויה רדסל העצהב ןוידל תעכ רובענ ,תסנכה ירבח :ןוכית ןד ר"ויה
.השקבב ,'א כ"ח

.הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא :'א כ"ח

... השעמ השענ

!?רבדמ ינודא ןונגס הזיאב :יבגנה יחצ ,םיטפשמה רש

רשא השעמ השענ .ורועמ ץפוק אוהש ינפל ,יל בישקי ינודא ,רשה דובכ :'א כ"ח
... השעיי אל

'א כ"ח תא אורקל שקבמ ינא ,שאר-בשויה ינודא :יבגנה יחצ ,םיטפשמה רש
!רדסל

.לארשי תסנכל יוארכ ,קפואמ ןונגסב גוהנל שקבמ ינא ,'א כ"ח :ןוכית ןד ר"ויה

.הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא :'א כ"ח

... ידוהיה םעה דגנכ ,השעיי אל רשא השעמ השענ

'א כ"ח תא אורקל שקבמ ינא ,שאר-בשויה ינודא :יבגנה יחצ ,םיטפשמה רש
!הטובה ונונגס לע ,רדסל

.לארשי תסנכל יוארכ ,קפואמ ןונגסב גוהנל שקבמ ינא ,'א כ"ח :ןוכית ןד ר"ויה

.רחא והשמ וא ,ןונגס לש ןיינע הז םא הארנ דימ ,שאר-בשויה ינודא :'א כ"ח
ןונגסל עגעגתי דוע רשה דובכ ןאכ ןוידה ךשמהבש ינודאל חיטבמ ינא
םייח םשב ידוהי .ידוהיה םעה דגנכ השעיי אל רשא השעמ השענ .ילש
תריבע לע טפשנ ,תינמרגה הקילבופרה בשותו ילארשי חרזא ,ןהכ ןמרה
לע ירשפאה יברימה שנועל - תסנכה ירבח ,בל ומיש - ןודינו ,היינח
סנקו תותימצל ןוישר-תליספ ,לעופב רסאמ תונש שולש :הרובעת תוריבע
.םיקראמ 50,000 לש

ינא" :ןהכ רמ ןעט םירוערעל טפשמה תיבל רוערעב ,שאר-בשויה ינודא
לכו ."ידוהי יננה יכ ינעזג-ימשיטנא השעמ טפושה לש תוגהנתהב האור
ךא ,ינוציק ןפואב ומיע רימחה ותוא ןד רשא טפושהש םושמ ?המל ךכ
אל ןהכ רמ יכ ןייצמ ינא תוקפס לכ ריסהל ידכ .ידוהי אוהש םושמ קרו
אוה רוערעה תעדוה לאו ,תיתדבוע תיתשת אלל םירבדה תא ריאשה
ןתנ טפוש ותואש ןידה יקספ לכ לש םיקתעה ,ויתונעטל החכוהכ ,ףריצ
:לשמל) יסופיט ירא אוה םשאנה לש ומש םהמ -1234ב :ףלוחה שדוחב
תורומחה תוריבעה לע םג ,דבלב תוסנקל ונודנ םהו ,(םייהדלו טרוק
:ןוגכ) יסופיט ידוהי אוה םשאנה לש ומש םהמ -432ב וליאו ,רתויב
רסאמ תונש שולש לש יברימה שנועל ונודנ םלוכו ,(ןהכ ןמרה םייח
לע לג - םיקראמ 50,000 לש סנקו תותימצל ןוישר-תליספ ,לעופב
.רתויב תולקה תוריבעה

תלבקל םיכסת ןילרבב תיללכה העיבתהש םוקמב ,שאר-בשויה ינודא
איה ,ותנוהכמ טפושה לש ותרבעהל גאדתו ,ןהכ רמ לש ססובמה ורוערע
!טפשמה תיב תוליז לש הריבע לע םושיא ,ןהכ רמ דגנ ,ודגנ השיגה דוע

רקבל לארשי תסנכל ארוק ינא .הנא דע ,שאר-בשויה ינודא ,לאוש ינאו
לע ירשפא דעצ לכ טוקנלו ,הינמרג תלשממ לש התוגהנתה תא תופירחב
.הנשיי אל רבדהש תנמ

לטבל שי טפשמה תיב תוליז לע ,ןהכ רמ דגנ ילילפה טפשמה תאש ןבומכ
.לכה ינפל דוע

.'ג כ"חל וירחאו ,'ב כ"חל רובידה תושר :ןוכית ןד ר"ויה

אל .תונידעב אטבתה 'א תסנכה רבח .הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא :'ב כ"ח
הירורעש אלא ,ןאכ השענ "ידוהיה םעה דגנכ השעיי אל רשא השעמ"
.... הלוכ תושונאה דגנכ תיטפשמ

'ב כ"ח תא אורקל שקבמ ינא ,שאר-בשויה ינודא :יבגנה יחצ ,םיטפשמה רש
!הטובה ונונגס לע ,רדסל

.לארשי תסנכל יוארכ ,קפואמ ןונגסב גוהנל שקבמ ינא ,'ב כ"ח :ןוכית ןד ר"ויה

ינא .רחא והשמ וא ,ןונגס לש ןיינע הז םא הארנ דימ ,שאר-בשויה ינודא :'ב כ"ח
עגעגתי דוע רשה דובכ ןאכ ןוידה ךשמהב יכ הנמאנ ינודאל חיטבמ
,ןאכ השענ "ידוהיה םעה דגנכ השעיי אל רשא השעמ" אל .ילש ןונגסל
תנידמ יכ ןכתיי אל .הלוכ תושונאה דגנכ תיטפשמ הירורעש אלא
ךכ לכ םירבד לע םויה רדסל רובעת ,האושה ילוצינל תיב ,לארשי
,הינמרג תלשממ לש התוגהנתה תא תופירחב רקבל" יד אל .םירומח
ריזחהל הלשממה לע ."הנשיי אל רבדהש תנמ לע ירשפא דעצ לכ טוקנלו
."תוצעייתה"ל ,התייבה הינמרגב ונרירגש תא דימ

לטבל שי טפשמה תיב תוליז לע ,ןהכ רמ דגנ ילילפה טפשמה תאש ןבומכ
.לכה ינפל דוע

.'ד כ"חל וירחאו ,'ג כ"חל רובידה תושר :ןוכית ןד ר"ויה

אל .תונידעב אטבתה 'ב תסנכה רבח .הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא :'ג כ"ח
... הלבנ השעמ אלא ,ןאכ שי "תיטפשמ הירורעש"

'ג כ"ח תא אורקל שקבמ ינא ,שאר-בשויה ינודא :יבגנה יחצ ,םיטפשמה רש
!הטובה ונונגס לע ,רדסל

.לארשי תסנכל יוארכ ,קפואמ ןונגסב גוהנל שקבמ ינא ,'ג כ"ח :ןוכית ןד ר"ויה

ינא .רחא והשמ וא ,ןונגס לש ןיינע הז םא הארנ דימ ,שאר-בשויה ינודא :'ג כ"ח
עגעגתי דוע רשה דובכ ןאכ ןוידה ךשמהב יכ הנמאנ ינודאל חיטבמ
יד אל .הלבנ השעמ אלא ,ןאכ שי "תיטפשמ הירורעש" אל .ילש ןונגסל
דעצ לכ טוקנלו ,הינמרג תלשממ לש התוגהנתה תא תופירחב רקבל"
ונרירגש תא דימ ריזחהל יד אל םגו ,"הנשיי אל רבדהש תנמ לע ירשפא
םע םיסחיה תא דימ קתנל שי ."תוצעייתה"ל ,התייבה הינמרגב
.תינמרגה הקילבופרה

לטבל שי טפשמה תיב תוליז לע ,ןהכ רמ דגנ ילילפה טפשמה תאש ןבומכ
.לכה ינפל דוע

.'ה כ"חל וירחאו ,'ד כ"חל רובידה תושר :ןוכית ןד ר"ויה

אל .תונידעב אטבתה 'ג תסנכה רבח .הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא :'ד כ"ח
.תימואל-ןיב הבעות אלא ,ןאכ היה "הלבנ השעמ"

'ד כ"ח תא אורקל שקבמ ינא ,שאר-בשויה ינודא :יבגנה יחצ ,םיטפשמה רש
!הטובה ונונגס לע ,רדסל

.לארשי תסנכל יוארכ ,קפואמ ןונגסב גוהנל שקבמ ינא ,'ד כ"ח :ןוכית ןד ר"ויה

ינא .רחא והשמ וא ,ןונגס לש ןיינע הז םא הארנ דימ ,שאר-בשויה ינודא :'ד כ"ח
עגעגתי דוע רשה דובכ ןאכ ןוידה ךשמהב יכ הנמאנ ינודאל חיטבמ
יד אל .תימואל-ןיב הבעות אלא ,ןאכ היה "הלבנ השעמ" אל .ילש ןונגסל
דעצ לכ טוקנלו ,הינמרג תלשממ לש התוגהנתה תא תופירחב רקבל"
ונרירגש תא דימ ריזחהל יד אל םג ."הנשיי אל רבדהש תנמ לע ירשפא
םע םיסחיה תא דימ קתנלו ,"תוצעייתה"ל ,התייבה הינמרגב
הייעבהו ,המצע הייעבל שרוש-לופיט קינעהל שי .תינמרגה הקילבופרה
ומינפה אל רשא םיטפוש םנשי ןיידע ,תופסונ תונידמבו ,הינמרגבש איה
.האושה יחקל תא

לטבל שי טפשמה תיב תוליז לע ,ןהכ רמ דגנ ילילפה טפשמה תאש ןבומכ
.לכה ינפל דוע

.'ו כ"חל וירחאו ,'ה כ"חל רובידה תושר :ןוכית ןד ר"ויה

אל .תונידעב אטבתה 'ד תסנכה רבח .הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא :'ה כ"ח
העווז אלא ,"תימואל-ןיב הבעות" אלו ,ןאכ היה "הלבנ השעמ"
.ועמשמכ-וטושפ םע-חצר .התומלגתהב

'ה כ"ח תא אורקל שקבמ ינא ,שאר-בשויה ינודא :יבגנה יחצ ,םיטפשמה רש
!הטובה ונונגס לע ,רדסל

.לארשי תסנכל יוארכ ,קפואמ ןונגסב גוהנל שקבמ ינא ,'ה כ"ח :ןוכית ןד ר"ויה

.רחא והשמ וא ,ןונגס לש ןיינע הז םא הארנ דימ ,שאר-בשויה ינודא :'ה כ"ח
עגעגתי דוע רשה דובכ ןאכ ןוידה ךשמהב יכ הנמאנ ינודאל חיטבמ ינא
אלא ,תימואל-ןיב הבעות אלו ,ןאכ היה "הלבנ השעמ" אל .ילש ןונגסל
רקבל" יד אל ןכ לע .ועמשמכ-וטושפ םע-חצר .התומלגתהב העווז
לע ירשפא דעצ לכ טוקנלו ,הינמרג תלשממ לש התוגהנתה תא תופירחב
הינמרגב ונרירגש תא דימ ריזחהל יד אל םג ."הנשיי אל רבדהש תנמ
הקילבופרה םע םיסחיה תא דימ קתנלו ,"תוצעייתה"ל ,התייבה
שרוש-לופיט קינעהל שי יכ 'ד תסנכה רבח םע םיכסמ ינא .תינמרגה
םיטפוש םנשי ןיידע ,תופסונ תונידמבו ,הינמרגבש איהו ,המצע הייעבל
,םדאה דובכ תא םיזבמ הלא טפוש .האושה יחקל תא ומינפה אל רשא
.ידמ ןידע יוטיב אוה "הנוהכהמ םתרבעה"ו ,םיקולא םלצב ארבנ רשא
ילב ,םהיתומילג תא רתלאל וטשפיש ךכ ידכ דע םליפשהלו םעיקוהל שי
.קוחה חוכמ םיעצמא םדגנ וטקנייש תוכחל

םע םיסחיה תא דימ קתנל הלשממל ארוק ינא ,שאר-בשויה ינודא
וליפא ואסכ לע םש בשוי דוע לכ םשדחל אלו ,תינמרגה הקילבופרה
לכ ולטוב אל דוע לכו ,ומדב יוצמ ימשיטנאה ףיגנה רשא דחא טפוש
.םתודהי לשב קרו ךא ושנענ רשא םידוהי ראשו ןהכ רמ דגנ ןידה יקספ

לטבל שי טפשמה תיב תוליז לע ,ןהכ רמ דגנ ילילפה טפשמה תאש ןבומכ
.לכה ינפל דוע

.'ז כ"חל וירחאו ,'ו כ"חל רובידה תושר :ןוכית ןד ר"ויה

.ףיסוהל המ יל ןיאו ,תושעל ולידגה ימדוק .רובידה תושר לע רתוומ ינא :'ו כ"ח

.םיטפשמה רשל וירחאו ,'ז כ"חל רובידה תושר :ןוכית ןד ר"ויה

.ףיסוהל המ יל ןיאו ,תושעל ולידגה ימדוק .רובידה תושר לע רתוומ ינא :'ז כ"ח

םשב ,ץוחה רשל וירחאו ,םיטפשמה רשל רובידה תושר :ןוכית ןד ר"ויה
.הלשממה

ןאכ רבדמ ינא .הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא :יבגנה יחצ ,םיטפשמה רש
ינא ,הלשממה םשב הנעי ץוחה רשש ןוויכו ,הרושה ןמ תסנכ רבח רותב
םירומח םירבד םויה ןאכ ועמשנ .תישיאה יתעד תא קר ןאכ רמוא
רתומ יכ םיכסמ ינא .םילשהל ןיא ומיע רתויב הטובה ןונגסבו ,רתויב
הנוב תרוקיב תויהל הרומא תרוקיבה לבא ,תרוקיב חותמל
אל רשא השעמ" ןוגכ םייוטיב .תוצמשהו םיפודיג אלו ,תיביטקורטסנוקו
םיפיסומ םניא ,'וכו ,"תימואל ןיב הירורעש" ,"הלבנ השעמ" ,"השעיי
,לארשי תסנכ ,הזה דבכנה דסומל אלש יאדוובו ,םהירמואל דובכ
.העידו הפקשה לדבה אלל ,םעה יקלח לכ תא גציימה

םירבדה ויהי לבא ,תסנכה ירבח לש םבאכל רע ינא ,שאר-בשויה ינודא
לש םנונגס לע יל רצ ןכ לע .קפואמ ןונגסב םרמאל שי ,ויהי רשאכ םישק
םירבדה תא םירמוא םה םויה .הזה חוכיוב ופתתשה רשא תסנכה ירבח
לע םירבדה םתוא תא ורמאי םה רחמו ,םיה תונידמב םיטפוש לע הלאה
.עיגנ הנאו ,לארשיב םיטפוש

,'א כ"חל וירחאו ,הלשממה םשב ,ץוחה רשל רובידה תושר :ןוכית ןד ר"ויה
.םיחכוותמל בישי רשא

תא תבאוכ לארשי תלשממ .הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא :יול דוד ,ץוחה רש
אל לארשי תלשממ .תימואלה םתוכייתשה לשב םילבוסה לכ לש םבאכ
תלשממ .ןאכ ונינפל הלוגנ רשא וז ןוגכ תועפות לש ןמויקל הדי ןתית
אלו חונת אל לארשי תלשממ .םישורדה םידעצה לכ תא טוקנת לארשי
.םויה רדסמ העצהה תא דירוהל עיצמ יתייה .טוקשת

.םיחכוותמל בישי רשא ,'א כ"חל רובידה תושר :ןוכית ןד ר"ויה

,רעצ םויה ועיבה תסנכה ירבח לכ .הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא :'א כ"ח
םידיחיה .הינמרגב השופ ןיידע רשא תוימשיטנאה לע המהדתו עוזעז
רשא םירשה ינש ויה ,םהל עגונ וניא רבדה וליאכ ,םיוולש וראשנ רשא
אלא ,דיגהל המ היה אל םיטפשמה רש דובכל .םויה חוכיוב ופתתשה
המ הזו ,תוימשיטנאה תובהלב םלוע .תסנכה ירבח לש םנונגס לע
.ול קיצמש

התייה אל ,הלשממה םשב בישה רשא ,ץוחה רשל םג ,שאר-בשויה ינודא
רבד םושל בייחתהל ןכומ היה אל אוה .רתויב תימנא הבושת אלא
ונתא חכוותי אוה רחמו ,"םישורדה םידעצה לכ תא טוקנל" תלוז ,ישממ
."םישורדה םידעצה" לש םתוהמ לע

ירבד יכ םיטפשמה רש דובכ םע םיכסמ ינא ,שאר-בשויה ינודא
אישנ דובכ םלוא ,קפואמ ןונגסב םרמאל שי ,ויהי רשאכ םישק ,תרוקיב
ןיידה לע םג ,תרוקיב יכ רמא קרב ןרהא טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב
הרבחב םיצוחנה "םינוזיא"המ קלח איה ,"השק תרוקיב ףאו" ,ומצע
איה .האימחמ הניא העבטמ ,תרוקיב" יכ ףיסוה םגו ,תיטרקומדה
תנגועמ איה רשאכו ,תיניינעו תיתוברת איה רשאכ ןידכ תישענ
םירבדה תא רמוא םויהש ימ יכ רמוא םיטפשמה רש דובכ ."תודבועב
לע םירבדה םתוא תא רמאי אוה רחמ ,םיה תונידמב םיטפוש לע הלאה
לבא ,רשה דובכ ירבד םע םיכסמ ינא ."עיגנ הנאו" ,לארשיב םיטפוש
ונחנא - הערל םיברע ולפי :לשמל - ךכ וגהני לארשי תנידמב םיטפוש םא
.קוידב םירבדה םתוא תא רמאנ

:האבה הטלחהה תא לבקל תסנכל עיצמ ינא ,שאר-בשויה ינודא

םע םייטמולפידה םיסחיה תא דימ קתנל הלשממל תארוק תסנכה .א
;תינמרגה הקילבופרה

דוע לכ הלאה םיסחיה תא שדחל אל הלשממל תארוק תסנכה .ב
יוצמ ימשיטנאה ףיגנה רשא דחא טפוש וליפא ואסכ לע םש בשוי
;ומדב

אל דוע לכ הלאה םיסחיה תא שדחל אל הלשממל תארוק תסנכה .ג
רשא םידוהי ראשו ןהכ רמ דגנ ןידה יקספ לכ הינמרגב ולטוב
.םתודהי לשב קרו ךא ושנענ

אל דוע לכ הלאה םיסחיה תא שדחל אל הלשממל תארוק תסנכה .ד
תיב תוליז לע ,ןהכ ןמרה םייח רמ דגנ ילילפה טפשמה לטוב
.טפשמה

עיצמ ינא ,שאר-בשויה ינודא :דג-אב ףסוי כ"הח ,היצילאוקה תלהנה ר"וי
:האבה הטלחהה תא לבקל תסנכל

.הלשממה תעדוה תא הינפל תמשור תסנכה .א

ןוידל אשונה תא ריבעהל עיצמ ינא ,שאר-בשויה ינודא :רפורג חספ כ"הח
.הדעווב

.םיידי דירוהל ,הדות ?'א כ"הח תעצה דעב ימ .העבצהל רובענ :ןוכית ןד ר"ויה
,הדות ?דג-אב ףסוי כ"הח ,היצילאוקה תלהנה ר"וי תעצה דעב ימ
.םיידי דירוהל ,הדות ?רפורג חספ כ"הח תעצה דעב ימ .םיידי דירוהל

-אב ףסוי כ"הח ,היצילאוקה תלהנה ר"וי תעצה הלבקתנ .תסנכה ירבח
,רחמ סנכתנו בושנ ונחנא .הלשממה תעדוה תא הינפל תמשור תסנכה .דג
.הלוענ הבישיה .םכלוכל הבר הדות .1100 העשבהיינש הכרעמ

הנושאר הנומת

.ץוחה רש ש"לר תכשל .םילשורי ,ץוחה דרשמ

,תרבג וזיא דוע ותא הנשיו .עיגה הינמרג רירגש ,דוד :(םוקרטניאב) ש"לר
.תליא ילדנסבו םירצק םייסנכמב

.עגרל ילא סנכית :יול דוד ,ץוחה רש

.ךתושרל :(רשה תכשלל סנכנ) ש"לר

!המצעב הרירגשה תאז ... םטמוטמ :יול דוד ,ץוחה רש

... יצרא הייחתכ המצע תא הגיצה איה :ש"לר

םימיל .ל"הצב וליפא התריש ,רוקמב תילארשי איה ,ןכ :יול דוד ,ץוחה רש
,החרזאתה םש .הינמרגל ותא הדריו ,רישע ינמרג רייתב הבהאתה
דע ,המדקתה הגרדהבו ,יתלשממה תורשל הרטוז הדיקפכ הסנכנ
םש תא תאשל הרזחו ,השרגתה םימיל .ונלצא םתרירגש התשענש
.הירוענ

העפוה וז ?תליא ילדנסבו םירצק םייסנכמב ?ןאכל האב איה ךכו :ש"לר
!?תיטמולפיד

ללגב לבא ,התשפוח עצמאב התייה איה ,ןכ ,אל םצעב ,ןכ :יול דוד ,ץוחה רש
יעיגת ,תובהלב םלועה הל יתרמא .ונילא רשי האב איה רבדבש תופיחדה
.הבושח תוחפ העפוההו ,רהמ

?התא אבש רבגה ימו :ש"לר

?ותוא ריכמ אל התא .יאביל דוד ןידה ךרוע :יול דוד ,ץוחה רש

.אל :ש"לר

!ונלש םיטפשמה רש םעפ היה אוה ,רומח :יול דוד ,ץוחה רש

?וישכעו :ש"לר

.תורירגשה לש יטפשמ ץעוי ,ראשה ןיב ,שמשמ אוה וישכעו :יול דוד ,ץוחה רש
.םהינש תא סינכהל לוכי התא

.אצוי ש"לר


היינש הנומת

!רודסבמא רה :ש"לר

!רודסבמא וארפ :יאביל דוד ד"וע

.הייחת יל אורקל רשפא ,רדסב הז :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש

.(רשה תכשלל םיסנכנ)


תישילש הנומת

.ץוחה רש תכשל

.הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמ ,זוזמ ינמ ד"וע ;יול דוד ,ץוחה רש :םיחכונ
ץעוי ,יאביל דוד ד"ועו ;לארשיב הינמרג תרירגש ,יצרא הייחת םיסנכנ
.תורירגשל

ךיתנמזה המ םשל םכל עודי יכ חינמ ינא ,הרירגשה יתרבג :יול דוד ,ץוחה רש
.יתכשלל

.ןכ .םייללכ םיווקב :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש

.ןהכ ןמרה םייח רמ לש וניינעב :יול דוד ,ץוחה רש

.יתחנה ךכ :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש

םילפמה םישנועה - דחאה .םיטביה ינש םנשי תאזה השרפל :יול דוד ,ץוחה רש
יקספ תאו ,ןהכ רמ לש ורוערע תא התאר יתרבג םאה .םידוהי דגנכ
?וילא םיפרוצמה ןידה

.אשונה תא םיריכמ ונחנאו ,וניאר ,ןכא :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש

?אשונב תושעל םכתעדב המו :יול דוד ,ץוחה רש

.רבד תושעל םילוכי אל ונחנא :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
ןורקע לע הדיפקמה ,תיטרקומד הנידמ איה תינמרגה הקילבופרה
לש םתקיספב ברעתהל הלשממל הל לאו ,םכלצא ומכ ,תויושרה תדרפה
יתב לש ןיד יקספ לע רוערע-תאכרע הניא הלשממה .טפשמה יתב
תאכרע לע הקזחו ,רוערע שיגיש .םכלצא ומכ .םיכמסומה טפשמה
.קדצ ןיד השעתש רוערעה

,תמייק תאזה העפותה םכלצא רוערעה תואכרעב םג לבא :יול דוד ,ץוחה רש
.יתרבג

,םכלצא םג - הזמ ץוחו .תוחפ לבא :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
ינודא .אל המו םיעשר ,םישפט םיטפוש .םיעורג םיטפוש םנשי ,לארשיב
םכלצא םג .תטפושה תושרה לש התואמצע תרומת ריחמה והזש עדוי
ותריחבב תועט-חקמ היהש ררבתמ םאו ,םייחה לכל םירחבנ םיטפושה
.תועט-חקמ היה זא ,טפוש לש

רטפיהל רשפאמה ,הטיפשה :דוסי קוחל (4)7 ףיעס שי ונלצא לבא :זוזמ ינמ ד"וע
.הזכ ףיעס ונשי םכלצא םגש חינמ ינא .םיעורג םיטפושמ

,ילארשיה דצב אקווד הזה אשונב ברועמ היהש ימכ ,יל השרת :יאביל דוד ד"וע
ידכ (4)7 ףיעסב שמתשהל ונזעה אל םלועמ ונחנא .םילמ המכ םכל רמול
הדימה לע רתי םילקמ וא הדימה לע רתי םירימחמ רשא םיטפוש לרטנל
הז ןכיא םיעדוי אל םלועל ונחנא ,הזה אשונב םיליחתמשכ .םישנועב
הכיפה-יתלב העיגפ םושמ הב היהי תאזכ תוברעתה לכו ,רמגיי
.תטפושה תושרה לש התואמצעב

.רוערעה תלבקל םיכסהל תוטילקרפל תורוהל רשפא לבא :זוזמ ינמ ד"וע

... תוטילקרפה :יאביל דוד ד"וע

,רשה דובכ ,םתא .יל השרת ,דוד :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
וניא רשא ,יולת יתלב יעוצקמ ףוג איה םכלצא תוטילקרפהש םינעוט
?זוזמ רמ ,ןוכנ .יטילופה גרדהמ תויחנה לבקמ

.אוה ךכ ,ןכא :זוזמ ינמ ד"וע

תא םיצוחש עגרב .אוה ךכ ונלצא םגו :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
דרשמ לש יעוצקמה גרדה לש היצזיטילופ הליחתמ ,הזה קדה לובגה
תוטילקרפה םאו ,הז תא םיבהוא אל ,םכומכ ,ונחנא םג .םיטפשמה
רשק ילב ,ריבס שנוע םה היינח-תריבע לע רסאמ תונש שולש יכ הרובס
גרדה .רוערעה תלבקל םיכסהל הלוכי אל איה ,רערעמה לש ותודהיל
.םכלצא ומכ .הזב ברעתי אל ,הלשממה ,יטילופה

השרפל ,יתמדקהש יפכ .היינשה הדוקנל רובעל הצור ינא :יול דוד ,ץוחה רש
ןהכ רמ לש ןידל ותדמעה אוה ינשה טביההו ,םיטביה ינש םנשי תאזה
ךכ לע םיקלוח אל ירה םתא .טפשמה תיב לש ,לוכיבכ ,תוליז לע
םינמרג ןיב יתטיש ןפואב הלפמ אוהש .ימשיטנא אוה הזה טפושהש
תוריבע לע םג ,אילפהל םילק םישנוע םינמרג לע רזוג אוהש .םידוהיל
תוריבע לע םג ,דחוימב םירומח םישנוע םידוהי לעו ,רתויב תורומח
תמאה תא .ולש רוערעה תעדוהל םיקתעה ףריצ ירה אוה .רתויב תולק
.תווסהל וא ,ריתסהל רשפא יא ירה תאזה המיענ-אלה

תושעל הלוכי אל םהלש הלשממהש הרמא הרירגשה דובכ ירה :יאביל דוד ד"וע
וניא רשא ,יולת יתלב יעוצקמ ףוג איה םלצא תוטילקרפהש םושמ ,רבד
תא םיצוחש עגרבו ,לארשיב ,ונלצא ומכ .יטילופה גרדהמ תויחנה לבקמ
... הליחתמ ,הזה קדה לובגה

הצור אל וליפא ינא .יל השרת ,דוד :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
רתוי הברהב .הקומע רתוי הלאש ןאכ הנשי .תאזה הלאשל סנכיהל
.הקומע

?איהו :יול דוד ,ץוחה רש

ךתא רבדל הלוכי ינא םאה ,רשה דובכ :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
?םייניעה הבוגב

לש דוסיה ירקיעמ ירה אוה בלה-יוליג .יאדו ,יאדו :יול דוד ,ץוחה רש
אלא ,רבדל הלוכי הניא ירה היטמולפידה .תיעוצקמה היטמולפידה
."ונלשמ" תאז לכב תא יכ ריכזהל הצור אל ינאו ,םייניעה הבוגב

םיצעויה תוחכונב רבדאש הצרת םאה :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
?ונלש

ירקיעמ ירה אוה ,יתרמאש ומכ ,בלה-יוליג .יאדו ,יאדו :יול דוד ,ץוחה רש
.תיעוצקמה היטמולפידה לש דוסיה

םתאש ,דוד ,ךל דיגהל הצור ינא :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
.האושה אשונב יניצ שומיש םישועו ,םידסחתמ ,םיעובצ םילארשיה
,האושה אשונל תימלוע-ללכה תושיגרה תא יניצ יכה ןפואב םילצנמ םתא
.האושב ידוהיה םעה לש ולבס םע תימלוע-ללכה תוהדזהה תאו

?הייחת ,רשקה המ :יול דוד ,ץוחה רש

.רשק םוש ןיא .דוד ,קוידב הז :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש

??? :יול דוד ,ץוחה רש

לש ילולימ קתעה אוה ונלש תוליזה ףיעס :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
םתצעי םתא ירה .ןישנועה קוחל 255 ףיעס ,םכלש תוליזה ףיעס
,הזה ףיעסה תא ץמאל ,אשונה תא דומלל לארשיל האבש ,ונלש תחלשמל
.ונושלכ

.ישיא ןפואב הזב ברועמ תייה ירה ,ינמ ,התא :יאביל דוד ד"וע

וצעייתה םה ילילפה אשונב .ילהנימה טפשמב קר יתקסעתה ינא :זוזמ ינמ ד"וע
.התוא ולאשת .הנאה הקיתא םע

.תודבועה ,יתרבג ,תודבועה לבא :יול דוד ,ץוחה רש

?ול תונעל הצור התא ,דוד :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש

םגו ,תילארשיה תונשרפה יפל םג ,תויטנאוולר ןניא תודבועה :יאביל דוד ד"וע
לע ,תטלחומ אל םא ,הבר הדימב תכמסנה ,תינמרגה תונשרפה יפל
םיצעויה .תוליזה ףיעס לש ותדלומ ,לארשיב טפשמה יתב לש םתקיספ
ןיינעל תילארשיה הקיספה לש םירוכזיא 837 ורפס ,הינמרגב ,םהלש
לש הקיספלו ,םש ,ןוילעה טפשמה תיבב קר ,תוליזה ףיעס לש ותונשרפ
םנשי םשש הארנכ .ועיגה אל וליפא םה רתוי םיכומנה טפשמה יתב
...תילארשיה הקיספה לש םירוכזיא יפלא

הז ,תוימשיטנאב ונתוא םישאהל זא :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
.םזגומ תצק

םע המו ?טפשמה תיב לע תרוקיב חותמל תוכזה םע המ לבא :יול דוד ,ץוחה רש
?קדוצה וניינע לע ןגהל םשאנ לש ותוכז

?יתרמא רבכ תועיבצ וזש ,רשה ינודא :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
.םיטפוש דגנכ הלאכ םירבד לע ןידל םידימעמ ויה םכלצא םג ירה

שפוח לש ורצבמו ,היטרקומדה זועמ ונחנא .אל םלועמ :יול דוד ,ץוחה רש
.רובידה

תא רקבמ אוהו ,עשרוהש םשאנ לש ויתונעט םוסחנ אלש יאדווב :זוזמ ינמ ד"וע
לע תתתשומ איה םא ,אהת רשא תרוקיבה אהת .טפושה לש ותוגהנתה
.הניסח איה ,תודבוע

הריכמ ינא ,ריעצ שיא ,דובכה לכ םע :יצרא הייחת ,לארשיב הינמרג תרירגש
,םיטפשמב ינש ראות יתמייס ,םכל עודיכ ,ינא .םכלש הקיספה תא
יתכלה ןיד תכירעב תוחמתהל םוקמבש הזו ,ןליא-רב תטיסרבינואב
,ילארשיה טפשמב יתוניינעתה תא הז-אוהכ תיחפה אל ,םירחא םינוויכל
הרקמ ,הנורחאל שממ ,םכלצא היה .יל ונימאת ,ער אל תנכדועמ ינאו
לש תוגהנתהב האור" אוה יכ רמא אוה םג רשא ,לובוס בד ,דחא לש
ןקז רוטעו הפיכ שבוח" אוהש ןוויכ "ינעזג-ימשיטנא השעמ טפושה
יפל תונגההש עבקנ םגו ,
תואכרעה לכב עשרוהו םשאוה אוה םגו ,"תובע
יכ םש רמאנ דוע .תוליזה תריבעב תומייק ןניא ערה ןושל רוסיא קוח
טטוצ םגו ,"הבידאו הנכ" תרוקיב רדגב וניא "ינעזג-ימשיטנא" יוטיבה
,קרב טפושה ,םכלש ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,האלמ המכסהב ,םש
לש ךרוצה אוה הטיפשב רוביצה ןומיא תא םייקל ךרוצה יכ רמא רשא
לש ךרוצה ,היולת יתלבו תיאמצע תיטופיש תושרב םיניידתמה ללכ
תרמושה ,תיביטקייבוא ,הקזח תטפוש תושרב ,ולוכ יטרקומדה רטשמה
?ינמ ,ןוכנ .דחי םג יתוהמהו ילמרופה ,קוחה ןוטלש לע

.טוגוק לגיס תא וא ,רוא-ןב הואנ תא ולאשת ילוא .עדוי אל ינא :זוזמ ינמ ד"וע
.הנאה הקיתא תא ואתישילש הכרעמ

הנושאר הנומת

.םילשורי ,תסנכה

.הלשממה םעטמ העדוה

רש דובכ .הלשממה םעטמ העדוהל תעכ רובענ ,תסנכה ירבח :ןוכית ןד ר"ויה
.השקבב ,םיטפשמה

הצור אל ינא .הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה דובכ :יבגנה יחצ ,םיטפשמה רש
ינאו ,הלבנ ישעמ לע רבדל הצור אל ינא .םישק םירבד ןאכ עימשהל
תנידמ תאנש וא ,םידוהיה תאנש ,תוימשיטנא לע רבדל הצור אל
תלשממ םשב עידומ ינאו ,תודבוע לע קר םויה ןאכ רבדא ינא .לארשי
דע ,טוקשת אלו חונת אלו טוקשת אל לארשי תנידמ יכ לארשי
בישהל תנמ לע ,שורדהו רשפאה לכ תא השענ ונחנא .ןקותי לוועהש
.ונימיב הרהמב ,םימלשו םיאירב ,התייבה ונינב תא

םירורב םימעטמו ,רחא וא ,יטמולפיד ,ינידמ ,ץמאמ לכ השענ ונחנא
.טרפל הצור אל ינא

תירבה תוצראב ונידידי םע ,ם"ואה םע הזה אשונב םימאותמ ונחנא
.רואנה םלועה לכבו

.תאזה השרפה לש המויסל דע טוקשנ אלו חוננ אל ונחנא

הרשע ןאריאב ונודינ הלא םימיב .תסנכה ירבח ,שאר-בשויה ינודא
ולגיר םה ,לוכיבכ ,רשא לע ,תוכשוממ רסאמ תופוקתל םידוהי
ללגב קרו ךא ושנענ םהש איה הדבועה לבא ,לארשי תנידמ תבוטל
... םתודהי

ינודא ןונגס הזיאב :'ז כ"ח ,'ו כ"ח ,'ה כ"ח ,'ד כ"ח ,'ג כ"ח ,'ב כ"ח ,'א כ"ח
!!!רבדמ

ך ס מ

הלעמל רוזח
הנושאר הכרעמ
הנושאר הנומת ,היינש הכרעמ
היינש הנומת ,היינש הכרעמ
תישילש הנומת ,היינש הכרעמ
תישילש הכרעמ

תוליזה ףיעס ןיינעב ,סניפ ריפוא כ"ח לא בתכמתוזחמה הלאו
םיניעה הבוגב
סורק הירוטקיוונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח