רתאה תפמ     רעשה ףד

726/99 פ"ער

תנייכבתמ הנידמה


תנידמ ,ןוילעה טפשמה תיבב תונודנה רערעל תושר תושקבב רבודמ רשאכ
.תשקבמכ אל ,הבישמכ הלאה םיכילהב העיפומ םלועל טעמכ לארשי

רשא ,הנידמה תוטילקרפ לש תישפט-אל-ירמגלה התוינידממ עבונ רבדה
םיכזמה ,םולשה טפשמ יתב לש ןידה יקספ לע רערעל אלש הפידעמ בורל
.םימשאנ

ויה םשאנ לש ויוכיז רשאמה רוערעב ןיד קספ לכש םושמ ?עודמ ךכ לכו
טפשמה יתבל םירוערעה בור יכ אצוי ךכו ,םימשאנה ללכ רובע סכנ
הלאה םירוערעה בורש ןוויכו ,ועשרוה רשא םימשאנ לש םניה םייזוחמה
,התבוטל םילעופה "םייזוחמ" ןיד יקספ ללש גיצהל הלוכי הנידמה ,םיחדנ
תקיספ" רדגב םיראשנ התערל םילעופה םיטעמה ןידה יקספ םתוא וליאו
.הילע עדוי אל םג בורלו ,הב בשחתמ אל שיא רשא ,"םולשה

,םירוערעה לש דואמ ןטק זוחא קר לבקתמ םייזוחמה טפשמה יתבב םאו
תיבב םתליחת רשא םיכילהב רבודמ רשאכ ,םש ,ןוילעה טפשמה תיבב ירה
,רתוי דוע ךומנ וניה הלבקל יוכיסהו - רערעל תושר השורד ,םולשה טפשמ
.רתוי דוע בר וניה תוטילקרפה לש קופיאה ןכ לעו

רתי-סמוע עונמל ,הנושארבו-שארב ,הדעונ רערעל תושרה תכושמש ןוויכ
םנשי רערעל תושר תשקבל בישמכ עיפומש ימל ,ןוילעה טפשמה תיב לע
הזל ףפוח - רערעל תושרה ןתנית אלש - ולש סרטניאה ירהש ,םילק םייח
.תאזה תושרה ןתנית םע טילחמש ימ לש

בקועש ימו ,דואמ הלק ,ןכ לע ,איה ,הז ןיינעב ,תוטילקרפה לש התכאלמ
טעומ המכ דע השומח-יתלב ןיעב םג תוארל לוכי הלאה םיכילהה ירחא
.רערעל תושרה תושקבל תובוגתה לש ןתנכהב העיקשמ איהש ץמאמה

תרזוח איה ?רערעל תושרה תשקב לע הביגמ איהשכ ,תוטילקרפה השוע המ
תולעב ןניא השקבה הלעמש תולאשה" :העודיה הרטנמה לע בושו-בוש
האכרעב ןוידל תויואר ןה ןיאו תיללכ-תירוביצ-תיטפשמ תובישח
."... הפיח ןוינח האר .תישילשה

תיבב עשרוה רשא רערעמ הכזמ יזוחמה טפשמה תיב םא הרוק המ לבא
?תיללכה העיבתה לש רתויב הכרה ןטבב עגופ אוהש ךות ,םולשה טפשמ

-איה רשא תויטפשמה תולאשה ןתוא לכ םואתפו ,הרדגמ תאצוי הנידמה
ןה ןיאו תיללכ-תירוביצ-תיטפשמ תובישח תולעב ןניא" ןהש הנעט המצע
סומלוק-ףניהב תושענ "... הפיח ןוינח האר .תישילשה האכרעב ןוידל תויואר
.הנממ הלעמל ןיאש תיללכ-תירוביצ-תיטפשמ תובישח תולעב

-תירוביצ-תיטפשמ תובישח תולעב" םג תויהל תולאשה ןתוא תולוכי ךיאו
?"תיללכ-תירוביצ-תיטפשמ תובישח" התוא תורסח םגו "תיללכ

המ תא וליפא חכוש התא ,הכרה ןטבב ךל םיעגופ רשאכש איה הבושתה
.ךל חונ רבדה םא ,רקובב םויה תרמאש

טפשמה תיבל רערע ורדעיהב עשרוה הרובעתל טפשמה תיבב רשא םשאנ
ריכמה םדא יפמ ,רמאנ וב ריהצת ףריצ ולש רוערעה תעדוה לאו ,יזוחמה
טפשמה יתבב םיעבותה לש םהיתורהצה יכ ,בטיה-בטיה תכרעמה תא
חולשמ לע וא) "םשאנל הנמזה תאצמה לע רושיא" םיגיצמה ,הרובעתל
."ףולב אלא ןניא" (םשאנל הנמזה

בייח ףאו ,רערעמה תא הכיז ,רוערעה תא לביק ןכא יזוחמה טפשמה תיב
.תואצוהב הנידמה תא

.ד"וע ,רינ החמש 'נ לארשי תנידמ ,726/99 פ"ער :ךשמהה

הנידמה לש התשקב
בישמה תבוגת
טפשמה תיב תוטלחהל

הלעמל הרזח