רתאה תפמ     רעשה ףדתיב טפושל הגיהנ רועיש
יזוחמה טפשמה

.ודובכ םולש

לע בשוי התא םנמא" יכ תרמא ,הרובעת רוערעב דיחי ןדכ ךתבשב ,ךלש ןידה יקספמ דחאב
ךתוא תונפהל דבכתא ,הז ןיינעב יתעד תא רמואש ינפל לבא ,"הגהה דיל בשוי םג לבא ,ןידימ
לע יתוינורט תא יתחטש וינפב רשא ,ןליא םחנמ טפושה 'בכ ,ךאישנ לש ותעד לא
בישה ,העודיה ותוניגהב ,אוהו ,הרובעת ירוערעב דיחי ןד יבכרה לש הדוריה תיעוצקמה המרה
.ךילא םג ,םתסה ןמ ,ונווכתהב ,
"תוקדוצה ךיתורעה לע הדות"ב יל

ךכב וירבד תא גייס אוה ,ץ"גבל הריתע ינפמ הנגהכ הארנכ ,רתוי רחואמ בלשב םנמא
ץמש םהל ןיא םא םג ,הדימה התואב םיטפושה לכל הנותנ הרובעת ירוערעב ןודל תוכמסהש
.הרובעת יניינעב גשומ לש

ירוערעב ןודל ךמסומ יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש לכו ,אישנה 'בכ קדוצ תילאמרופ ,ןכא
.הגהה דיל בשי אל אוה ודועמו ,הגיהנ ןוישר ול ןיא םא םג ,הרובעת

המגודהו ,תיעוצקמ הניחבמ םג ןוכנ אוה ,תילאמרופ ,ןוכנש המ לכ םא איה הלאשה לבא
תעדה לע הלעי אל ירהש ,תנתונ איה םיסמ-קית להינ אל םלועמ רשא טפוש לע יתתנש
.םיסמ ירוערעב דיחי ןדכ בשי הזכ טפושש

.רקפה לכהו ,ךופה לכה ,עודיכ ,הרובעתב לבא

,תאזה תוכזה יל ןיאש אל ."ןידימ לע בשוי"כ םינויצ ךל תתל הזה םוקמב הצור אל ינא
לע בשוי"כ ךילע אלא ,םעפה רבדל יתאב ךכ לע אלש אלא ,קושב לכורל וליפא הרומשה
תייה דוע התא רשאכ יכ ךל ריכזהל הצור ינא ,דובכה לכ םע ,הזה ןיינעבו ,ךנושלכ ,"הגהה
הגיהנ הרומ יתייה רבכ ינא ,דלי תייה דוע רשאכו ,הגיהנ ןוישרב יתקזחה רבכ ינא ,ךילותיחב
.ןיישורמו ךמסומ

לעבכ םג אלא ,"קושה ןמ לכור"כ קר אל ךילע ןורתי תודוקנ המכ ,אופיא ,יל שי הזה םוחתב
הרומכ (וטנ) יתדובע תונש םירשע ךשמב יכ ךירעמ ינא .בר ןויסנ לעבו - ןמוימ ,ךמסומ עוצקמ
לכ דגנכ הגיהנ ירועיש םיפלא תרשע ךרעב - הגיהנ ירועיש ףלא האמ דע םישימחכ יתתנ הגיהנ
.ןידימ-לע-בשויכ ךלש הנש

אלא ,הגהה דיל תבשל ךל ןתונ יתייה אלש קר אל יכ ינששוח ,ךלש ןיד יקספ רפסמ יפלו
.ונשפנב איה םיכרדב תוחיטבה ירהש ,ךתוא חלוש יתייה אל "טסט"ל וליפאש

סח ,דחושכ אל - הגיהנ ירועיש לש "טס" השעמלו - הגיהנ רועיש אוה םויה ךל עיצמ ינאש המ
-תיב-ינומה ומכ ,טנרטניאה ךרד ותוא לבקל תייה לוכי אליממ .רוביצל תורישכ אלא ,הלילחו
.ותלבקכ וא דחוש ןתמכ ונל בשחיהל לוכי רשא ןורתי לכ ןאכ לבקמ אל התאש ךכ ,לארשי

.הטמלמ ךילא לצלצא ינא ,בוט .הדובעהמ ?הדובעהמ וא ,תיבהמ ךתחקל אובל

יל שי לבא ,חונ רתוי הברה הז .הצור התא םא ,הבינעהו טק'זה ילב רועישל תדרל לוכי התא
.ילב לוכי אל התא םא ,וטואב גוזימ

.תדרל לוכי התא .יתעגה ,ייק-וא.(םעה יפב ,המאלס) המלש ךרדל הנימי םינופו ,המורד ,הילעה בוחרב םידרוי וישכע ונחנא -
.ונינפ

