ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד


ורבקמ םהב לשומ


ורבקמ םהב לשומ
יאביל דודל רודכה תא רסומ רודירמ ןד
הלשממל ררדכמ יאביל דוד
תסנכה תא המרמ הלשממה

ע ק ר ה

ךיאו ,טפשמה יתב תא המרמ הנידמה ךיא וניאר רחא םוקמב
,האלה םתוא םיציפמ ףאו ,הלש םירקשל םירסמתמ טפשמה יתב
.תסנכה תא םג תומרל אל עודמ הלאשה תא ונגצה ףאו
.אל עודמ ,תמאבו :התייה הבושתה

:תאזה תיתיצמתה הבושתה תא ונתנ םוקמ ותואב

תא חירטהל דואמ חונ ,עודיכ ,הרובעתה יטפושלו תיתרטשמה העיבתל
החדנ" םהל רמול םתמשאב םירפוכ םה םאו ,"הארקה"ל םימשאנה
"לפקתי" םשאנהש יוכיסה תא דואמ-דע לידגמ הזש םושמ ,"תוחכוהל
.("!ךינפל ינא הדומ .הדובע םוי דוע דיספהל לוכי אל ינא ,טפושה דובכ")

תאזה הרודצורפהש םושמ ,לפקתמ אל םשאנה םא םג דואמ םהל חונ הזו
ןונגנמל טפושה תא סייגל ,תויאר-קית ילב טפשמ חותפל העיבתל תרשפאמ
הרטשמה תאצוי ,עבותל קפסמ טפושהש המ יפלו ,תיתרטשמה הריקחה
לע המיתחה ינפל דוע םילשהל ךירצ היה התוא ,הריקחה תכאלמב הליחתמו
.םושיאה-בתכ

תרוקיב חותמל (1994 תנשב ,ןדעל ד"ספ) ןוילעה ש"מהיב היה דיתע םימיל
-תעצה םיטפשמה דרשממ האצי 1993 תנשב םלוא ,הלאה םילהנה לע הפירח
.יקוח ףקות תאזה הרודצורפל ןתיל השקיב רשא קוח

,יאביל דוד 'פורפה ,זאד םיטפשמה רש לא יתינפ ,תאזה העצהה לע יעמשב
הסנמ הרטשמהש םירקשה לכ תא ללוגמה ךמסמ ורובע יתנכה ותשקב יפלו
.םיטפשמה דרשמ תועצמאב ץיפהל

תא דחאל-דחא ללוגמ ,ורבקמ םהב לשומ תרתוכה תא אשונה ,הזה ךמסמה
רוכמל תיתרטשמה העיבתהו הרובעתה יטפוש ושקיב רשא םירקשה לכ
.(1995-ה"נשתה ,19 'סמ ןוקית) ילילפה ןידה רדס קוח) וחילצה ףאו - תסנכל

.רתוי ביחרנ ונחנא ןאכו

.ומצע דעב רבדמו ,ורבקמ םהב לשומ

םיניינעה ןכותל    ףדה שארל רוזח


ורבקמ םהב לשומ

ונילא ובתכ  חראמ אקמיק  ןוישרה תא ךממ וחקי  אמויד יניינע  רתאה תפמ  רעשה ףד
הלעמל רוזח