ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


טפושה תמר


רודמה לש םיניינעה ןכותל

הכשלה שאר לא תירוקמה היינפה


10102/01 ץ"גב

ןוילעה טפשמה תיבב
הובג טפשמ תיבכ ןידל ותבשב
קדצל
םילשוריב

,44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ ,ד"וע ,רינ החמש :רתועה
09-7424873 'סקפ ,051-520000 'לט

ד ג נ

,(הכשלה :ןלהל) לארשיב ןידה יכרוע תכשל :הבישמה
92190 םילשורי ,1 ןפוש 'חר
64731 א"ת ,10 שירפ לאינד :וא


בושמ ןיינעב הריתע
םיטפושה


.הכשלה רבח אוה רתועה .1

דחאב םיטפושה לע ינויסינ בושמ הכשלה המייקש רחאל .2
- ןלהל) יצרא ללכ םיטפוש-בושמ לע רבדל לחוהו ,תוזוחמה
השירדב ,הכשלה שאר לא רתועה הנפ ,(יללכה בושמה וא ,בושמה
.םייתעמשמה ד"היתב לע םג בושמ ,תונמדזה התואב ,םייקל
.תפרוצמ תובתכתהה

תדמוע 18.12.01 םויב יכ רתועל עדונשמ ,14.12.01 םויב .3
רתועה רזח ,בושמה לש ךרדל-ותאיצי לע תיפוס טילחהל הכשלה
,הנענ אל ךא ,(םיפרוצמב ןורחאה בתכמה) הכשלה שאר לא הנפו
הכשלה הטילחה דעומ ותואב יכ ,הכשלב םימרוג יפמ ,רתועל עדונו
.עצבמה ןלבקל תידיימ הארוה םע ,ךרדל בושמה תא איצוהל

יכ רתועה ןעטי רתועה לש ויבתכמב םיטרופמה םימעטהמ .4
םיעגונ הכשלה לש םייתעמשמה ד"היתב לש םתוגהנתהו םדוקפית
יתבב םיטפושה לש םתוגהנתהו םדוקפיתמ תוחפ אל הכשלה ירבחל
הכשלהש ןכתיי אל ,תיבב הליחתמ הקדצ ןנירמאד ןוויכו ,טפשמה
הז .איה-התסיבכ תא תסבכמ איהש ינפל ,םירחא לש הסיבכ סבכת
.ינוציק ןפואב ריבס יתלב

הכשלה לע תווצל הז דבכנ טפשמ תיב שקבתי ןכ לע רשא .5
ילב בושמה תא ,םירחא תועצמאב ןיב ,המצעב ןיב ,םייקת לבל
.הכשלה לש םייתעמשמה ןידה יתב לע בושמ תינמז-וב םייקל

לש ד"היתב לע בושמ אלל יללכה בושמה לש ךרדל-ותאצוה .6
ללגב ,ד"היתב בושמ תא םייקל אלש ץורית הכשלל ןתית הכשלה
הזה בושמה רשאכ החינזה תולעה תמועל ,תיסחי ,ההובגה תולעה
.יללכה בושמה לע פמרט ספות

םייניב וצ ןתיל הז דבכנ טפשמ תיב שקבתי ןכ לע רשא
תועצמאב ןיב ,המצעב ןיב ,ךישמהל וא םייקל הכשלה לע רסואה
בושמה לש ומודיקל וא ושומימל ,ועוציבל הלועפ לכ ,םירחא
.וז הריתעב ןיד-קספ ןתמל דע ,יללכהד"וע ,רינ החמש
רתועה


ריהצת

רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל ,ד"וע ,רינ החמש ,מ"חה ינא
אל םא קוחב םיעובקה םישנעה יל םייופצ ויהי יכו תמאה תא
:ריהצמ ,ןכ השעא

.םינוכנ םה ,ליעל הריתעב םייתדבועה םיטרפה לכ .1


ד"וע ,רינ החמש

רושיא

,םויה יכ רשאמ ,ד"וע ,.................................. ,מ"חה ינא
רחאלו ,תישיא יל רכומה ,ד"וע ,רינ החמש ינפב עיפוה ,...... .12.2001
םישנעה ול םייופצ ויהי יכו תמאה תא רמול וילע יכ ויתרהזהש
םתחו ,ותרהצה תונוכנ תא רשיא ןכ השעי אל םא קוחב םיעובקה
.ינפב הילע


ד"וע ,........................

10102/01 ץ"גב

ןוילעה טפשמה תיבב
הובג טפשמ תיבכ ןידל ותבשב
קדצל
םילשוריב

'לט ,44281 אבס רפכ ,'ג1- ליג לועשמ ,ד"וע ,רינ החמש :רתועה
09-7424873 'סקפ ,051-520000

ד ג נ

כ"ב י"ע ,(הכשלה :ןלהל) לארשיב ןידה יכרוע תכשל :הבישמה
94145 םילשורי ,2 גרוסה ,שאילע 'מ ד"וע
02-6254281 'סקפ ,02-6254281 לט

הריתעה ןוקיתל השקב

:אובי 5 'עס םוקמבש ךכ הריתעה תא ןקתל שקובמ

תווצל הז דבכנ טפשמ תיב שקבתי ןכ לע רשא .5
ןיב ,להנל וא םייקל ךישמת וא ,םייקת לבל הכשלה לע
ךרד לכב ןיב ,תואצותה םוסרפב ןיב ,ןולאשה חותינב
בושמה תא ,םירחא תועצמאב ןיב ,המצעב ןיב ,תרחא
,תידיימ תינמז תוכימסב וא ,תינמז-וב םייקל ילב
.הכשלה לש םייתעמשמה ןידה יתב לע בושמ


השקבה יקומינ

ינולאש תא ץיפהל הזפחנ איהו ,ךרדה ,הבישמל ,הל הצא .1
הריתעה דועב ,םינולאשה תרזחהל יפוס דעומ עובקל םגו ,בושמה
.תדמועו הייולת

,ףלח רבכ בושמה ינולאש תרזחהל ןורחאה דעומהש ןוויכ .2
שקובמ ,"הנמז רבע" הריתעה יכ הבישמה דצמ הנעט עונמל ידכו
.קפס ריסהל ידכ קר ולו ,רומאה ןוקיתה

םג םיסכמ ןכא ,5 'עס תוברל ,הריתעה בתכש רובס רתועה .3
הריתעב ןודל שי יכ רתועה רובס דועו ,םייתניב רצונ רשא בצמה תא
תרכשנ תאצל הכירצ הבישמה ןיא יכ ,התשגה תעב היהש בצמה יפל
תיפסכ האצוהב ךורכ רצונש בצמה םא יכו ,העציבש "ףטחמ"המ
,רומאכ ,לבא ,המצע לע אלא ןילהל הל ןיא ,הבישמה דצמ תפסונ
,ףטחמהמ תעבונה הנעט לכ עונמל ידכו ,קפס לכ ריסהל ידכ
.רומאכ ,5 'עס תא ןקתל שקובמ

דגנתמ אוהו ,וז השקב לע ביגהל שקבתנ הבישמה כ"ב .4
.שקובמה ןוקיתל


ד"וע ,רינ החמש
רתועה


הבישמה כ"ב ,שאילע 'מ ד"וע :קתעה
ןוילעה טפשמה תיבב
10102/01 צ"גב
קדצל הובגה ןידה תיבכ ותבשב


ד"וע ,ץיבוביל יאמש :שקבמה
ביבא לת 34 תויולג ץוביק 'חרמ
03-5184737 'סקפ 03-5184567 'לט

ד"וע ,רינ החמש :רתועה :ןיינעב

- ד ג נ -

לארשיב ןידה יכרוע תכשל :הבישמה


רתועכ ףרטצהל השקב

רתועכ ףרטצהל השקב דבכנה טפשמה תיבל תאזב תשגומ
:ןלהל םיטרופמה םיקומינהמ תאזו ,תרתוכבש הריתעל


.לארשיב ןידה יכרוע תכשלב רבח ,ד"וע וניה שקבמה .1

טפשמה תיב לש טנרטניאה רתא ךרד ןנד הריתעה תא עדוותה שקבמה .2
.מ"חל הריתעה רבד עדוויה םע דיימ תשגומ וז השקב .ןוילעה

תודסומ לש ןיקת דוקפתל תינויחו הבושח הריתעה יכ רובס שקבמה .3
רבחכ ויתויוכז לע הרישי הכלשה הל שיו ,לארשיב ןידה יכרוע תכשל
.לארשיב ןידה יכרוע תכשלב

,םייתעמשמה ןידה יתב לש םינויד רפסמב ףיקשמכ חכונ היה שקבמה .4
.הטעמה ןושלב תאזו ,םיהומתו םישק ויה עמשו הארש םירבדהו

ךכ םושמ אקוודו ,םיידוס םייתעמשמה ןידה יתבב םינוידה :וז ףא וז אל .5
ילתוכ ךותב הרוקש המ לע תרוקיבהו חוקיפה תרבגהל המוצע תובישח שי
.הכשלה

תוידוס ףופא ולוכ יתעמשמה ךילהה רשאב ,בושמה ץוחנ דחוימב .6
תדעו" תארקתמה ,ןידה יכרוע לש תמייוסמ הצובק רשאכ ,ןירותסמו
םייתעמשמ םיכילהב חותפל ימ דגנכ םיידוס םינוידב הטילחמ ,"הקיתאה
ירותסמ ןפואב םיבכרהל רבעומ קיתה כ"חאו ,הנולתה זנגית ימ דגנכו
ןידה יכרוע תכשל יללכל 14 'ס האר) "תואישנה" י"ע יתורירש ןפואבו
.(1962 - ב"כשתה (םייתעמשמה ןידה ירדס)

ןפוא לע וא/ו הנלבוק שיגהל הטלחהה לע לוקוטורפ ןיא ,וזמ הריתי .7
ובתונ םיקיתה אמש ששחה תא גיפהל היהי ןתינ אל םלועלו ,בכרהה תעיבק
."תונובשח רוגסל" ידכ רחא וא הז בכרהל ןווכמב

ןפואב םיעבוק ינשה תא דחא םיריכמה םירבח ובש בצמ יכ ןייצל רתומל .8
תולוספ תועפותל איבהל לולעו ,דואמ ער הארנ ימ תא טופשי ימ יתורירש
.םירבח ןיב תונבשחתהו ,תונמקנ לש

ןיא ,ותליספל ברסמ ןיידהו ,ןייד לוספל םשאנה שקבמ םא םג :דועו תאז .9
ם"ידפ ,ביבא לת זוחמ דעו 'נ םייהנפוא 60/91 א"דב) וז הטלחה לע רוערע
.(160 ד"נשת

,תופיקש רסוחו ,תויתורירש ,תוידוסב עוגנ ולוכ ךילהה :התעמ רומא .10
לש ןיד תיבב רבודמ רשאב אקווד ,קדצה ינפ תיארמב הרומח העיגפ וב שיו
.םירבח

ןידה יתב לש םדוקפת לע בושמ עוציבל ותומכ ןיאמ ינויחה ךרוצה ןאכמ .11
Sunlight is the best :סלגאד טפושה י"ע רמאנ רבכו ,םייתעמשמה
detergent

,םיטפושה תא רקבל ךרדה הל הצאש הכשלה עודמ מ"חה יניעב הומת .12
ןיבמ הרוק לוט" וניתורוקמב רמאנ ךכ לעו ,המצע תא רקבל הנכומ אל
."ךיניש ןיבמ םסיקו ,ךיניע


ד"וע ,ץיבוביל יאמש

:(רינ ד"וע) רתועה תבוגת
.השקבל םיכסמ

:הבישמה תבוגתהכשלה שאר לא תירוקמה היינפה

םיטפושה בושמ טקייורפ לע

רודמה לש םיניינעה ןכותל

הלעמל רוזח


טפושה תמר

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד

הלעמל רוזח