?וישכע ונחנא תוריהמ וזיאב -

.ךרעב ,ש"מק םירשע -

?הכרדמהמ ונחנא קחרמ הזיאבו .ודובכ ,ייק-וא -

.ךרעב ,רטמ -

דע קחרמה המ .היינחה ךרוצל קר הז מ"ס -40ו ,הכרדמה תא חלגל ךירצ אל .ודובכ ,ייק-וא -
?ןימינב תלחנ בוחר םע תמוצל

.םירטמ םינומש ,םישימח -

?ונילא םשמ לחדזמה בכרה תא האור התאו .ודובכ ,הפי -

?וישכע אצוי אוה המל לבא ,רצע וליפא אוהו ,"רוצע" רורמת ול שי לבא ,ןכ -

יצח ,הלאמש התא םג הטסת ?"ספאה-וקמ רטמ יצח אצי .ול ןתית לא .ודובכ ,ףוצח אוה יכ -
.שוגפהמ ,החילס .ולש ןובמטהמ רטמה ותוא ונל ראשייש ךכ ,רטמ

.רטמ יצח דוע הטס םייתניב אוה לבא ,יתיטס ,הנה -

.ףצחתי אלש .ודובכ ,רטמ יצח דוע התא םג הטסת זא -

.ונינפל תמוצה תא רובעל הצור אוה .ךישממ דוע אוה לבא -

רשאכ ףחדיי אלש .ול עדיש .זאג ףיסות םגו ,הלאמש תוטסל ךישמת .ודובכ ,ול ןתית לא זא -
.ודובכ ,זאג דוע ,הלאמש דוע .ונלש איה המידקה תוכז

?םיסקרבה לע יל ץחול התא המל ,עגר-עגר ... ךירבדכ יתישע -

!ודובכ ,וב שגנתמ וט-וט-וא התא יכ -

!רוצע רורמת ול היה .םשאה אוה לבא-

הז םג - ונקדצ םא הלאשה תאו ,םכח הייה ,קדוצ היהת לא ,ודובכ ,שיבכב לבא ,ול היה ,ןוכנ -
ליגרתה לע רוזחנ תעכו ,ונייה אל דחוימב-םימכחש רורב .רועישה ךשמהל ריאשנ - חוטב וניא
.םירמואש ומכ ,"רוזחש" .בושיפב ,המאלס) המלש ךרדל הנימיו ,המורד ,הילעה בוחרמ היינפה לא בוש םירזוח וישכע ונחנא
.ונינפ .(םעה

?וישכע ונחנא תוריהמ וזיאב -

.םדוק ומכ ,הכרדמהמ ,ךרעב ,רטמ קחרמבו .םדוק ומכ ,ךרעב ,ש"מק םירשע -

?ונילא ןימינב תלחנ בוחרמ לחדזמה בכרה תא האור התאו .ודובכ ,הפי -

?וישכע אצוי אוה המל לבא .םדוק ומכ ,רצע וליפא אוהו ,"רוצע" רורמת ול שי לבא ,ןכ -

אוה המ אל איה הלאשהו ,הגהה דיל אלא ,ןידימ לע םיבשוי אל וישכע ונחנא .ודובכ ,אצייש -
.הנוכנ-םיגהונכ ,וישכע תושעל םיכירצ ונחנא המ אלא ,תושעל ךירצ
?תושעל המ ,ונ -

ותואבו ,םדוק ומכ לכה ,ןימי דצבו ,ש"מק םירשע ,ךלש תוריהמב ראשית !ודובכ ,תושעל אל -
?ודובכ ,וישכע הרוק המו .יפוי .הכרדמהמ קחרמה

.תמוצה לא ונעגה אל דוע ונחנאו ,םולשב הנממ אציו תמוצל סנכנ אוה .רבד םוש -

?תרחא םג רשפאש האור התא .ודובכ ,יפוי -

.ןכ -

,הכלהכ גהנ רחאה גהנה םא הלאשה לא רוזחנו אוב ,הכלהכ ונגהנש ירחא ,ודובכ ,וישכעו -
-הבישיל עגרל רוזחנו ,ודובכ ,אוב .המידקה תוכז תא ונל ןתיל הבוחה תא רפה אוה םא ונייהד
.ןידימ-לע

אל ונתוא ץליא אל אוהש םושמ ,הריבע םוש רבע אל אוה ,טפושכ לאשנ יתייה ול ,יתעדל -
.תוריהמה תא תונשל אלו ,ביתנהמ תוטסל

?ודובכ ,תמדוקה םעפבו -

.הריבע לכ רבע אל אוה זא םגש עמשמו ,רבדה ותוא גהנ אוה תמדוקה םעפב םג -

?ודובכ ,םיסקרבה לע ךל ץוחלל יתכרטצה עודמ ?הנואת לש בצמל םדוק ונעגה עודמ זא -

.תמטמוטמ הרוצב ונגהנ םדוקש םושמ -

תא רמוא היה רינ החמש םאש םושמ ,תאז רמואה אוה התאש חמש ינאו ,ודובכ ,קדוצ התא -
תאזה העפותה םאה ,ודובכ ,בגא ךרד ..."רבדמ ינודא ןונגס הזיאב" ול רמוא תייה ,רבדה ותוא
?הקיספב םכל תרכומ

.וניתומוקמב החיכש איה המכ דע םיעדוי אל וליפא ונחנאו ,תרכומ הניא איה ,יתשובל -

,םוי יצח הזה תמוצב דומעת םא ידו ,תימוי-םוי העפות איה תאזה העפותה ,ודובכ ,יתעדל -
.החיכש איה המכ דע תוארל אלפתת

?הקיספב יוטיב ידיל האב אל תאזכ תימוי-םוי העפות עודמ איה הלאשהו -

ןת" וא ,"רוצע" רורמת םהל היהש ללגבש םימשאנל "םיריבסמ" ,ודובכ ,םיטפושהש םושמ -
םא םג םתמשאב םינימאמ םימשאנש איה הרצה לבא .םימשא םלועל םה ,"המידק תוכז
דע ,םשא רחאה גהנהש תנמאה התא םגש הדבוע .הזה רבדה תא ול "ריבסמ" אל טפושה
הרוצב" ונגהנ יכ רמא ףא ודובכו ,םימשא ונייה ונחנא אקוודש וניארו ,"ףסונ ןויד" ונמייקש
תשרפ איהו ,תחא םעפ תוחפל הקיספל העיגה תאזה העפותה ,ודובכ ,בגא ךרד ."תמטמוטמ
לש בצממ תוצרפתה לש יטרפ הרקמ היה זאש אלא ,לאונמע הדוהי 'נ לארשי תנידמ
ןכומ אל שיאו ,רתוי ההובג תוריהמל הכומנ תוריהממ תוריהמ תרבגה אלו ספא-תוריהמ
.הזה ףסונה דעצה תא תושעל

.ןיינעמ -עיגהל אוה ליגרתהו ,יתימא עוריא לש רוזחש םוקמה ותואב דוע עצבנ ונחנא ,ודובכ ,וישכעו -
בכר ללגב תמוצה ינפל רוצעל שי - הריצעה ידכ ךתו ,המאלס תמוצ ינפל םירטמ השימח דע
העיגפמ קומחל "וליאכ" ,הלאמש יצחו ביתנ תוטסל ךילע - תמוצה ךותל ץרופה ילאוטריו
.תאז השעת ךיא הארנ .בכרה ותואב

?עוסנל ילע תוריהמ וזיאב -

.ודובכ ,הצרתש תוריהמ לכב -

"חורבל" ילב םג רוצעל הייעב ןיא תאזכ תוריהמב לבא ,ספא-טעמכ תוריהמב ליחתנ ,בוט -
.הלאמש יצחו-ביתנ הלאמש

.ריעב רתומה םומיסקמה איהש ,ש"מק 50 תוריהמ .ודובכ ,ינשה הצקל ךלנ זא -

אל לבא ,הלאמש הלק הייטס םע ילוא ,רשי וקב רוצעל רשפא ישוקב תאזה תוריהמב לבא -
.יצחו ביתנ

?ש"מק םישולש-םירשע חיננ ,םייניב-בצמ לע ודובכ תעד המו -

איה ,םירטמ השימח לש קחרמב יצח-ביתנ לש הייטס תרשפאמ תוריהמה םא .יל הארנ אל -
.תרשפאמ הניא איה - תרשפאמ הניא איה םאו ,תאזה הייטסה תא הכירצמ אל

?הווה ךכש העיבתה דעל "ןימאמ" אוהש רמאיו הרובעת טפוש אובי ,ודובכ ,םאו -

"ןומא" לש הדימ םושו ,תירשפא הניא איהש וא ,תינויגה הניא תאזה הסריגהש רמוא ינא -
.תאזה תיסיסבה הנקסמה תא תונשל הלוכי אל

תא קדהלו ,טקא'זה תא בוש תוטעל לוכי התא .םויה רועישה תא ונמייס ,ודובכ ,הבר הדות -
תא השעתש ,ןאכו וישכע ,ךלש תונקסמה רואל ,ילוא ,יאדכ ,הכשלל רזוח התאשכו ,הבינעה
,דיתעה יבגל ןהו ,ןקתל לוכי ךניא רבכ םתוא - תתנ רבכש ןידה יקספ יבגל ןה ,שפנה ןובשח
.ןקתל לוכי טלחהב התא ותואו ,דיה-ףכ לעכ ךינפל סורפהקרפה תליחתל הרזח
רתאה תפמ     רעשה ףד