רתאה תפמ     רעשה ףד

תוכרעמ שמחב הזחמ


Simha Nyr


©

רבחמל תורומש תויוכזה לכ


רתאה תפמ     רעשה ףד