ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


םירמאמ


:ד"וע ,הידבוע דורמנ
םוריע אוה ךלמה
(םיבותכב ,רפס ךותמ קרפ)

היטרקומדה בלב - טפשמה

ךלמה ידגב" לע רופיסה תא עמש אלש דלי טעמכ ןיא
:"םישדחה

י"ע "םישדח םידגב" ול ורפת ךלמה לש םיריכבה ויצעוי
,תוכורא םילימב ורביד םה .םירואיתו םירבסה ,םילימ
דועו םילימב ווט םה .םירפסב וארק םידמולמ קרש
תוצוחל אצי ךלמה .ויה אלש "םיטוחה" תא םילימ
קר .םישדחה ךלמה ידגבל עירהו לעפתה םעהו הריבה
ךלמה ,ואר" :ארקו עתפל עיבצה להקב דמעש ,ןטק דלי
הממ שגרתה םעה לכ ."םורע אוה ךלמה" ,"םורע אוה
אוה ךלמה" :דליה ירבד לע רזחו התע הז הארש
."...םורע

ןורטאית היהי הז אובל דיתעב םג איבנה היעשי יפל
- ועמש אל רשאו ,ואר - םהל רפוס אל רשא" :דרוסבאה
רופיס עמשנו אובי םוי ,רמולכ .(15 בנ היעשי) "וננובתה
ואר םלוכ ,ןמזה לכ ונניע לומ היהש המ לע ,שדח
.ונל ורפיס אל המ םושמו ,בטיה וב וננובתהו
.יתרבח ןברוחלו סרהל םרוגו ,קוח ערופ אוהש האור וניא ןשרפ-טפוש
:ורמא םהיתוברוח ךותמו ,ינשו ןושאר תיב ןברוחב רבכ וסנתה וניתובא

ןידה יוניע לע םלועל האב ברח"
.(11 ה תובא .פ) "ןידה תוויע לעו
בירחמ ףאו .(17 טמ היעשי) הנידמהו םעה תא בירחמ טפושה ,רמול הצור
דגנ עשופ אוה ךכ לשבו ,יוהיש לכב םגו ,טפשמב תועט לכ לשב םלוע
.תושונאה

לבא ,עשפמ ףח ועישריש םיטפוש שינעהל עיצמ ,ןדריב םיטפשמה רש
.םיטפוש 170-ל שאר ירמוש יונימל קר הכ דע איבה ,לארשיב ןידה תוויע

ןכל .םיטפושל רשקב אקווד הקוחב יוניש ושרד תפרצב טנמלרפהו טנסה
תחת םיטפושה ויהי ויפל קוח עיצהל ,וגיג טבזילא ,םיטפשמה תרש הצלאנ
.םיטפשנה תרוקיב
.רחא םוקמב ושרדיי אל םא קספוי םדיקפתו ,ודיוני םה

.טפשמב םרגנ היטרקומדה סרהש םיאור ,הלודגה המצעמה ,ב"הראב
ארק ,ןוילעה טפשמה תיבל ןגיר .ר אישנה לש ודמעומ ,קרוב טרבור טפושה
איבת ,'ונלש תיטפשמה (הלוצאה) היכרגילואה' יכו ,'קוח יערופ' םיטפושל
לע תבקונ תרוקיבל ומתרנ ב"הרא ינותיע םג .היטרקומדה ץקל
Wall Street Journal-ב ,First Things-ב תכרעמ ירמאמב םיטפוש
רמאמ םסרפש ,The Weekly Standard ינרמשה ןועובשבו ,יתרקויה
םג השענ ךכ ."םיטפושה םע תמעתהל ןמזה עיגה" תרתוכב ינמחול תכרעמ
םשל איבהלו "טפשמה ישדוק" תא ררוואל שקבנו םיטפושב דקמתנ :ןאכ
.רוא

ןיד יכרועו םיטפוש םג ובר םמעו ,םיבר הרבח יאולחת םימייק לארשיב
םינש ךרוא ןוידהו םיפלא תואמב הז לע הז םימרענ םיקית .הנש לכ םיפלאל
אלכה יתב ,םיטטומתמ םיקסעו תוסרהנ תוחפשמ ךכ .ןיד יוניע לש תובר
:והזח לע בתכו ,ואתב הילתב דבאתה ריסא םגש דע ,עשפמ םיפחב ואלמ
ןיא .ותרשמב םליש וא ךכ לע ןידה תא ןתנש טפוש ןיא ."עשפמ ףח ינא"
ספתנ ,טפשמב לוועל קעוזה םדא .ןותיעב תחא הרוש אל ףאו ,הריקח תדעו
.ללכה לע הדיעמ הניאש תועטל ימעפ דח ןברוקכ וא ,ינוהמתכ ,ןרקשכ

תא עירכהל רתונו ,עודי השעמ לע שנוע לבקל ידכ טפשמל םיאבומ םיבר
שנועב ושקיש לככו השעמה יוניגב םיחבש םיטפושה םירבוצ זא .שנועה הבוג
,השועה תוהז לע וא ,השעמה לע תקולחמ תעב לבא .םיברב ומסרופי ךכ
עשר ,םיעגפנ עשפמ םיפח .םהיניעמ םלענ קפסה םגו םה םילשכנ
.(16 גי תלהק) "עשרה המש טפשמה םוקמ"ו ,קידצה ןובשח לע רשעתמ

ןיב ףאו ,עדמב םיחמומ תועד ןיב עירכמ םגו טפשמב םיקוח שרפמ טפוש
ברעתהל תוכמס ןיא וז תדבוכמ המישרל ךא ,םיגולויבו םיאפור ,םיסדנהמ
לכ שארב םישל תועט וז ןיא םאה :ןה תולועה תולאשהו .טפושה תדובעב
?ותויחמומ יהמ תעדל ילב ,הז לוכי לכ ךלמ ,םיעדמהו הרבחה תוכרעמ
?"תרשה יכאלמ" לש םיבורק תמאב םה הלא םיטפוש םאהו

תונדור וז ,דיפל ימוט ירבדלו ,ךלמ לש תויוכז םיטפושל שי ,השעמל
אל טפוש .רוטטקידה אוה ןוילעה טפשמה תיב אישנ הבש ,תיטופיש
לכ .קדצ םוקמב לווע השעו ,תמא האר אל ,קוחב העט םא םג ,ןידה תא ןתונ
המשאה "טיברש"ו ,קדצהו תמאה אוה - הרוחשה המילגב שיאה עבקיש
ךלמה טפשמ הז לבא ,ךכ טופשל םירמייתמל דובכה לכב .וידיב קר ןותנ
.(8-11 ח א"מש)"ךלמה טפשמ" לע לארשי יאיבנ ירבדכ ,תרדא יונישב

שארו ,תסנכה קר םירחבנ ,תטפושו תעצבמ ,תקקוחמ ,תויושרה שולש ךותמ
רוחבל תוכז םעל ןיא .םינש עבראל תחא תויטרקומד תוריחבב הלשממה
תיב אישנ :םירבח 9 תב םיטפוש יונימל הדעווב םירחבנ םה .םיטפוש
ינש ,רחא רש דועו םיטפשמה רש ,ןוילעב וירבחמ םינש דועו ןוילעה טפשמה
םיפחוד םייתרבח םירשק .ןידה יכרוע תכשלמ םיגיצנ ינשו תסנכ יגיצנ
.טפושה ייח לכל אוהש יונימל ,רבח איבמ רבחו ,הלא םייונימל

לעמ דמוע טפושה אלא ,וידיקפת לכמ ךלמה תא הלספ אל תויושרה תדרפה
שינעיש ידכ ,טפוש ,שדח ךלמב ןשי ךלמ ופילחה םה .וירחבנו וירש ,םעה לכ
לוכי טפוש .ותועט לע ןידה תא ומצעב ןתיי הזש ילב לבא ,םדוקפת לע םתוא
םילוכי םניא הלא ךא ,םדוקפת לע רשו הלשממ שאר לוספלו עישרהל
טפוש ירוטיפ .ודיקפתמ וריבעהל ןיפוליחל וא ,ודוקפת לע טפוש טופשל
.דואמ רידנ הז םגו םירבח םיטפוש לש בכרומ טפשמב השענ

ןידל דומעל ,הדחפהבו םויאב ופלוא ,םיטפוש רקבל זוע וביהרהש םיטעמה
קוח ,ןישנועה קוח ,"ודובכ" יסקט םג .טפשמ תיב ןויזיב לש הליעב
ןיד יכרועמ עונמל ודעונ ,טפשמה תיב ןויזיב תדוקפו ןידה יכרוע תכשל
ךכ ."םורע אוה ךלמה"ש ודוס תא ולגי אמש ,םתעד תא עיבהל םיחרזאמו
.טפשמב םג היטרקומדל ארוק םעהו "טפשמ ירעש"ב ןומהה תמהנ הלדג
.בר ללמבו םולקדב םיזחוא תשאונה םתנגהלו ,וז תמא לומ םידרח םיטפוש

קר הירקבמש ,הבר תואנקב תנעוטו ,התועט תא תרמשמ טפשמה תכרעמ
שודק לארשיב שי ,הנידמה םויקל הנש 50 רחאל .קוחה ןוטלשב םיחלתשמ
.טפשמה ךלומל םדא תונברוק בירקהל יאשרה ,המילגב

עיתרי ותועט לע טפוש בויחש ,ונמלקד ,"םישדחה ךלמה ידגב" ןעמל
תומצעמב קרש ,ונל רפסל וחכש לבא .טופישה ןמ םימכחו םיבוט םידמעומ
אלו ,ותורוב לעו ותונלשר ,ותועט לע טפושה םליש םימי וכיראהש
,הקיתעה ימורב ,17-ה האמל דע הילגנאב היה ךכ :םיטפוש םהל ורסח
ודרי הז גהנמ לוטיב זאמו .(1א תור)ך"נתב םיטפושה רטשמבו
.וברחנו םהיסכנמ

המרופרל הדעו לארשיב המק ,ןאכ אבוה וקלחש ,טפשמה יתב בצמ רואל
תא השיגה וז .(רוא תדעו) רוא רודואת ןוילע טפוש תושארב ,טפשמה יתבב
יתבל טופישה תא ריבעהל :תושפנ הל םישוע זאמו ,1998 תנשב היתונקסמ
רוערע תאכרע ויהי םייזוחמ טפשמ יתב .םיטפוש םש ופיסויו םולש טפשמ
.צ"גב ומכ םיבושח םיניינעב קוסעי ןוילע טפשמ תיבו ,דבלב תחא

דגנתה ,רבעשל ןידה יכרוע תכשל ר"ויו יאמצע ,ישי-רטוח רורד ד"וע
?ריכש הצור המ יכו .דימ קדצ חרזאל השעיו האריש טפוש הצרו המרופרל
עובקל הכאלמה תא ריבעהל ,רוא תדעו לש ח"ודה ירקיע הז ,ןכאו .חונל
ןוילע טפשמ תיבבש ידכ ,יזוחמל םירוערעה תאו ,םולש טפשמ יתבל תודבוע
.הקוחה לעו תויונשרפ לע ההובג ההובג רבדל לעה-יקקוחמ ונפתי

רקס ךורעל ןהכ המלש ר"דה טילחה ,ןידה יכרוע תכשל ר"ויל ותריחב םע
הז אמש ,םיטפושה וילע ומערתה דימ .לארשי יטפוש לע ןידה יכרוע לש
קוח תעצה "יוניש"מ יקצירפ ףסוי כ"ח שיגה ,הנורחאל .םתסנרפב עגפי
םיטפוש לע תונולתב לפטל רוביצ תונולת ביצנ תסנכה רחבת היפל ,תיטרפ
"ותמילג תא ריסה" ,ןיליב יסוי ר"דה ,םיטפשמה רש 2,000 תנשב .םיניידו
.תמאב םש הרוק המ תוארל ידכ ,שפוחמ אוהשכ טפשמ יתבל אבו

?וניעט ןכיהו ,לארשיב טפשמב הרוק המ :הז רפסב לאשנו בושנ ונאו


היטרקומדה בלב - טפשמה :קרפל תורעה

.1
:זירכה ,עודי םדא תויוכז ליעפ ,דדח הזמח ,ינדריה םיטפשמה רש
לע יוציפכ דואמ םיהובג תוסנקבו תועט לכל תוירחאב ואשיי םיטפוש"
- אלכל עשפמ םיפח חלשיש טפוש" ,יגוח יק'ג האר ."טופיש תויועט
.7.6.99 ,בירעמ "שנעיי
.2
הדעו םיקהל עצוה .הנשב םיטפוש דגנ תונולת 40,000 כ שי תפרצב
ר"ויו ש"מוי גיצנ ,צ"גב טפוש השארב .םינש -4ל רחבתש רוביצ תונולתל
וטאלפ יפל (2.12.1999,וראגיפ-הל ,היוב ןירדנסכלא) .טנמלרפו טנס
העטי רקוח-טפושש ששחמו רצואה רש לע םשא לופטל וסינ ,ןורש
.ותועט לע תישיא טפוש בייחל ועיצה
.3
ןוידהו יטופיש םזיביטקא' ,ןודרוג ןילווא :ב"הרא יטפוש לע תרוקיב
-60 ,77 - 44 'ע ,1998 ,3 ,תילארשי הבשחמל תע בתכ תלכת ,'ונניאש
Richard J. Neuhaus, "The End of Democracy? The האר .56
ץק לע - Judicial Usurpation of Politics," November. 1996. p. 26.
.םיטפושה ללגב היטרקומדה

Robert Bork, "Our Judicial Oligarchy", First Things, Nov'
היכרגילוא ורציש םיטפוש לשב היטרקומדל ץק האור 1996, p 23.
.תילהנמ תיטפשמ

Norman Podhoretz quoted in David Brooks, The Right's Anti-
American Temptation," in The Weekly Standard, 11.11.96, p
25.
הצרי םאו ,הנניא הקירמא' :סואהיונ ישארה ךרועה בתכ ץבוקל אובמב
שחכתת תרוויע הוואג קרו .תיצאנה הינמרגל ךפהת אל םלועל ,לאה
תא הזחו ."ינקירמא ןפואב ןאכ הרוק ףא ילואו תורקל לוכי הזש ךכל
.םש היטרקומדה ץק
.4
עשפמ םיפח םישנא לש יניצר יד זוחא םויה" :סיזק םייח ד"וע
."תאז חיכוהל לוכי ינא...טפשמב תויועט הברה כ"כ .םיעשרומ
.28 ,12/98 ,6 ןואטב ד"וע
תכלל לוכי הלשפ ללגב טנייצפ גרוהש חומ חתנמ' :ףולכ רזעילא ד"וע
?ופכב לווע אל לע אלכל והשימ חלושש טפושל הרוק המו רהוס תיבל
תיתקיקח הכפהמב םיקסוע םלוכ ...הפ הצופ אל דחא ףא ...םולכ
.4.2.97 בירעמ ."םי"צגבבו
.5
םייחה תוכרעמ לכב צ"גב לש תינחוכה ותוברעתה" :דיפל .י ימוט
םילבוס ונא...יטרקומדה ןוטלשב םינוזיאה תא הרערע ונלש םיירוביצה
,"רבדמ ינא דוע") "קרב ןורהא אוה ערלו בוטל רוטטקידהו תיטפשמ תונדורמ
.(63 ,1998 ,רתכ
.6
ש"חור יקוחב .ד"ועלו םינוירטונל קוחב שי "עוצקמה דובכ" לע רומשל
ןיא םיאפורל ךא .עוצקמה דובכל תמלוה תוגהנתה שי סמ יצעויו
.הזכ "דוביכ"
.7
'שה האר ,הילגנאו אמורב םתורובו םתועט לע םיטפוש בויחל
;610 ,597 (1) טכ ד"פ הביצ 'נ טרופמיאלפ 280/73 א"ע ,ןהכ םייח
.13 ,50 אטסגיד ,52 ,4 סויאג
.8
ירבדו ,ד ,ד תורוכב תכסמ - ותועט לע טפושה בויחל
.הרונטרבמ הידבוע יבר
.9
אישנ ,קרב ןורהאל בתכ ,ןמציו ןוכממ יאקיטנג ,סירפיש ןח 'פורפ
רקיבו סנרב סומעל רזוח טפשממ ששוח טפושש םהדנ יכ ןוילע ש"מיב
םג האר .עשפמ ףח וזיבו םדאה דובכ לע ההובג םירבודה תא
.18.3.1999 ,ןושאר רוקמ

הלעמל רוזח


םירמאמ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח