רתאה תפמ     רעשה ףד

טפשמה תכרעמב ילש המרופרה

לכב המרה תא דירוהל העיצמ רוא תדעו :טפשמה תכרעמב המרופר
ףיסוהלו ,המרה תא תולעהל :ךפיהה תא קוידב עיצמ רינ החמש .תואכרעה
.םייקה טעמה תא הלואש דירוהל םוקמב ,תומייקה שולש לעמ תיעיבר האכרע


.ףסכ הלוע שממ-לש-המרופר :אובמ
ףסכ הברה

שי ,טפשמה תכרעמ תוברל ,יהשלכ תכרעמב המרופרב ןודל םישקבמ רשאכ
,תמסרופמ היתפרצ התואל ןה תומוד הלאכ תוכרעמ יכ ןובשחב איבהל
.הל שיש הממ רתוי תתל לכות אל איה םלועל ,הייהתש לככ הפי אהת רשא

רשא המרופר לכש םושמ ,ףסכ הברה .ףסכ הלוע שממ-לש-המרופרו
,תכרעמה תא רפשת אל ,םהשלכ "םיינוגרא" םידעצב קרו ךא אטבתת
.ללכב םא - םיילושב אלא

תכרעמ לש התואמצע לע הברה הנורחאל רבודמ ביצקתו ףסכל רשאב
,הביצקת תא המצעב עבקת תכרעמהש ךכ לע דחוימב הז רשקהבו ,טפשמה
.רקבל הרומא איה התוא ,תעצבמה תושרה לש הידסחל הקוקז היהת אלו

היבאשמ תעיבקב תיאמצע תויהל תשקבמ טפשמה יתב תכרעמ רשאכ
-ףקיה תעיבק :םינוויכה ינשב אטבתהל לוכי רבדה ,התלועפ ףקיהו
.םומיסקמ ףקיה תעיבקו ,םומינימ

םיקוקז ונחנא הכלהכ ונדיקפת תא אלמל ידכ :תרמואו האב תכרעמה םא
.שודק תויהל ךירצ רבדה ,םיטפוש ךכו-ךכל חיננ .םיטפוש רתויל

וז ,רתוי םיצור אל ונחנא .רתויל םיקוקז אל ונחנא םירמוא םה םא לבא
-תאצקה לש ,וצרת םא ,"תיטילופ" הלאש .תוינידמ לש הלאש רבכ
.ימואלה רושימב םיבאשמ

,יבמופב םתעד עיבהל ,רוביצכ וא םידיחיכ ,םיטפוש יאשר ,לשמ-ל ,םאה
ןיבל ןוחטבה ןיב תימואלה םיבאשמה תאצקה סחי לע ,םדאה דחאכ
רמ לש ותעדל לבא ,ןכ - יתעדל ?הרובחתה תיבל תואירבה ןיב וא ,ךוניחה
.אלו אל - יטפשמה סוזנסנוק רמ ללוכ - סוזנסנוק

,טפשמה יתבל םיצקומה םיבאשמה לש לדוגה רדס םג - בצמה הז םאו
,םידיחיכ ןיב ,םמצע םיטפושל אלו ,רוביצל ןיינע םה ,םיטפושה תבצמ ללוכ
.הצובקכ ןיב


תדגנתמ טפשמה תכרעמ עודמ
?םינקת תפסוהל

ףיסוהל העצהב ,ל"ז יעדומ קחצי ,זאד רצואה רש לא יתינפ 1990 תנשב
ותואבו ,(זא םימייק ויהש 20-ל ףסונ) הרובעת-יטפושל םינקת 100 דוע
,םיכרדב תוחיטבה םע ןה ביטיהל יושע הזה רבדה דציכ יתיארה םיתפומבו
.הנידמה רצוא םע ןהו ,קדצה תיישע םע ןה

יכ (23.7.90 ,ץראה) םיברב םסרפתנ ,אלפו אלפה ,השולש-םייעובש ךות
התוא הלעה ףא אלא ,היקומינ לע ,יתעצה תא ץמיאש קר אל יעדומ רשה
.אוה-ותעצהכ

תחרובה ,ךפוהמב-הלרדניסכ ,הזה ןויערה ינפמ החרב טפשמה תכרעמ לבא
,היתודימל וא המעטל ,ידמ תולודג הל תועצומה םיילענהש םושמ הפוחהמ
תא שדחמ הלעהו יאביל רשה אב .ספאל דע הסמסמתה תאזה תונוכנהו
10 :ןיאמ-שי רציו ,רבעה-תולשלתשה לע עדי אל ללכ אוה וירבדל - אשונה
.םישדח םינקת

לש התאלעהל תלצונמ ,םיטפושה תרשע לש ,תאזה תפסותה התייה וליא
תפסותו ,ךכל גאד אל םיטפשמה רש לבא ,אחינ - הטיפשה תוכיא
הדובעה תומכש ךכ ,םיקית תפסות ידי לע דואמ רהמ הלרטונ םיטפושה
הראשנ טפוש לכ לע (דשא יתא ,תרבודה ירבדכ ,"ישונא יתלב ץחל")
.הארנה לככ ,התייהשכ


תיבב םיטפושה רפסמ תא תולעהל העצה תסנכב התלעוה הנורחאל
םמצע םיטפושה לבא ,רשע הנומשל ילואו ,רשע הששל ןוילעה טפשמה
-םיטפוש לש םייונימ י"ע רבגתהל רשפא וילעו ,ינמז אוה ץחלה .ודגנתה
.םינקת תלדגהב ךרוצ ןיאו ,לעופב

ןאכ ןיא םא הלאשה תא ררועמ םגו ,תובג-תמרהל יתוא איבמ רבכ הז רבד
יכ םיששוחה הלוגס-ידיחי תויהל םיטפושה לש םנוצרמ עבונה םיניינע-דוגינ
לש התרקויבו ,דיחיה טפושה לש ודמעמב תוחיפל איבי םיטפוש יוביר
.התוללכב תכרעמה

ןכא ,הדובעה תומכל סחיב םיטפושב רוסחממ עבונה ,יוקל דוקפית םאה
?הרקויו דובכ תכרעמל איבי


יטופישה םדאה חכ לש ותוכיא לע

.איה-הכותמ רקיעב ,תוחבשת ללשל הכוז לארשיב םיטפושה לש םתמר
םע לבא ,'וכו ,"םלועב תובוטהמ" איהש המצע לע תרמוא תכרעמה
םלועה לכב המרה םאש םושמ ,תלוכמל תדרל רשפא-יא הלאה תואוושהה
איה דואמ הטעומ המחנו ,םילעושל שאר תויהל הברה אל הז ,איה הכומנ
.אל שממ .אלש יאדווב לודג דובכ .עורג רתוי דוע בצמה םירחא לצאש

לש התוכיא לבא ,םילוגד םיטפוש ונלש טפשמה תכרעמב םנשי ,ןכא
אל וליפאו ,םיטפושבש בוטה לש ותוכיא יפל אל תדדמנ טפשמה תכרעמ
יפל .ןינמואבש-תוחפה לש ותוכיא יפל אלא ,"עצוממ"ה טפושה יפל
יפל ךלנ ,אחינ רמוא ,םיעורג םיטפוש ןיא ורמאת םאו .רתויב עורגה טפושה
הנכמה יפל.תוכיאה ןחבמב רתויב ךומנה דוקינה תא לבקי רשא הז
.רתויב ךומנה ףתושמה

,רתויב ךומנ ןכא אוה רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה יכ הארא רחא םוקמב
,ונחנא-ונחנא םירמוא .תכרעמה לש הכות-ךותב םיבשוי לש םתעד יפל םג
.תוכבל םג םיעדוי םירדח-ירדחב לבא

יכ רמואו ,תאזה הדוקנב םג קוסעל ךרטצת טפשמה תכרעמב המרופר לכ
לש ותיתחתל םיניינע דירוהל תשקבמה ,רוא תדעו לש התטישל אקווד
.יטופישה םדאה חכ לש ותמר תאלעהל הבר תובישח שי ,םלוס


רוא תדעו לש היתוצלמה לע

לש תיללכה המגמה םע בטיה תובלתשמ תאזה הדעווה לש היתוצלמה
.תכרעמה לכ תא הגרדב דירוהל ,תונורחאה םינשה

;יזוחמה ש"מהיבל ןוילעה טפשמה תיבמ

;םולשה ש"מיבל יזוחמה טפשמה תיבמ

;דיחי ןד לש בכרהל השולש לש בכרהמ

;תונטק תועיבתל ש"מהיבל םולשה ש"מיבמ

.ראודה-קנב יפתרמל - הרובעתל ש"מהיבמ

.רוביצה לבקמש יטפשמה תורישה לש וביט תא דירוהל :תורחא םילמבו
.רתוי הדורי תוכיאבו ,תוריש תוחפ ול תתל


ךפיהה קוידב :רמוא ינאו

:הלא לכ לע הייונב ילש המרופרה

הנוהכל רחבנה םדאה חוכ תוכיא תא רפשל שי .א
םהיתורוכשמ תאלעה ידי לע ןה השעיי הזה רבדה .תיטופישה
.םיטפושה לש הריחבה יכילה רופיש ידי לע ןהו ,םיטפושה לש
יל תיארנ םיטפושה לש תויחכונה תורוכשמל 50% לש תפסות
ךרוצ היהי ,קיפסי אל הז םאו) החיתפ-תדוקנכ ,הריבס
.(רתוי דוע תולעהל

םיטפושה ולכוי אל ,םירדסהה ועבקישמ ,תאז םע דחי
.םהיאנת תא רפשל וצריש תמיא לכ ,םלוסל-םלוסמ ץופקל

םיטפוש תרבעה יכילה םג היזיוור ורבעי ךכל ליבקמב
.ןלהל טרופיש יפכ ,הנוהכהמ

.םייוסמ םוחתל החמומ טפוש לש דחוימ דמעמ רדגוי .ב

תומלתשה רובעל טפוש ךרטצי הזה דמעמל עיגהל ידכ
אל אוה הפוקתה התואב .רתוי וא הנש ,הנש יצח תב תדחוימ
.ורכש אולמ תא לבקי לבא ,ןידל בשי

איהו ,תדחוימ רכש תפסות לבקי רומאכ החמומ טפוש
תיב לש טפוש םא ,לשמל ,ךכ .וכרד ךשמהב םג ותלחנ היהת
אוה הירחאלו ,הרובעת טפושכ תומלתשה רובעי םולש טפשמ
ךשמהב םא ,ידי לע עצומה הזו ,50% לש רכש תפסות לבקי
אוה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ואסכל עיגי אוה הריירקה
.(ורכשמ םיזוחאב) תפסותה התוא תא זא םג לבקי

.הרובעתה םוחת אוה עיצמ יתייהש ןושארה םוחתה
טפוש לש הזמ רתוי תוחנ אוה הרובעתה טפוש לש ודמעמ םויכ
טפשמ תיבב טופישל "הציפק שרק" שמשמ אוה ,"ליגר"
.ותוללכב הרובעתה טפשמ לש ובצמב ףקתשמ רבדהו ,םולשה

האכרעה התואב ןהכל טפוש לוכי וב ןמזה ךשמ לבגוי .ג
אוה הפוקתה התוא רחאל .(רתויה לכל ,םינש עבש :יתעדל)
תחא הנש רשאמ רתוי הברה הייהתש ,ןותבש-תפוקתל אציי
ךרטצי אוה הירחאלו ,(תוחפה לכל ,םינש שלש :יתעדל)
,תכרעמה לא רוזחל הצרי םא ,תשדוחמ הריחבל ומצע דימעהל
.וב ץופחתו בושת איהו

היהי אוה לבא ,אלמה ורכשב הכזי טפושה ןותבשה תפוקתב
ןתינה ןוחטבל "ןוזיא"כ שמשי רבדהו ,ונוצרכ ,דובעל םג יאשר
זוחא יכ אוה יאדו ךא .םייחה לכל יונימה ידי לע םויכ ול
,תכרעמל רוזחל וצרי אל הלאה ןותבשב-םיטפושהמ םייוסמ
םג ,תרוכשמהמ םג הנהנ אוה ןהב ןותבשה תונש רחאל
רבעשל-טפוש לש דמעמהמ םגו ,חיורהלו דובעל תלוכיהמ
רבדהו ,(ישפוחה קושב לטובמ אל ןורתי ול ןתונ אליממ רשא)
.תכרעמה לש הנונעירל דועו דוע ףיסוי

.יתועמשמ ןפואב לדגוי האכרע לכב םיטפושה רפסמ .ד
קוחצ שממ הז תכרעמה לכב םיטפוש 20 וא 10 לש תפסות
.הדובעהמ

שמשי ,בחרומ ףקיהב אוה םג ,ןוילעה טפשמה תיב .ה
יתב לש ןיד יקספ לע םג) תוכזב םירוערעל ,תיצרא האכרעכ
.(םירוערעב ,םייזוחמה טפשמה

,תיעיבר האכרע םוקת ןוילעה טפשמה תיב לעמ .ו
.היזיוור רובעי רערעל תושרה ןונגנמ םגו ,תושרב םירוערעל

,םינטפשמ םניאש חורו רוביצ ישנא םג ונהכי וז האכרעב
ידכ ידמ יניצר ןיינע איה המחלמש הרמימה תא רכוזש ימו
בושח המכ דע ןיבהל השקתי אל ,םילרנגה ידיב וריאשהל
.רבדה

:ריחמ היהי הלאה תובטהה לכל .ז

ורבעי םיטפושה לש םתריחב יכילה .א
םיטפוש תריחבל הדעוובו ,היזיוור
,טפשמה ינכרצל רתוי בר גוציי היהי
.ויקפסל תוחפו

םתרבעה יכילה םג ורבעי היזיוור .ב
םיעורג םיטפוש לש הנוהכהמ
:דוסי קוחל (4)7 ףיעס יפל דחוימב)
.(הטיפשה

לככ ,וניה רומאה ףיעסב שומישה
טפושש ךכ ,רתויב רידנ ,עודיה
ילב רמסמ" ,השעמל ,אוה לארשיב
אל לבא ,וסינכהל רשפא רשא ,"שאר
.ואיצוהל

(יתורירש ןפואב) טלחוי ,לשמל ,םא
תא הנוהכהמ םיריבעמ הנש ידמ יכ
םינוזוחאה תשמחבש םיטפושה
תוכיא-ןחבמ לכ יפל) םינותחתה
המר וזיאל תוזחל השק אל ,(עבקייש
םירשע ךות טפשמה תכרעמ הלעת
.הנש םישמח וא םישולש

תא טופשת אל טפשמה תכרעמ .ג
םיאשונ ללוכ) הזה אשונה לכו ,המצע
(טפושל חרזאה ןיב רשא םיוולנ
ינוציח ,ירוביצ-ירוטוטטס ףוגל רובעי
.טפשמה תכרעמל


עברא לע טפשמה יתב תומש
.םבשומ םוקמו ,םהיתואכרע

יתייה ,םויה ידי לע תעצומה תכרעמה תא ןיאמ-שי תונבל יתייה ךירצ ול
האכרעה תאו ,"יצראה טפשמה תיב"כ תישילשה האכרעה תא רידגמ
ךכל איבנ םויכ תאז השענ םא לבא ,"ןוילעה טפשמה תיב"כ תיעיברה
.יחכונה ןוילעה טפשמה תיבמ הכומנ האכרעל בשחת תישילשה האכרעהש

,םויהד ןוילעה טפשמה תיב לש המרב הייהת וז האכרעש איה יתרטמ לבא
לש םרכשב ליחתי הז .רתוי ההובג הייהת תיעיברה האכרעה וליאו
.תאזה המרה הנוהכל םידמעומה לש רגאמה תבחרהב ךישמיו ,םיטפושה

.בר ןויע ךירצב תיעיברה האכרעה לש המש תא ,אופיא ,ריאשמ ינא

ןוילעה טפשמה תיבש ינפל תיעיברה האכרעה תא םיקהל יתייה ךירצ ול
,םיסורה שרגמב ןוילעה טפשמה תיב תא ריאשמ יתייה ,שדחה ונכשמל רבע
ןרק ידי לע ונל םרתנ רשא ,שדחה לכיהב תיעיברה האכרעה תא הנובו
לכ לש דמעמה לשו המרה לש םתאלעהל ףקות הנשמ ןתונ ךכבו ,דלישטור
.הנידמב טפשמה תכרעמ

ןוילעה טפשמה יתב תא ריזחהל רשפא-יאו ,תודבוע ורצונ םויכש ןוויכ לבא
הזמ רתוי דוע םר םתסה ןמ ,שדח לכיה תונבל אל םגו ,םיסורה שרגמל
.ןויע ךירצב ריאשא תאזה הלאשה תא םג ,םר תעבגב רשא


טפוש לש המגודל םודיק-לולסמ
לארשיב

תונש שולשל 37 ליגב אציי ,לשמל ,30 ליגב םולשה טפשמ תיב הנמתמש ימ
,50 ליגב ,יזוחמה טפשמה תיבל ,תכרעמל רוזחל לכוי אוה 40 ליגב .ןותבש
,ןוילעה טפשמה תיבל עיגהל לכוי אוה תופסונ ןותבש תונש שולש רחאל
לש טפשמה תיבל עיגהל לכוי אוה ,ןותבש תונש שולש דוע רחאל ,60 ליגבו
.67 ליגב שורפי אוה הנממ ,תיעיברה האכרעה

-טופיש תונש םירשע וירחאמ ול הנייהת ,תאזכ הריירק םילשי רשא טפוש
תפסונ הסנכה םעו ,האלמ תרוכשמב ,ןותבש תונש עשת דועו ,לעופב
.םייאמצעה ויקוסיעמ

םייקהמ 150% ,ידי לע עצומכ ,הייהת טפוש לש תיתלחתהה ותרוכשמ םא
225% לש תרוכשמ לבקי אוה ,םיחמומ-תומלתשה רבע םג אוה םאו ,םויכ
,הנהיי אוה ,תיעיברה האכרעה םורמ לא ועיגהב ,ןכמ רחאל .םויכ םייקהמ
,שדוחב ח"ש ףלא 200 דע 150 לש תרוכשממ ,רתויב הסג הכרעה יפל
.תוגספ ריווא םשונש ימל האיכ

םושמ ,ונממ רכתשי ןפ דואמ רהזיהל ךרטצי ,תוגספ ריווא םשונש ימ לבא
תיביטרטסינימדא" הרעה וליפא לבקמ אל אוה םויכ רשא תודיעמ לעש
.רקויב םלשל היהי יושע אוה "הפ-לעב

הלאשהו ,הנורחאה תרוכשמהו קתווה יפל ,לבוקמכ ,ויהי היסנפה ירדסה
דחוימ ישוק תרצוי הניא תכרעמל רזחו אצי רשא טפושב וגהני דציכ
.םימייקה הדובעה יניד תרגסמב


!רתוי ףאו - שלשל ,ליפכהל - םיטפושה רכש לע

רתאה תפמ     רעשה ףד